Google で調べる

検索ワード: edelleenlähettämistä (フィンランド語 - オランダ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

オランダ語

情報

フィンランド語

Odotettaessa erien edelleenlähettämistä tai hylkäyssyiden vahvistamista, toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava eriin virallista pidättämistä.

オランダ語

In afwachting van het terugsturen van de zendingen of van de bevestiging van de redenen voor afwijzing, plaatst de bevoegde autoriteit de betrokken zendingen in officiële inbewaringneming.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Parhaillaan ollaan laatimassa EU:n laajuisia satelliittilähetystoimintaa ja kaapeleitse tapahtuvaa edelleenlähettämistä koskevia sääntöjä.

オランダ語

Momenteel worden maatregelen voorbereid om voor de hele EU geldende regels vast te stellen voor satellietuitzendingen en doorgifte via de kabel.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Jos edelleenlähettämistä ei toteuteta 60 vuorokauden jakson päätyttyä, erä on tuhottava, ellei viivytykseen ole perusteltua syytä.

オランダ語

Indien na het verstrijken van de termijn van zestig dagen het terugsturen niet heeft plaatsgevonden, wordt de zending vernietigd, behoudens in geval van vertraging met een geldige reden.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Komission mukaan vuonna 1987 annetun asetuksen 22 pykälän mukaisella järjestelmällä rajoitetaan huomattavasti toisista jäsenvaltioista tulevien televisiolähetysten edelleenlähettämistä Belgian ranskankielisellä hallintoalueella.

オランダ語

Artikel 22 van het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 inzake de audiovisuele sector (hierna: «decreet van 1987»), zoals gewijzigd bij het decreet van 19 juli 1991, bevat de volgende bepalingen:

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Jäsenvaltioiden on taattava vastaanottamisen vapaus, eivätkä ne saa rajoittaa alueellaan toisista jäsenvaltioista tulevien televisiolähetysten edelleenlähettämistä kyseisellä direktiivillä yhteensovitetuilla aloilla.

オランダ語

Evenwel verleent geen bepaling van dit artikel de staat van ontvangst het recht om, in afwijking van het door richtlijn 89/552 ingevoerde stelsel, uitzendingen uit een andere Lid-Staat aan een nieuwe controle te onderwerpen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut kirjallisesti televisiolähetystoiminnan harjoittajalle ja komissiolle väitetystä rikkomisesta ja aikeestaan rajoittaa edelleenlähettämistä, jos tällaista rikkomista tapahtuu uudelleen;

オランダ語

de betrokken Lid-Staat de omroeporganisatie en de Commissie schriftelijk kennis heeft gegeven van de ten laste gelegde inbreuken en van zijn voornemen beperkingen aan de doorgifte op te leggen indien nogmaals zo'n inbreuk wordt gemaakt;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Jäsenvaltioiden on taattava vapaus vastaanottaa televisiolähetyksiä eivätkä ne saa estää muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisiolähetysten edelleenlähettämistä yhteensovitet tuihin alueihin liittyvien syiden vuoksi.

オランダ語

De Lid­Staten dienen de vrijheid van ontvangst te waarborgen en mogen de doorgifte van programma's uit andere Lid­Staten niet belemmeren om redenen die binnen de door de richtlijn gecoördineerde gebieden vallen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Jäsenvaltioiden on taattava vapaus vastaanottaa televisiolähetyksiä, eivätkä ne saa estää muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisiolähetysten edelleenlähettämistä yhteensovitettuihin alueisiin liittyvien syiden vuoksi.

オランダ語

De lidstaten dienen de vrijheid van ontvangst te waarborgen en mogen de doorgifte van programma's uit andere lidstaten niet belemmeren om redenen die binnen de door de richtlijn gecoördineerde gebieden vallen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Turnerin ja Coditelin välillä tehdyn kyseisen kanavan edelleenlähettämistä koskevan sopimuksen allekirjoittamisen seurauksena tiedonvälityksestä ja julkisista yrityksistävastaava Belgian ministeriö kielsi 17.9.1993 annetulla

オランダ語

In zijn arrest van 10 september 19% (zaak C-222/94, Commissie/Verenigd Koninkrijk) heeft het Hof reeds onderzocht, wat is te verstaan onder het begrip "bevoegdheid" in de uitdrukking "televisie-omroeporganisaties die onder de bevoegdheid [van een Lid-Staat] vallen" in artikel 2, lid 1, eerste streepje, van de richtlijn.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Säännösten mukaan tupakkatuotteiden mainonta on kiellettyä urheilutapahtumissa. Parhaillaan ollaan laatimassa EU:n laajuisia satelliittilähetystoimintaa ja kaapeleitse tapahtuvaa edelleenlähettämistä koskevia sääntöjä.

オランダ語

De Unie ziet ook scherp toe op de regelingen in verband met exclusieve uitzendrechten voor sportevenementen en op de ontwikkeling van betaaltelevisiekanalen, teneinde te garanderen dat het algemeen belang van de kijkers wordt beschermd.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Jäsenvaltioiden taattava alueellaan vapaus vastaanottaa toisten jäsenvaltioiden televisiolähetyksiä, eivätkä ne saa rajoittaa lähetysten edelleenlähettämistä sellaisin perustein, jotka kuuluvat tässä direktiivissä yhteensovitettuihin aloihin.

オランダ語

De lidstaten waarborgen de vrijheid van ontvangst en belemmeren niet de doorgifte op hun grondgebied van televisie-uitzendingen uit andere lidstaten om redenen die binnen de door deze richtlijn gecoördineerde gebieden vallen.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Direktiivin 2 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion on taattava alueellaan vapaus vastaanottaa toisten jäsenvaltioiden televisiolähetyksiä, eikä se saa rajoittaa lähetysten edelleenlähettämistä, vaikka kyseiset lähetykset eivät

オランダ語

•Artikel 19 van verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, moet aldus worden uitgelegd, dat een aanvullend beschermingscertificaat slechts kan worden afgegeven, indien in de Lid-Staat waarin de aanvraag wordt ingediend, en op de datum van indiening van deze aanvraag het product als geneesmiddel een geldige vergunning voor het in de handel brengen heeft verkregen ingevolge richtlijn 65/65/EEG van de Raad of richtlijn 81/851/EEG van de Raad al naar gelang het geval."

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

c) kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut kirjallisesti televisiolähetystoiminnan harjoittajalle ja komissiolle väitetystä rikkomisesta ja aikeestaan rajoittaa edelleenlähettämistä, jos tällaista rikkomista tapahtuu uudelleen;

オランダ語

c) de betrokken Lid-Staat de omroeporganisatie en de Commissie schriftelijk kennis heeft gegeven van de ten laste gelegde inbreuken en van zijn voornemen beperkingen aan de doorgifte op te leggen indien nogmaals zo'n inbreuk wordt gemaakt;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tämä sisällöllinen ero vastaa toisaalta direktiivin tavoitteiden ja toisaalta yleissopimuksen tavoitteiden välistä eroa Kun direktiivin tarkoituksena on sen toisen perustelukappaleen mukaan yhteismarkkinoiden toteuttaminen televisiopalvelujen alalla, yleissopimuksen tarkoituksena taas on sen 1 artiklan mukaan helpottaa sopimuspuolten keskinäisten, rajat ylittävien televisioohjelmapalvelujen lähettämistä ja edelleenlähettämistä.

オランダ語

Dit inhoudelijke verschil beantwoordt aan een verschil tussen het doel van de richtlijn en het doel van het verdrag. Terwijl de richtlijn volgens de tweede overweging van haar considerans de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt inzake televisiediensten beoogt, heeft het verdrag volgens zijn artikel 1 tot doel, de grensoverschrijdende uitzending en de doorgifte van televisieprogramma's te vergemakkelijken.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Direktiivin 89/552 2 artiklan 2 kohtaa on tulkittava niin, että jäsenvaltio à voi kieltoa alueellaan toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan televisiolähetystoiminnan harjoittajan ohjelmien edelleenlähettämistä, vaikka nämä ohjelmat eivät ole direktiivin 4 ja 5 artiklan vaatimusten mukaisia.

オランダ語

"Niet-nakoming — Richtlijn 93/38/EEG — Niet-omzetting binnen de gestelde termijn* (Zesde kamer) richtlijn te voldoen, en de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Direktiivin 2 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion on taattava alueellaan vapaus vastaanottaa toisten jäsenvaltioiden televisiolähetyksiä, eikä se saa rajoittaa lähetysten edelleenlähettämistä, vaikka kyseiset lähetykset eivät olisikaan direktiivin 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisia.

オランダ語

*1) Door niet binnen de gestelde termijn de weUehjke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig njn om te voldoen aan richtlijn 93/38/EEG vande Raad van 14 juni 1993 houdende coördinatie van deprocedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, b de Franse Republiek de krachtens artikel 45, lid 1, van die richtlijn op haar rustende verplichtingen ruet nagekomen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Erien edelleenlähettäminen

オランダ語

Terugsturen van zendingen

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Toimivaltainen viranomainen saa sallia erien edelleenlähettämisen ainoastaan, jos:

オランダ語

De bevoegde autoriteit staat terugsturen van zendingen alleen toe indien:

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Ellei oikeustoimiin ole ryhdytty, edelleenlähettäminen on pääsääntöisesti tehtävä enintään 60 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, kun toimivaltainen viranomainen on päättänyt erän määränpäästä, elleivät virallisen valvonnan tulokset estä tätä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta täydentävän asiantuntijalausunnon hakemista koskeviin määräaikoihin sovellettavia kansallisia sääntöjä.

オランダ語

Onverminderd de toepasselijke nationale bepalingen inzake de termijnen voor het aanvragen van een aanvullende expertise, dient het terugsturen, indien dit niet uitgesloten is op grond van de resultaten van de officiële controles, bij wijze van algemene regel binnen zestig dagen te gebeuren nadat de bevoegde autoriteit een besluit heeft genomen over de bestemming van de zending, tenzij er juridische stappen zijn ondernomen.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

edelleenlähettäminen

オランダ語

heruitzending

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK