Google で調べる

検索ワード: hallinnointipalvelun (フィンランド語 - スウェーデン語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

スウェーデン語

情報

フィンランド語

Järjestelmä sisältää kansallisten loppukäyttäjien oikeuksien ja lupien hallinnointipalvelun.

スウェーデン語

Systemet innehåller en tjänst för hantering av de nationella slutanvändarnas rättigheter och tillstånd.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Pääurakoitsijan tehtävänä on lähinnä rakennus- ja varustustöiden suorittaminen, mutta urakkaan sisältyy myös suunnittelu- ja hallinnointipalveluja.

スウェーデン語

Det arbete och de tjänster som generalentreprenören förväntas utföra kommer huvudsakligen att omfatta byggnads- och monteringsarbete, men även planerings- och förvaltningstjänster kommer att ingå.

最終更新: 2017-04-28
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

B85Q Sijoitusyhteisöllä on tyypillisesti useampia sijoittajia, jotka yhdistävät rahansa saadakseen käyttöönsä sijoitusten hallinnointipalveluja sekä saadakseen tilaisuuksia sijoituksiin, jotka eivät ehkä olisi niille yksin mahdollisia.

スウェーデン語

B85Q Ett investmentföretag har oftast flera investerare som samlar sina medel för att få tillgång till investeringsförvaltningstjänster och investeringsmöjligheter som de kanske inte skulle ha haft tillgång till var för sig.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

hallinnointipalvelujen tuottaminen ja strategisten neuvojen antaminen sijoituskohteelle; ja

スウェーデン語

Tillhandahålla förvaltningstjänster och strategisk rådgivning till ett investeringsobjekt.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

joka saa yhdeltä tai useammalta sijoittajalta rahaa siinä tarkoituksessa, että kyseiselle sijoittajalle (tai kyseisille sijoittajille) tuotetaan sijoitusten hallinnointipalveluja;

スウェーデン語

erhåller medel från en eller flera investerare i syfte att förse dessa investerare med investeringsförvaltningstjänster,

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Ilman tukea se ei pystyisi jatkamaan toimintaansa, joten sen jäsenet eivät voisi enää käyttää nykyiseen tapaan sen tarjoamia tukien hallinnointipalveluja.

スウェーデン語

Utan stödet skulle organisationen inte överleva och medlemmarna skulle gå miste om den administrativa hjälp som de får för närvarande.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

ADP väittää, että koska kyseessä olevat liikevaihtoon perustuvat maksut ovat ainoastaan vastiketta julkisen omaisuuden yksityisestä hallintaoikeudesta, joka ei ole tarpeen maapalvelujen tarjoamiseksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut virheellisesti, että relevantteina markkinoina on pidettävä "Pariisin lentoasemien hallinnointipalvelujen" markkinoita.

スウェーデン語

I punkt 206 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten emellertid att leverantörer som tillhandahåller tjänster till tredje man och de som ombesörjer egenhantering mottar samma flygplatsledningstjänster från ADP:s sida.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

ADP:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti todistusaineiston huomioon selvästi vääristyneellä tavalla valituksenalaisen tuomion 117 kohdassa, kun se erotti toisistaan lentoaseman alueella sijaitsevien maa-alueiden, rakennusten ja kaluston käytön, jonka vastikkeena palvelujen tarjoaja maksaa käyttömaksun, sekä lentoaseman hallinnointipalvelut ja luvan tarjota maapalveluja, joiden vastikkeena palvelujen tarjoaja maksaa liikevaihtoon perustuvan maksun.

スウェーデン語

Vad gäller huruvida det finns fog för denna grund skall det erinras om att det följer av prövningen av den femte grunden att förstainstansrätten rätteligen ansett att de aktuella omsättningsbaserade avgifterna utgjorde ersättning för flygplatsledningstjänster.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Komissio katsoi, ettei uusi yhteisyritys, joka tarjoaa kaasualan logistiikkapalveluja, kaa sualan kauppiaille suunnattuja kuljetuksen hallinnointipalveluja ja verkko-operaattoreille suunnattuja sopimusten hallinnointipalveluja, aiheuta kilpailuongelmia.

スウェーデン語

Konsumenterna skall bli mer välinformerade, få större valfrihet och lättare kunna jämföra motorfordon och de tillhörande tjänster som åter försäljarna erbjuder.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Mitä tulee kilpailusääntöjen soveltamiseen oikeuksien hallinnointipalveluihin, erityistä huomiota on kiinnitettävä alalla vallitseviin kilpailunrajoituksiin sekä palvelujen tehokasta tarjoamista koskeviin kilpailun kannustimiin.

スウェーデン語

I samband med tillämpningen av konkurrensreglerna på tjänster i form av rättighetsförvaltning måste man särskilt uppmärksamma konkurrenshämmande begränsningar och konkurrensbetonade incitament för att tillhandahålla sådana tjänster på ett effektivt sätt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

On todettava aluksi, että kahdeksannen valitusperusteen tarkastelusta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi oikeutetusti, että käsiteltävänä olevassa asiassa relevantit markkinat ovat Pariisin alueen lentoasemien hallinnointipalvelujen markkinat.

スウェーデン語

Verwaltungsgerichtshof har, genom beslut av den 29 januari 2001 som inkom till domstolens kansli den 28 februari 2001, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i ändrad lydelse) samt av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter, och av rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

On todettava, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole ottanut asiakirjoja huomioon vääristyneellä tavalla, kun se on kyseessä olevia maksuja arvioidessaan erottanut toisistaan maaalueiden ja rakennusten käyttömaksun, joka on vastikkeena julkisen omaisuuden käyttöluvasta, sekä liikevaihtoon perustuvan maksun, joka on vastikkeena ADP:n tarjoamista hallinnointipalveluista ja toimintaluvasta.

スウェーデン語

Förstainstansrätten ansåg med fog i punkt 121 i den överklagade domen att tillhandahållandet av flygplatsanläggningar till flygbolag och olika leverantörer, för vilket det utgår en avgift som ADP ensidigt har bestämt, måste anses utgöra en verksamhet som är av ekonomisk natur.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tälle kuusinumerotasolle ei kuulu: - eläkerahastojen hallinnointipalvelut, vrt. 66.02.10

スウェーデン語

Omfattar inte: - förvaltning av pensionsfonder, jfr 66.02.10

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tälle kuusinumerotasolle ei kuulu: - tietokonelaitteiden hallinnointipalvelut, vrt. 72.30.10

スウェーデン語

Omfattar inte: - hantering av datautrustning, jfr 72.30.10

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tälle kuusinumerotasolle kuuluu: - rahoituksellisiin ja verotuksellisiin asioihin liittyvät hallinnolliset ja valvontapalvelut - verotusjärjestelmien toimeenpanopalvelut - verojen ja maksujen keruu - verorikosten tatJrintapalvelut - julkisten varojen ja julkisen velan hallinnointipalvelut

スウェーデン語

Omfattar: - administration och kontroll avseende skatteförvaltning och indrivning - tillämpning av skattesystem - indrivning av skatter och tullar - undersökning av skattebrott - förvaltning av offentliga medel och statsskuld

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tälle kuusinumerotasolle kuuluu: ­ seuraavia asioita koskevat virastojen, toimistojen ja muiden yksiköiden tarjoamat hallinnolliset palvelut: • mineraalivarojen löytäminen, hyödyntäminen, säilyttäminen, markkinointi ja muut mineraalien tuotantoon liittyvät seikat, mukaan lukien mineraalien etsintään liittyvien säädösten kehittäminen ja valvonta ■ kaivos­ja turvallisuusstandardit • tuotantolaitosten kehittämiseen, laajentamiseen ja tilanteen parantamiseen tarkoitetut toimet • rakennusstandardeja koskevien säädösten kehittämis­ja hallinnointipalvelut, asumistodistusten myöntäminen, rakennustyömaiden turvallisuutta koskevien säädösten kehittäminen ja valvonta

スウェーデン語

Omfattar: ­ administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk och planeringsenheter avseende: • prospektering, utvinning, lagring, marknadsföring och andra aspekter av mineralproduktion, inklusive utarbetande och kontroll av bestämmelser gällande prospektering • gruv­ och säkerhetsnormer ■ verksamhet för att utveckla, utvidga och förbättra tillverkningsindustrins ställning • utarbetande och förvaltning av bestämmelser gällande byggstandarder, utfärdande av rivningstillstånd, utarbetande och kontroll av bestämmelser gällande säkerhet på byggarbetsplatser

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tämä toteamus ei ole ristiriidassa valituksenalaisen tuomion 206—210 kohdassa esitetyn johtopäätöksen kanssa, jonka mukaan käsiteltävänä olevassa asiassa ADP tarjoaa samat hallinnointipalvelut maapalveluja kolmansille tarjoaville ja omahuolintaa harjoittaville yhtiöille ja näiltä kahdelta palvelujen tarjoajien ryhmältä ei ole perusteltua periä erisuuruisia maksuja.

スウェーデン語

ADP anser att förstainstansrätten i punkt 117 i den överklagade domen allvarligt har missuppfattat bevisningen genom att göra åtskillnad mellan å ena sidan nyttjandet av tomter, byggnader och anläggningar inom flygplatsområdet, för vilket leverantörerna har betalat hyra, och å andra sidan tillhandahållandet av flygplatsledningstjänster och rätten att tillhandahålla marktjänster, för vilken leverantörerna har betalat en omsättningsbaserad avgift.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tämän perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi valituksenalaisen tuomion 137 kohdassa perustellusti todeta, että markkinat, jotka on otettava huomioon, ovat Pariisin alueen lentoasemien hallinnointipalvelujen markkinat, joilla ADP on näiden lentoasemien pitäjänä palvelujen tarjoaja, kun taas maapalvelujen tarjoajat, jotka toimintaansa harjoittaakseen tarvitsevat ADP:n myöntämää toimilupaa ja lentoaseman rakennelmia ja laitteita, ovat näillä markkinoilla ostajia.

スウェーデン語

ADP har anfört att dess rättigheter på den offentliga egendomen är jämförbara med en ägares rättigheter och att ADP till skillnad från vad förstainstansrätten ansåg i punkterna 149 och 151 i den överklagade domen således inte innehar något "monopol" på denna egendom såsom vilken ; ägare som helst har på sin egendom. Denna offentliga egendom utgör inte någon marknad i konkurrensrättslig mening.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

VWFS ja Leaseplan toimivat kumpikin autojen leasing- ja hallinnointipalvelujen markkinoilla sekä vuokraavat autoja asiakkaille lyhytaikaiseen käyttöön.

スウェーデン語

Kommissionen anser att införandet av skalan för minimiersättning inte är nödvändig för att garantera att arkitektyrket i Belgien utövas på ett professionellt sätt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Valitusperusteen tämän osan pätevyyden osalta on huomautettava, että viidennen valitusperusteen tarkastelusta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein todennut, että kyseessä olevat liikevaihtoon perustuvat maksut ovat vastike lentoaseman rakennelmien ja laitteiden hallinnointipalveluista.

スウェーデン語

Den tionde grunden: Åsidosättande av artikel 86 i fördraget beträffande jämförelsen av de avgifter som AFS och OAT erlägger

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK