Google で調べる

検索ワード: revitalizācijas (ラトビア語 - フィンランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ラトビア語

フィンランド語

情報

ラトビア語

(97) Esot ieviesti arī atbilstoši kontroles pasākumi, lai faktiski izslēgtu vairākkārtējas riska nosegšanas iespējas. No revitalizācijas un piedāvājuma izteikšanas tiesībām izrietošie riski netiekot summēti, bet gan cits citu aizstāj. Tas tiekot ņemts vērā LPFV risku atspoguļojumā. Turpretī faktiska vairākkārtēja riska nosegšana pastāvot attiecībā uz BGB koncerna īres garantijām un kredītu garantijām. LPFV veic īres garantiju izmantošanas atbilstības juridisko, lietišķo un matemātisko pārbaudi. Kontroli, kas izslēdz vienlaicīgu kredītu garantiju izmantošanas iespēju, Berlīnes pavalsts uzdevumā kopš 2003. gada janvāra nodrošinot tai simtprocentīgi piederošā sabiedrība "BCIA Berliner Gesellschaft zum Controlling der Immobilien-Altrisiken mbH". Visas LPFV saistības, uz kurām attiecas pavalsts pārņemtā izpilde, BCIA esot sīki pārbaudījusi juridiskā, lietišķā un matemātiskā ziņā, un tādai pašai pārbaudei ir bijusi pakļauta arī jebkāda kredīta garantiju, kā arī bilances garantiju izmantošana. Pateicoties BCIA, pavalsts rīcībā ir spēcīgs un efektīvs aparāts, kas palīdz līdz minimumam samazināt iespējamos zaudējumus. Jo 2002. gada 16. aprīļa Garantiju likums nepārprotami paredz, ka saistībā ar nodrošinātajiem riskiem nedrīkst veikt nekādus maksājumus trešajām personām, ja nepastāv juridiskas saistības.

フィンランド語

(97) Riittävät valvontatoimenpiteet riskien moninkertaisen kattamisen välttämiseksi käytännössä oli Saksan mukaan myös otettu käyttöön. Kunnostuksesta ja lunastusoikeuksista johtuvat riskit eivät näet olleet kumuloituvia vaan keskenään korvautuvia. Tämä otettaisiin huomioon määritettäessä LPFV: n riskejä. BGB-konsernin vuokratakuut ja luottotakuut sen sijaan merkitsisivät tosiasiassa moninkertaista riskien kattamista. LPFV tutkisi vuokratakuiden käytön oikeudellisen, asiallisen ja laskennallisen säännöstenmukaisuuden. Valvontaa, jolla luottotakuun samanaikainen käyttö suljettaisiin pois, harjoittaisi Berliinin osavaltion toimeksiannosta tammikuusta 2003 alkaen toiminut ja sen kokonaan omistama BCIA Berliner Gesellschaft zum Controlling der Immobilien-Altrisiken mbH ‐yhtiö. BCIA tekisi yksityiskohtaisen oikeudellisen, asiallisen ja laskennallisen tarkastuksen kaikille LPFV: n suorituksille, jotka osavaltio on ilmoittanut ottavansa vastuulleen. Samoin se tarkastaisi kaikkien luottotakuun ja tasetakuiden käyttötapausten oikeellisuuden. BCIA: n muodossa osavaltiolla olisi käytössään iskukykyinen ja tehokas väline, jolla vahingot saadaan supistumaan mahdollisimman vähäisiksi. Huhtikuun 16 päivänä 2002 annetussa takuulaissa näet edellytettäisiin nimenomaisesti, että suojattujen riskien perusteella ei saa suorittaa mitään maksuja kolmansille ilman oikeudellista velvoitetta.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ラトビア語

(18) IBG līdz 2000. gadam arvien pieaugošā apjomā veidoja nekustamo īpašumu fondus. Tā ietvaros investoriem tika nodrošinātas apjomīgas garantijas, kas galvenokārt izpaudās kā ilgtermiņa īres, peļņas sadales un revitalizācijas garantijas. Jaunu fondu izveidošanai papildus tika iegādāti vai ierīkoti jauni nekustamie īpašumi. Garantijas balstījās uz cerībām, ka nekustamo īpašumu vērtība joprojām būs augsta vai pat palielināsies, kas faktiski mazinoties cenām un īres maksai, sevišķi, Berlīnē un jaunajās pavalstīs, noveda pie risku summēšanās.

フィンランド語

(18) IBG oli vuoteen 2000 mennessä laskenut liikkeeseen kasvavan määrän kiinteistörahasto-osuuksia. Sijoittajille annettiin laajat takuut, jotka olivat ennen kaikkea monivuotisia vuokra-, tuotto-ja kunnostustakuita. Uusien rahastojen tarjoamiseksi ostettiin tai rakennettiin samalla uusia kiinteistöjä. Takuiden perustana olivat odotukset kiinteistöjen arvon säilymisestä korkeana tai jopa noususta. Kun hinnat ja vuokrat todellisuudessa kuitenkin laskivat voimakkaasti erityisesti Berliinissä ja uusissa osavaltioissa, tämä johti riskien kasautumiseen.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

ラトビア語

(29) Tomēr šīs teorētiskās maksimālās summas pamatā ir visu risku pilnīgas īstenošanās princips. Sakarā ar LPFV atbrīvošanu no īres garantijām (maksimālā summa [...]* euro) tas, piemēram, nozīmē to, ka jebkādā īre līdz 2005. gadam izpaliks, bet LPFV atbrīvošanā no revitalizācijas garantijām ([...]* euro) tas ietver pilna ražošanas izmaksu apjoma piemērošanu ēkām un āra būvēm. Taču simtprocentīga īres maksas nesaņemšana un visu ēku nojaukšana un uzcelšana no jauna nav reāla pat pie vispesimistiskākajām prognozēm. Tādēļ 45. pantā tiek noteikts arī tas, ka saskaņā ar patreizējo zināšanu statusu un rūpīgas būtiskāko ekonomisko risku pārbaudes rezultātiem reāli izmantotais apjoms būs ievērojami mazāks. Līdz ar to faktiskais risks būs 2,7 miljardi euro optimistiskajā gadījumā ("Best-Case scenārijs"), 3,7 miljardi euro "bāzes gadījumā" ("Base-Case scenārijs") un 6,1 miljards euro pesimistiskajā gadījumā (tā saucamais "Worst-Case scenārijs"). Pieņēmumi, kas noved pie šādām aplēstajām vērtībām, tika paziņoti procedūras gaitā (sk. 138. apsvērumu).

フィンランド語

(29) Tämä teoreettinen enimmäismäärä pohjautuu kuitenkin kaikkien riskien täydelliseen toteutumiseen. LPFV: n vuokratakuista vapauttamisen osalta (enimmäismäärä [...]* euroa) tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki vuokrat jäisivät vuoteen 2025 saakka täysin maksamatta. LPFV: n kunnostustakuista vapauttamisen osalta ([...]* euroa) kyseessä ovat kaikkien rakennusten ja ulkotilojen kaikki tuotantokustannukset. Vuokrien jääminen 100-prosenttisesti maksamatta ja kaikkien rakennusten purkaminen ja rakentaminen uudelleen on kuitenkin jopa erittäin pessimististen oletusten mukaisesti epätodennäköistä. Yksityiskohtaisen sopimuksen 45 kohdassa todetaan tästä syystä myös, että nykytietämyksen ja olennaisten taloudellisten riskien huolellisen tarkastelun perusteella takuiden todennäköinen käyttö jää huomattavasti vähäisemmäksi. Tästä syystä todellinen riski on optimistisesti arvioidussa tapauksessa 2,7 miljardia euroa (parhaan vaihtoehdon skenaario), 3,7 miljardia euroa "perustapauksessa" (perusvaihtoehdon skenaario) ja 6,1 miljardia euroa pessimistisesti arvioidussa tapauksessa (niin kutsuttu huonoimman vaihtoehdon skenaario). Oletukset, jotka ovat johtaneet näihin arviomääriin, on ilmoitettu menettelyn aikana (ks. 138 kappale).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ラトビア語

(138) Vācija ir arī izklāstījusi, ka no uzņēmuma ekonomiskās darbības viedokļa sagaidāmā garantiju izmantošana Worst-Case scenārija gadījumā ir aprēķināma 6,1 miljardu euro apmērā ([...]* euro — īres garantiju izmantošana, [...]* euro — augstākās cenas garantiju izmantošana, [...]* euro — revitalizācijas garantiju izmantošana, [...]* euro — iegrāmatotās vērtības saglabāšanas garantiju izmantošana un [...]* euro — atlikušās vērtības) un tādējādi atbilst piešķirtās palīdzības ekonomiskajai vērtībai. Šo ekonomisko vērtību Vācija ir pamatojusi ar alternatīvu apsvērumu: bez riska nodrošinājuma garantijām visi riski būtu "jāatbrīvo" ar kapitāla iepludināšanu [...]* euro līdz [...]* euro apmērā. No šī kapitāla [...]* euro būtu piesaistīti augstāk minēto garantiju koeficientam (nominālā ekonomiskā vērtība: 6,1 miljardi euro); [...]* euro līdz [...]* euro kalpotu par pamatu šim pašam nolūkam apsolītajiem un izmantotajiem kredītiem, ko koncerna bankas piešķir ar nekustamo īpašumu saistītos pakalpojumus sniedzošajām sabiedrībām (kas tad, ja nav nodrošināts pilnīgs segums nominālajiem teorētiskajiem maksimālajiem riskiem, kas izriet no īres, revitalizācijas un iegrāmatotās vērtības garantijām, būtu jāpieskaita riska aktīviem līdz [...]* euro apmērā), kā arī [...]* līdz [...]* euro drošības uzcenojums.

フィンランド語

(138) Saksa on myös ilmoittanut, että yritystaloudellisesta näkökulmasta kaiken kaikkiaan odotettavissa oleva tukien käyttömäärä vastaa huonoimman vaihtoehdon skenaariota, joka on arvioitu 6,1 miljardiksi euroksi ([...]* euroa vuokratakuista, [...]* euroa enimmäishintatakuista, [...]* euroa kunnostustakuista, [...]* euroa kirjanpitoarvoja koskevista takuista ja [...]* euroa jälkeenpäin korvattavista määristä) ja joka siten vastaa tuen taloudellista arvoa. Saksa perusteli tätä taloudellista arvoa pohtimalla vaihtoehtoista näkökulmaa. Sen mukaan kaikki riskit olisi ilman riskisuojaan kuuluvia takuita jouduttu torjumaan pääomanlisäyksellä, jonka suuruus olisi ollut noin [...]*—[...]* euroa. Tällöin olisi noin [...]* euron pääoma tullut osaksi edellä kuvattujen takuiden käteisarvoa (nimellinen taloudellinen arvo 6,1 miljardia euroa). Pääoma olisi koostunut [...]*—[...]* euron pääomanlisäyksestä kiinteistöpankkipalveluja tarjoaville yhtiöille (joilta olisi vaadittu jopa [...]* euron riskivastaavia tapauksessa, että nimellisiä teoreettisia enimmäisriskejä vuokra-, kunnostus-ja kirjanpitoarvotakuista ei olisi täysimääräisesti katettu) samaan tarkoitukseen luvattujen ja käytettyjen konsernipankkien luottojen perustaksi sekä [...]*—[...]* euron varmuuslisästä.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ラトビア語

(139) Šai sakarībā Vācija minēja arī to, ka riska nodrošinājuma atbildības maksimālās summas ierobežojums līdz ekonomiskajai vērtībai 6 miljardu euro apmērā nav iespējams arī no uzraudzības normatīvu viedokļa. Tikai ar 21,6 miljardus euro lielu summu ir nosegti visi teorētiski iespējamie, augstākminētie riski, līdz ar ko kredītiem, ko koncerna bankas piešķir ar nekustamo īpašumu saistītos pakalpojumus sniedzošajām sabiedrībām, kas arī tiek nodrošināti un izmantoti sakarā ar riskiem, kas izriet no īres, revitalizācijas un citām augstākminētajām garantijām, atsevišķu banku un koncerna pašu kapitāla koeficientu aprēķinā nav nekādas nozīmes, jo tie tiek novērtēti 0% apmērā un atbilstoši nav iekļauti aprēķinā, un netiek piemēroti arī, aprēķinot liela apjoma kredītu robežas. Turpretī maksimālās atbildības summas ierobežojums līdz ekonomiski reālistiskajam riskam no uzraudzības normatīvu viedokļa novestu pie tā, ka kredīti ar apjomu līdz [...]* euro būtu jāpieskaita riska aktīviem, tiktu pārsniegtas liela apmēra kredītu maksimālās robežas un pašu kapitāla rādītāju krišanās radītu nepieciešamību pēc ievērojamas papildu kapitāla iepludināšanas. BAFin no uzraudzības normatīvu viedokļa apstiprināja nepieciešamību piemērot visu teorētiski iespējamo risku principu, neskatoties uz nelielo ekonomisko vērtību, savā 2003. gada 7. marta vēstulē.

フィンランド語

(139) Tässä yhteydessä Saksa on myös ilmoittanut, että riskisuojan enimmäistakausmäärän rajoittaminen runsaiden 6 miljardin euron taloudelliseen arvoon ei ole kuitenkaan valvontaoikeudellisista syistä mahdollista. Vain 21,6 miljardin euron määrällä voidaan kattaa kaikki teoriassa ajateltavissa olevat edellä mainitut riskit, joten konsernipankkien kiinteistöpankkipalveluja tarjoaville yhtiöille myöntämillä luotoilla, jotka on myös annettu ja otettu käyttöön vuokra-, kunnostus-ja muiden edellä mainittujen takuiden vuoksi, ei ole tytäryhtiöpankkien ja konsernin omavaraisuusastetta laskettaessa merkitystä, koska niiden laskennallinen painotus on 0 prosenttia eikä niitä sen vuoksi huomioida. Samasta syystä niitä ei myöskään sisällytetä suurluottorajan laskentaan. Enimmäisvastuun rajaaminen taloudellisesti realistista riskiä vastaavaksi johtaisi toisaalta valvontasäännökset huomioon ottaen siihen, että jopa [...]* euron riskivastaavat olisi otettava huomioon, suurluottojen enimmäisraja ylittyisi ja omavaraisuustunnuslukujen lasku tekisi välttämättömäksi uudet merkittävät pääomanlisäykset. BAFin on vahvistanut 7 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, että valvontasäännösten mukaan kaikki teoreettiset riskit on otettava huomioon niiden vähäisestä taloudellisesta arvosta huolimatta.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

ラトビア語

(28) Sīki izstrādātās vienošanās 45. pantā ir nosaukta maksimālā summa, par kādu Berlīnes pavalsts uzņemas minētās saistības, un tā ir 21,6 miljardi euro. Saskaņā ar 45. pantu šeit ir domāta nodrošināto risku tīrās teorētiskās nominālvērtības daudzkārtēju uzskaiti. Vienošanās par pamatprincipiem kā maksimālā vērtība vēl tika norādīta 35,34 miljardus euro liela summa, jo augstākminētās garantijas ar uzraudzības tiesībām saistītu apsvērumu dēļ daļēji nosedz vienus un tos pašus riskus. Kā izklāstīts sīki izstrādātās vienošanās 45. pantā, piemēram, par trešās personas kā kreditora prasībām, kas izriet no īres garantijas, pavalsts var uzņemties atbildību, pirmkārt, pamatojoties uz saistību izpildes pārņemšanu no LPFV, otrkārt, uz atbrīvošanu no patronāžas saistībām. Taču sīki izstrādātā vienošanās nosaka arī to, ka pavalsts šādos gadījumos uzņemas attiecīgo risku tikai vienu reizi. Līdz ar to teorētisko maksimālo summu varēja samazināt par šīm vairākkārt uzskaitītajām summām un noteikt 21,6 miljardu euro apmērā. Saskaņā ar Vācijas iesniegtajiem pagaidu aprēķiniem no šiem 21,6 miljardiem euro lielākā summa ir saistīta ar LPFV ([...]* euro, tai skaitā [...]* euro — LPFV atbrīvošanai no saistībām, ko rada īres un peļņas sadales garantijas, un [...]* euro — atbrīvošanai no riskiem, kas saistīti ar tā saucamajām ēku revitalizācijas garantijām).

フィンランド語

(28) Berliinin osavaltiolle näistä velvoitteista koituvaksi enimmäismääräksi mainitaan yksityiskohtaisen sopimuksen 45 kohdassa 21,6 miljardia euroa. Tämä määrä on 45 kohdan mukaan päällekkäisyyksistä puhdistettu taattujen riskien teoreettinen nimellisarvo. Periaatesopimuksessa enimmäismääräksi ilmoitettiin vielä 35,34 miljardia euroa, koska edellä mainitut takuut kattavat valvontaoikeudellisten arvioiden mukaan osittain samoja riskejä. Kuten yksityiskohtaisen sopimuksen 45 kohdassa todetaan, osavaltio voi ulkopuolisen velkojan esimerkiksi vuokratakuun perusteella esittämästä vaatimuksesta joutua vastaamaan toisaalta kantaakseen ottamansa LPFV: n vastuun tai toisaalta takauksista vapauttamisen perusteella. Yksityiskohtaisessa sopimuksessa määrätään kuitenkin myös, että osavaltio vastaa tällaisissa tapauksissa kustakin riskistä vain kerran. Tästä syystä teoreettinen enimmäismäärä voitiin puhdistaa kertautuneista summista ja määrittää 21,6 miljardiksi euroksi. Tästä 21,6 miljardista eurosta LPFV: n vapauttaminen vastuista muodostaa Saksan esittämien alustavien laskelmien mukaan valtaosan (noin [...]* euroa, mistä [...]* euroa koostuu LPFV: n vapauttamisesta vuokra-ja tuottotakuista johtuvista velvoitteista ja [...]* euroa vapauttamisesta niin kutsutuista rakennusten kunnostustakuista aiheutuvista riskeistä).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

ラトビア語

(136) Riska nodrošinājums tika piešķirts uz 30 gadus ilgu laikposmu. Atrunāto garantiju teorētiskā maksimālā nominālsumma ir 21,6 miljardi euro. Šī summa nosedz visus teorētiski iedomājamos riskus un ietver, piemēram, pilnīgu īres nesaņemšanu īres garantiju ietvaros ([...]* euro), pilnīgu ražošanas izmaksu segšanu visām ēkām un āra būvēm tā saucamo revitalizācijas garantiju ietvaros ([...]* euro) vai pilnīgu garantētās IBG/IBAG un to meitas uzņēmumu iegrāmatotās vērtības zaudējumu ([...]* euro). Taču simtprocentīga īres maskas nesaņemšana, visu ēku nojaukšana un uzbūvēšana no jauna, kā arī pilnīgs iegrāmatotās vērtības zaudējums pat pie vispesimistiskākajām prognozēm šķiet nereāls. Tādēļ Vācija varbūtējai garantiju izmantošanai ir noteikusi sekojošas aplēstās summas 2,7 miljardi euro optimistiskajā gadījumā ("Best-Case-Scenario"), 3,7 miljardi euro "bāzes gadījumā" ("Base-Case-Scenario") un 6,1 miljards euro pesimistiskajā gadījumā (t.s. "Worst-Case-Scenario").

フィンランド語

(136) Riskisuoja myönnettiin 30 vuodeksi. Sovitut takuut vastaavat 21,6 miljardin euron nimellistä teoreettista enimmäismäärää. Tähän määrään sisältyvät kaikki teoriassa ajateltavissa olevat riskit. Siitä korvattaisiin esimerkiksi kaikkien vuokrien täydellinen saamatta jääminen vuokratakuisiin ([...]* euroa), kaikkien rakennusten ja ulkotilojen täydelliset tuotantokustannukset niin kutsuttuihin kunnostustakuisiin ([...]* euroa) tai IBG/IBAG: n ja sen tytäryhtiöiden taattujen kirjanpitoarvojen täydellinen menetys ([...]* euroa). Vuokrien jääminen 100-prosenttisesti maksamatta ja kaikkien rakennusten purkaminen ja rakentaminen uudelleen sekä kirjanpitoarvojen täydellinen menetys on kuitenkin jopa erittäin pessimististen oletusten mukaisesti epätodennäköistä. Tästä syystä Saksa on ilmoittanut seuraavat arvioidut määrät, jotka todennäköisesti tarvittaisiin käyttöön: optimistisesti arvioidussa tapauksessa 2,7 miljardia euroa (parhaan vaihtoehdon skenaario), 3,7 miljardia euroa "perustapauksessa" (perusvaihtoehdon skenaario) ja 6,1 miljardia euroa pessimistisesti arvioidussa tapauksessa (niin kutsuttu huonoimman vaihtoehdon skenaario).

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ラトビア語

(186) No tā Komisija secina, ka BGB krīzi izraisīja galvenokārt risku summēšanās ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu jomā, arvien vairāk piešķirot ilgtermiņa īres, peļņas sadales un revitalizācijas garantijas, ko nevar uzskatīt ne par kontrolējamām no uzņēmuma ekonomiskās darbības viedokļa, ne par pamatotām izdevumu un ieņēmumu attiecības aspektā. Drīzāk tās balstījās uz pilnībā nereālistiskiem tirgus novērtējumiem, ko vairāk varētu nodēvēt par vēlmēm. Tas pats attiecās arī uz nekustamo īpašumu finansēšanas darījumiem: agresīva, uz arvien lielākas tirgus daļas iekarošanu orientēta cenu politika, kas atbilstoši nenosedza ar kredītu piešķiršanu saistītos riskus, un nolaidības radīti aplami drošības līdzekļu novērtējumi ekonomiskā laikā, kas aizsākās 90. gadu beigās, noveda pie milzīgiem kredītu iztrūkumiem un atbilstošiem zaudējumiem.

フィンランド語

(186) Analyysin perusteella komissio päättelee, että BGB: n kriisi johtui erityisesti kiinteistöpankkipalvelutoimintoihin liittyvien riskien kasautumisesta, kun monivuotisia vuokra-, tuotto-ja kunnostustakuita, jotka eivät olleet liiketaloudellisesti hallittavissa ja joiden kustannus-hyötysuhdetta ei myöskään voitu pitää kohtuullisena, myönnettiin aina vain enemmän. Pikemminkin ne perustuivat markkinoita koskeviin täysin epärealistisiin arvioihin, joita voidaan pitää lähinnä toiveajatteluna. Tämä koski myös kiinteistöpankkipalvelutoimintoja. Niiden aggressiivinen markkinaosuuksien kasvattamiseen tähtäävä hinnoittelu, joka ei kattanut riittävässä määrin luotonannon riskejä ja jonka tuloksena syntyi varomattomuudesta johtuvia vakuuksien virhearviointeja, aiheutti 1990-luvun lopussa alkaneen talouden laskukauden aikana valtavia luottotappioita ja vastaavia menetyksiä.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK