Google で調べる

検索ワード: irrikonoxxuta (マルタ語 - イタリア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

マルタ語

イタリア語

情報

マルタ語

(e) li ġiet irrikonoxxuta mill-Istat Membru kkonċernat skond paragrafu 2.

イタリア語

e) che è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Wara, l-awtorizzazzjoni ġiet irrikonoxxuta b’mod reċiproku mill-Ġermanja, il-Lussemburgu, il-Belġju u l-Isvizzera.

イタリア語

L’autorizzazione è stata in seguito riconosciuta reciprocamente da Germania, Lussemburgo, Belgio e Svizzera.

最終更新: 2014-11-09
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Meta meħtieġ, kull konsenja ta’ annimali ħajjin jew ta’ prodotti mill-annimali preżentati għall-importazzjoni, u li dwarhom l-ekwivalenza tkun ġiet irrikonoxxuta, għandhom ikunu akkumpanjati b’ċertifikat uffiċjali tas-saħħa, li kampjun ta’ l-attestazzjoni tiegħu huwa preskritt fl-Anness VII.

イタリア語

Ciascuna partita di animali vivi o di prodotti di origine animale presentata all'importazione, e per la quale è stata riconosciuta l'equivalenza, è accompagnata, se richiesto, da un certificato sanitario ufficiale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Meta ekwivalenza ma tkunx ġiet irrikonoxxuta, il-kondizzjonijiet għall-kummerċ għandhom ikunu dawk meħtieġa mill-Parti li timporta, kif stabbilit fl-Anness V, sabiex tilħaq il-livell xieraq tal-protezzjoni tagħha. Il-Parti li tesporta tista’ tifthiem li tilħaq il-kondizzjonijiet tal-Parti li timporta, mingħajr preġudizzju għar-riżultati tal-proċess stabbilit fil-paragrafu 1.

イタリア語

Se l'equivalenza non è stata riconosciuta, gli scambi tra le parti hanno luogo alle condizioni prescritte dalla parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'allegato V. La parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

マルタ語

L-importanza tal-kwistjonijiet urbani kienet irrikonoxxuta taħt il-presidenzi suċċessivi ta’ l-Unjoni, b’mod partikolari waqt il-Kunsilli informali ta’ Rotterdam f’Novembru 2004 u ta’ Bristol f’Diċembru 2005 fejn din il-komunikazzjoni ġiet ippreżentata bħala dokument ta’ ħidma.

イタリア語

L’importanza delle questioni urbane è stata riconosciuta sotto le successive presidenze dell’Unione, in particolare in occasione dei Consigli informali di Rotterdam del novembre 2004 e di Bristol del dicembre 2005, in cui tale comunicazione è stata presentata come documento di lavoro.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Huwa biss fiddawl taċ-ċirkustanzi eċċezzjonali ta’dan ilkaż li, f’din il-kawża, ir-rikorrenti ġiet irrikonoxxuta bħala individwalment ikkonċernata.

イタリア語

È solo tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso di specie che, in tale causa, la ricorrente è riconosciuta come individualmente interessata.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

gnuqqas « n » tal-obbligi hu ta » 0.3% għal strumenti ta » dejn ta » referenza li għandhom valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI irrikonoxxuta ekwivalenti għal grad ta » kwalità tal-kreditu bin-numru 1 sa 3 u ta » 0.6% għallistrumenti ta » dejn l-oħrajn."

イタリア語

default » è pari allo 0,3% per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un' ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3, e allo 0,6% per gli altri titoli di debito." IT

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

マルタ語

Madanakollu, istituzzjoni tista » tagħżel li, b' mod konsistenti, tinkludi, għallgħanijiet tal-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-kreditu għallkontroparti, id-derivattivi tal-kreditu kollha li mhumiex inklużi fil-kotba talkummerċ u mixtrija bħala protezzjoni kontra skopertura li mhix imdaħħla filkotba tal-kummerċ jew kontra skopertura għar-RKK meta l-protezzjoni talkreditu tkun irrikonoxxuta skont din id-Direttiva."

イタリア語

Tuttavia, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito di controparte, l' ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un' esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un' esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della presente direttiva."

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

マルタ語

Madanakollu , istituzzjoni tista » tagħżel li , b' mod konsistenti , tinkludi , għallgħanijiet tal-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali għar-riskju tal-kreditu għallkontroparti , id-derivattivi tal-kreditu kollha li mhumiex inklużi fil-kotba talkummerċ u mixtrija bħala protezzjoni kontra skopertura li mhix imdaħħla filkotba tal-kummerċ jew kontra skopertura għar-RKK meta l-protezzjoni talkreditu tkun irrikonoxxuta skont din id-Direttiva ."

イタリア語

Tuttavia , ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito di controparte , l' ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un' esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un' esposizione al rischio di controparte , quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della presente direttiva ."

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

マルタ語

gnuqqas « n » tal-obbligi hu ta » 0.3% għal strumenti ta » dejn ta » referenza li għandhom valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI irrikonoxxuta ekwivalenti għal grad ta » kwalità tal-kreditu bin-numru 1 sa 3 u ta » 0.6% għallistrumenti ta » dejn l-oħrajn ."

イタリア語

default » è pari allo 0,3% per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un' ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3 , e allo 0,6% per gli altri titoli di debito ." IT

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

マルタ語

Meta meħtieġ, kull konsenja ta'annimali ħajjin jew ta'prodotti mill-annimali preżentati għall-importazzjoni, u li dwarhom l-ekwivalenza tkun ġiet irrikonoxxuta, għandhom ikunu akkumpanjati b’ċertifikat uffiċjali tas-saħħa, li kampjun ta'l-attestazzjoni tiegħu huwa preskritt fl-Anness VII. Il-Partijiet jistgħu fuq bażi konġunta jiddetterminaw il-prinċipji jew il-linji ta'gwida għaċ-ċertifikazzjoni. Kwalunkwe prinċipji jew linji ta'gwida bħal dawn għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness VII.Artikolu 10

イタリア語

Ciascuna partita di animali vivi o di prodotti di origine animale presentata all'importazione, e per la quale è stata riconosciuta l'equivalenza, è accompagnata, se richiesto, da un certificato sanitario ufficiale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII. Le parti possono determinare di comune accordo i principi o gli orientamenti per la certificazione, i quali vanno precisati nell'allegato VII.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Il-valur standard li jrid jitnaqqas mill-kumpens finanzjarju u l-ħlasijiet bil-quddiem marbuta miegħu għandu jkun dak applikat fl-Istat Membru li fih l-organizzazzjoni ta'produtturi tkun irrikonoxxuta.

イタリア語

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

1. Id-deċiżjoni dwar il-verifikar tal-kontijiet skond l-Artikolu 5 (2) (b) tar-Regolament (KEE) Nru 729/70 għandha tistabbilixxi l-ammont tan-nefqa effettwata f'kull Stat Membru matul is-sena finanzjarja fil-kwistjoni li għandha tkun irrikonoxxuta bħala addebitata lill-FAEGG, mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet meħuda sossegwentement skond il-paragrafu 2 (ċ) ta'dan l-Artikolu.

イタリア語

1. La decisione di liquidazione dei conti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione che devono essere riconosciute imputabili al Feaog, salve le decisioni adottate successivamente a norma del paragrafo 2, lettera c) di tale articolo.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(71) L-applikazzjoni għal status ta'EOU jew SEZ trid tinkludi d-dettalji għall-perjodu ta'ħames snin li jkunu ġejjin fuq, inter alia, il-kwantitajiet ta'produzzjoni ppjanati, il-valur ta'l-esportazzjoni pproġettat, ħtiġiet ta'importazzjoni u ħtiġiet mill-lokal. Jekk l-awtorirajiet jaċċettaw l-applikazzjoni lktal-kumpanija, it-termini u l-kondizzjonijiet marbuta ma'l-aċċettazzjoni jkunu kkomunikati lill-kumpanija. Il-ftehim li bih il-kumpanija tkun irrikonoxxuta taħt is-SEZ jew l-EOU jkun validu għall-perjodu ta'ħames snin. Il-fehim jista'jiġġedded għal perijodi addizzjonali.

イタリア語

(71) La domanda relativa ai sistemi EOU e SEZ deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società di una zona SEZ o come unità EOU è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(3) Il-provinċja ta'Bolzano għandha għalhekk tkun irrikonoxxuta bħala uffiċjalment ħielsa mill-bruċellosi (B. melitensis).

イタリア語

(3) La provincia di Bolzano va pertanto riconosciuta ufficialmente indenne dalla brucellosi (B. melitensis).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

6. L-għajnuna stabbilita fil-paragrafu 2 għandha tingħata f’dawk l-Istati Membri li l-produzzjoni attwali tagħhom irrikonoxxuta bħala eliġibbli għall-għajnuna hija anqas jew ekwivalenti għall-NGQ tagħhom, flimkien ma'kull żieda skond il-paragrafu 5.

イタリア語

6. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso in ogni Stato membro la cui produzione effettiva, per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, è inferiore o uguale al QNG, se del caso maggiorato a norma del paragrafo 5.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

L-importanza tal-kwistjonijiet urbani kienet irrikonoxxuta taħt il-presidenzi suċċessivi ta'l-Unjoni, b’mod partikolari waqt il-Kunsilli informali ta'Rotterdam f’Novembru 2004 u ta'Bristol f’Diċembru 2005 fejn din il-komunikazzjoni ġiet ippreżentata bħala dokument ta'ħidma.

イタリア語

Gli orientamenti strategici comunitari 2007-2013 dedicano particolare attenzione alle esigenze specifiche di alcuni territori, come le zone urbane e rurali. Essi incoraggiano un “approccio integrato” della politica di coesione che non deve soltanto favorire la crescita e l’occupazione, ma anche perseguire obiettivi sociali e ambientali.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(3) il-Groenlandja ġiet rikonoxxuta li hija konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’punt II tal-Kapitolu 1 ta'l-Anness A għad-Direttiva 91/68/KEE u għaldaqstant irrikonoxxuta bħala pajjiż terz li ssodisfat il-kriterji biex ikollha l-istatus uffiċjali li titqies bħala ħielsa mill-bruċellosi.

イタリア語

(3) È stato riconosciuto che la Groenlandia soddisfa i requisiti previsti al punto II del capitolo 1 dell'allegato A della direttiva 91/68/CEE e pertanto è riconosciuta come paese terzo che soddisfa i criteri necessari per ottenere la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

2. Kull deċiżjoni dwar l-invalidità ta'żwieġ meħudha permezz tat-Trattat msemmi fil-paragrafu 1 għandha tkun irrikonoxxuta fl-Istati Membri bil-kondizzjonijiet preskritti fil-Kapitolu III.

イタリア語

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III del presente regolamento.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(b) it-tfal minorenni ta'l-isponsor u tar-raġel/mara tagħha/tiegħu, inklużi tfal adottati skond deċiżjoni meħuda mill-awtorita kompetenti fl-Istat Membru kkonċernat jew deċiżjoni li hija awtomatikament infurzabbli minħabba obbligi internazzjonali ta'dak l-Istat Membru jew għandha tkun irrikonoxxuta skond obbligi internazzjonali;

イタリア語

b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK