구글 검색

검색어: lokomotivførercertifikat (덴마크어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

덴마크어

체코어

정보

덴마크어

1) Indførelse af et europæisk lokomotivførercertifikat for lokomotivførere i grænseoverskridende jernbanetrafik;

체코어

1) Zavedení evropského průkazu strojvedoucího na mezinárodních spojích.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

덴마크어

Kommissionen har generelt lagt sig tæt op ad arbejdsmarkedsparternes aftale om indførelse af et europæisk lokomotivførercertifikat.

체코어

Celkem vzato se Komise držela linie stanovené v dohodě evropských sociálních partnerů o zavedení evropského průkazu strojvedoucího.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

1.9 Det foreliggende forslag afspejler arbejdsmarkedsparternes aftale om indførelse af et europæisk lokomotivførercertifikat.

체코어

1.9 Tento návrh částečně odráží dohodu sociálních partnerů o zavedení evropského průkazu strojvedoucího.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

덴마크어

Forslag til direktiv om certificering af togpersonale og de europæiske arbejdsmarkedsparters indførelse af et europæisk lokomotivførercertifikat

체코어

Návrh směrnice o certifikaci pracovníků vlakových čet a dohoda evropských sociálních partnerů o zavedení evropského průkazu strojvedoucího

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

4. Forslag til direktiv om certificering af togpersonale og de europæiske arbejdsmarkedsparters indførelse af et europæisk lokomotivførercertifikat

체코어

3.2.8.2 Směrnice nestanoví postup pro získání průkazu zpět po jeho odejmutí.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

4.6 Den harmoniserede supplerende attest, som foreslås i direktivet, er mere eller mindre identisk med det europæiske lokomotivførercertifikat.

체코어

4.6 Harmonizované doplňkové osvědčení navrhované ve směrnici se více méně shoduje s evropským průkazem strojvedoucího.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

4.5 Det europæiske lokomotivførercertifikat har i arbejdsmarkedsparternes aftale form af et ekstra certifikat, som attester den ekstra viden, som er nødvendig for at benytte infrastrukturen i et andet land.

체코어

4.5 Evropský průkaz strojvedoucího uvedený v dohodě sociálních partnerů je dodatečným průkazem, který dokládá dodatečné znalosti nezbytné pro vedení vlaku na infrastruktuře jiné země.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

1) et europæisk lokomotivførercertifikat udstedt af de kompetente myndigheder anerkendes i hele Fællesskabet, er lokomotivførerens ejendom og attesterer opfyldelsen af visse grundlæggende krav og opnåelsen af grundlæggende kvalifikationer;

체코어

1) evropský průkaz strojvedoucího, který je vydáván příslušnými orgány, je uznáván v rámci celého Společenství, jeho majitelem je daný strojvedoucí a dokládá splnění základních požadavků a získání základních kvalifikačních schopností;

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

덴마크어

4.7 EØSU anmoder Kommissionen om at undersøge, om det europæiske lokomotivførercertifikat i arbejdsmarkedsparternes aftale kan anerkendes som ligestillet med den harmoniserede supplerende attest i en overgangsperiode med henblik på at hjælpe de virksomheder, som allerede er aktive på området.

체코어

4.7 EHSV žádá Komisi, aby posoudila, do jaké míry může být evropský průkaz strojvedoucího uvedený v dohodě sociálních partnerů uznán na přechodnou dobu jako ekvivalent harmonizovaného doplňkového osvědčení, aby se tak vyšlo vstříc podnikům, které jsou již v této oblasti aktivní.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

Mens kendskab til driftsbestemmelser for et eller flere banenet bør attesteres på lokomotivførercertifikatet, så bør kendskab til strækninger og lokaliteter — som skal ajourføres med regelmæssige mellemrum — attesteres på den harmoniserede supplerende attest.

체코어

Zatímco znalost provozních a bezpečnostních předpisů týkajících se jedné či více sítí infrastruktury by měla být potvrzena v průkazu strojvedoucího, znalost tratí a lokalit – která musí být pravidelně aktualizována – by měla být potvrzována v harmonizovaném doplňkovém osvědčení.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

3.2.2.1 Der foreslås tre kategorier af lokomotivførercertifikater: certifikater for henholdsvis rangerlokomotiver og arbejdstog, passagertog og godstog (artikel 4, stk. 2).

체코어

3.2.2.1 Jsou navrhovány tři "kategorie průkazů strojvedoucího" – posunovací lokomotivy a manipulační vlaky; přeprava cestujících; a přeprava nákladu (čl. 4, bod 2).

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

덴마크어

3.2.4.1 Kommissionen foreslår en todelt certificeringsproces: nemlig et europæisk lokomotivførercertifikat udstedt af den relevante myndighed og anerkendt i hele Europa, og en harmoniseret supplerende attest, der udstedes af jernbanevirksomhederne.

체코어

3.2.4.1 Komise navrhuje dvousložkovou certifikaci, t.j. evropský průkaz strojvedoucího vydávaný příslušným orgánem a uznávaný v rámci celé Evropy a harmonizované doplňkové osvědčení vydávané železničními podniky.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

3.2.2.2 EØSU finder det desuden mere hensigtsmæssigt at angive kategorien på lokomotivførercertifikatet end på den harmoniserede supplerende attest.

체코어

3.2.2.2 EHSV se také domnívá, že by bylo vhodnější uvádět tuto kategorii na průkazu strojvedoucího a ne na harmonizovaném doplňkovém osvědčení.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

덴마크어

Lokomotivførercertifikater skal af samme grund harmoniseres.

체코어

Totéž se týká harmonizace v souvislosti s průkazy způsobilostí strojvedoucího.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

3.2.6.1 I bilagene til direktivforslaget beskrives lokomotivførernes opgaver, det krævede erhvervskendskab og de psykiske og fysiske krav. Kommissionen har generelt lagt sig tæt op ad arbejdsmarkedsparternes aftale om indførelse af et europæisk lokomotivførercertifikat.

체코어

3.2.6.1 V přílohách návrhu směrnice je uveden seznam povinností strojvedoucích, požadavky na jejich všeobecné a specifické odborné znalosti a zdravotní/psychologické předpoklady. Celkem vzato se Komise držela linie stanovené v dohodě evropských sociálních partnerů o zavedení evropského průkazu strojvedoucího.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

4.5 Det europæiske lokomotivførercertifikat har i arbejdsmarkedsparternes aftale form af et ekstra certifikat, som attester den ekstra viden, som er nødvendig for at benytte infrastrukturen i et andet land. Det ekstra certifikat udstedes af virksomheden og forbliver virksomhedens ejendom.

체코어

4.3 EHSV zastává názor, že dohodu evropských sociálních partnerů je třeba zohlednit v plném rozsahu v oblastech, ve kterých se překrývá s touto směrnicí.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

3.2.2.1 Der foreslås tre kategorier af lokomotivførercertifikater: certifikater for henholdsvis rangerlokomotiver og arbejdstog, passagertog og godstog (artikel 4, stk. 2). Opdelingen i passagertransport og godstransport er ikke praktisk gennemførlig, og der er egentlig ingen grund til at skelne. Hverken oplæringen eller arbejdet adskiller sig ad. Der skal udstedes separate certifikater for kendskab til lokomotiverne, men ofte er lokomotiverne de samme. Tager man udgangspunkt i sikkerhedskravene, er det nok med to kategorier: lokomotiver på lukkede strækninger (rangerbanegårde og byggepladser) og lokomotiver på åbne strækninger (lokomotivførere på hovedstrækninger).

체코어

3.2.2.1 Jsou navrhovány tři "kategorie průkazů strojvedoucího" – posunovací lokomotivy a manipulační vlaky; přeprava cestujících; a přeprava nákladu (čl. 4, bod 2). Rozlišování přepravy cestujících a přepravy nákladu není praktické, neexistují zde věcné důvody pro toto rozlišování. Výcvik a vykonávané činnosti se neliší. Mají být vystavovány různé certifikáty na doložení znalosti používaných lokomotiv, ale tyto lokomotivy jsou často stejné. Dvě kategorie – stanovené na základě bezpečnostních nároků – jsou dostatečné: lokomotivy provozované na uzavřených tratích (seřaďovací nádraží a pracovní prostory) a lokomotivy provozované na otevřených tratích (strojvedoucí na hlavních vlakových tratích).

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

덴마크어

3.2.4.1 Kommissionen foreslår en todelt certificeringsproces: nemlig et europæisk lokomotivførercertifikat udstedt af den relevante myndighed og anerkendt i hele Europa, og en harmoniseret supplerende attest, der udstedes af jernbanevirksomhederne. Begrundelsen for at dele processen op i to er, at det fælles chipkortcertifikat, som det oprindelig var planen at indføre, er for kompliceret og dyrt.

체코어

3.2.4.1 Komise navrhuje dvousložkovou certifikaci, t.j. evropský průkaz strojvedoucího vydávaný příslušným orgánem a uznávaný v rámci celé Evropy a harmonizované doplňkové osvědčení vydávané železničními podniky. Důvodem uvedeným pro rozdělení tohoto procesu na dvě složky je to, že původně chystaný jednotný průkaz s čipovou kartou je příliš složitý a jeho zavedení nákladné.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

3.2 Kommissionen koncentrerer sig først og fremmest om at fastsætte et sæt fælles tekniske standardkrav. Perronernes højde skal for eksempel reguleres, så bevægelseshæmmede personer også sikres adgang (direktiv 2001/16/EF). Jernbanernes elnet, sikkerhedssystemer og andre tekniske krav skal integreres for at fremme interoperabiliteten. Lokomotivførercertifikater skal af samme grund harmoniseres. Jernbanesektorens manglende konkurrenceevne skyldes bl.a., at forskellige tekniske krav (skinnebredde, behov for tekniske ændringer ved lokomotivet og lokomotivførerskift) øger ventetiden ved grænsen til visse lande.

체코어

3.2 Komise se prioritně věnuje stanovení jednotného systému standardizovaných technických požadavků. Bude se jednat například o sjednocení výšky nástupišť, aby je mohly používat i osoby s omezenou pohyblivostí (směrnice 2001/16/ES). Sjednocení elektrických železničních sítí, systémů bezpečnosti a dalších technických požadavků závisí na podpoře interoperability. Totéž se týká harmonizace v souvislosti s průkazy způsobilostí strojvedoucího. Současná konkurenční nevýhoda železničního sektoru je mimo jiné způsobena dobou čekání na hranicích s některými zeměmi, čekání, jež je způsobeno rozdílnými technickými požadavky (rozchod kolejí, nutnost technických změn na lokomotivě a změna strojvedoucího).

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

3.2.4.2 EØSU støtter i princippet Kommissionens opdeling. Anvendelsen af to dokumenter kan ikke desto mindre skabe forvirring. Dette gælder især i forbindelse med kendskab til en bestemt strækning. Der bør skelnes klart mellem kendskab til drifts-og sikkerhedsbestemmelser på en given strækning og kendskab til bestemte ruter og lokaliteter. Mens kendskab til driftsbestemmelser for et eller flere banenet bør attesteres på lokomotivførercertifikatet, så bør kendskab til strækninger og lokaliteter — som skal ajourføres med regelmæssige mellemrum — attesteres på den harmoniserede supplerende attest.

체코어

3.2.4.2 EHSV v zásadě souhlasí se strukturou navrhovanou Komisí. Avšak použití dvou dokumentů by mohlo působit zmatek. To platí zejména pro znalost infrastruktury. Je třeba jasně rozlišovat mezi znalostí provozních a bezpečnostních předpisů týkajících se určité infrastruktury a znalostí tratí a lokalit. Zatímco znalost provozních a bezpečnostních předpisů týkajících se jedné či více sítí infrastruktury by měla být potvrzena v průkazu strojvedoucího, znalost tratí a lokalit – která musí být pravidelně aktualizována – by měla být potvrzována v harmonizovaném doplňkovém osvědčení.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인