Google で調べる

検索ワード: przejrzystością (ポーランド語 - ルーマニア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ポーランド語

ルーマニア語

情報

ポーランド語

Zdaniem wnoszących odwołanie, kryterium związane z przejrzystością rynku jako element wskazujący na istnienie na nim

ルーマニア語

Potrivit recurentelor, criteriul privind transparența pieței ca element indicativ al unei poziții dominante colective pe o piață, astfel cum

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Tym samym, przewoźnicy wykazywać się większą odpowiedzialnością i przejrzystością w odniesieniu do ich statusu i działań.

ルーマニア語

În consecinţă, transportatorii ar trebui să fie mai responsabili şi transparenţi cu privire la statutul şi operaţiunile lor.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Niektóre sprawy dotyczyły kwestii ochrony danych, które z konieczności wymagają zachowania równowagi między prywatnością a przejrzystością.

ルーマニア語

Anumite cazuri implică probleme de protecţie a datelor, necesitând astfel o abordare echilibrată între confidenţialitate şi transparenţă.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Niektóre sprawy dotyczyły kwestiiochrony danych, które z konieczności wymagają podejścia utrzymującego równowagęmiędzy prywatnością a przejrzystością.

ルーマニア語

În fiecare dintre aceste cazuri, am solicitat instituţiilor şi organismelorUniunii Europene asigurarea unui nivel maxim de transparenţă în activităţile derulate.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Uwzględnił bowiem elementy, które nie mają znaczenia z punktu widzenia kryterium związanego z przejrzystością rynku, a odrzucił inne

ルーマニア語

Întradevăr, acesta ar fi reținut elemente care nu sunt pertinente pentru criteriul transparenței pieței și ar fi îndepărtat alte elemente care totuși sunt în mod evident

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

W deklaracji nr 17 tego aktu końcowego państwa członkowskie podkreślały ścisły związek pomiędzy przejrzystością procedur orzeczniczych a demokratycznym charakterem instytucji wspólnotowych.

ルーマニア語

În Declarația nr. 17 a acestui Act final, statele membre au subliniat legătura strânsă dintre transparența procedurilor de adoptare a deciziilor și caracterul democratic al structurilor comunitare.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Należy zadbać o to, by pomoc UE charakteryzowała się odpowiednią przejrzystością, w szczególności wtedy, gdy projekty realizowane są za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.

ルーマニア語

Ar trebui să se asigure o vizibilitate adecvată a Uniunii Europene, în special în cazulîn care proiectele suntimplementate cu ajutorul unor organizaii internaionale.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

EBC stale rozszerza zakres swojej sprawozdawczości i monitorowania w obszarze emisji dwutlenku węgla, zgodnie z przyjętymi przez siebie wartościami – przejrzystością i odpowiedzialnością.

ルーマニア語

BCE şi-a extins în mod constant sfera de aplicare a raportării privind emisiile de carbon şi a monitorizării acestora, în concordanţă cu două dintre valorile sale: transparenţa şi responsabilitatea.

最終更新: 2017-04-28
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Skuteczne zarządzanie kontyngentami taryfowymi i przejrzystością w zakresie ich wykorzystywania jest podstawowym warunkiem dla zapewnienia właściwego wdrażania poprzednich zobowiązań podjętych podczas Rundy Urugwajskiej w odniesieniu do dostępu do rynku dla produktów rolnych.

ルーマニア語

Gestionarea eficientă a contingentelor tarifare și transparența în ceea ce privește utilizarea acestora este esențială pentru a garanta punerea în aplicare în mod corespunzător a angajamentelor anterioare luate în timpul Rundei Uruguay cu privire la accesul pe piață pentru produsele agricole.

最終更新: 2014-11-08
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Przy ustanawianiu współregulacji powinno się kierować tymi samymi zasadami, co przy formalnych regulacjach, tzn. obiektywnością, zasadnością, proporcjonalnością, niedyskryminacją i przejrzystością.

ルーマニア語

Co-regulamentul ar trebui orientat după aceleaşi principii ca şi regulamentul formal, şi anume ar trebui să fie obiectiv, justificat, proporţional, nediscriminator şi transparent.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Zadanie to napotyka na niemożliwą do przezwyciężenia trudność określenia takich rodzajów interesów publicznych, które byłyby ważniejsze niż „zwykły” interes publiczny związany z przejrzystością.

ルーマニア語

Aceasta se lovește de dificultatea insurmontabilă de a identifica interesele publice care ar fi mai importante decât interesul public „normal” legat de transparență.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

W tym względzie Sąd w pkt 373 zaskarżonego wyroku zaznaczył, iż zarówno z samej decyzji, jak i z argumentacji przedstawionej przez Komisję przed Sądem wynika, że jedyny dowód na rzekomy brak przejrzystości rynku wiąże się z mniejszą przejrzystością rabatów promocyjnych.

ルーマニア語

În această privință, Tribunalul a subliniat în special la punctul 373 din hotărârea atacată că atât din decizia în litigiu, cât și din argumentarea dezvoltată de Comisie la Tribunal reiese că singurul element de opacitate a pieței invocat ar rezulta dintr-o transparență mai redusă a reducerilor promoționale.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Jeśli chodzi o kwestię znalezienia równowagi między zasadą przejrzystości a ochroną danych osobowych lub między przejrzystością a ochroną interesów handlowych i gospodarczych, wielu respondentów, zwłaszcza organizacje pozarządowe i dziennikarze, twierdziło, że więcej uwagi należy poświęcić korzyściom z ujawniania dokumentów.

ルーマニア語

În ceea ce priveşte chestiunea referitoare la asigurarea unui echilibru între principiul transparenţei şi protecţia datelor cu caracter personal şi/sau între transparenţă şi protecţia intereselor comerciale şi economice, un număr important dintre cei care au răspuns, în special ONG-urile şi ziariştii, au susţinut că accentul ar trebui pus pe interesul de a pune la dispoziţie informaţiile respective.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Na koniec skarżący wypomniał Radzie, że nie sprawdziła ona, czy istnieje przeważający interes publiczny, w szczególności związany z przejrzystością procesu decyzyjnego i zasadami otwartości i demokracji, który uzasadniałby publiczny dostęp do opinii prawnych dotyczących projektów prawodawczych.

ルーマニア語

În ultimul rând, reclamantul a reproșat Consiliului că nu a verificat existența unui interes public superior, în special a celui legat de transparența procesului decizional și de principiile deschiderii și democrației, care ar justifica accesul public la avizele juridice referitoare la propuneri legislative.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

WYROK Z DNIA 10.7.2008 r. — SPRAWA C-413/06 P prawidłowego zakresu kontroli sądowej oraz zastosowania błędnego kryterium związanego z przejrzystością.

ルーマニア語

HOTĂRÂREA DIN 10.7.2008 — CAUZA C-413/06 P corecte ale controlului jurisdicțional și de aplicarea unui criteriu eronat cu privire la transparență.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Ogół wiedzy zapewnianej przez zespół ekspertów powinien obejmować pełen zakres krajowych systemów kontroli transferu broni, w szczególności kwestie prawne, związane z licencjami, celne i związane z egzekwowaniem, informacyjne, związane ze ściganiem i karaniem, związane ze sprawozdawczością i przejrzystością.

ルーマニア語

Expertiza generală reunită prin echipa de experți ar trebui să acopere întreaga sferă a unui sistem național de control al transferului de arme, în special aspecte juridice, legate de acordarea licențelor, vamă/aplicarea legii, sensibilizare, urmărire penală/sancțiuni, raportare/transparență.

最終更新: 2014-11-08
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

(4) Należy zbierać informacje dotyczące pasażerów i załogi w celu ułatwienia prowadzenia operacji poszukiwawczych i ratunkowych oraz skutecznego radzenia sobie z następstwami wypadku, to znaczy identyfikacją osób poszkodowanych, większą przejrzystością dotyczącą problemów prawnych z tym związanych i dostarczeniem opieki medycznej lepiej przystosowanej do potrzeb ratowanych osób; tego rodzaju informacje pozwoliłyby uniknąć sytuacji, w których rodzice lub inne zainteresowane osoby na próżno oczekują informacji o osobach znajdujących się na pokładzie statków pasażerskich poszkodowanych w wypadkach morskich mających miejsce na wodach, wchodzących w zakres kompetencji Państw Członkowskich na mocy Międzynarodowej Konwencji w sprawie poszukiwań i ratownictwa morskiego (SAR) z 1979 r.

ルーマニア語

(4) întrucât este necesar să se adune informaţiile privind pasagerii şi echipajul pentru a facilita operaţiunile de căutare şi de salvare şi rezolvarea eficientă a consecinţelor unui accident, adică identificarea persoanelor implicate, o mai mare claritate privind chestiunile juridice aferente şi acordarea de îngrijiri medicale mai bine adaptate nevoilor persoanelor care sunt asistate; întrucât astfel de informaţii permit evitarea situaţiei în care rudele sau alte persoane interesate se neliniştesc inutil în legătură cu persoanele care se găsesc la bordul navelor de pasageri implicate în accidente maritime care se produc în apele aflate sub jurisdicţia statelor membre, în conformitate cu Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare (SAR);

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

ポーランド語

W związku z wyższą kwotą pomocy w ramach nowego systemu oraz większą przejrzystością wynikającą ze stałych stawek ryczałtowych, należy ustanowić przepisy premiowe w celu ochrony interesów producentów, którzy złożyli wnioski wcześniej, w ramach poprzedniego systemu, aby zostały one rozpatrzone jako wnioski w ramach nowego.

ルーマニア語

Având în vedere valoarea mai mare a ajutorului în cadrul noului regim şi transparenţa crescută generată de prima cu rată fixă stabilită, sunt necesare dispoziţii pentru a proteja interesele producătorilor în baza cărora cererile care au fost deja depuse în cadrul regimului anterior să fie considerate cereri depuse în cadrul noului regim.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

110.W´następstwieustalenianiektórychkon-kretnych problemów´(niesystematycznych) związanychz´przejrzystością,w´sprawo-zdaniu z´oceny końcowej projektu Leader I I (s. 246) zalecono zwiększenieliczby szkoleń i´wyraźniejszeformułowaniewytycznych dla LGD w´omawianej kwestii.

ルーマニア語

110.În urmaidentificăriianumitor probleme specifice(nusistematice)legatede transparen´ă,raportul de evaluarefinală pentru Leader II (p. 246) a recomandat creștereagraduluideformareșiorien-tări mai clare privind acest aspect pentru GAL-uri.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Dodatkowe informacje (i wcześniejsze sprawozdania) na temat dostępu do dokumentów Rady i spraw związanych z przejrzystością można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.consilium.europa.eu na stronie „Dokumenty”.

ルーマニア語

Informaţii suplimentare (şi rapoarte anterioare) privind accesul public la documentele Consiliului şi alte chestiune legate de transparenţă pot fi găsite la adresa de internet http://www.consilium.europa.eu, rubrica „Documente”.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK