구글 검색

검색어: standaardovereenkomst (네덜란드어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

네덜란드어

영어

정보

네덜란드어

standaardovereenkomst

영어

Specimen agreement

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 5
품질:

추천인: IATE

네덜란드어

standaardovereenkomst voor de erkende kleinhandelaar

영어

standard-form authorised retailer contract

마지막 업데이트: 2019-05-31
사용 빈도: 6
품질:

추천인: SecretAgent879

네덜란드어

DETAILS VAN DE STANDAARDOVEREENKOMST TUSSEN EEN BEWAARDER EN EEN BEHEERMAATSCHAPPIJ

영어

PARTICULARS OF THE STANDARD AGREEMENT BETWEEN A DEPOSITARY AND A MANAGEMENT COMPANY

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: SecretAgent879

네덜란드어

Ter vergemakkelijking wordt volgens de procedure van artikel 17 een standaardovereenkomst opgesteld.

영어

To facilitate this a standard contract shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 17.

마지막 업데이트: 2016-11-15
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

Dit behelst onder meer een herziene standaardovereenkomst voor wetenschappelijke en inspectiediensten namens het EMEA.

영어

The EMEA will consult interested parties prior to the introduction of these initiatives.

마지막 업데이트: 2012-04-11
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

Wat betreft de berekening van de compensatie was de standaardovereenkomst gebaseerd op dezelfde beginselen als artikel 3 van de verordening van 1980.

영어

As regards the calculation of the compensation, the standard agreement was based on the same principles as Article 3 of the 1980 Regulation.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

De verzekeringspolis - doorgaans een standaardovereenkomst - wordt vooraf opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de verzekeringnemer.

영어

As a standard form of contract, an insurance policy is drafted in advance for acceptance by the insured parties.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

Bijvoorbeeld de „SHIPMAN 98”-standaardovereenkomst voor shipmanagement van de BIMCO die vaak wordt gebruikt voor de relaties tussen shipmanagementondernemingen en scheepseigenaren.

영어

An example is the BIMCO’s Standard Ship Management Agreement ‘Shipman 98’ which is frequently used in relations between ship management companies and ship owners.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

de onderhandelingen bevorderen tussen de aangewezen instanties en de houders van auteursrechten over een Europese standaardovereenkomst waarin wordt vastgesteld onder welke voorwaarden de aangewezen instanties gedeponeerde cinematografische werken toegankelijk voor het publiek kunnen maken.

영어

To facilitate the negotiation of a standard contract at European level between designated bodies and copyright holders regulating the conditions under which designated bodies can make deposited cinematographic works accessible to the public.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

de onderhandelingen te bevorderen tussen de aangewezen instanties en de houders van rechten over een Europese standaardovereenkomst waarin wordt vastgesteld onder welke voorwaarden de aangewezen instanties gedeponeerde cinematografische werken toegankelijk voor het publiek kunnen maken;

영어

to facilitate the negotiation of a standard contract at European level between designated bodies and rights-holders stipulating the conditions under which designated bodies may make deposited cinematographic works accessible to the public;

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

Dit hoofdstuk is van toepassing op bedingen in overeenkomsten die van te voren door de handelaar of een derde partij zijn opgesteld en waarmee de consument heeft ingestemd zonder invloed op de inhoud te hebben, met name wanneer dergelijke bedingen in overeenkomsten onderdeel zijn van een vooraf opgestelde standaardovereenkomst.

영어

This Chapter shall apply to contract terms drafted in advance by the trader or a third party, which the consumer agreed to without having the possibility of influencing their content, in particular where such contract terms are part of a pre-formulated standard contract.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

dat dit doel ook kan worden bereikt door de ondernemingen die particuliere of op vrijwillige basis gesloten ziektekostenverzekering aanbieden te verplichten om een standaardovereenkomst aan te bieden waarvan de dekking gelijk loopt met die van de wettelijke stelsels van sociale zekerheid en waarvoor de premie niet hoger is dan een voorschreven maximum, en om aan compensatiestelsels deel te nemen;

영어

wheras that objective may also be achieved by requiring undertakings offering private health cover or health cover taken out on a voluntary basis to offer standard policies in line with the cover provided by statutory social security schemes at a premium rate at or below a prescribed maximum and to participate in loss compensation schemes;

마지막 업데이트: 2013-05-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

De produkten waarop deze standaardovereenkomsten betrekking hebben, zijn produkten met een hoge marktwaarde die technisch ingewikkeld zijn en waarvoor advies bij en service na de verkoop nodig zijn.

영어

The products covered under the agreement are high-value and complex products which require pre- and after-sales service.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

De verbintenissen van Thyssengas treden in werking op 1 december 2001 met uitzondering van de standaardovereenkomsten en het computersysteem waarop de beschikbare capaciteit en het tarievenstelsel worden aangegeven.

영어

Thyssengas' commitments will enter into force on 1 December 2001 with the exception of the standard contracts, the computer system showing available capacity and the tariff system, which will follow shortly afterwards.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

Deze ontwikkeling spoort met de doelstelling van het beleid die erin bestaat standaardovereenkomsten via wetgeving te behandelen terwijl de beschikbare middelen worden ingezet om een pro-actiever beleid te voeren en zich toe te spitsen op de gevaarlijkste concurrentieverstorende praktijken.

영어

In absolute terms, moreover, ex officio procedures increased over the previous year.This development is in line with the policy objective of dealing with standard agreements through legislative action, while using the available resources to pursue a more proactive policy and concentrate on the most dangerous anti-competitive practices.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

Andere respondenten vrezen dat niet-bindende instrumenten zoals algemene beginselen en standaardovereenkomsten alleen academisch belang zouden hebben en naar alle waarschijnlijkheid niet algemeen aanvaard zouden worden op de markt en niet consequent zouden worden toegepast.

영어

Other contributors are concerned that non-binding instruments such as common principles and standardised contracts would only be of academic interest and in all probability would not receive wide acceptance in the market and would not be consistently implemented.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

De Deense overheid steunt werkzaamheden die de bestaande standaardovereenkomsten verder ontwikkelen en elk initiatief dat industriële en professionele organen ertoe aanzet om evenwichtige standaardovereenkomsten op te stellen die meer rekening houden met de belangen van de zwakste contracterende partij of om andere initiatieven te ondernemen die vooral de KMO's kunnen motiveren om meer deel te nemen aan grensoverschrijdende transacties.

영어

The Danish Government supports work developing existing standard contracts further and any initiative to encourage the industrial and professional bodies involved to draw-up well balanced standard contracts that take greater account of the interests of the weaker contractual party or to take other initiatives capable of motivating particularly SMEs to take more part in cross-border transactions.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

De algemene bedingen van standaardovereenkomsten worden via onderhandelingen tussen de consumentenverenigingen (het Nederlandse voorbeeld is hier kenmerkend) of de instanties met een legitiem belang bij de bescherming van de consumenten (zoals de consumentenombudsmannen in de Scandinavische landen) enerzijds en de verkopers of de verenigingen van verkopers anderzijds opgesteld54.

영어

Standard-form contracts are drafted in the framework of negotiations between the consumer associations (the Netherlands is a typical case) or bodies with a legitimate interest in protecting consumers (such as the consumer ombudsman in the Nordic countries) and professionals or associations of professionals54.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

De intensiteit van de concurrentie tussen de erkende reparateurs van een bepaald merk is afhankelijk van de voorwaarden voor toegang tot het netwerk die in de standaardovereenkomsten voor erkende reparateurs zijn vastgesteld.

영어

The intensity of competition between authorised repairers of a given brand depends on the conditions of access to the network established under the standard authorised repairer agreements.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

네덜란드어

De verschillende regels voor de totstandkoming van overeenkomsten en de onmogelijkheid om uniforme standaardovereenkomsten te gebruiken, vormen een probleem dat enorme transactiekosten met zich meebrengt, iets waar vooral KMO's kwetsbaar voor zijn.

영어

The different rules for the formation of contracts and the impossibility of applying uniform standard contracts is a problem that produces huge transaction costs to which in particular SMEs are vulnerable.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인