検索ワード: käytännönläheisiin (フィンランド語 - リトアニア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

リトアニア語

情報

フィンランド語

tämäntyyppiset käytännönläheiset prosessit helpottavat valvontaa. mikäli säädösten täytäntöönpanossa havaitaan puutteita, komissio käynnistää nopeasti rikkomisesta johtuvan menettelyn. eri sidosryhmät korostavat, että lainsäädännön täytäntöönpanoon tarvitaan riittävästi aikaa. komissio on samaa mieltä. täytäntöönpanotoimien pitäisi kuitenkin edetä mahdollisimman samanaikaisesti sekä lainsäädännöllisellä (taso 1) että teknisellä (taso 2) tasolla, kun tason 2 toimet kehittyvät.

リトアニア語

Šie praktiniai procesai padės atlikti veiksmingą stebėseną. neteisingo įgyvendinimo atveju komisija nedelsdama pradės tirti pažeidimą. suinteresuotosios šalys pabrėžė, kad joms turi būti skirta pakankamai laiko perkelti es teisę į nacionalinę teisę. komisija su tuo sutinka. tačiau vystant 2 lygmens priemones, jei įmanoma, turi būti lygiagrečiai dirbama teisinio ir techninio teisės perkėlimo įgyvendinimo lygmenyse (1 ir 2 lygmenyse).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

-tätä tulisi tukea käytännönläheisellä rahapolitiikalla, jossa otetaan huomioon koko talous ja siten myös työllisyysvaikutukset. etsk on tähän liittyen jo moneen kertaan vaatinut harkitsemaan vakavasti, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, jotta ekp noudattaisi "laajasti ymmärrettyä" vakaustavoitetta, jolla pyritään rahan arvon vakauden lisäksi myös kasvun, täystyöllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden järjestelmien vakauteen. tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua eu:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja vahvistaisi myös investoijien ja kuluttajien luottamusta.

リトアニア語

-tai turėtų būti stiprinama pragmatiškai orientuota pinigų politika, kuri atsižvelgtų į bendrą ekonomiką bei taip pat į poveikį užimtumui. eesrk šiuo klausimu jau daug kartų ragino pradėti galvoti, kokių priemonių reikia imtis, kad ecb laikytųsi stabilumo tikslo "platesne prasme", į kurį be pinigų vertės stabilumo įeitų ir augimo stabilumas, visiškas užimtumas ir socialinės sanglaudos sistemos. tai taip pat stiprintų investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą. siekiant šio tikslo būtinas nuolatinis dialogas su europos sąjungos institucijomis ir socialiniais partneriais.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

-laaditaan poliisien käyttöön hyvien käytänteiden käsikirja, jossa selitetään yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti poliisien vastuu ja velvollisuudet tietosuojakysymyksissä,

リトアニア語

-pateiktas policijos pajėgoms skirtas geriausios patirties vadovas, kuriame paprastai ir praktiškai būtų išdėstomos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

1. pitää uhkia, haasteita ja muutosta käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän kertomukseen perustuvaa pääsihteerin kertomusta erittäin myönteisenä ja tukee voimakkaasti sen taustalla olevaa päättäväistä tahtoa yhdistyneiden kansakuntien johdonmukaiseen ja perusteelliseen uudistamiseen, minkä jälkeen järjestö olisi valmis kohtaamaan uudenlaisen maailman realiteetit ja pystyisi huolehtimaan tehokkaammin, tasapuolisemmin ja vastuullisemmin kollektiivisesta turvallisuudesta 2000-luvulla; pitää erityisen myönteisenä kertomusten realistista otetta, sillä aiemmista uudistusehdotuksista poiketen niissä on otettu visioiden rinnalle riittävästi konkreettisia ja käytännönläheisiä toimia;

リトアニア語

1. pritaria gsp, sekusiam po alka, bei stipriai remia pagrindinį sprendimą siekti nuoseklios ir visapusiškos jungtinių tautų reformos siekiant pritaikyti organizaciją prie dabartinės padėties pasaulyje ir padaryti jos veiklą efektyvesne, teisingesne, atskaitomesne ir atitinkančią ilgalaikę perspektyvą 21-ame amžiuje kuriant kolektyvinį saugumą; ypač pritaria realistiniam ataskaitos ir pranešimo požiūriui, kurie kitaip nei ankstesnės reformos pasiūlymai pakankamai suderina viziją su konkrečiomis ir į praktiką orientuotomis veiksmų priemonėmis;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

kom(2005) 390 --1.9.2005 -komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous-ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: muuttoliikkeen ja kehityksen yhteys — käytännönläheisiä suuntaviivoja -

リトアニア語

kom(2005) 390 --2005 9 1 -komisijos komunikatas tarybai, europos parlamentui, europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui: migracija ir vystymasis: keletas konkrečių orientyrų -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

pilotti-ja esittelyhankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa käytännön edellytyksistä ja vaatimuksista, jotka liittyvät alueellisten maataloustuotteiden toimittamiseen koulujen käyttöön, laatia logistiikkaa, kustannuslaskentaa ja aterioiden suunnittelua koskevat yleispätevät käytännönläheiset standardit sekä lujittaa alueellista tarjontaa ja kysyntää verkottumisen avulla.

リトアニア語

bandomojo ir demonstravimo projekto tikslas — kaupti informaciją apie sąlygas ir praktinius poreikius aprūpinant pailgintos dienos mokyklas regioniniais žemės ūkio produktais, parengti bendrąsias, praktikoje pritaikomas logistikos, sąnaudų skaičiavimo ir meniu planavimo normas, bei sustiprinti regioninių produktų pasiūlą ir paklausą sukuriant tinklus.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

pilotti-ja esittelyhankkeeseen valitaan tarjouskilpailulla kaksi vetäjää, jotka suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmat eri alueilla ja kehittelevät niistä saatujen tulosten pohjalta yleispätevät käytännönläheiset standardit.

リトアニア語

pagal kvietimą teikti pasiūlymus projekto vykdymui atrinktos dvi organizacijos užsiima atitinkamų programų sudarymu ir įgyvendinimu įvairiuose regionuose ir, pasinaudodamos įgytomis žiniomis, kuria bendrąsias veiklos normas bandomajam ir demonstravimo projektui.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

maahanmuuton, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun toisiinsa yhdistävien politiikkojen olisi oltava johdonmukaisia, ja ne olisi kehitettävä kumppanuussuhteessa ja vuoropuhelussa alkuperämaiden ja -alueiden kanssa. eurooppa-neuvosto on tyytyväinen asiassa jo saavutettuun edistykseen mutta pyytää neuvostoa kehittämään näitä politiikkoja edelleen ja keskittymään erityisesti maastamuuton perussyihin, siihen vaikuttaviin maan sisäisiin tekijöihin ja köyhyyden lievittämiseen. lisäksi se kehottaa komissiota esittämään käytännönläheisiä ja huolellisesti valmisteltuja ehdotuksia kevääseen 2005 mennessä.

リトアニア語

migraciją, vystomąjį bendradarbiavimą ir humanitarinę pagalbą siejanti politika turėtų būti nuosekli ir ji turėtų būti kuriama partnerystės ir dialogo su kilmės šalimis bei regionais pagrindu. europos vadovų taryba palankiai vertina jau padarytą pažangą, ragina tarybą kurti šią politiką, ypač atkreipiant dėmesį į pagrindines priežastis, įtakojančius veiksnius ir skurdo sumažinimą, bei skatina komisiją iki 2005 m. pavasario pateikti konkrečius ir kruopščiai parengtus pasiūlymus.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

3.5 ennen ehdotuksen tekemistä asiasta on julkaistu vihreä kirja [2], järjestetty kuulemistilaisuuksia ja asiantuntijatapaamisia sekä tutkittu kunkin jäsenvaltion tilannetta. niinpä ehdotus on johdonmukainen ja selkeä, ja se on laadittu käytännönläheisesti. sen avulla voitaneen poistaa jäljellä olevat esteet, jotka ovat vaikeuttaneet elatusapusaatavien perintää valtiosta toiseen.

リトアニア語

3.5 išankstinis žaliosios knygos [2] paskelbimas, konsultacijų rengimas ir ekspertų posėdžiai, taip pat padėties analizė kiekvienoje valstybėje narėje leido parengti nuoseklų, aiškų, taikymo požiūriu gerai parengtą pasiūlymą, kuriuo turėtų būti panaikinamos nuolatinės kliūtys, trukdančios išieškoti išlaikymo išmokų kitoje valstybėje.4. specialiosios pastabos

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

4.4 rahdille ja matkustajille ei saa suorittaa päällekkäistarkastuksia satama-alueelle tultaessa ja sen jälkeen mahdollisesti satamarakenteiden alueelle saavuttaessa. alusten miehistön, vierailijoiden ja tavarantoimittajien liikkuvuuteen on lisäksi suhtauduttava käytännönläheisesti.

リトアニア語

4.4 kroviniai ir keleiviai, patekę į uostų teritoriją, o galiausiai į uosto infrastruktūros teritoriją, neturi tapti dvigubo patikrinimo objektais. be to, reikalingas praktiškas požiūris į laivo įgulos, lankytojų ir laivo tiekėjų mobilumą.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

3.4 merenkulkijoiden ja turvatarkastuksia tekevän satamahenkilöstön henkilöllisyyden tunnistamista koskevia vaatimuksia tulisi noudattaa käytännönläheisellä tavalla, jotta kaupallista toimintaa ei perusteettomasti estetä.

リトアニア語

3.4 skiriant apsaugos kontrolę atliekančius jūrininkus ir uosto darbuotojus, reikalavimai turėtų būtų taikomi lanksčiai, kad komercinės operacijos nebūtų stabdomos be reikalo.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

komission ehdotus -ak:n muutosehdotus -jotta ohjelmaa koskevia tietoja levitettäisiin kohdennetusti, tehokkaasti ja käytännönläheisesti, ohjelmasta tuetaan "kulttuurin yhteyspisteitä". komissio perustaa nämä kansallisella tasolla toimivat elimet yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisuuden pohjalta. -jotta ohjelmaa koskevia tietoja levitettäisiin kohdennetusti, tehokkaasti ja käytännönläheisesti, ohjelmasta tuetaan "kulttuurin yhteyspisteitä". komissio perustaa nämä kansallisella tasolla toimivat elimet, jotka voivat toimia niin kansallisella kuin valtakunnallista tasoa alemmilla tasoilla, yhteistyössä jäsenvaltioiden tai niiden alueviranomaisten kanssa vapaaehtoisuuden pohjalta. -

リトアニア語

kultūrinio bendradarbiavimo centrams ir bendradarbiavimo priemonėms turi būti skirta po 30 proc. viso biudžeto, vietoj dabar atitinkamai numatytų 36 proc. ir 24 proc. komitetas mano, kad dabartiniu paskirstymu gali būti diskriminuojami paprastai daugiausiai eksperimentuojantys ir naujoves diegiantys mažesni operatoriai, kadangi tikėtina, kad jie turės mažiau galimybių nei didieji dalyviai penkeriems metams užsitikrinti kitą finansavimo dalį ir gebėjimų vykdyti reikalingus didelės apimties parengiamuosius darbus.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

3.3.3 komissio on sisällyttänyt nämä tavoitteet osittain euroopan laajuisia verkkoja koskeviin tarkistettuihin suuntaviivoihin. olisi pystyttävä edistämään tavoitteiden toimeenpanoa ymmärrettävästi ja toteuttamaan se yhteisesti ja rajanylittävästi. etsk:lla on hyvät mahdollisuudet osallistua tähän erityisten ja käytännönläheisten toimien avulla.

リトアニア語

3.3.3 iš dalies šiuos tikslus komisija išdėstė savo redaguotose ten gairėse. tačiau yra menas tai įgyvendinti praktiškai, ilgam laikotarpiui ir dar tarptautiniu mastu. eesrk turi gerų galimybių prisidėti specifiniais ir praktikai svarbiais veiksmais, įgyvendinant numatytus tikslus.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

3.1.1 edellytyksenä rinnakkaiselon järjestelyille ovat riittävä tieteellinen perusta eri muuntogeenisten kasvilajikkeiden (ja mahdollisesti mikro-organismien ja eläinten) alueellisen ja ajallisen levittäytymisen ja luonnonkasvien kanssa tapahtuvan risteytymisen arvioinnille sekä luotettavat käytännönläheiset kokemukset ja arviot mahdollisista leviämisteistä tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja jalostuksen yhteydessä.

リトアニア語

3.1.1 siekiant veiksmingai sureguliuoti koegzistenciją, būtinas tvirtas mokslinis pagrindas, kad būtų galima įvertinti įvairių augalų rūšių gmo išplitimo greitį ir mastą bei kryžminimąsi (o kai kuriais atvejais — mikroorganizmų ir gyvūnų išplitimą). labai svarbi yra ir patikima praktinė patirtis ir galimų pernešimo būdų vertinimas gaminant, saugant, vežant ir perdirbant.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

4.1.1 rinnakkaiselon sääntöjen laatimisessa tulisi ottaa huomioon ennaltavarautumisen periaate, luonnollisen ja viljellyn biologisen moninaisuuden säilyttäminen, kustannusten minimointi, taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien maksimointi, alueellisen moninaisuuden ja taloudellisen omavastuun edistäminen sekä aiheuttamisperiaate. sääntöjen tulisi olla kestäviä, vakaita, käytännönläheisiä ja virheitä sietäviä.

リトアニア語

4.1.1 koegzistencijos taisyklės turėtų būti parengtos pagal principus, kurie paremti rūpinimusi natūralia ir kultivuojama biologine įvairove bei jos išsaugojimu, kaštų mažinimu, ekonominių ir socialinių galimybių didinimu, regioninės įvairovės skatinimu ir savo paties atsakomybe už ekonomines galimos žalos pasekmes; taisyklės turi būti ilgalaikės, su tvirtomis nuostatomis, artimos praktikai ir tolerantiškos klaidoms.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

4.3 komissiossa toimivan pk-yritysten seurantaelimen tulisi seurata entistä tiiviimmin puiteohjelman toteuttamista. näin voitaisiin parantaa tiedon ja kokemusten vaihtoa niin jäsenvaltioiden kesken ja yritysten välillä kuin talous-ja tiedemaailman sekä hallinnon parissakin. tulisi varmistaa, että seurantaelinten kertomukset ovat käytännönläheisiä sekä kohderyhmiä ajatellen tärkeitä. olisi hyödyllistä määritellä seurantaelimen tehtävät siten, että jokaisen kohderyhmän panos olisi selkeä (kohdassa 3.9 esitetyn mukaisesti).

リトアニア語

4.3 Įgyvendinant pagrindų programą turėtų dar labiau prisidėti komisijos mvĮ stebėjimo centras. tai galėtų dar labiau pagerinti keitimąsi žiniomis ir patirtimi tarp valstybių narių, įmonių, taip pat ekonomikos, mokslinių tyrimų ir administravimo institucijų. turėtų būti vertinamos stebėjimo centro ataskaitos atsižvelgiant į jų tinkamumą praktikoje ir artumą tikslinėms grupėms. būtų tikslinga stebėjimo centro veiklos sritį apibrėžti taip, kad išryškėtų visų tikslinių grupių įnašas (3.9 punkto požiūriu).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

5.3 komitea on tyytyväinen siihen, että puiteohjelma on eu:n keskeisten talous-, sosiaali-, ympäristö-ja energiapoliittisten tavoitteiden mukainen. puiteohjelmaa toteutettaessa on tärkeää, että vuosittaiset työohjelmat laaditaan käytännönläheisiksi ja että ne ovat selkeästi merkittäviä kohderyhmille ja etenkin innovatiivisille yrityksille. tämä edellyttää, että kohderyhmät ovat asianmukaisesti mukana jo työohjelmien suunnittelussa.

リトアニア語

5.3 komitetas sveikina pagrindų programos orientavimąsi į pagrindinius es ekonominius, socialinius, aplinkosaugos ir energetikos politikos tikslus. Įgyvendinant šią programą bus svarbu, kad metinės darbo programos būtų glaudžiai susijusios su praktika ir tikrai tiktų tikslinėms grupėms, ypač inovacinėms įmonėms. tai bus užtikrinta tik tada, jei tikslinės grupės galės tinkamai dalyvauti rengiant tokias programas.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

-sellaisen hyviä käytäntöjä sisältävän käsikirjan antaminen poliisivoimille, jossa vahvistetaan yksinkertaisella ja käytännönläheisellä tavalla poliisivoimien tietosuojavastuut ja -velvollisuudet,

リトアニア語

-paruošti policijos pajėgoms skirtą geros veiklos vadovą, kuriame būtų aiškiai pateiktos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

604. yrityskeskittymien valvontaa koskeva yhteistyö yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten kanssa jatkui tiiviinä vuonna 2005. eu:n ja yhdysvaltojen vuonna 2002 antamat parhaat käytänteet, jotka koskevat yhteistyötä yrityskeskittymien arvioinnissa, tarjoavat hyvän perustan yhteistyölle. niissä osoitetaan sellaiset kohdat arviointimenettelyssä, joissa yhteistyö voisi olla erityisen hyödyllistä. käytännössä yksittäisissä kilpailuasioissa tehtävä yhteistyö sujuu hyvin käytännönläheisesti ja joustavasti, ja se mukautetaan kuhunkin asiaan ja käsiteltäviin kysymyksiin.

リトアニア語

604. 2005 m. buvo toliau intensyviai bendradarbiaujama su jav kovos su monopolijomis institucijomis susijungimo srityje. 2002 m. es ir jav patvirtinta geriausia praktika susijungimo tikrinimo srityje – tai svarbus bendradarbiavimo pagrindas, ypač dėl to, kad ji nusako svarbius procedūros aspektus, su kuriais susijęs bendradarbiavimas būtų ypač naudingas. praktikoje bendradarbiavimas bylose vyksta labai pragmatiškai ir lanksčiai ir yra pritaikytas konkrečioms byloms ir iškylantiems klausimams.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

yhteinen monivuotinen ohjelmakehys olisi hyväksyttävä vuoden 2006 puoliväliin mennessä, ja se olisi pantava täytäntöön käytännönläheisesti, asteittain ja realistisesti. esimerkiksi mosambikissa tähän on erinomainen tilaisuus, sillä maan 12 avunantajan nykyiset ohjelmakaudet vastaavat toisiaan. komissio ehdottaakin, että vaikka toimintamalli on maailmanlaajuinen, käytännön toteutuksessa keskityttäisiin joukkoon maita, jotka täyttävät seuraavat yksinkertaiset valintaperusteet:

リトアニア語

bps sistema turėtų būti priimta iki 2006 m. vidurio, tačiau ji turėtų būti įgyvendinta pragmatiškai, palaipsniui ir naudingai, pvz., faktas, kad į programavimo ciklą mozambike įsijungė dvylika pagalbos teikėjų, reiškia išskirtinę galimybę. todėl, laikydamiesi pasaulinio požiūrio, mes siūlome įgyvendinimo siekti tam tikrose šalyse, jas atrenkant pagal šiuos paprastus kriterijus:

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK