구글 검색

검색어: onregelmatigheid (독일어 - 헝가리어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

헝가리어

정보

독일어

a) is aansprakelijk in geval van onregelmatigheid van de door hem gedeclareerde uitgaven;

헝가리어

a) felelősséget vállalni az általa elszámolt kiadások szabálytalansága esetén;

마지막 업데이트: 2010-09-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Een gedelegeerd ordonnateur kan een zaak aan de instantie verwijzen wanneer hij van mening is dat zich een financiële onregelmatigheid heeft voorgedaan.

헝가리어

A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő a testület elé utalhatja az ügyet, ha úgy véli, hogy pénzügyi szabálytalanság történt.

마지막 업데이트: 2013-11-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

1) de vraag of de onregelmatigheid een incidenteel geval, verscheidene gevallen of alle gevallen betreft;

헝가리어

a szabálytalanság egyetlen, több vagy minden esetben jelentkezett-e;

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

De gedelegeerde ordonnateur moet bovendien een zaak naar de instantie voor financiële onregelmatigheden kunnen verwijzen wanneer hij van oordeel is, dat zich een financiële onregelmatigheid heeft voorgedaan.

헝가리어

Továbbá, a felhatalmazott engedélyezésre jogosult tisztviselőnek jogában áll a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testület elé vinni az ügyeket, ha megítélése szerint pénzügyi szabálytalanság történt.

마지막 업데이트: 2013-11-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

In andere gevallen kan de Commissie ook naar aanleiding van de bevindingen van nationale auditinstanties optreden, evengoed als zij dit kan wanneer de onregelmatigheid door een auditinstantie van de Europese Unie wordt geconstateerd.

헝가리어

A Bizottság egyéb esetekben kiigazításokat végezhet a nemzeti pénzügyi ellenőrzési szervek ténymegállapításai alapján, ugyanúgy, mintha a szabálytalanságot EU-szintű pénzügyi ellenőrzési szerv állapította volna meg.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

a) Het begrip "onregelmatigheid" is gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr.

헝가리어

a) A szabálytalanság meghatározása a 2988/95/EK [1] rendelet 1.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

독일어

- Forfaitaire correcties worden vastgesteld in overeenstemming met de ernst van de tekortkoming van het beheers- of controlesysteem of van de incidentele inbreuk en de financiële consequenties van de onregelmatigheid.

헝가리어

- Az átalány alapú kiigazítások meghatározásakor az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságának, illetve az egyedi szabálysértésnek a súlyosságát, valamint a szabálytalanság pénzügyi kihatásait kell figyelembe venni.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Er moet sprake zijn van een ernstige tekortkoming ten aanzien van de naleving van expliciete communautaire voorschriften of van normen inzake goede praktijken, en die tekortkoming moet het Fonds blootstellen aan een werkelijk risico dat een verlies zal worden geleden of een onregelmatigheid zal plaatsvinden.

헝가리어

Olyan súlyos hiányosságnak kell fennállnia, amely az explicit közösségi szabályok vagy a helyes gyakorlat kívánalmainak be nem tartását jelenti, és a veszteség vagy szabálytalanság valós kockázatának teszi ki az alapot.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

b) een forfaitair percentage, in welk geval zij het belang van de inbreuk op de regels, alsmede de omvang en de financiële consequenties van de vastgestelde onregelmatigheid schat.

헝가리어

b) átalányra, ebben az esetben a Bizottság felméri a szabályok megsértésének súlyosságát, illetve a megállapított szabálytalanság mértékét és pénzügyi kihatásait.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het opsporen en corrigeren van onregelmatigheden en voor het terugvorderen van onterecht betaalde bedragen, zorgt de certificerende autoriteit ervoor dat alle ten gevolge van een onregelmatigheid betaalde bedragen van de eerstverantwoordelijke begunstigde teruggevorderd worden.

헝가리어

(2) A tagállamoknak a szabálytalanságok felderítéséért és megszüntetéséért, valamint a jogtalanul kifizetett összegek behajtásáért való felelősségének sérelme nélkül az igazoló hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy minden, szabálytalanságból eredően kifizetett összeget behajtsanak a fő kedvezményezettől.

마지막 업데이트: 2010-09-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Wanneer de Commissie een financiële correctie voorstelt op basis van extrapolatie of tegen een forfaitair percentage, wordt de lidstaat in de gelegenheid gesteld op grond van een onderzoek van de betrokken dossiers aan te tonen dat de werkelijke omvang van de onregelmatigheid kleiner was dan door de Commissie geschat.

헝가리어

(5) Amennyiben a Bizottság extrapoláció vagy átalány alapú pénzügyi kiigazításokat javasol, a tagállam az érintett ügyek vizsgálatának alapján lehetőséget kap annak bemutatására, hogy a szabálytalanság ténylegesen kisebb terjedelmű volt a Bizottság által mértnél.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

b) Een structurele onregelmatigheid is een fout die herhaaldelijk voorkomt als gevolg van ernstige tekortkomingen van de beheers- en controlesystemen die zijn opgezet om een correcte boekhouding en de naleving van de voorschriften te garanderen.

헝가리어

b) A rendszeresen előforduló szabálytalanság azon irányítási és ellenőrzési rendszerek súlyos elégtelenségeiből adódó visszatérő hiba, amelyeket a nyilvántartások pontosságának, valamint a hatályos szabályok és rendelkezések betartásának biztosítására alakítottak ki.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Is de onregelmatigheid echter het gevolg van structurele tekortkomingen die klaarblijkelijk al lang bestaan en van invloed zijn op de uitgaven van verscheidene begrotingsjaren, dient de correctie betrekking te hebben op alle uitgaven die de lidstaat heeft gedeclareerd tijdens de periode waarin de tekortkoming van het systeem bestond, tot de maand waarin deze is verholpen.

헝가리어

Ha a hiányosság azonban olyan rendszeresen előforduló szabálytalanságokból adódik, amelyek egyértelműen régi keletűek és több év kiadásaira hatással vannak, a kiigazításnak az összes olyan kiadást érintenie kell, amelyet a tagállam a rendszerhiányosság megléte során a hiányosság elhárításának hónapjáig tüntetett fel nyilatkozataiban.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Er wordt in elk geval een nettocorrectie toegepast als de Commissie van oordeel is dat de lidstaat heeft nagelaten het nodige gevolg te geven aan de bevindingen inzake door nationale of communautaire instanties ontdekte onregelmatigheden, en/of als de onregelmatigheid te wijten is aan een ernstige tekortkoming van het beheers- of controlesysteem van de lidstaat, de beheers- of de betalingsautoriteit.

헝가리어

Automatikusan sor kerül nettó kiigazításra, ha a Bizottság megítélése szerint a tagállam nem vette megfelelőképpen figyelembe a Közösség vagy a nemzeti szervek által felfedett szabálytalanságok következtetéseit, és/vagy ha a szabálytalanság a tagállam vagy az irányító, illetve kifizető hatóságok irányítási és ellenőrzési rendszerének súlyos hiányosságával kapcsolatos.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Forfaitaire correcties moeten worden overwogen wanneer de Commissie constateert dat is nagelaten om op adequate wijze uitvoering te geven aan welke controle ook die door de regelgeving expliciet is voorgeschreven of die impliciet vereist is voor de naleving van een expliciet voorschrift (bijvoorbeeld beperking van de steunverlening tot een bepaald type projecten), en het verzuim ervan zou kunnen leiden tot een structurele onregelmatigheid.

헝가리어

Az átalány-kiigazítások alkalmazását kell fontolóra venni akkor, amikor a Bizottság úgy találja, hogy nem hajtottak megfelelően végre olyan ellenőrzéseket, amelyeket explicit módon rendelet ír elő, vagy amelyekre implicite van szükség egy explicit szabály betartására (például a támogatásnak egy meghatározott projekttípusra való korlátozása), és amely ellenőrzések hiánya rendszeresen előforduló szabálytalanságokhoz vezethet.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Wanneer één of meer essentiële elementen van het systeem niet functioneren of zo slecht of zelden functioneren dat zij in het geheel niet effectief zijn als het erom gaat uit te maken of de aanvraag subsidiabel is dan wel een onregelmatigheid te voorkomen, is een correctie van 10 % gerechtvaardigd, omdat dan redelijkerwijs mag worden geconcludeerd dat er een groot risico van wijdverbreide verliezen voor het Fonds bestaat.

헝가리어

Ha a rendszer egy vagy több eleme nem, vagy annyira rosszul/rendszertelenül működik, hogy a kérvény támogathatóságának megállapítását vagy a szabálytalanságok megakadályozását egyáltalán nem teszi lehetővé, 10 %-os kiigazítás indokolt, mivel joggal feltételezhető, hogy magas volt az alapot érő jelentős veszteségek kockázata.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

Zoals in punt 1, onder c), is vermeld, kunnen forfaitaire correcties worden overwogen als de uit het onderzoek voortgekomen informatie niet de mogelijkheid biedt de financiële impact van een incidentele onregelmatigheid of verscheidene onregelmatigheden met statistische middelen of aan de hand van andere verifieerbare gegevens nauwkeurig te evalueren, maar wel leidt tot de conclusie dat de lidstaat heeft verzuimd om de subsidiabiliteit van uitgaven waarvoor een verzoek om betaling is gedaan, op adequate wijze te verifiëren.

헝가리어

A fenti (1) bekezdés c) pontja szerint az átalány-kiigazítások akkor jöhetnek szóba, amikor a vizsgálati eredmények nem teszik lehetővé az egyedi szabálytalanság vagy szabálytalanságok pénzügyi kihatásainak statisztikai eszközökkel vagy egyéb ellenőrizhető adatok használatával való pontos értékelését, de a vizsgálat ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a tagállam nem ellenőrizte megfelelőképpen a kifizetett kérelmek támogathatóságát.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

g) De lidstaat krijgt, ongeacht welke correcties de Commissie voorstelt, altijd de kans aan te tonen dat het werkelijke verlies of risico voor het Fonds en de omvang of ernst van de onregelmatigheid kleiner waren dan naar het oordeel van de diensten van de Commissie het geval was.

헝가리어

g) A Bizottság által javasolt kiigazítások természetétől függetlenül a tagállamnak minden esetben lehetősége van annak bemutatására, hogy az alapot ért tényleges veszteség, vagy az azt fenyegető veszély, illetve a szabálytalanság mértéke vagy súlyossága kisebb volt a Bizottság szolgálatai által megállapítottól.

마지막 업데이트: 2013-03-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

독일어

2988/95 bedoelde begrip onregelmatigheid verstaan elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht of contractuele verplichting, die bestaat in een handeling of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen door een onverschuldigde uitgave worden of zouden kunnen worden benadeeld.

헝가리어

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen yhteisön toimien osalta tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla väärinkäytöksellä mitä tahansa yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen tai sopimusvelvoitteen rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja joka perusteettoman menon takia aiheuttaa tai voisi aiheuttaa vahinkoa yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille.

마지막 업데이트: 2010-09-22
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인