Google で調べる

検索ワード: tilinpäätöshetkellä (フィンランド語 - スウェーデン語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

スウェーデン語

情報

フィンランド語

2.2.3 Muut kuin edellä mainitut rahoituserät muutetaan tilinpäätöshetkellä tilinpäätöspäivän euron kurssiin.

スウェーデン語

2.2.3 Belopp i andra valutor än euro, förutom de som nämns ovan, omräknas vid räkenskapsavslutningen enligt växelkursen för euron vid samma tidpunkt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

2.2.3 Muut kuin edellä mainitut rahoituserät muutetaan tilinpäätöshetkellä tilinpäätöspäi­vän euron kurssiin.

スウェーデン語

2.2.3 Belopp i andra valutor än euro, förutom de som nämns ovan, omräknas vid räken­skapsavslutningen enligt växelkursen för euron vid samma tidpunkt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tilinpäätöshetkellä nostettuihin ja vielä nostamatta oleviin lainoihinliittyvät takaukset on jaoteltu lainan erääntymishetken perusteellaseuraavasti:

スウェーデン語

Utfärdade garantier för lån som ianspråktagits respektive ännu inteianspråktagits av gäldenären fördelar sig på följande sätt i fråga omlöptid (i euro):

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

2.3 Muiden kuin edellä mainittujen valuuttamääräisten erien arvo korjataan tilinpäätöshetkellä tilinpäätöspäivän euron kurssin mukaisesti.

スウェーデン語

2.2 Tillgångar och skulder omräknas i euro pågrundval av den omräkningskurs som gällerden 31 december 2002, utom när det gäller rubrikerna nedan.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Nimikkeeseen sisällytetään ne edustustojen ennakkomaksujärjestelmien rahoitustoimenpiteet, joita ei ollut täsmäytetty yhteisön keskus kirjanpitoon tilinpäätöshetkellä. linpäätöshetkellä.

スウェーデン語

Rubriken avser även finansiella transaktioner och förskottsförvaltning vid gemenskapens delegationer som inte hade reglerats med institutionernas huvudkontor före räkenskapsavslutningen. avslutningen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

On huomattava, että IV F. kohdassa ennakot sisällytetään sellaisten yhteisössä sijaitsevien edustustojen tai virastojen ennakkomaksujärjestelmien rahoitustoimenpiteisiin, joita ei ollut sovitettu yhteisön keskuskirjanpitoon tilinpäätöshetkellä.

スウェーデン語

Till följd av tre bankkonkurser i tredje land torde tillgodohavandena på avistakonton i dessa banker inte kunna återvinnas (totalt 949 998,43 ecu).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

On huomattava, että IV.F kohdassa ennakot sisällytetään sellaisten yhteisössä sijaitsevien edustustojen tai virastojen ennakkomaksujärjestelmien rahoitustoimenpiteisiin, joita ei ollut sovitettu yhteisön keskuskirjanpitoon tilinpäätöshetkellä.

スウェーデン語

Det bör noteras att rubrik IVF omfattar de fi nansiella transaktionerna och förskottsförvaltningen vid gemenskapens kontor och delegationer i de fall då mellanhavandena med institutionernas huvudkontor inte har reglerats före räkenskapsavslutningen. Emellertid rådde ett kreditsaldo den 31 december 1995 (rubrik III.D på skuldsidan).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Nykyinen pääoma asettaa takaussitoumusten ylärajaksi 6 000 000 000euroa takaussitoumusten tilinpäätöshetkellä ollessa 1 486 539 018euroa (2001: 2 789 646 375 euroa).

スウェーデン語

Med nuvarande tecknat kapital innebär detta ett tak på 6 000 000 000euro för totala utestående garantier, som för närvarande uppgår till 1486 539 018 euro (2001: 2 789 646 375 euro).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat mikäli tilinpäätöspäivän ja sen päivän välillä, jona toimivaltaiset elimet vahvistavat tilinpäätöksen, toteutuu tapahtumia, jotka vaikuttavat saamisten ja velkojen määrään tilinpäätöshetkellä, saamisten ja velkojen määrät on oikaistava niiden mukaisiksi.

スウェーデン語

Händelser efter balansräkningens upprättande Tillgångar och skulder ska justeras så att hänsyn tas till händelser som inträffar mellan balansdagen för årsbokslutet och den dag då de berörda organen godkänner bokslutshandlingarna om dessa händelser påverkar värdet av tillgångarna eller skulderna per balansdagen.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Kuten liitetietojen 2.4 kohdassa on selostettu, pääomasijoitusyhtiöihinkohdistuvien sijoitusten arvostukseen liittyviä laskentaperiaatteitamuutettiin, jotta niissä pystyttäisiin ottamaan entistä paremmin huomioon tilinpäätöshetkellä alle kaksi vuotta olemassa olleiden sijoitusten mahdolliset arvonmuutokset. Näiden sijoitusten arvo oli 1 640 919euroa.

スウェーデン語

Såsom framgår av not 2.4 har redovisningsprincipen för värderingen avinvesteringar i riskkapitalföretag ändrats för att ta hänsyn till eventuella värdejusteringar av investeringar, som funnits kortare tid än två årpå balansdagen, vilka uppgick till 1 640 919 euro.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtuneet tapahtumat on ilmoitettava, vaikkeivät ne vaikuttaisikaan saamisten ja velkojen määrään tilinpäätöshetkellä, sikäli kuin niiden merkitys on sellainen, että ilmoittamatta jättäminen vaikuttaisi tilinpäätöslaskelmien käyttäjien arviointimahdollisuuksiin ja päätöksiin. Saamisia ja velkoja ei tällöin oikaista;

スウェーデン語

Tillgångar och skulder ska inte justeras för sådana händelser efter balansdagen om de inte påverkar värdet av tillgångarna eller skulderna per balansdagen, men upplysningar ska lämnas om händelserna är av sådan vikt att underlåtenhet att upplysa om dem skulle göra det svårare för den som läser bokslutshandlingarna att göra korrekta bedömningar och fatta korrekta beslut.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Eräpäivänä takaisin maksettavan määrän ylittävät maksut ja eräpäivänä takaisin maksettavan määrän alittavat maksut on jaksotettu arvopaperin jäljellä olevalle juoksuajalle erääntymishetkeen asti, ja kirjataan tuloslaskelman kautta. Kumulatiivinen nettojaksotushankintahetkestä lähtien tilinpäätöshetkeen asti esitetään taseen vastattavissa "Siirtovelat ja saadut ennakot".

スウェーデン語

Överkurser på obligationernas värde på förfallodagen liksom underkurser i förhållande till värdepapperens inlösenvärde redovisas i resultaträkningen med lika stora belopp under den återstående löptiden.Den ackumulerade nettoavskrivningen från anskaffningsdagen upptasi posten "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter"på balansräkningen skuldsida.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Jotta käytäntö olisi mahdollisimman yhdenmukaista käypään arvoonperustuvan kirjanpidollisen käsittelyn kanssa, sijoitukset sellaisiin pääomarahastoihin, jotka ovat olleet olemassa alle kaksi vuotta tilinpäätöshetkeen mennessä, arvostetaan tämän periaatteen mukaan.

スウェーデン語

För att bättre överensstämma med redovisningsprinciperna för verkligtvärde värderas investeringar i riskkapitalfonder som funnits kortare tidän två år på balansdagen enligt samma principer.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Palkkiot tilinpäätöshetkellä nostettuihinlainoihin liittyvistä takauksista . . . . . . . . .Palkkiot tilinpäätöshetkellä nostamattaoleviin lainoihin liittyvistä takauksista . . .Provisioennakot myönnetyistä takauksista Palkkiot Euroopan teknologianrahoitusjärjestelmästä (ETF) . . . . . . . . . . .Palkkiot Euroopan teknologianrahoitusjärjestelmästä (ETF2) . . . . . . . . .Palkkiot ETF Start-up -rahoitusjärjestelmästä Palkkiot pk-yritysten rahoitusjärjestelystä Palkkiot MAP-takausjärjestelystä . . . . . . .Palkkiot MAP-pääomasijoitusjärjestelystä Palkkio EIP:n riskipääomavaltuutuksesta .Muut palkkiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

スウェーデン語

Garantiprovisioner för utbetalda lån . . . .Garantiprovisioner för ännu ejutbetalda lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förskottsprovisioner för utfärdadegarantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Provision för Europeiskafinansieringsordningen för teknologi . . .Provision för Europeiskafinansieringsordningen för teknologi 2 . .Provision för ETF -startordningen . . . . . .Provision för Garantiordningen för småoch medelstora företag . . . . . . . . . . . . . .Provision för det fleråriga programmet försmå och medelstora företag (MAP) – garanti Provision på det fleråriga programmet försmå och medelstora företag (MAP) – eget kapital Provision för EIB:s riskkapitalmandat . . .Övriga provisioner . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

c) tilinpäätöspäivän jälkeiset erät: mikäli tilikauden päättymisen jälkeen ennen päivää, jona toimivaltaiset elimet vahvistavat taseet, on tiedossa muutoksia, jotka vaikuttavat saamisten ja velkojen määrään tilinpäätöshetkellä, saamisten ja velkojen määrät on oikaistava niiden mukaisiksi. Tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset on ilmoitettava, vaikkeivät ne vaikuttaisikaan saamisten ja velkojen määrään tilinpäätöshetkellä, sikäli kuin niiden merkitys on sellainen, että ilmoittamatta jättäminen vaikuttaisi taseiden hyväksikäyttäjien arviointimahdollisuuksiin ja päätöksiin. Saamisia ja velkoja ei tällöin oikaista;

スウェーデン語

c) Händelser efter balansräkningens upprättande: Tillgångar och skulder skall justeras så att hänsyn tas till händelser som inträffar mellan balansdagen för årsbokslutet och den dag då de berörda organen godkänner bokslutet, om dessa händelser påverkar värdet på tillgångarna eller skulderna per balansdagen. Tillgångar och skulder skall inte justeras för sådana händelser efter balansdagen som inte påverkar värdet på tillgångarna eller skulderna per balansdagen, men upplysningar skall lämnas om händelserna är av sådan vikt att underlåtenhet att upplysa om dem skulle göra det svårare för den som läser bokslutet att göra korrekta bedömningar och fatta korrekta beslut.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK