구글 검색

검색어: unvorsichtigen (독일어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

그리스어

정보

독일어

Es müssen jedoch die Kosten eines unvorsichtigen und spekulativen Einsatzes begrenzt werden.

그리스어

Πρέπει εντούτοις να μειωθούν οι δαπάνες από μη σώφρονες ή κερδοσκοπικές χρήσεις.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen, und der Stammelnden Zunge wird fertig und reinlich reden.

그리스어

Και η καρδια των θρασεων θελει καταλαβει σοφιαν, και η γλωσσα των τραυλιζοντων θελει επιταχυνει να λαλη καθαρα.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Sie meint, eine Einleitung der Verhandlungen für die Erweiterung käme einem unvorsichtigen Abenteuer gleich, bis eine Evaluierung dieser Ziele zeige, daß sie erfolgreich durchgeführt wurden.

그리스어

Η Επιτροπή εκτιμά ότι, μέχρις ότου η αξιολόγηση αυτών των στόχων καταδείξει την επιτυχή επίτευξή τους, η έναρξη διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση θα αποτελούσε απερίσκεπτη περιπέτεια.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Nicht nur für den Westen, sondern mehr noch für die Dritte Welt ist eine genetische Vielfalt unabdingbar, nicht zuletzt angesichts des übermäßigen und unvorsichtigen Einsatzes von Pestiziden.

그리스어

Ίσως είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίζει κανείς απίθανα όνειρα παρά τη σκληρή πραγματικότητα.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Sollte eine Unterscheidung zwischen "schuldigen" bzw. "unvorsichtigen" und anderen Gläubi­gern in Erwägung gezogen werden?

그리스어

Μήπως θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των «ένοχων» ή «αμελών» πιστωτών και των υπόλοιπων;

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

독일어

Als wäre das noch nicht genug, wurde Ende 1990 auf Ihre Initiative hin die Kontingentierung von Grauguß aus Brasilien, unserem Haupdieferanten, aufgehoben, während wir außerdem die Auswirkungen der unvorsichtigen Öffnung unserer Grenzen gegenüber den Ländern Osteuropas für den Zeitraum von zwei Jahren fürchten.

그리스어

Ενώ ήταν κάποτε μια από τις ισχυρότερες βιομηχανίες σιδήρου στον κόσμο, σήμερα ευρίσκεται σε κατάσταση παρακ­μής, ιδιαίτερα στη Σκωτία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Mit dieser Aussprache wird vor einem unvorsichtigen Optimismus gewarnt und darauf hingewiesen, daß, wenn der Waffenstillstand nicht richtig verwaltet wird, die Möglichkeit eines erneuten Waffengangs besteht, in den so wohl die Europäische Union wie die NATO unter hohen Risiken hineingezogen würden.

그리스어

Πρέπει, εξάλλου να αποφευχθούν οι καταστάσεις που δεν μπορούν να ελεγχθούν, όπως για παράδειγμα η άμεση δίωξη των εγκληματιών πολέμου, πράγμα κατανοητό σε ηθικό επίπεδο αλλά στην πραγματικότητα ανέφικτο.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Richtlinie dient dem Ziel, die finanzielle Solidität von Banken und Wertpapier­firmen sicherzustellen und die übermäßige und unvorsichtige Übernahme von Risiken, die durch unangemessene Vergütungspraktiken gefördert wird, zu verringern.

그리스어

Η οδηγία στοχεύει στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών και στη μείωση των υπέρμετρων και άφρονων πρακτικών ανάληψης κινδύνων, οι οποίες μπορεί να υποστηρίζονται από κακοσχεδιασμένες πρακτικές αποδοχών.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

2.2.5 Der Fall der Société Générale (SocGen) ist teils mit der im letzten Herbst ausgebrochenen Finanzkrise, teils mit einer gewissen Neigung verbunden, die Finanzmarktakteure zum Einge­hen exzessiver Risiken anzuhalten, die sowohl zu bedeutenden Gewinnen als auch - im Falle unvorsichtiger Entscheidungen - zu gigantischen Verlusten führen können.

그리스어

2.2.5 Η περίπτωση Socgen συνδέεται εν μέρει με την οικονομική αναστάτωση που σημειώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και εν μέρει με μια ορισμένη τάση ενθάρρυνσης των παραγόντων των χρηματοπιστωτικών αγορών να αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους που οδηγούν είτε σε υψηλά κέρδη, είτε σε αστρονομικών απωλειών.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

3.1 Die übermäßige und unvorsichtige Übernahme von Risiken im Bankensektor hat auf mit­gliedstaatlicher und globaler Ebene zum Ausfall einzelner Finanzinstitute und zu System­problemen geführt.

그리스어

3.1 Η υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη κινδύνων στον τραπεζικό τομέα οδήγησε στην χρεοκοπία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε συστημικά προβλήματα στα κράτη μέλη και παγκοσμίως.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Andere, die entweder schlecht informiert sind oder das Risiko unterschätzen, werden wiederum zu unvorsichtig sein.

그리스어

Άλλοι, είτε χωρίς ενημέρωση είτε υποτιμώντας τους κινδύνους, ενδέχεται να αποδειχθούν υπερβολικά αμελείς.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Artikel 51 ("dringende Bedürfnisse" oder "unvorsichtig, unwissend oder unerfahren" zu sein, sollten keine Rechtfertigung sein - das Gebot, nach Treu und Glauben zu handeln und einen redlichen Geschäftsverkehr zu betreiben deckt die in diesem Artikel vorgesehe­nen Tatbestände ab;

그리스어

στο άρθρο 51 (οι «επείγουσες ανάγκες» ή το γεγονός ότι το μέρος «ήταν απερίσκεπτο, αδαές ή άπειρο» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία – η υποχρέωση της «καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών» καλύπτει τις καταστάσεις που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο)

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

독일어

Aus einer vorsichtigen Perspektive bzw. aus Sicht der Kapitalerhaltung könnte es als unvorsichtig angesehen werden, diese Gewinne zur Ausschüttung an die Anteilseigner zur Verfügung zu stellen.

그리스어

Από πλευράς των αρχών της σύνεσης ή της διατήρησης του κεφαλαίου, ίσως να μην θεωρείται συνετό τα κέρδη αυτά να είναι διαθέσιμα προς διανομή στους μετόχους.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Da die übermäßige, unvorsichtige Übernahme von Risiken die finanzielle Solidität von Finanzinstituten untergraben und das Bankensystem destabilisieren kann, ist es wichtig, dass die neuen Vorschriften für Vergütungspolitik und –praxis einheitlich angewandt werden.

그리스어

Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει την οικονομική ευρωστία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η νέα υποχρέωση που αφορά τις μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Dennoch wäre es unvorsichtig, davon auszugehen, dass die Herausforderungen der WWU endgültig gemeistert sind.

그리스어

Δεν θα ήταν όμως φρόνιμο να θεωρήσουμε ότι οι προκλήσεις που θέτει η ΟΝΕ έχουν αντιμετωπισθεί οριστικά.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Der EWSA fordert die Kommission auf, die mögliche Anwendung ähnlicher Maßnahmen, die durchgreifende und abschreckende Wirkungen auf unvorsichtige und anmaßende Verhal­tensweisen mancher Manager von Finanzinstituten zu haben scheinen, genau abzuwägen.

그리스어

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το ενδεχόμενο υιοθέτησης ανάλογων μέτρων, τα οποία θεωρούνται εύστοχα και αποτρεπτικά της απερίσκεπτης και αλαζονικής συμπεριφοράς ορισμένων διευθυντικών στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Der EWSA fordert die Kommission auf, die mögliche Anwendung ähnlicher Maßnahmen, die durchgreifende und abschreckende Wirkungen auf unvorsichtige und besonders risikobehaf­tete Verhaltensweisen mancher Manager von Finanzinstituten zu haben scheinen und die für die Durchsetzung eines besseren Risikomanagements in den Finanzinstituten zweckmäßig sein können, genau abzuwägen.

그리스어

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το ενδεχόμενο υιοθέτησης ανάλογων μέτρων τα οποία, αφενός, θεωρούνται εύστοχα και αποτρεπτικά της απερίσκεπτης και εξαιρετικά επικίνδυνης συμπεριφοράς ορισμένων διευθυντικών στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και, αφετέρου, μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Der EWSA fordert die Kommission auf, die mögliche Anwendung ähnlicher Maßnahmen, die durchgreifende und abschreckende Wirkungen auf unvorsichtige und besonders risiko­behaftete Verhaltensweisen mancher Manager von Finanzinstituten zu haben scheinen und die für die Durchsetzung eines besseren Risikomanagements in den Finanzinstituten zweckmäßig sein können, genau abzuwägen.

그리스어

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το ενδεχόμενο υιοθέτησης ανάλογων μέτρων τα οποία, αφενός, θεωρούνται εύστοχα και αποτρεπτικά της απερίσκεπτης και εξαιρετικά επικίνδυνης συμπεριφοράς ορισμένων διευθυντικών στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και, αφετέρου, μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die übermäßige und unvorsichtige Übernahme von Risiken im Bankensektor hat auf mitgliedstaatlicher und globaler Ebene zum Ausfall einzelner Finanzinstitute und zu Systemproblemen geführt.

그리스어

Η υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη κινδύνων στον τραπεζικό τομέα οδήγησε στην χρεοκοπία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε συστημικά προβλήματα στα κράτη μέλη και παγκοσμίως.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Dies sollte der Fall sein, wenn ein Mitgliedstaat nach einer ersten Warnung durch die Kommission ein Verhalten fortsetzt, das zwar keinen Verstoß gegen das Verbot übermäßiger Defizite darstellt, aber doch unvorsichtig und dem reibungslosen Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion abträglich ist, so dass der Rat eine Empfehlung nach Artikel 121 Absatz 4 AEUV abgibt.

그리스어

Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει όταν, μετά από μια αρχική προειδοποίηση από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος συνεχίζει τη συμπεριφορά η οποία, αν και δεν αποτελεί παραβίαση της απαγόρευσης του υπερβολικού ελλείμματος, δεν είναι συνετή και μπορεί να είναι εις βάρος της ομαλής λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, και συνεπώς το Συμβούλιο εκδίδει σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인