Google で調べる

検索ワード: turvallisuusjohtamisen (フィンランド語 - エストニア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

エストニア語

情報

フィンランド語

turvallisuusjohtamisen prosessit näiden tietojärjestelmien suojaamiseen ja kelpuutukseen.

エストニア語

julgeoleku korraldamise protsesse infosüsteemide kaitsmiseks ja valideerimiseks.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

-Tieverkon turvallisuusjohtamisen kustannusten voidaan arvioida oleva samaa luokkaa kuin rutiiniturvatarkastusten.

エストニア語

-Teedevõrgu ohutuse korraldamise kulusid võib pidada võrreldavaks maanteede ohutuse rutiinse inspekteerimise kuludega.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Vaihtoehto 3: Annetaan jäsenvaltioille yhdenmukainen lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteiset infrastruktuurin turvallisuusjohtamisen menettelyt.

エストニア語

3. võimalus: Pakkuda liikmesriikidele ühtlustatud õigusnorme, et kehtestada ühtsed infrastruktuuri ohutuse korraldamise menetlused.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

-Tehokkaammat infrastruktuurin turvallisuusjohtamisen välineet otettaisiin käyttöön lyhyemmässä ajassa ja niillä olisi välittömästi tiekuolemia vähentävä vaikutus Euroopan teillä.

エストニア語

-tõhusamad infrastruktuuri ohutuse korraldamise vahendid võetaks vastu lühema ajaga ja need aitaksid kohe Euroopa maanteedel elusid päästa;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Vaihtoehto 2: Annetaan jäsenvaltioille lainsäädäntö, joka edellyttää niiltä suuntaviivojen vahvistamista neljälle infrastruktuurin turvallisuusjohtamisen menettelylle ja jossa täytäntöönpanon yksityiskohdat jätetään jäsenvaltioille.

エストニア語

2. võimalus: Kehtestada liikmesriikidele õigusnormid, milles neilt nõutakse suuniste vastuvõtmist nelja infrastruktuuri ohutuse korraldamise menetluse kohta ja jäetakse nende rakendamise üksikasjad liikmesriikide otsustada.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Komissio antoi 5. lokakuuta kaksi ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi, joiden aiheina ovat tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtaminen (7) ja peilien jälkiasentaminen yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin (8).

エストニア語

5. oktoobril võttis komisjon vastu kaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, milles käsitletakse maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist (3) ja ühenduses registreeritud raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamist. (4

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Työpaikkakohtainen koulutus sisällytetään yleiseen turvallisuusjohtamiseen työpaikan vaaratekijöiden ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että nuoret työntekijät suorittavat ainoastaan henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksiaan vastaavia työtehtäviä asianmukaisesti valvottuina; koulutus ei yksinään vähennä vaaratekijöitä tehokkaasti.

エストニア語

See on positiivne kogemus nii noortele kui ka vanematele töötajatele; aktiivsete, osalemisel põhinevate õppemeetodite kasutamine, nt selliste, kus noored õpivad tuvastama ohte ning uurima ja lahendama reaalseid tööprobleeme, tehes seda võimaluse korral päris töökohal; videote või virtuaalsete meetodite kasutamine, kui puudub juurdepääs päris töökohale või kui soovitakse näitlikustada üliriskantseid olukordi; võistluste või muud liiki tunnustuse kasutamine tööohutuse ja töötervishoiu projektidega seotud töö või sellealaste oskuste demonstreerimise motiveerimiseks; õpilaste töötulemuste kasutamine päris töökoha riskihindamise ja ennetusprotsessis.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen turvallisuusjohtamiseen on tärkeää, jotta he kokisivat työsuojelun omakseen kaikilla toimintatasoilla ja koska he tuntevat parhaiten oman työnsä vaarat.

エストニア語

Töötajate aktiivne osalemine tööohutuse ja -tervishoiu juhtimises on väga oluline, et ohutusküsimustes näidataks initsiatiivi igal tasandil ja et töötajad saaksid kasutada oma suurt eelist – vahetuid teadmisi oma tööst.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Suuri määrä ehdotuksia (116) hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä, mukaan lukien 23 komitologiaehdotusta (ks. jäljempänä). vaikka luetteloon ehdotuksista, jotka hyväksyttiin ilman toista käsittelyä, sisältyy pääasiassa teknisiä ehdotuksia ja konsolidoituja tekstejä, siihen sisältyy myös laajaa mielenkiintoa herättäviä aiheita, kuten tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka tavoitteena on parantaa iäkkäiden ihmisten elämänlaatua uuden tieto- ja viestintätekniikan käytön avulla, Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi (2010), tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtaminen, viisumitietojärjestelmän käyttö Schengenin rajasäännöstön puitteissa, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (Galileo ja EGNoS) täytäntöönpano, toimintaohjelma, jonka tavoitteena on korkean asteen koulutuksen laadun parantaminen ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen edistäminen kolmansien maiden kanssa toteutettavan yhteistyön avulla (Erasmus mundus), rahoitusvälineen perustaminen elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa (food facility) ja lelujen turvallisuus.

エストニア語

245 teemad nagu teadus- ja arendustegevuse programm, mille eesmärk on eakate inimeste elukvaliteedi parandamine uue info- ja sidetehnoloogia vahendite abil, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010), maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine, viisainfosüsteemi kasutamine Schengeni piirieeskirjade raames, Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EgNoS ja galileo) rakendamine, tegevusprogramm kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (Erasmus mundus), rahastamisvahendi loomine kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades ning mänguasjade ohutus.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

13. tieverkon turvallisuusjohtaminen

エストニア語

13. Teedevõrgu ohutuse korraldamine

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

ROSEBUD on myös arvioinut, että jos turvallisuusjohtamista sovellettaisiin moottoriteihin, voitaisiin välttyä 400 kuolemantapaukselta vuodessa, ja jos sitä sovellettaisiin pääasialliseen tieverkkoon eli kaupunkien välisiin teihin ja valtateihin (lukuun ottamatta moottoriteitä), vältyttäisiin lisäksi 900 kuolemantapaukselta vuodessa[7]. Kokonaisarvio siis on, että direktiivin ennakoidaan vähentävän kuolonuhrien määrää moottoriteillä ja pääteillä 1 300:lla vuodessa eli 12 prosenttia kyseisessä verkon osassa tapahtuvista tiekuolemista.

エストニア語

ROSEBUDi hinnangute kohaselt võiks päästa igal aastal 400 elu, kui ohutuse korraldamisega hõlmata kiirteed, ja päästa igal aastal veel 900 elu, kui sellega hõlmata põhimaanteede võrk, s.t linnadevahelised ehk riigiteed (ilma kiirteedeta).[7] Selle tulemusena vähendab direktiivi rakendamine kiirteedel ja põhimaanteedel surmajuhtumite arvu igal aastal hinnanguliselt 1300 võrra ehk 12% võrgu selles osas esinevate surmajuhtumite arvust.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on parantaa kansainvälisillä ja kotimaanmatkoilla liikennöivien alusten turvallisuusjohtamista, turvallista toimintaa ja meriympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Tarkoituksena on myös sisällyttää EU:n lainsäädäntöön ISM-säännöstöön tehdyt muutokset, joilla täydennetään vaatimustenmukaisuusasiakirjojen ja väliaikaisten todistusten voimassaoloa ja näiden asiakirjojen muotoa koskevia säännöksiä. Nämä muutokset tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2002 SOLAS-yleissopimuksen puitteissa (IMO:n päätöslauselma MSC.104 (73)).

エストニア語

Määrusettepaneku eesmärk on tugevdada meresõiduohutuse korraldust, laevade kasutuse ohutust ning tõhustada ELi siseseid või rahvusvahelisi sõite teostavate laevade merereostuse ennetamist. Määruse eesmärk on ühtlasi viia ELi õigusaktidesse sisse ISMi koodeksis tehtud muudatused, millega täiendatakse vastavustunnistuste kehtivusaega, ajutisi tunnistusi ja tunnistuste vormi käsitlevaid sätteid. Nimetatud muudatused jõustusid 1. juulil 2002. aastal SOLAS-konventsiooni raames (Rahvusvahelise merendusorganisatsiooni resolutsioon (MSC.104 (73)).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Euroopan komission energian ja liikenteen pääosastoon kuuluvan maaliikenteestä vastaavan osaston yksiköt kuulivat intressitahoja 12. huhtikuuta 2006 – 19. toukokuuta 2006 internetissä järjestetyssä julkisessa kuulemisessa. Kannanottoja pyydettiin komission ehdottamaan tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamiseen ja sen aloitteeseen laatia asiaa koskeva neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivi. Komissio sai yhteensä 51 kannanottoa.

エストニア語

12. aprillist 2006 kuni 19. maini 2006 korraldasid Euroopa Komisjoni energeetika ja transpordi peadirektoraadi sisetranspordi direktoraadi talitused avaliku veebiarutelu, milles kutsuti üles esitama märkusi nende lähenemisviisi kohta maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamisele ning nende algatuse kohta koostada selles küsimuses ettepanek nõukogu ja parlamendi direktiivi vastuvõtmiseks. Komisjon sai 51 vastust.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtaminen on merkitykseltään yhteisölle mitä tärkein; ISM-säännöstön yhtenäinen ja yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa voi olla askel kohti ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamista,

エストニア語

ühenduse kõige pakilisem probleem on ro-ro-tüüpi reisparvlaevade ohutuse korraldamine; ISM koodeksi ühtne ja järjekindel rakendamine kõikides liikmesriikides võib osutuda sammuks ro-ro-tüüpi reisiparvlaevade ohutuse korraldamise suunas;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Toukokuun 2004 tapaamisessa CAAC esitti useita ehdotuksia teknisen yhteistyön tiivistämisestä ja EU:n tuesta siviili-ilmailuun. Ehdotukset koskivat esimerkiksi turvallisuusjohtamista, lennonjohtoa, lentokelpoisuustodistuksia, markkinoille pääsyn sääntelyä sekä kilpailulainsäädännön ja lentonormien soveltamista.

エストニア語

2004. aasta mais toimunud kohtumise käigus esitas CAAC mitmeid ettepanekuid tihedama tehnilise koostöö ja ELi osutatava abi suhtes tsiviillennunduses, sealhulgas ohutuse korraldamise, lennuliikluse juhtimise, lennukõlblikkuse sertifitseerimise, turulepääsu reguleerimise ja konkurentsiseaduse ning lennustandardite rakendamise osas.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Turvallisuusjohtaminen ja valvontaelimet: Parlamentti/lainsäätäjä; hallitus/täytäntöönpanoviranomaiset, mm. puolustus-, sisä-ja ulkoasiainministeriöt; kansallista turvallisuutta käsittelevät neuvoa-antavat elimet, perinteiset viranomaiset, rahoitushallinnosta vastaavat elimet ja kansalaisyhteiskunta, mm. tiedotusvälineet, tiedemaailma ja valtiosta riippumattomat järjestöt.

エストニア語

Julgeoleku korraldamise ja järelevalveasutused: parlament/seadusandja; valitsus/täidesaatja, sealhulgas kaitse-, sise-, ja välisministrid, riigi julgeoleku nõuandvad asutused, tavapärased ja traditsioonilised ametiasutused, finantsjuhtimise asutused ning kodanikuühiskond, sealhulgas ajakirjandus, ülikoolid ja valitsusvälised organisatsioonid.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alusten turvallisuusjohtamista ja turvallista toimintaa sekä aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä varmistamalla, että kyseisiä aluksia liikennöivät yhtiöt noudattavat ISM-säännöstöä siten, että

エストニア語

Käesoleva määruse eesmärk on edendada artikli 3 lõikes 1 osutatud laevade meresõiduohutuse korraldust ja ohutut käitamist, samuti laevade põhjustatud reostuse vältimist, tagades, et neid laevu käitavad ettevõtjad järgivad ISM koodeksi nõudeid seeläbi, et:

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

ROSEBUD on myös arvioinut, että jos turvallisuusjohtamista sovellettaisiin moottoriteihin, voitaisiin välttyä 400 kuolemantapaukselta vuodessa, ja jos sitä sovellettaisiin pääasialliseen tieverkkoon eli kaupunkien välisiin teihin ja valtateihin (lukuun ottamatta moottoriteitä), vältyttäisiin lisäksi 900 kuolemantapaukselta vuodessa[10]. Kokonaisarvio siis on, että jos ehdotettuja neljää menettelyä sovelletaan kaikkiin moottoriteihin ja valtateihin EU:ssa, kuolonuhrien määrän ennakoidan vähentyvän 1 300:lla vuodessa eli 12 prosenttia kyseisessä verkon osassa tapahtuvista tiekuolemista.

エストニア語

ROSEBUD-i hinnangute kohaselt võiks päästa igal aastal 400 elu, kui ohutuse korraldamisega hõlmata kiirteed, ja päästa igal aastal veel 900 elu, kui hõlmata põhimaanteede võrk, s.t linnadevahelised ehk riigiteed (ilma kiirteedeta).[10] Selle tulemusena vähendatakse menetluste paketi rakendamisega ELi kõikidel kiirteedel ja põhimaanteedel surmajuhtumite arvu igal aastal hinnanguliselt 1300 võrra ehk 12% võrgu selles osas esinevate surmajuhtumite arvust.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(3) Tieverkon turvallisuusjohtamisen puitteissa toteutetaan korjaavia toimenpiteitä niissä osissa verkkoa, joissa onnettomuuksia tapahtuu eniten (onnettomuusalttiissa tieosuuksissa eli vaarapaikoissa) ja/tai joissa niitä voidaan ehkäistä eniten tulevaisuudessa.

エストニア語

(3) Teedevõrgu ohutuse korraldamisel tuleb võtta eesmärgiks parandusmeetmed nende võrgu osade suhtes, kus esineb palju õnnetusi (ohtlikud teelõigud ehk nn mustad augud) ja/või on suur potentsiaal neid tulevikus ära hoida.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on rajoittaa vaatimukset vähimpään tarvittavaan, jotta turvallisuusvaikutus saataisiin aikaan ja jotta voitaisiin levittää menettelyjä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ehdotettu kattava tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamisen järjestelmä[8] rakentuu seuraavien neljän menettelyn ympärille:

エストニア語

Käesolevas direktiivis piiratakse nõuded selgesõnaliselt minimaalsete elementidega, mis on vajalikud ohutuse saavutamiseks ja tõhusaks osutunud menetluste levitamiseks. Kõnealune maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise terviklik süsteem[8] keskendub neljale järgmisele menetlusele.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK