구글 검색

검색어: undersøgelsesmyndighed (덴마크어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

덴마크어

체코어

정보

덴마크어

Selv om skaden ikke var væsentlig i UP, har undersøgelsesmyndigheden derfor behov for at fastslå, om de i grundforordningens artikel 3, stk. 9, omhandlede faktorer fører til den konklusion, at der er en trussel om væsentlig skade.

체코어

Je tudíž nutné, aby vyšetřovací orgán zjistil, zda lze na základě faktorů uvedených v čl. 3 odst. 9 základního nařízení dospět k závěru, že hrozí podstatná újma, ačkoli újma během období šetření podstatná nebyla.

마지막 업데이트: 2015-01-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

Når andre undersøgelsesmyndigheder kun undersøger OCTG-rør kan det desuden meget vel skyldes de særlige forhold, der gælder for sådanne undersøgelser, dvs. de forhold, der ligger til grund for klagen.

체코어

Kromě toho skutečnost, že se jiné vyšetřovací orgány při šetření zaměřují výhradně na olejářské trubky, může být také způsobena zvláštnostmi takovýchto šetření, tj. rozsahem původního podnětu.

마지막 업데이트: 2015-01-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

MOFCOM hævdede også, at undersøgelsesmyndigheden ved at anvende sådanne oplysninger ikke havde udvist den særlige omhu, som WTO's antidumpingaftale kræver i forbindelse med undersøgelser vedrørende trussel om skade.

체코어

Čínská vláda rovněž prohlásila, že použitím takovýchto informací vyšetřovací orgány neprojevily „zvláštní péči“ požadovanou podle antidumpingové dohody Světové obchodní organizace při šetřeních týkajících se hrozící újmy.

마지막 업데이트: 2015-01-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

Undersøgelsesmyndigheden er derfor berettiget til at efterprøve, om de begivenheder, der indtræffer efter UP's afslutning, rent faktisk bekræfter konklusionerne vedrørende trussel om skade fra den midlertidige fase.

체코어

Proto je vyšetřovací orgán oprávněn ověřit, zda události, k nimž došlo po konci období šetření, potvrzují zjištění ohledně hrozící újmy, jichž bylo dosaženo v prozatímní fázi.

마지막 업데이트: 2015-01-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

I spørgeskemaet stillede Kommissionen meget specifikke spørgsmål og forsøgte i tråd med normal praksis for mange undersøgelsesmyndigheder at kontrollere den kinesiske regerings besvarelse under kontrolbesøget.

체코어

V dotazníku Komise kladla velmi konkrétní otázky a v souladu s běžnou praxí mnohých vyšetřujících orgánů se snažila ověřit odpovědi čínské vlády při inspekci na místě.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

I China — Broilers [10] fandt panelet faktisk, at selv om der i artikel 2.2.1.1 i antidumpingaftalen opstilles en formodning om, at den indklagede parts regnskaber og optegnelser normalt skal anvendes til at beregne produktionsomkostningerne, forbeholder undersøgelsesmyndigheden sig ret til ikke at anvende disse regnskaber, hvis den fastslår, at de enten er i) i modstrid med de almindeligt anerkendte bogføringsprincipper eller ii) ikke på rimelig vis afspejler omkostningerne forbundet med produktion og salg af den pågældende vare.

체코어

Ve skutečnosti porota ve věci čínských opatření vztahujících se na brojlery z USA [10] zjistila, že ačkoli článek 2.2.1.1 dohody ADA stanovuje předpoklad, že účetní knihy a záznamy odpůrce se obvykle používají k výpočtu nákladů na výrobu, vyšetřující orgán si ponechává právo je nepoužít, pokud zjistí, že buď i) nejsou v souladu s obecně uznávanými účetními postupy, nebo ii) přiměřeně neodrážejí náklady spojené s výrobou a prodejem šetřeného výrobku.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

Når der træffes en sådan afgørelse om at fravige reglen, skal dette dog begrundes af undersøgelsesmyndigheden.

체코어

Nicméně pokud se činí taková odchylka od normy, vyšetřující orgán musí vysvětlit důvody, které ho k tomuto postupu vedou.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

En af parterne hævdede, at hvis undersøgelsesmyndigheden anfører, at foranstaltningernes virkninger for detailhandlerne var blevet modsvaret af salget af andre varer, skulle der have været gennemført en tilsvarende analyse for EU-producenterne.

체코어

Jedna strana namítala, že uvedl-li orgán vedoucí šetření, že účinek opatření na maloobchodníky byl zmírněn prodejem jiných výrobků, měla být podobná analýza učiněna i v případě výrobců v Unii.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

Hver medlemsstats undersøgelsesmyndigheder skal have adgang til de registrerede data, der opfylder de påkrævede dataregistreringskrav, til officielle formål og til undersøgelsesbrug.

체코어

Vyšetřovací orgány v každém členském státě budou mít přístup k zaznamenaným údajům, které splňují závazné požadavky na záznam dat pro úřední a vyšetřovací účely.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

"Uden nogen skriftlig dokumentation for den analyse, undersøgelsesmyndigheden har foretaget for at evaluere faktoren "lønninger", kan panelet ikke undersøge, om der er givet en passende og velbegrundet redegørelse for, hvordan de faktiske oplysninger understøtter Fællesskabets konstatering af, at der foreligger skade, og dermed om konstateringen er forenelig med artikel 15, stk. 4.

체코어

"bez písemných záznamů o analytickém procesu provedeném orgánem provádějícím šetření za účelem vyhodnocení "mezd" nemůžeme přezkoumat, zda bylo poskytnuto přiměřené a odůvodněné vysvětlení toho, jak fakta podporují stanovení újmy, kterou provedlo ES, a tudíž zda bylo určení v souladu s článkem 15.4.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

덴마크어

I visse medlemsstater har f.eks. revisorer, skatterådgivere og advokater strafferetlig sanktioneret tavshedsret og –pligt over for undersøgelsesmyndigheder, hvorimod de i andre medlemsstater har en — om end begrænset — pligt til at udlevere oplysninger og endog angive klienter.

체코어

Tak například v některých členských státech platí pro auditory, daňové poradce, advokáty v souladu s trestním právem povinnosti mlčenlivosti a práva mlčenlivosti vůči orgánům vyšetřování, naproti tomu v jiných členských státech je pro příslušníky těchto profesí stanovena – i když omezená – povinnost poskytování informací nebo dokonce oznamovací povinnost.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

Det er ikke op til undersøgelsesmyndigheden at forsøge at rekonstruere den situation, som ville gælde, hvis visse subsidier ikke eksisterede.

체코어

Není úkolem vyšetřujícího orgánu, aby se pokoušel rekonstruovat situaci, která by nastala, pokud by určité subvence neexistovaly.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

Uden den pågældende skriftlige dokumentation ville panelet være nødt til efterfølgende at gøre sig spekulationer angående, hvilke overvejelser der ligger til grund for undersøgelsesmyndighedens endegyldige konklusioner.

체코어

Bez těchto písemných záznamů jsme přinuceni se pustit do následně zformulované spekulace o myšlenkovém procesu, jehož prostřednictvím orgán provádějící šetření dospěl ke svým konečným závěrům.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Linux2001

덴마크어

(28) Panelet bemærkede, at der kan være omstændigheder, hvor der ikke er noget pålideligt sammenligningsgrundlag, og at undersøgelsesmyndigheden havde og har meget stor skønsmargen til at fastlægge den passende metode til at beregne den fordel, Hynix opnåede [31].

체코어

(28) Skupina odborníků zjistila, že mohou existovat okolnosti, kdy není k dispozici žádné srovnatelné měřítko, že orgán provádějící šetření měl a má nárok na značnou volnost při přijímání uvážlivého přístupu k výpočtu výhody Hynixu [31].

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

덴마크어

(25) Det skal bemærkes, at oplysninger, som er afgivet af parterne på et fortroligt grundlag i forbindelse med en undersøgelse ifølge artikel 19, stk. 1, i grundforordningen skal behandles fortroligt af undersøgelsesmyndigheden, så længe det er berettiget at behandle de pågældende oplysninger som fortrolige.

체코어

19 odst. 1 základního nařízení informace, která je stranami k vyšetřování předložena jako důvěrná, musí jako taková být vyšetřujícím orgánem i pojímána, pokud dotčená informace takovýto přístup opravňuje.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

Panelet fastslog nærmere bestemt, at dette var tæt på at være tilfældet med hensyn til omstruktureringsprogrammet fra maj 2001, men panelet var af den opfattelse, at undersøgelsesmyndigheden ikke rådede over tilstrækkelige beviser til med rimelighed at konkludere, at staten overdrog eller pålagde de private banker at varetage den opgave at købe de konvertible Hynix-obligationer [9].

체코어

1.1 písm. a) dohody [8]. Skupina odborníků zjistila, že "zatímco restrukturalizační program z května 2001 je uzavřený případ, máme za to, že orgán provádějící šetření neměl dostatečné důkazy, aby se dal vyvodit rozumný závěr, že vláda pověřila soukromé banky nebo jim nařídila nakoupit konvertibilní dluhopisy společnosti Hynix [9]."

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

덴마크어

Som det fremgår af bilag II, del II, og bilag III, del II, til grundforordningen påhviler det ikke undersøgelsesmyndigheden at beregne sådanne eftergivelser af for store beløb.

체코어

Jak je uvedeno v přílohách II části II a III části II základního nařízení, není výpočet takového nadměrného vrácení povinností vyšetřujícího orgánu.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

Endvidere påstod to eksportører, at undersøgelsesmyndigheden selv skulle have beregnet en for stor eftergivelse.

체코어

Dva vývozci dále tvrdili, že vyšetřující úřad měl vypočítat nadměrnou úlevu sám.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

(48) Det skal bemærkes, at oplysninger, som er afgivet af parterne på et fortroligt grundlag i forbindelse med en undersøgelse ifølge artikel 29, stk. 1, i grundforordningen skal behandles fortroligt af undersøgelsesmyndigheden, så længe det er berettiget at behandle de pågældende oplysninger som fortrolige.

체코어

29 odst. 1 základního nařízení s informacemi, které jsou důvěrně poskytnuty stranami šetření, zacházejí vyšetřovací orgány jako s důvěrnými informacemi, jsou-li k tomu udány oprávněné důvody.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

덴마크어

Panelet nåede ganske vist desuden frem til, at for så vidt angår stænger af rustfrit stål, opfyldte undersøgelsesmyndighedens konklusioner angående efterspørgsel som skadesfaktor ikke kravet om, at andre faktorer skulle tages i betragtning, men det bemærkede også, at undersøgelsesmyndigheden kunne have opfyldt dette krav med en velbegrundet og passende forklaring, hvor man blot viste, at udviklingen i efterspørgslen ikke havde nogen sammenhæng med udviklingen i en nøgleindikator for den indenlandske erhvervsgrens situation [75].

체코어

Podobně i když odborná skupina učinila závěr, že zjištění orgánu provádějícího šetření ve věci nerezavějících ocelových tyčí týkající se poptávky jako faktoru újmy neuspokojilo požadavek na nepřičítání, poznamenala, že orgán provádějící šetření mohl splnit tento požadavek pomocí "odůvodněného a přiměřeného vysvětlení", jednoduše poukázáním na to, že tendence v poptávce neměly žádnou souvislost s tendencemi v hlavní proměnné potvrzující stav domácího výrobního odvětví [75].

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인