구글 검색

검색어: mededingingssituatie (네덜란드어 - 폴란드어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

네덜란드어

폴란드어

정보

네덜란드어

Zo kan de NRI met elke bijzondere mededingingssituatie rekening houden.

폴란드어

W ten sposób KOR jest w stanie uwzględnić każdą szczególną sytuację konkurencyjną.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

De Commissie is dan ook bij haar beoordeling van de mededingingssituatie uitgegaan van een Europese markt.

폴란드어

Dlatego Komisja dokonała analizy sytuacji konkurencyjnej na podstawie rynku europejskiego.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Zoals hierboven aangegeven, moet de mededingingssituatie ook worden bekeken wat uitsluitend het Finse grondgebied betreft.

폴란드어

Jak wskazano powyżej, należy również sprawdzić konkurencję, uwzględniając wyłącznie terytorium Finlandii.

마지막 업데이트: 2014-11-06
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

De Commissie heeft ook de mededingingssituatie geanalyseerd van elk van de types faciliteiten die de NDA verder commercieel zal exploiteren.

폴란드어

Komisja przeanalizowała również sytuację konkurencyjną każdego z typów aktywów, które NDA będzie nadal eksploatować komercyjnie.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Hieruit kan worden opgemaakt dat de mededingingssituatie verschilt naargelang van de combinatie van diensten waarvoor wordt gekozen.

폴란드어

Mogłoby to wskazywać, że sytuacja konkurencyjna nie może być taka sama bez względu na wybraną kombinację usług.

마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Om het passende toepassingsbereik van een groepsvrijstellingsverordening te bepalen moet de Commissie rekening houden met de mededingingssituatie in de betrokken sector.

폴란드어

Aby ustalić właściwy zakres stosowania rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, Komisja musi uwzględnić warunki konkurencji panujące w danym sektorze.

마지막 업데이트: 2014-11-10
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Door terugvordering van de steun wordt de mededingingssituatie zoals die vóór het verlenen van de steun bestond zo goed mogelijk hersteld.

폴란드어

Odzyskanie pomocy powoduje w możliwym zakresie przywrócenie pozycji konkurencyjnej, która istniała przed przyznaniem pomocy.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Voorts is uit een analyse van de mededingingssituatie op de Duitse markt voor vastgoedfinanciering gebleken dat BGB hier niet tot de marktleiders behoort.

폴란드어

Ponadto analiza sytuacji konkurentów na niemieckim rynku finansowania nieruchomości wykazała, że BGB nie zalicza się do głównych oferentów w tej dziedzinie.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Deze beginselen zouden ernstig worden aangetast wanneer per geval de mededingingssituatie op de relevante markt zou moeten worden beoordeeld.

폴란드어

Zasady te zostałyby poważnie naruszone poprzez ocenę w poszczególnych przypadkach sytuacji konkurencji na właściwym rynku.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Waar immers een beschouwing per werkzaamheid voor de hand ligt, doet de mededingingssituatie op een gegeven lokale markt er niet toe.

폴란드어

W rzeczywistości bowiem, ponieważ należy przyjąć podejście oparte na rodzaju działalności, małe znaczenie ma sytuacja konkurencyjna na rynku lokalnym.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Bijgevolg zijn er geen aanwijzingen dat voortzetting van de maatregelen een negatief effect zal hebben op de mededingingssituatie van de markt van de Gemeenschap.

폴란드어

W konsekwencji, nie istnieją przesłanki wskazujące, że kontynuowanie środków miałoby negatywny wpływ na konkurencyjność na rynku wspólnotowym.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Komen de bestaande maatregelen te vervallen, dan is het niet waarschijnlijk dat de mededingingssituatie op de markt van de Gemeenschap zich zal verbeteren.

폴란드어

Gdyby obowiązujące środki zostały zniesione, nie poprawiłoby to prawdopodobnie konkurencyjności na rynku wspólnotowym.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Het verplichte quotasysteem, dat eigenlijk in 1981 afgeschaft had moeten worden, moest gezien de mededingingssituatie steeds weer gehandhaafd worden.

폴란드어

Rozporządzenie o kwotach obowiązkowych, które początkowo miało obowiązywać do 1981 roku, musiało być po raz kolejny przedłużone ze względu na problem konkurencji.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

(170) De Commissie heeft ook de mededingingssituatie geanalyseerd van elk van de types faciliteiten die de NDA verder commercieel zal exploiteren.

폴란드어

(170) Komisja przeanalizowała również sytuację konkurencyjną każdego z typów aktywów, które NDA będzie nadal eksploatować komercyjnie.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

네덜란드어

Daar de omstandigheden voor de bij deze beschikking betrokken activiteiten uiteenlopen, moet bij het onderzoek naar de mededingingssituatie met die verschillende omstandigheden rekening worden gehouden.

폴란드어

Ponieważ warunki różnią się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności, których dotyczy niniejsza decyzja, analiza sytuacji konkurencyjnej powinna uwzględniać zróżnicowaną sytuację na różnych rynkach.

마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

네덜란드어

Bijgevolg gaat het ministerie ervan uit dat de uitzondering op de registratieverplichting van de overdracht van eigendomsrechten Statens utleiebygg AS niet in een andere mededingingssituatie plaatst dan die van een particuliere investeerder op de markt.

폴란드어

Z tego też względu Ministerstwo musi założyć, iż wyjątek od wymogu rejestracji przeniesienia praw nie postawi Statens utleiebygg AS w innej sytuacji w odniesieniu do konkurencji aniżeli sytuacja inwestora prywatnego na rynku.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

네덜란드어

Alvorens de gedetailleerde analyse van de mededingingssituatie voor elk van de activa aan te vangen, heeft de Commissie twee algemene opmerkingen betreffende de impact van de maatregel op de mededinging.

폴란드어

Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy sytuacji konkurencyjnej każdego z aktywów Komisja ma dwie ogólne uwagi dotyczące wpływu środka na konkurencję.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

네덜란드어

In ieder geval dient de Commissie twee jaar na toepassing van de richtlijn in de lidstaten een uitvoerige economische analyse van de mededingingssituatie op te stellen om het nodige inzicht in de ontwikkeling hiervan te verschaffen.

폴란드어

W każdym wypadku w celu przedstawienia przeglądu sytuacji, Komisja musi przygotować pogłębioną analizę ekonomiczną stanu konkurencji po upływie dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy w Państwach Członkowskich.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

네덜란드어

De Commissie kan echter in ieder geval niet toestaan dat deze hypothetische overwegingen verhinderen dat de mededingingssituatie die bestond vóór de invoering van een onrechtmatige steunmaatregel, voorzover dat mogelijk is, wordt hersteld.

폴란드어

W każdym razie, Komisja nie może pozwolić, aby takie hipotetyczne rozważania utrudniły przywrócenie w możliwym zakresie sytuacji konkurencyjnej, która istniała przed wykonaniem nielegalnego środka pomocy.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

네덜란드어

Om te beginnen is in de beschikking niet objectief onderzocht hoe de mededingingssituatie bij ontbreken van de overeenkomst zou zijn geweest, hetgeen de beoordeling van de werkelijke en potentiële gevolgen van de overeenkomst voor de mededinging vervalst.

폴란드어

Wydanie wytycznych nie pozbawiło zatem znaczenia wcześniejszego orzecznictwa, zgodnie z którym Komisja dysponuje uznaniem pozwalającym jej wziąć pod uwagę, lub też nie wziąć, niektóre okoliczności podczas określania wysokości grzywien, które zamierza nałożyć, w szczególności w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인