검색어: crucifixus (라틴어 - 아르메니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

라틴어

아르메니아어

정보

라틴어

venerunt ergo milites et primi quidem fregerunt crura et alterius qui crucifixus est cum e

아르메니아어

Զինուորները եկան եւ առաջինի սրունքները կոտրեցին, նոյնպէս եւ միւսինը, որ նրա հետ խաչ էր հանուել:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

라틴어

respondens autem angelus dixit mulieribus nolite timere vos scio enim quod iesum qui crucifixus est quaeriti

아르메니아어

Հրեշտակը խօսեց ու կանանց ասաց. «Դուք մի՛ վախեցէք, գիտեմ, որ փնտռում էք Յիսուսին, որ խաչուեց.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

라틴어

erat autem in loco ubi crucifixus est hortus et in horto monumentum novum in quo nondum quisquam positus era

아르메니아어

Եւ այն տեղում, ուր նա խաչուեց, պարտէզ կար. եւ այդ պարտէզում՝ մի նոր գերեզման, որի մէջ երբեք որեւէ մէկը չէր դրուած:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

라틴어

hunc ergo titulum multi legerunt iudaeorum quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est iesus et erat scriptum hebraice graece et latin

아르메니아어

Այդ տախտակը հրեաներից շատերը կարդացին, որովհետեւ այն տեղը, ուր Յիսուս խաչուեց, քաղաքին մօտ էր (եւ գրուած էր եբրայերէն, լատիներէն եւ յունարէն):

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인