검색어: reversaeque (라틴어 - 아르메니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

라틴어

아르메니아어

정보

라틴어

reversaeque aquae de terra euntes et redeuntes et coeperunt minui post centum quinquaginta die

아르메니아어

Ջուրը գնալով իջնում, քաշւում էր երկրի վրայից, եւ հարիւր յիսուն օր անց այն նուազեց:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

라틴어

reversaeque sunt aquae et operuerunt currus et equites cuncti exercitus pharaonis qui sequentes ingressi fuerant mare ne unus quidem superfuit ex ei

아르메니아어

եւ, նորից իրար միացնելով ծովի ջրերը, ծածկեց կառքերը, հեծեալներին եւ փարաւոնի բոլոր զօրքերին, որոնք ծով էին մտել նրանց հետ: Նրանցից ոչ ոք կենդանի չմնաց:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인