MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
언어 조합:
 분야   
구글 검색

검색어: pensionsforummet (덴마크어 - 폴란드어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

덴마크어

폴란드어

정보

덴마크어

Pensionsforummet

폴란드어

forum emerytalne

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1

추천인: IATE

덴마크어

Pensionsforummet kan nedsætte arbejdsgrupper.

폴란드어

Forum emerytalne może powoływać grupy robocze.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Pensionsforummet består af 45 medlemmer.

폴란드어

W skład forum emerytalnego wchodzi 45 członków.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Kommissionen har også hørt medlemmerne af pensionsforummet[4].

폴란드어

Komisja skonsultowała się również z członkami Forum ds. emerytur i rent[4].

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

(1) Europa-Kommissionen foreslog i sin social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden af 28. juni 2000 at oprette et pensionsforum, som skal behandle spørgsmål vedrørende supplerende pensioner og mobilitet med alle relevante aktører.

폴란드어

(1) W swojej Agendzie Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2000 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie forum emerytalnego w celu zajęcia się sprawą emerytur i mobilności ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami poprzez wydanie oświadczenia.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

(2) Europa-Kommissionen støttede i sin meddelelse "Mod et indre marked for supplerende pensioner" af 11. maj 1999 (KOM(1999) 134 endelig udg.) idéen om at oprette et pensionsforum, som gruppen på højt niveau for fri bevægelighed havde fremsat, og besluttede følgelig at indkalde et sådant forum, der skal afholde mindst to møder om året, og som består af repræsentanter for regeringerne, arbejdsmarkedets parter, pensionsfondene og, hvis det er hensigtsmæssigt, andre institutioner, der arbejder på dette område.

폴란드어

(2) W swoim oświadczeniu zatytułowanym "W stronę jednolitego rynku emerytur uzupełniających" z dnia 11 maja 1999 r. (COM (1999) 134 wersja ostateczna) Komisja Europejska poparła ideę powołania forum emerytalnego, przedstawioną przez Zespół na Wysokim Szczeblu ds. Swobodnego Przepływu, i wobec tego postanowiła, że forum to będzie zwoływane przynajmniej dwa razy do roku, a w jego skład wejdą przedstawiciele rządów, partnerów społecznych, funduszy emerytalnych i ewentualnie innych instytucji działających w tym obszarze.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

덴마크어

Der nedsættes under Kommissionen et rådgivende udvalg vedrørende supplerende pensioner, herefter benævnt "Pensionsforummet".

폴란드어

Ustanawia się Komitet ds. Dodatkowego Zabezpieczenia Emerytalnego (forum emerytalne) działający przy Komisji.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

덴마크어

Dette gælder næsten uden undtagelse for svarene fra medlemmerne af pensionsforummet.

폴란드어

Jest tak prawie bez wyjątku w odpowiedziach podanych przez członków Forum ds. emerytur i rent.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Drøftelserne i Pensionsforummet iværksættes, når Kommissionen anmoder om en udtalelse.

폴란드어

Forum emerytalne bierze pod rozwagę kwestie, w zakresie których Komisja zwróci się o wyrażenie opinii.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Efter udløbet af den toårige periode beholder medlemmerne af Pensionsforummet deres plads, indtil de udskiftes, eller deres mandat fornyes.

폴란드어

Po upływie kadencji członkowie forum emerytalnego pełnią swoje funkcje do momentu zastąpienia lub ponownego powołania.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

I de tilfælde, hvor der var oplysninger om arbejdstagere, der stilles dårligere i forbindelse hermed, var det oftest omtale fra regeringerne og medlemmerne af pensionsforummet af problemer som følge af forskellige skattesystemer og forskellige bestemmelser vedrørende erhvervelse af rettigheder.

폴란드어

W odniesieniu do ewentualnych niekorzyści, na jakie natrafiają pracownicy w tym kontekście, rządy i członkowie forum najczęściej wskazywali na problemy wynikające z różnych systemów podatkowych i różnych zasad nabywania uprawnień.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

I sådanne tilfælde deltager kun Pensionsforummets medlemmer og repræsentanterne for Kommissionens tjenestegrene i møderne.

폴란드어

W takich przypadkach, w posiedzeniach uczestniczą jedynie członkowie forum emerytalnego oraz przedstawiciele Komisji.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Kommissionen evaluerer senest to år efter denne afgørelses ikrafttræden Pensionsforummets arbejde, og hvorvidt det er nyttigt.

폴란드어

Komisja oceni pracę i użyteczność forum emerytalnego w okresie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej decyzji.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Kommissionen forestår sekretariatet for Pensionsforummet og arbejdsgrupperne.

폴란드어

Sekretariat dla forum emerytalnego i zespołów roboczych zapewniany jest przez Komisję.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Kommissionen kan høre Pensionsforummet om problemerne og udviklingen på fællesskabsplan i forbindelse med supplerende pensioner.

폴란드어

Komisja może konsultować się z forum emerytalnym w kwestii jakichkolwiek problemów i zmian na poziomie wspólnotowym dotyczących emerytur uzupełniających.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Kommissionen udnævner medlemmerne af Pensionsforummet efter forslag fra medlemsstaternes regeringer, andre lande i EØS, arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan og andre organer, der er omhandlet i artikel 3.

폴란드어

Członków forum emerytalnego mianuje Komisja na podstawie nominacji Państw Członkowskich, pozostałych krajów tworzących EOG, partnerów społecznych reprezentowanych na poziomie Wspólnoty oraz innych jednostek wymienionych w art. 3.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Mandatet for medlemmerne af Pensionsforummet er på to år. Det kan fornyes.

폴란드어

Kadencja członków forum emerytalnego wynosi dwa lata i może być odnawiana.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Medlemmerne af Pensionsforummet vælger for en periode på to år en formand og to næstformænd.

폴란드어

Forum emerytalne wybiera jednego przewodniczącego i dwóch zastępców na okres dwóch lat.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Når Kommissionen anmoder Pensionsforummet om en udtalelse, kan den fastsætte en frist for afgivelsen heraf.

폴란드어

Komisja może, zwracając się o opinię do forum emerytalnego, ustalić termin, do którego taka opinia powinna zostać przedstawiona.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

덴마크어

Pensionsforummet afholder sine møder på Kommissionens hjemsted efter indkaldelse af denne.

폴란드어

Forum emerytalne jest zwoływane przez Komisję i zbiera się w jej siedzibie.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1

추천인: 익명

번역 추가

인적 기여로 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory:  English |  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  Türkçe |

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인