구글 검색

검색어: energiekonferenz (독일어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

그리스어

정보

독일어

Internationale Energiekonferenz

그리스어

Ecu στις 30 Σεπτεμβρίου 1987 σε 4 663 εκατ.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Auf der nächsten Energiekonferenz der Euromed-Partner die 2007 stattfinden wird, sollen die Prioritäten der künftigen Energiezusammenarbeit vereinbart werden.

그리스어

Η επόμενη Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί το 2007 με σκοπό να συμφωνηθούν οι προτεραιότητες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας για τα επόμενα έτη.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

1995 haben die Konferenz auf hoher Ebene in Tunis und das Folgetreffen in Athen sowie am 20. November 1995 eine Energiekonferenz in Madrid stattgefunden.

그리스어

Επιστήμη και τεχνολογία α προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Kommission legte dieses Dokument noch im selben Monat auf der Welt energiekonferenz in Montreal vor, bei der die Umwelt eines der Schwerpunktthemen war.

그리스어

Το έγγραφο αυτό παρουσιάστηκε από την Επι­τροπή στην παγκόσμια διάσκεψη ενέργειας που έγινε στο Μό­ντρεαλ τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατά την οποία το περι­βάλλον αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα θέματα συζήτη­σης.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Eine von dem für Energiefragen zuständigen Kommissionsmitglied Nicolas Mosar geführte Delegation der Kommission nahm vom 4. bis 9. Mai in Algier an der dritten arabischen Energiekonferenz teil.

그리스어

Στο πλαίσιο του κανονισμού του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1983 (2), σχετικά με το εισαγωγικό καθεστώς των προϊόντων κατα­γωγής χωρών κρατικού εμπορίου που δεν έχουν ελευθερωθεί σε επίπεδο της Κοινότητας, η Επι­τροπή έλαβε τα ακόλουθα μέτρα για άνοιγμα πο­σοστώσεων:

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Ich hatte meinerseits ja angeregt, daß die Kommission die Initiative einer regionalen Energiekonferenz in diesen Ländern ergreift, um eben dieser Diversifizierung näher zu kommen.

그리스어

Προσωπικά, είχα προτείνει να λάβει η Επιτροπή μια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της σύγκλησης μιας διάσκεψης σε περιφερειακό επίπεδο στις χώρες εκείνες, κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος για διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 2
품질:

독일어

Die Kommission war Mitorganisator und Teilnehmer der Vierten internationalen Energiekonferenz vom 25. bis 27. September in Puerto La Cruz (Venezuela).

그리스어

Η Επιτροπή συμπαραχώρησε την αιγίδα της και συμμετέσχε στην τέταρτη διεθνή διάσκεψη για την ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε στο Puerto La Cruz (Βενεζουέλα), από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Zweitens, Einberufung einer internationalen Energiekonferenz zur Neubewertung der Ressourcen, um langfristig weltweit einen gerechte ren Zugang zu diesen Ressourcen zu schaffen und ein besseres Management zu gewährleisten.

그리스어

Πέρα από την ανθρώπινη τραγωδία που πάντοτε συνεπάγεται ένας πόλεμος, μια εισβολή του Ιράκ στην Σαουδική Αραβία ή ενδεχομένως και στην Ιορδανία θα είχε ολέθριες συνέπειες για την παγ­κόσμια οικονομία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Vor kurzem äußerte eine Asiatisch-Pazifische Energiekonferenz ihre Besorgnis über Chinas verstärkte Verwendung von Kohle und Erdölprodukten zur Deckung seines zunehmenden Energiebedarfs zur Ankurbelung eines raschen Wirtschaftswachstums.

그리스어

Προτίθεται η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες, σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ενιαία αγορά;

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Es ist in diesem Zusammenhang ganz besonders wichtig, dass die EU mit ihren Partnern weiterhin mit einer Stimme spricht, und dies aufbauend auf den Ergebnissen der Energiekonferenz in Budapest, Sofia und Prag.

그리스어

Εν προκειμένω είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση να συνεχίσει να απευθύνεται με ομοφωνία στους εταίρους της, βασιζόμενη στα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατά τη διάσκεψη για την ενέργεια στη Βουδαπέστη, τη Σόφια και την Πράγα.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Eine allumfassende europäische Strategie benötigen wir dringend. Ganz eindeutig spielt dabei die Energieproblematik eine wichtige Rolle, um so mehr, als die Energiekonferenz von Ministerpräsident Lubbers ernstlich in eine Sackgasse zu geraten droht.

그리스어

Καθήκον της να συντονίζει τις ενέργειες και να μεριμνά για μια συντονισμένη κι αποτελεσματική δράση στον τομέα των τεχνολογικών ανταλλαγών.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Deswegen hat auch die Welt-Energiekonferenz auf ihrer letzten Tagung mit überwältigender Mehrheit fest gestellt, daß der Ausstieg aus der Kernenergie zum der zeitigen Zeitpunkt ein Vergehen und Verbrechen insbesondere gegenüber den schwächsten Mitbürgern auf un serem Erdball ist.

그리스어

Προσωπικά δεν έχω τη γνώμη ότι θα έπρεπε να βασί­σουμε τόσο αποκλειστικά στην πυρηνική ενέργεια τις μέλλουσες πηγές ενέργειας της Ευρώπης.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Kommission wird außerdem aufbauend auf den Ergebnissen des EuroMed-Energieforums und der vor kurzem in Sharm-el-Sheik veranstalteten EU-Afrika-Nahost-Energiekonferenz insbesondere auf die Entwicklung der arabischen Erdgasleitung und die Weitergabe von Wissen im Bereich der sogenannten sauberen Technologien hinwirken.

그리스어

Η Επιτροπή θα στηριχθεί στα αποτελέσματα του ευρωμεσογειακού φόρουμ για την ενέργεια και της πρόσφατης διάσκεψης ενέργειας του Sharm-el-Sheik μεταξύ της ΕΕ, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, και ιδίως στην ανάπτυξη του αγωγού αραβικού φυσικού αερίου και την ανταλλγή τεχνογνωσίας στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Nach dem Vorbild der gerade zu Ende gegangenen Energiekonferenz unter der griechischen Präsidentschaft (21. Mai 2003 in Athen) sollte im Rahmen einer der künftigen Präsidentschaften eine Europa-Mittelmeer-Konferenz der Verkehrsminister stattfinden.

그리스어

Η διοργάνωση μιας ευρωμεσογειακής διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών, όπως εκείνη που μόλις πραγματοποιήθηκε υπό την ελληνική Προεδρία στον τομέα της ενέργειας (Αθήνα, 21 Μαΐου 2003), πρέπει επομένως να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας από τις προσεχείς Προεδρίες της Ένωσης.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

(Nicht überall hat sich jedoch diese Erkenntnis m it gleicher Geschwindigkeit und Intensität durchgesetzt: Frankreich etwa verließ ziemlich schnell die Koordinierungsgruppe, die von der Washingtoner Energiekonferenz eingesetzt worden war und zur Gründung der In ternationalen Energie-Agentur führte, weil Paris gegen eine Reihe von Orientierungen dieser Gruppe Vorbehalte hatte.)

그리스어

Εξάλλου, δύο κανονισμοί του Συμβου­λίου του 1974 υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις εισαγωγές πετρελαιοειδών καθώς και τις εξαγωγές υδρογονανθράκων (αργό πετρέλαιο, πετρελαιοειδή, καθώς και φυσικό αέριο).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

49. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, gemeinsam mit G7, EBWE, WANO, EIB, Weltbank, IWF sowie NRO, die in Mittel- und Osteuropa im Energiebereich tätig sind, eine regionale Energiekonferenz zu veranstalten, auf der für jeden dieser Staaten klar herausgearbeitet wird, wie die Energiepolitik am besten unterstützt werden kann;

그리스어

41. ζητεί ένα σύστημα ανεξάρτητης από τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης επο­πτείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων'

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

64. vermißt die Ausarbeitung gemeinsamer Leitlinien für den Ener­giebereich, obwohl das Abkommen diesbezügliche Einweise ent­hält; ist femer erstaunt, daß die Energiekonferenz von Nai­robi mit keinem Wort erwähnt wird, obwohl hier bedeutende Vorschläge unterbreitet wurden;

그리스어

64. διαπιστώνει την απουσία κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για τον ε­νεργειακό τομέα παρόλο που η Σύμβαση περιέχει σχετικές υποδείξεις, εκφράζει δε την έκπληξη του διότι η Διάσκεψη ενεργείας του Ναϊ­ρόμπι δεν αναφέρεται πουθενά παρόλο που κατ'αυτήν υποβλήθηκαν πο­λύ σημαντικές προτάσεις,

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Aus all den Gründen, die ich soeben kurz erläuterte, bin ich der Meinung, daß dieser Bericht an den Energie ausschuß zurücküberwiesen werden muß, um brauchbare Kompromisse im Rahmen der Beschlüsse des Parlaments finden zu können und gegebenenfalls die schon früher beschlossene Initiative für eine Europäische Energiekonferenz wieder aufzugreifen.

그리스어

Ζητούμε λοιπόν, κύριε πρόεδρε, τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης στην οποία θα συμμετάσχουν οι Σοβιετικοί — καθώς και — γιατί όχι; — και οι ΗΠΑ, που έχουν αντιμε­τωπίσει το ίδιο πρόβλημα κι εκείνοι — μαζί με την Ευρώπη, σε αναζήτηση της μέγιστης ασφάλειας για τους πληθυσμούς μας.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Diese Position mußte ich aufgrund eines Scheinprozesses aufgeben, nahm dann aber später sowohl meinen Universitätslehrstuhl als auch viele wichtige öffentliche Ämter wieder ein; nur um einige zu nennen: im Ständigen Fachausschuß für Energie und in der Expertengruppe zur Vorbereitung der vor kurzem abgehaltenen nationalen Energiekonferenz.

그리스어

Ένατον, κύριε πρόεδρε, η Επιτροπή δεν υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο για την σύσταση κοινοτικής υπηρεσίας ελέγχου όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών σταθ­μών, συνεπώς, το Συμβούλιο δεν γνωμοδότησε για αυτό το θέμα.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Herr A. Cardoso e Cunha, Mitglied der Kommission, führte am 19. September in Montreal den Vorsitz über die Vollsitzung der 14. Internationalen Energiekonferenz mit dem allgemeinen Thema „Weiteres Wachstum der Energie — möglich oder unmöglich?".

그리스어

Για τα σημαντικότερα προϊόντα η κατανομή της λογιστικής αξίας των αποθεμάτων τροποποιήθηκε μεταξύ του 1987 και του 1988.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인