Google で調べる

検索ワード: yleisluonteisuutta (フィンランド語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

英語

情報

フィンランド語

Asianomaiset osapuolet on määritettävä huolellisesti entistä avoimempaa menettelytapaa käyttäen, mutta kuitenkin liiallista yleisluonteisuutta välttäen.

英語

the careful identification of the relevant parties in a more transparent approach but without becoming too generalised;

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Komissio otti huomioon yhteisöjen tuomioistuimenesittämät perustelut, joiden mukaan kyseisen termin mahdollista ”yleisluonteisuutta” eiollut tutkittu riittävän tarkasti, ja teki laajan tutkimuksen jäsenvaltioissa.

英語

The Commission took into account the Court’s arguments that the possible ‘generic nature’ of theterm had not been examined in sufficient depth. As a result, a huge survey was conductedamong the Member States.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

EKP:n vararahastoihin ja vararahastoja vastaaviin varauksiin kuuluvat ”kertyneen oman pääoman arvon” yleisluonteisuutta rajoittamatta yleisrahasto sekä valuuttakursseista ja markkinahinnoista aiheutuvia arvostustappioita varten tehdyt varaukset.

英語

The ECB’s reserves and those provisions equivalent to reserves shall include, without limitation to the generality of the ‘accumulated equity value’, the general reserve fund and the provisions equivalent to reserves for valuation losses with respect to foreign exchange rates and market prices;

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Lähestymiskielloissa suurimpana ongelmana Pohjoismaissa on lainsäädännön yleisluonteisuus ja tulkinnanvaraisuus.

英語

The biggest problem with the restraining orders in the Nordic countries is the generality and the scope of variable interpretation in the restraining Acts.

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Yleisluonteisuus: Toimitettaviin palveluihin on sisällyttävä yleisiä peruspalveluita.

英語

Universality: for services supplied, basic services should be universally provided.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Kyseiset palvelut perustuvat seuraaville periaatteille: solidaarisuus, yleisluonteisuus, turvallisuus, hintojen kohtuullisuus, palvelujen laatu, silloin kun sen määrittely kuuluu asiaankuuluvalle vastuulliselle viranomaiselle, tehokkuus, joka tulee varmistaa objektiivisesti, demokraattinen valvonta, avoimuus ja julkinen vastuu teknisten ja taloudellisten tulosten hallintoa koskevista päätöksistä, sekä etenkin työntekijöiden ja heidän ammattijärjestöjensä sekä käyttäjien, kuluttajien ja heitä edustavien yhdistysten kuuleminen.

英語

These services are based on the following principles and objectives: solidarity; universality; safety; fair pricing; quality of service, the level of which must be specified by the public authority responsible; efficiency, which must be verified objectively; democratic control, transparency and public responsibility for decisions relating to the management of technical and financial results; and consultation, in particular with workers and their trade unions, and users/consumers and their representative associations.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

1.4 Ottaen huomioon yleisen väärinkäytösten vastaisen säännön yleisluonteisuus ETSK suosittaa, että tarkasteltavana olevan direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltiot huomioisivat aggressiivista verosuunnittelua koskevan komission suosituksen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistaman periaatteen, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saa mennä yhteisön oikeuden yleistä periaatetta pidemmälle torjuessaan sopimattomia kaupallisia menettelyitä.

英語

1.4 As the GAAR is very broad, the Committee recommends that when implementing this directive, Member States take account of the Commission's recommendation on aggressive tax planning as well as the interpretation of the European Court of Justice establishing the principle whereby when combating abusive commercial practices the general principle of EU law must not be exceeded.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Kun otetaan huomioon yhdenmukaistamispyrkimys sekä tulevan asetuksen sääntöjen yleisluonteisuus on suositeltavaa laatia sen soveltamisala mahdollisimman laajaksi ulottaen se esimerkiksi kaikkiin vakuutussopimuksiin ja poistaen näin 1 artiklan 3 ja 4 kohdat sekä jättäen yhteisön oikeuden ja kansallisten järjestelmien kontolle kyseisten säännösten yhteensovittaminen mahdollisten kansalliseen lainsäädäntöön saattamista koskevien pakottavien vakuutussäännösten kanssa.

