Google で調べる

検索ワード: breaches of discipline (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

You have said that breaches of Government accounting rules will be reviewed

ウェールズ語

Yr ydych wedi dweud y bydd adolygiad o'r torri ar reolau cyfrifyddu'r Llywodraeth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The second problem facing teachers is the lack of discipline in the classroom

ウェールズ語

Yr ail broblem a wyneba athrawon yw diffyg disgyblaeth yn yr ystafell ddosbarth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I move on to the methods of discipline used and the retrospective allegations of abuse

ウェールズ語

Af ymlaen i sôn am y dulliau disgyblu a ddefnyddiwyd a'r cyhuddiadau o gam-drin flynyddoedd ar ôl y digwyddiadau

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Those standards of discipline form part of the ethos of schools of religious character

ウェールズ語

Mae'r safonau disgyblaeth hynny'n rhan o ethos ysgolion sydd â chymeriad crefyddol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Christine Chapman : Victoria's case involved the escalation of discipline and punishment

ウェールズ語

Christine Chapman : Yn achos Victoria , cafodd ei disgyblu a'i chosbi'n llymach dros amser

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Recently detected breaches of specified risk material have been identified , and enforcement has been rigorous

ウェールズ語

Nodwyd achosion o dor-rheol mewn perthynas â deunydd â risg penodol a ganfuwyd yn ddiweddar , a chymerwyd camau gorfodi llym

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It was noticeable that in the Victoria Climbié case , that tragedy resulted from an escalation of discipline and punishment

ウェールズ語

Yr oedd yn amlwg bod y drasiedi yn achos Victoria Climbié wedi digwydd o ganlyniad i gynnydd mewn disgyblaeth a chosb

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

There are concerns about the impact that the perceived lack of discipline in schools is having on teacher recruitment

ウェールズ語

Mae pryderon ynghylch yr effaith a gaiff y diffyg disgyblaeth canfyddedig mewn ysgolion ar recriwtio athrawon

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We should remember why so many children are brought up in homes where there is no sense of discipline

ウェールズ語

Dylem gofio pam mae cymaint o blant yn cael eu magu mewn cartrefi heb ddisgyblaeth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Also , as a parent , I do not think that it work ; it is therefore an ineffective form of discipline

ウェールズ語

Hefyd , fel rhiant , ni chredaf ei fod yn gweithi ; felly mae'n ffordd aneffeithiol o ddisgyblu plant

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I saw at first hand that a lack of discipline led to children being attacked by pupils who were not kept under control

ウェールズ語

Gwelais fy hun fod diffyg disgyblaeth yn arwain at ymosodiadau ar blant gan ddisgyblion nad oeddent o dan reolaeth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

All breaches of computer security procedures should be brought to the attention of your Team Director and the IT Unit.

ウェールズ語

Dylid cyfeirio unrhyw enghreifftiau o dorri amodau diogelwch cyfrifiadurol i sylw eich Cyfarwyddwr Tîm a'r Uned TG.

最終更新: 2007-10-02
使用頻度: 1
品質:

参照: LowriWilliams

英語

They offer standards of discipline and courtesy that are not always evident in other schools -- although they are in some

ウェールズ語

Maent yn cynnig safonau disgyblaeth a chwrteisi nas gwelir bob amser mewn ysgolion eraill -- er y'u gwelir mewn rhai

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Some children who are bullies might benefit from the sort of discipline that the children's commissioner sometimes tries to prevent

ウェールズ語

Efallai y byddai'r math o ddisgyblaeth y mae'r comisiynydd plant yn ceisio ei atal weithiau yn gwneud daioni i rai plant sy'n bwlio eraill

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I made it clear during exchanges yesterday that I do not believe that it is appropriate to use the Chamber to pursue inquiries into breaches of confidentiality

ウェールズ語

Eglurais yn ystod trafodaethau ddoe nad wyf yn credu ei bod yn briodol defnyddio'r Siambr i holi ynglyn ag unrhyw achos o dorri cyfrinachedd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

If the parent or parents take no interest in the child and do not impose a certain level of discipline , then that child will already be off to a bad start

ウェールズ語

Os nad yw'r rhiant neu'r rheini yn cymryd diddordeb yn y plentyn ac os nad ydynt yn ei ddisgyblu i ryw raddau , yna bydd y plentyn hwnnw wedi cael dechrau gwael yn barod

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The Act will also enhance the role of the Commission for Local Administration in Wales , the ombudsmen , in investigating allegations of breaches of conduct and codes

ウェールズ語

Bydd y Ddeddf hefyd yn gwella rôl y Comisiwn ar gyfer Gweinyddiaeth Leol yng Nghymru , yr ombwdsmyn , wrth ymchwilio i honiadau o dor-ymddygiad a chodau

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

There will also be an adjudication panel that will adjudicate the commission's investigations and impose appropriate penalties on councillors where breaches of the code are upheld

ウェールズ語

Bydd panel beirniaid hefyd yn barnu archwiliadau'r comisiwn ac yn gosod cosbau priodol ar gynghorwyr pan dorrir y cod

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We must recognise the increase in teachers ' workloa ; in terms of bureaucracy and the problems of discipline that they have had to contend with in recent years

ウェールズ語

Rhaid inni gydnabod y cynnydd yn llwyth gwaith athrawo ; yng nghyd-destun biwrocratiaeth a'r problemau o ran disgyblaeth y maent wedi gorfod ymgodymu â hwy yn y blynyddoedd diweddar

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I know that this is an old-fashioned word and many Members probably do not like to hear it , but we are doing these kids no favours by failing to enforce any standard of discipline upon them

ウェールズ語

Gwn mai gair hen-ffasiwn yw hwn ac mae'n debyg nad yw llawer o Aelodau yn hoffi ei glywed , ond nid ydym yn gwneud cymwynas o gwbl â'r plant hyn drwy fethu â gorfodi unrhyw safon o ddisgyblaeth arnynt

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK