구글 검색

검색어: pathos (네덜란드어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

네덜란드어

영어

정보

네덜란드어

Pathos

영어

Pathos

마지막 업데이트: 2014-09-08
사용 빈도: 6
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Dit verhaal staat weergegeven op mozaïeken in Pathos op Cyprus.

영어

You can find this story depicted in mosaics in Pathos in Cyprus.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Pathos verschijnt vanzelfsprekend als deel van wat je zojuist zag in de tekening.

영어

Pathos appears obviously as part of what you just saw in that little girl's drawing.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Haar conclusie: veel pathos om een beleid van ‘ieder voor zich’ te rechtvaardigen.

영어

Her conclusion: a lot of pathos in order to justify a policy where ‘every man has to fight for himself'.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Tot ver in de negentiende eeuw was het hele pathos van de kunst erop gericht om het zichtbare in al zijn rijkdom in beeld te brengen.

영어

Until far in the 19th century, the whole pathos of art lay in making visible the very wealth of the visible world.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Ziijn stijl kenmerkt zich onder andere door een sterk gevoel van animatie en pathos, waarbij licht en kleur een belangrijke rol spelen.

영어

This style is characterized among other things by a strong sense of animation and pathos, in which light and color play an important role.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

We moesten naar sprekers luisteren die met erg veel pathos beginselen naar voren hebben gebracht, beginselen die ons praktisch niet veel verder hebben gebracht en die daarom niets anders te bieden hebben dan pathos.

영어

We have had to listen to speakers who have put forward principles with a very great deal of pathos, principles which have still not brought us any further forward in practical terms and which therefore have nothing to offer apart from pathos.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Het heeft er dus alle schijn van dat het antinarratieve pathos dat de charme uitmaakt van de beelden van Borremans hier slechts schijnbaar wordt doorbroken; in feite breidt het zich uit tot uitgerekend de tekst die klaarheid had moeten brengen.

영어

There is every likelihood that the anti-narrative pathos that is the whole charm of Borremans' images is only apparently broken here; in reality, it extends to precisely the text that was supposed to clarify.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

De scheiding van de dienstbaren van de gidsen, die dikwijls plaatsvindt wanneer de dienstbaren opdrachten krijgen buiten de grenzen van het centrale universum, gaat met goddelijk pathos gepaard, maar zij gaan met vreugde en niet met verdriet.

영어

There is divine pathos in the separation of the servitals from the guides, as so often occurs when the servitals are dispatched on missions beyond the limits of the central universe; but they go with joy and not with sorrow.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Weliswaar zijn zekere aspecten van het stuk uniek, anderzijds wijzen verschillende andere op de stijl van deze componist, terwijl de aparte kwaliteit en het pathos van het geheel kunnen worden gezien als een echo van de improvisatiekunst van deze legendarische organist.

영어

Indeed, though the work is unique in certain respects, several of its features point to the style of this composer, while the peculiar quality and pathos of the whole may be seen to as an echo of the improvisations of this legendary organist.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

   – Mijnheer de Voorzitter, ofschoon met wat minder pathos maar zeker met net zoveel overtuiging als de vorige spreker zou ik willen zeggen dat ik gefrustreerd ben door de voortgang van de Intergouvernementele Conferentie.

영어

   Mr President, with less passion than the previous speaker, but with at least as much conviction, I would like to say that I feel a sense of frustration over the way in which the Intergovernmental Conference is developing.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

De enige bron waaruit hij kracht put, is – de pathos van de angst. “In de bedrijven en kazernes heeft de pers van de Zwarte Honderd veel meer succes dan de socialistische.”

영어

His sole recourse is the pathos of alarm. “In the factories and barracks the Black Hundred press is enjoying a far more considerable success than the socialist press.”

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Het anti-mimetische pathos dat daaraan ten grondslag ligt, blijkt overduidelijk uit het feit dat James Turrell graag benadrukt dat zijn werken 'abstract' zijn: ' Ik gebruik licht niet als drager van een inhoud, zoals de film.'... Of: 'Mijn kunst gaat ov er het licht zelf. Licht is niet de drager van een openbaring, het is de openbaring zelf'.

영어

The anti-mimetic fervour that lies at the roots of this move, is all too apparent form the fact that James Turrell repeatedly stresses that his works are 'abstract': ' I don't use light as a carrier of content, as a movie does'... Or: 'My art deals with light itself. It's not the bearer of revelation - it is the revelation.'

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Het kan niet anders, of Lenin moet zo zijn optreden op het Sovjetcongres ingeleid hebben, eenvoudig, zonder pathos, met onwrikbare zekerheid: “Wij beginnen nu met de opbouw van de socialistische orde.”

영어

Just in that way Lenin must surely have begun his speech at the Congress of Soviets – simply, without unction, with inflexible confidence: “We shall now proceed to construct the socialist order.”

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Hij schrijft songs die op een heel persoonlijke manier vertellen over wat hem bezighoudt, zowel in zijn persoonlijk leven als in de wereld er rond. Geëngageerd, zonder pathos, zonder vals sentiment, ook in die liedjes die over hemzelf gaan.

영어

He writes songs that tell very personally what is on his mind, both in his private life and in the world. Committed, without pathos or false sentimentality, even in the songs about himself.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

In de echte grote wereld, net als in de wereld van Wood en Harrison, wordt veel van de pathos en humor van het aardgebonden bestaan van de mens ontleend aan onze onderwerping – ondanks al onze listigheid – aan deze fundamentele wet van de zwaartekracht: dat alle objecten ( in een vacuüm), ongeacht hun massa, of ze nu menselijk of mechanisch, natuurlijk of kunstmatig zijn, met dezelfde snelheid naar beneden vallen.

영어

In the world at large, as in the world of Wood and Harrison, much of the pathos and humour of man’s earth-bound existence derives from our equal subjection, despite all artifice, to this fundamental law of gravity: that all bodies (in a vacuum), regardless of mass, whether human or mechanical, natural or artificial, fall to the ground at the same rate.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

In de huidige uitgave, we net zoals foto's geselecteerd - zonder pathos, maar mooi, met de geest van de tijd en de ziel van de mens, de held van de dag.

영어

In the current publication, we selected just such photos - without pathos, but beautiful, with the spirit of the time and the soul of man, the hero of the day.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Op een gegeven moment tijdens het opnameproces, waarvan een klein gedeelte plaatsvond in de kleine uurtjes van de morgen, werd ik overweldigd door pathos toen de gekanaliseerd geluiden vanuit het Devische Koninkrijk begonnen te stromen naar de natuurgeesten rondom Fukushima. Een ogenblik lang werd ik overspoeld door een gevoel van uiterste wanhoop dat van de natuurgeesten in de regio afkomstig was, zozeer zelfs dat ik moest stoppen met opnemen en mijzelf moest herpakken om een staat van emotioneel evenwicht te vinden, zodat ik door kon gaan met de kanalisering.

영어

At one point during the recording process, some of which took place in the wee hours of the morning, I was overcome with pathos as the channeled sounds began to flow from the Devic Kingdom to the nature spirits around Fukushima. For a moment I was flooded with a sense of utter despair coming from the nature spirits in the region, so much so that I had to stop recording and regroup myself in order to find a state of emotional balance so that I could continue with the channeling.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Vijf dagen een reis van Napels naar Sicilië in oktober 1943, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. “Het zou niet juist zijn, of liever: Het zou verkeerd zijn, nalatigheid, oprecht, doof, blindäugig en ongepast, te willen pathos over dit boek praten zonder een echte aanraking: Wat een werk, wat een vondst!” (Hubert Spiegel)

영어

Five days a journey from Naples to Sicily in October 1943, at the end of World War II. “It would not be right, or rather: It would be wrong, negligently, faint-hearted, deaf, blindäugig and inappropriate, to want to talk pathos about this book without a real touch: What a work, what a find!” (Hubert Spiegel)

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

네덜란드어

Voor mij persoonlijk was mijn anti-fascistiese opvoeding een belangrijke motivatie, maar we deden het, denk ik, ook een beetje omdat je in die jaren nu eenmaal politiek aktief was. En omdat we aktiviteiten voor het griekse verzet zinvol en noodzakelijk vonden, maar óók omdat het zo leuk was. Grieken weten van de meest saaie bijeenkomst nog een swingend samenzijn te maken, al was het maar door de soms met veel pathos uitgeschreeuwde onderlinge vetes.

영어

For me personally my anti-fascist education was an important motivation, but we did it, I think, a little bit because in those years you just were politi- cally active. And because we found our activities for the Greek resistance made sense and where necessary, but as well because it was so much fun. Greeks know how to transform the most boring meeting yet into a swinging together if only by their feuds, sometimes shouted out with much pathos. If everyone was in hell, who has been wished there in that time, it would be overcrowded there for a long time now.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인