英語

In view of the unifying purpose and the general character of the rules contained in the future regulation, it is recommended that the scope is extended as far as possible, for example to all insurance contracts, and consequently deleting Article 1(3) and (4), leaving it to Community law and national systems to match these rules with any mandatory provisions regarding transposition, in the field of insurance16.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Tästä syystä tiedonantoon olisi tehtävä selvennyksiä luomalla käytäntöä ajatellen hyödyllisiä sulautumia koskevia kiistattomia alueita ja lisäämällä raja-arvojen yleisluonteisuutta ottamalla raja-arvoissa huomioon – jos mahdollista – kaikki käsiteltävinä olevat vaikutusmuodot.

英語

Clarifications should therefore be made, with a view to creating "safe-havens" of practical use and greater generality of the thresholds, preferably relating them to all types of effects dealt with.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

1.4 Ottaen huomioon yleisen väärinkäytösten vastaisen säännön yleisluonteisuus ETSK suosittaa, että tarkasteltavana olevan direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltiot ottaisivat huomioon aggressiivista verosuunnittelua koskevan komission suosituksen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistaman periaatteen, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saa mennä yhteisön oikeuden yleistä periaatetta pidemmälle torjuessaan sopimattomia kaupallisia menettelyitä.

英語

1.4 As the GAAR is very broad, the Committee recommends that when implementing this directive, Member States take account of the Commission's recommendation on aggressive tax planning as well as the interpretation of the European Court of Justice establishing the principle whereby when combating abusive commercial practices the general principle of EU law must not be exceeded.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Alakohtaisten direktiivien tarjoamien selvien etujen vuoksi sekä jäsenvaltio- että yhteisön tason ammattialaelimet ja järjestöt ovat joskus ehdottaneet keinoja direktiivin 89/48 yleisluonteisuuden ja yksittäisten ammattien erityispiirteiden välisen eron tasoittamiseksi.

英語

Professional bodies and associations, both at national and Community level, have sometimes tried to propose ways of closing the gap between the generality of Directive 89/48 and the specificity of individual professions, in view of the clear advantages secured by adoption of the sectoral directives.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

On analysoitava entistä tarkemmin mahdollisuudet kehittää palvelujen tarjontaa EU:ssa ja tehokkuusnäkökohtien ohella on kiinnitettävä erityishuomiota ennen kaikkea yleiseen saatavuuteen (yleisluonteisuuteen) sekä yleishyödyllisten palvelujen laatuun.

英語

A more precise analysis of the possibilities for expanding service provision in the EU must consider efficiency-related issues but above all must pay special attention to questions relating to general availability (universality) and the quality of services of general interest.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Vastausten yleisluonteisuus, eri toimitusketjujen välisen vuoro­vaikutuksen määrä ja alihankkijateollisuuden siirtymisen vähittäinen lisääntyminen viittaavat siihen, että esitetyt huolenaiheet tuntuvat lopulta kaikilla Euroopan talouden aloilla.

英語

The generality of their responses, the degree of interaction of the various supply chains, and the widening effect of ripples of supply dislocation, suggest that the concerns voiced should, and eventually will, be felt by all sectors of the European economy.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

1.4 Kun otetaan huomioon yleisen väärinkäytösten vastaisen säännön yleisluonteisuus, ETSK suosittaa, että tarkasteltavana olevan direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltiot huomioisivat aggressiivista verosuunnittelua koskevan komission suosituksen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistaman periaatteen, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saa mennä yhteisön oikeuden yleistä periaatetta pidemmälle torjuessaan sopimattomia kaupallisia menettelyitä.

英語

1.4 As the GAAR is very broad, the Committee recommends that when implementing this directive, Member States take account of the Commission's recommendation on aggressive tax planning as well as the interpretation of the European Court of Justice establishing the principle whereby when combating abusive commercial practices the general principle of EU law must not be exceeded.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Komitean mielestä komission tulisi tehdä ehdotus joustavaksi puitedirektiiviksi, jolla vahvistetaan yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin liittyvät poliittiset periaatteet: tasavertainen saatavuus, palvelun jatkuvuus, yleisluonteisuus, laatu, mukautuvuus.

英語

The Committee believes there is a need for the Commission to present a proposal for a flexible framework Directive consolidating the political principles governing services of general economic interest, namely: equal access, continuity of service, universality of service, quality and adaptability.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Kyseisen luettelon etuna olisi kuitenkin ennustettavuuden ansiosta lisääntynyt oikeusvarmuus, sillä tämänkaltaisella ohjeella on normatiivista arvoa, jota tosin jonkin verran vähentää luettelon esimerkinomaisuus ja sen mahdollinen tyypillinen yleisluonteisuus.

英語

However, the advantage of such a list lies in the possible strengthening of legal certainty, arising from predictability, itself tied in with the prescriptive value always attached to such an indication, although this is reduced to some extent by its purely exemplary quality and the possibility that it is of a typically general nature.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Toisinaan arviointien sisältö ei ole kovinkaan kattava niiden teoreettisuuden tai yleisluonteisuuden vuoksi tai siksi, että niissä on käsitelty ainoastaan toteuttamista ja hallintoa eikä ollenkaan tuloksia ja vaikutusta (Ranska, Belgia).

英語

Sometimes, the scope of the evaluations has been more limited because of their academic or excessively general nature or because they looked only at implementation and management rather than at results and impact (France, Belgium).

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Kun otetaan huomioon yhdenmukaistamispyrkimys sekä tulevan asetuksen sääntöjen yleisluonteisuus, on suositeltavaa laatia sen soveltamisala mahdollisimman laajaksi ja ulottaa se esimerkiksi kaikkiin vakuutussopimuksiin ja poistaa näin 1 artiklan 3 ja 4 kohdat sekä jättää yhteisön oikeuden ja kansallisten järjestelmien vastuulle kyseisten säännösten yhteensovittaminen mahdollisten kansalliseen lainsäädäntöön saattamista koskevien pakottavien vakuutussäännösten kanssa.16

英語

In view of the unifying purpose and the general character of the rules contained in the future regulation, it is recommended that the scope is extended as far as possible, for example to all insurance contracts, and consequently deleting Article 1(3) and (4), leaving it to Community law and national systems to match these rules with any mandatory provisions regarding transposition, in the field of insurance16.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

フィンランド語

Tulevan kumppanuuden on oltava tasa-arvoinen kumppanuus, kuten korostetaan uudessa kehyksessä, jossa tunnustetaan EU:n ja AKT-maiden haasteiden yleisluonteisuus: tuloerot, nuorisotyöttömyys, ilmastonmuutos, jne.

英語

Future partnership must embody the "partnership of equals", underscored in the new framework, which recognises the universality of challenges across EU and ACP countries: income inequality, youth unemployment, climate change and more.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Puitedirektiiviin tulisi sisällyttää seuraavat periaatteet: tasavertaisuus, yleisluonteisuus, luotettavuus, osallistuminen, avoimuus, menettelytapojen yksinkertaistaminen, kannattavuus ja tehokkuus, palveluiden laatu, kohtuulliset kustannukset, ympäristönsuojelu sekä palvelujen palautettavuus julkisen hallinnon alaisiksi tapauksissa, joissa yksityiset palvelujen tarjoajat eivät täytä asetettuja vaatimuksia.

英語

the following principles should be included in the framework directive: equality, universality, reliability, participation, transparency, simplification of procedures, profitability and efficiency, quality of services, affordable price, environmental protection, and reversibility of the service to the public sector in the event of the private operators failing to meet the standards laid down;

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Demo

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK