Google で調べる

検索ワード: yhteisvalvontajärjestöistä (フィンランド語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

ポーランド語

情報

フィンランド語

yhteisvalvontajärjestö

ポーランド語

organizacja zbiorowego zarządzania

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Komission havaitsema kilpailuongelma ensimmäisen lausekkeen osalta oli se, että yhteisvalvontajärjestöjen olisi jatkossa erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta myöntää levy-yhtiöille hyvityksiä. Toisella lausekkeella saatettaisiin estää mahdollinen kilpailu yhteisvalvontajärjestöjen taholta musiikin julkaisu- ja levytuotantomarkkinoilla.

ポーランド語

Jeśli chodzi o zakłócanie konkurencji Komisja obawiała się, że pierwsza klauzula może utrudnić lub wręcz uniemożliwić stowarzyszeniom zbiorowego zarządzania przyznawanie rabatów na rzecz wytwórni fonograficznych. W przypadku drugiej klauzuli, obawy te dotyczyły możliwości zapobiegania przez stowarzyszenia zbiorowego zarządzania potencjalnej konkurencji na rynkach wydawnictw muzycznych i produkcji płyt.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Menettelyn aihe oli Cannesin sopimuksen voimassaolon jatkamista koskeva sopimus, jonka sopimuspuolina on 18 yritystä (kolmetoista musiikin tekijänoikeuksia valvovaa yhteisvalvontajärjestöä ja viisi suurta musiikkikustantajaa, jotka ovat mainittujen järjestöjen jäseniä), ja se koski sopimuspuolten välisiä suhteita levy-yhtiöille äänitallenteiden jäljentämiseksi fyysiselle materiaalille myönnettyjen musiikin tekijänoikeuksien valvonnan osalta.

ポーランド語

Przedmiotem postępowania jest Drugie Porozumienie z Cannes, które zostało zawarte między 18 stowarzyszeniami (13 stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania mechanicznymi prawami autorskimi i pięcioma największymi wydawcami muzycznymi będącymi członkami tych stowarzyszeń) i dotyczy stosunków między tymi stowarzyszeniami w zakresie zarządzania mechanicznymi prawami autorskimi utworów muzycznych, na które udzielono wytwórniom fonograficznych licencji do zwielokrotniania nagrań dźwiękowych na nośnikach fizycznych.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Sopimuspuolet ovat muotoilleet hyvityksiä koskevan lausekkeen uudestaan siten, että yhteisvalvontajärjestöt voivat tarjota hyvityksen, jonka ne maksavat jäsenilleen maksettavista rojalteista pidättämistään hallinnollisista kuluista. Yhteisvalvontajärjestöt voivat tehdä tämän toimivaltaisen elimensä päätöksellä ilman asianomaisen jäsenen kirjallista suostumusta.

ポーランド語

W szczególności strony zmieniły klauzulę dotyczącą przyznawania rabatów, tak aby stowarzyszenie zbiorowego zarządzania mogło przyznać rabat pokryty ze środków na wydatki administracyjne, które otrzymało z tytułu opłat licencyjnych pobieranych na rzecz swoich członków, bez uzyskania pisemnej zgody „stosownego członka”, jeżeli zdecyduje o tym odpowiedni organ tego stowarzyszenia.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Sopimuspuolet ovat poistaneet lausekkeen, jolla yhteisvalvontajärjestöjä estettiin pääsemästä musiikin julkaisu- ja levytuotantomarkkinoille, ja ne ovat sitoutuneet olemaan tekemättä samantapaista lauseketta myöhemminkään.

ポーランド語

Strony usunęły klauzulę zabraniającą stowarzyszeniom zbiorowego zarządzania działalności na rynkach wydawnictw muzycznych lub produkcji płyt i zgodziły się w przyszłości nie podpisywać porozumień o podobnych skutkach.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Toisen lausekkeen mukaan yhteisvalvontajärjestöt eivät voi toimia musiikin julkaisijoina eivätkä levytuottajina.

ポーランド語

Drugą z nich była klauzula, która stanowi, że stowarzyszenia zbiorowego zarządzania nie może podejmować działalności na rynkach wydawnictw muzycznych lub produkcji płyt.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Markkinatutkimuksessa ilmeni, että muutoksen jälkeen päätösvalta hinnoittelusta siirtyy yhteisvalvontajärjestöiltä kustantajille.

ポーランド語

Badanie rynku wykazało, że po wycofaniu praw możliwość podejmowania decyzji cenowych przechodzi ze stowarzyszeń zbiorowego zarządzania na stronę wydawców.

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Ne ovat alkaneet siirtää oikeuksiaan tietyille yhteisvalvontajärjestöille, jotka toimivat yksittäisen kustantajan edustajina – tämä mahdollisuus on vahvistettu vuonna 2005 annetussa komission suosituksessa.

ポーランド語

Zaczęli oni przekazywać swoje prawa wybranym stowarzyszeniom zbiorowego zarządzania działającym w charakterze agentów indywidualnych wydawców – możliwość taka znalazła potwierdzenie w zaleceniu Komisji wydanym w 2005 r.

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Niillä markkinoilla, joilla kustantajat hallinnoivat oikeuksia yhteisvalvontajärjestöistä riippumatta (synkronointi- ja painatusoikeudet), markkinatutkimuksessa vahvistui, että asiakkailla on sulautuman jälkeenkin riittävästi vaihtoehtoja yrityskeskittymälle.

ポーランド語

Na rynkach, na których wydawcy zarządzają prawami bez angażowania stowarzyszeń zbiorowego zarządzania (prawa do synchronizacji i druku), badanie rynku potwierdziło, że klienci po połączeniu będą nadal mieli wystarczająco duży wybór usługodawców oprócz podmiotu powstałego w wyniku połączenia.

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Niillä markkinoilla, joilla yhteisvalvontajärjestöt ovat keskeisessä asemassa (mekanisointi- ja esitysoikeudet), sulautumalla ei ole merkittävää vaikutusta, koska yhteisvalvontajärjestöt päättävät hinnoittelusta ja myöntävät käyttäjille lisenssejä ketään syrjimättä.

ポーランド語

Na tych rynkach, na których główną rolę odgrywają stowarzyszenia zbiorowego zarządzania (prawa mechaniczne i prawa do wykonań), połączenie nie wywoła daleko idących skutków, ponieważ decyzje cenowe podejmowane są przez stowarzyszenia zbiorowego zarządzania i one również przyznają licencje użytkownikom w sposób niedyskryminujący.

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Oikeuksien tyypistä riippuen lisenssit oikeuksien käyttäjille myöntää joko suoraan kustantaja tai ne myönnetään yhteisvalvontajärjestöjen kautta.

ポーランド語

W zależności od specyficznego rodzaju praw licencje przyznawane są użytkownikom praw bezpośrednio przez wydawców lub za pośrednictwem stowarzyszeń zbiorowego zarządzania.

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Verkko-oikeuksien markkinoilla kustantajat ovat äskettäin alkaneet vetää oikeuksiaan angloamerikkalaisiin teoksiin pois perinteisestä yhteisvalvontajärjestöihin perustuvasta järjestelmästä.

ポーランド語

Na rynku praw internetowych wydawcy zaczęli ostatnio wycofywać swoje prawa do repertuaru angloamerykańskiego z tradycyjnego systemu stowarzyszeń zbiorowego zarządzania.

最終更新: 2014-10-20
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Lausunnossa viitattiin yhteisvalvontajärjestöjä koskevaan oikeuskäytäntöön ja mainittiin useita tekijöitä, jotka voidaan ottaa huomioon määritettäessä, voivatko arviointiperusteet tai niiden soveltaminen merkitä perustamissopimuksen 82 artiklan rikkomista.

ポーランド語

Przez odniesienie do orzecznictwa dotyczącego stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami opinia określa różne elementy, które można brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kryteria lub ich stosowanie mogą stanowić naruszenie art. 82 TWE.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Sillä varmistetaan, että yhteisvalvontajärjestöt voivat edelleen myöntää levytuottajille hyvityksiä maksetuista tekijänoikeusmaksuista ja että yhteisvalvontajärjestöjen mahdol-liselle tulolle musiikkikustannus- tai levyntuotantomarkkinoille ei ole esteitä.

ポーランド語

Ponadto decyzja ta gwarantuje stowarzyszeniom niezakłócony dostęp do rynków wydawnictw muzycznych lub produkcji płyt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Yhteisvalvontajärjestöt ja kulttuurinen monimuotoisuus musiikkialalla (kesäkuussa 2009)

ポーランド語

Organizacje zbiorowego zarządzania i różnorodność kulturowa w sektorze muzycznym (czerwiec 2009)

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(10) Parantamalla oikeuksien rajatylittävien hallinnointirakenteiden tehokkuutta on tarkoitus myös edistää yhteisvalvontajärjestöjen toiminnan järkeistämistä ja avoimuutta kilpailusääntöjen noudattamisessa ottaen huomioon etenkin digitaaliympäristön asettamat vaatimukset.

ポーランド語

(10) Wspieranie skutecznych struktur dla transgranicznego zarządzania prawami powinno zapewnić osiągnięcie przez podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wyższego poziomu racjonalizacji i przejrzystości w zakresie przestrzegania prawa konkurencji, zwłaszcza w świetle wymogów związanych ze środowiskiem elektronicznym.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(11) Oikeudenhaltijoiden ja yhteisvalvontajärjestöjen suhteeseen, joka voi olla sopimus-tai jäsenyysperusteinen, olisi sisällyttävä oikeudenhaltijoille myönnettävä vähimmäissuoja, joka koskee laillisten verkkomusiikkipalvelujen tuottamiseksi tarvittavia kaikkia oikeuksia. Oikeuksien hallinnoijat eivät saisi kohdella oikeudenhaltijoita eri tavoin asuinjäsenvaltion tai kansallisuuden mukaan.

ポーランド語

(11) Stosunek między posiadaczami praw autorskich a podmiotami zbiorowego zarządzania prawami, oparty bądź na przepisach umownych, bądź na zasadach wynikających ze statutowego członkostwa, powinien obejmować minimum ochrony dla posiadaczy praw autorskich w zakresie wszystkich praw, które są niezbędne dla świadczenia legalnych usług muzycznych online. Podmioty zarządzania prawami nie powinny stosować różnic w traktowaniu posiadaczy praw autorskich ze względu na Państwo Członkowskie ich miejsca zamieszkania lub ich obywatelstwo.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(13) Selontekovelvollisuutta, oikeudenhaltijan edustamista yhteisvalvontajärjestöjen päätöksentekoelimissä ja riitojenratkaisua koskevilla muilla suosituksilla on tarkoitus edistää yhteisvalvontajärjestöjen toiminnan järkeistämistä ja avoimuutta sekä varmistaa, että oikeudenhaltijat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä. Yhteisvalvontajärjestöissä ei saisi olla jäsenyysluokkaan perustuvia eroja kohtelussa: kaikkia oikeudenhaltijoita, yhtä hyvin kirjailijoita, säveltäjiä, julkaisijoita, äänitetuottajia, esittäjiä ja muita oikeudenhaltijoita, olisi kohdeltava yhdenvertaisesti.

ポーランド語

(13) Zalecenia uzupełniające dotyczące odpowiedzialności, reprezentowania posiadaczy praw autorskich w organach decyzyjnych podmiotów zbiorowego zarządzania prawami oraz procedur rozstrzygania sporów powinny umożliwiać racjonalny i przejrzysty poziom prac podmiotów zbiorowego zarządzania prawami oraz dokonywanie przez posiadaczy praw autorskich i użytkowników komercyjnych w pełni świadomych wyborów. Podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie powinny stosować różnic w traktowaniu ze względu na kategorie swoich członków: wszystkich posiadaczy praw autorskich, czy będą to pisarze, kompozytorzy, wydawcy, firmy fonograficzne, artyści wykonawcy czy inni, należy traktować jednakowo.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(17) Erityisesti digitaalisesta ympäristöstä johtuvien vaatimusten vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että oikeuksien yhteisvalvontajärjestöt noudattavat kilpailusääntöjä entistä rationaalisemmin ja avoimemmin.

ポーランド語

(17) Konieczne jest, zwłaszcza w świetle wymagań wynikających ze środowiska cyfrowego, zapewnienie, że organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi osiągną wyższy poziom racjonalizacji i przejrzystości w odniesieniu do zgodności z zasadami konkurencji.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(3) Santiagon sopimusten (eli ilmoituksen tekijöiden kahdenvälisten vastavuoroisten edustussopimusten) tarkoituksena on helpottaa uuden lisenssiryhmän luomista. Tähän ryhmään kuuluvat sopimuksen täytäntöönpanneiden yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoimat ohjelmistot (usean ohjelmiston kattava lisenssi).

ポーランド語

(3) Porozumienia z Santiago (tj. wzajemne porozumienia dwustronne o reprezentowaniu podpisane przez zgłaszające strony) mają na celu ułatwienie stworzenia nowej kategorii licencji, która obejmuje repertuary będące w gestii stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które ją wdrożyły (repertuar różnorodny).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK