구글 검색

검색어: pasiaukojimas (리투아니아어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

리투아니아어

영어

정보

리투아니아어

Mes nenorime, kad jų pasiaukojimas būtų bevertis.

영어

We do not want their sacrifice to be in vain.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Ponios ir ponai, drąsa ir pasiaukojimas šimtmečiais visada buvo lemiami žmogaus teisėms vystytis.

영어

Ladies and gentlemen, courage and self-sacrifice have always been decisive for the development of human rights over the centuries.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Užtikrinkime, kad tylus tūkstančių Kubos žmonių pasiaukojimas artimiausiu metu būtų iškilmingai paminėtas laisvoje Kuboje.

영어

Let us ensure that the silent sacrifice of thousands of Cubans is celebrated in the near future in a free Cuba.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Graikų pasiaukojimas artimoje ateityje bus atlygintas, kai Graikija 2012 m. imsis Komisijos šiandien išdėstytų prioritetinių veiksmų.“

영어

The sacrifices being made by the Greek people will bring rewards in the near future as Greece embraces the priority actions for 2012 identified by the Commission today. "

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

리투아니아어

4.1.6 Todėl politinius sprendimus priimantys pareigūnai turi užtikrinti, kad technologijos švietimui nebūtų primetamos taip, kad sumenktų mokytojų profesionalumas ir jų pasiaukojimas.

영어

4.1.6 Political decision-makers must therefore ensure that technology is not imposed on education in a way that undermines the professionalism and dedication of teachers.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Visos šios sąnaudos neišvengiamai bus perkeltos visiems mokėjimo sistemų naudotojams; toks pasiaukojimas priimtinas tik tuo atveju, jeigu bus įrodyta, jog naujasis reglamentas atneš konkrečią ir apčiuopiamą naudą.

영어

The cost of these will inevitably be passed on to all the users of the payment systems: this sacrifice is only acceptable if the new regulation can be shown to bring specific, tangible benefits.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Sporte ir politikoje pasitaiko atvejų, kai vienas arba keli įtakingi ar aukštus postus užimantys veikėjai bando paveikti sprendimus ir rezultatus. Vis dėlto tikrus rezultatus lemia bendras darbas, pasiaukojimas ir sąžiningumas.

영어

In sports and politics alike, we have to get used to the fact that one or two influential or central politicians may try to sway decisions and results, but actual outcomes are determined by concerted teamwork, dedication and fair play.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Piliečiai smarkiai nukentėjo per pastarąją ekonomikos ir finansų krizę: jų pasiaukojimas neturi nueiti veltui – jiems reikia suteikti naujų perspektyvų, antraip palaikančiųjų Europos integraciją ir toliau mažės.

영어

The recent economic and financial crisis has had a heavy impact on citizens: their sacrifices must result in new perspectives or support for European integration will diminish further.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

ES reiškia ypač didelę pagarbą daugeliui viso pasaulio žurnalistų ir žiniasklaidos specialistų, kurie su pasiaukojimu ir drąsa padeda atskleisti tiesą apie įvykius, dėl jų atliekamo labai vertingo darbo.

영어

The EU pays particular tribute to the invaluable work of the many journalists and media professionals around the world who with dedication and courage contribute to revealing the truth about unfolding events.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Humanitarinės pagalbos darbuotojai už savo pasiaukojimą moka didžiulę kainą.

영어

Humanitarian workers pay a high price for their commitment.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Vertinimo komisija džiaugėsi gražiai atliktais šio nepaprastai svarbaus objekto konservavimo darbais ir gėrėjosi vietos savanorių bei jų partnerių profesionalų drąsa bei pasiaukojimu.

영어

The Jury applauded the beautiful conservation of this exceptionally influential place and admired the courage and commitment shown by local volunteers and their professional partners.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

9.5 Esame kryžkelėje: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui kyla klausimas, kaip įmanoma, kad su Europos – pirmaujančios pasaulio ekonomikos – kūrimu susiję vėlavimai ir abejonės gali lemti Graikijos, jos principų lopšio, žlugimą, nors ekonominiu požiūriu ji yra itin mažas vienetas36; iš šios šalies piliečių ir įmonių reikalaujama pasiaukojimo, tačiau nėra nustatyta nei pagalbos ekonomikos augimui plano, nors tai vienintelis būdas skolai grąžinti, nei plano, kaip sumažinti Graikijos ir Europos tam tikros dalies gyventojų socialines kančias.

영어

9.5 We are at a crossroads: the EESC cannot understand how the procrastination and indecision of Europe, the first economy in the world, are being allowed to risk strangling Greece, the mother of its principles and a minute entity in economic terms36, requiring sacrifices from people and businesses, which do not go hand in hand with a plan to support growth, which is the only way to repay the debt, and a plan to relieve the serious social hardship of part of the population of Greece and Europe as a whole.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Gaisrininkų komandoms, sveikatos arba socialinės pagalbos srityje dirbančioms NVO savanoriškoms pilietinės visuomenės organizacijoms ir kitiems pilietinės visuomenės dalyviams turi būti tinkamai atlyginta už jų pastangas, pasiaukojimą ir patirtas išlaidas, kadangi jų biudžetai neatitinka tokio masto įvykių.

영어

Fire brigades, NGOs voluntary civil society bodies working in the areas of health or social assistance and other civil society actors must be properly compensated for their efforts and dedication and for the expenses they incur, since their budgets are not generally geared to the enormous scale of such events."

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

리투아니아어

9.5 Esame kryžkelėje: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui kyla klausimas, kaip įmanoma, kad su Europos – pirmaujančios pasaulio ekonomikos – kūrimu susiję vėlavimai ir abejonės gali lemti Graikijos, jos principų lopšio, žlugimą, nors ekonominiu požiūriu ji yra itin mažas vienetas35; josios šalies piliečių ir įmonių reikalaujama pasiaukojimo, tačiau nėra nustatyta nei pagalbos ekonomikos augimui plano, nors tai vienintelis būdas skolai grąžinti, nei plano, kaip sumažinti Graikijos ir Europos tam tikros dalies gyventojų socialines kančias.

영어

9.5 We are at a crossroads: the EESC cannot understand how the procrastination and indecision of Europe, the first economy in the world, are being allowed to risk strangling Greece, the mother of its principles and a minute entity in economic terms35, requiring sacrifices from people and businesses, which do not go hand in hand with a plan to support growth, which is the only way to repay the debt, and a plan to relieve the serious social hardship of part of the population of Greece and Europe as a whole.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Reikia, kad plačioji visuomenė suprastų programą ir tikėtinus svarbiausių pokyčių, kurių bus imtasi ateinančiais mėnesiais, rezultatus, kad būtų galima įtikinti žmones, jog jų pasiaukojimas ir dabartinės pastangos ateityje duos apčiuopiamos naudos.

영어

Broad public understanding of the programme and of the expected results of the major changes that will be made in the coming months will be needed to convince people that the sacrifices and efforts being made now will yield tangible results in the future.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Gaisrininkų komandoms, sveikatos arba socialinės pagalbos srityje dirbančioms NVO ir kitiems pilietinės visuomenės dalyviams turi būti tinkamai atlyginta už jų pastangas, pasiaukojimą ir patirtas išlaidas, kadangi jų biudžetai neatitinka tokio masto įvykių.

영어

Fire brigades, NGOs working in the areas of health or social assistance and other civil society actors must be properly compensated for their efforts and dedication and for the expenses they incur, since their budgets are not generally geared to the enormous scale of such events.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Todėl nereikėtų kaltinti populizmu tų, kurie nepritaria primestam pasiaukojimui.

영어

It would therefore be better to avoid accusing those protesting against the sacrifices of populism.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

gyvenimo ciklo perspektyvos analizė, siekiant, kad dabartinę labiausiai paplitusią linijinę gyvenimo struktūrą16 pakeistų lankstesnė ir besikaitaliojanti struktūra, o pasiaukojimas šeimai, karjeros sustabdymas auginant vaikus arba siekiant pasirūpinti kitais šeimos nariais, kuriems reikalinga parama, arba dėl tolesnio mokymosi nebebūtų laikomas išimtine galimybe arba pasirinkimu, dėl kurių neišvengiamai nukenčia karjera, ypač moterų, o palaipsniui taptų normalia ir įprasta daugumos to siekiančių vyrų ir moterų padėtimi17.

영어

a life-cycle prognosis to investigate the possibility of replacing the current longitudinal view of average life cycles16 with an alternative, more flexible, approach in which investment in the family, career-breaks to look after children or others who need care or to follow courses is not seen as the happy exception or as an inevitable detriment to career, especially for women, but instead progressively becomes a normal and ordinary condition for most men and women who so desire17.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Gaisrininkų komandoms, sveikatos arba socialinės pagalbos srityje dirbančioms savanoriškoms pilietinės visuomenės organizacijoms ir kitiems pilietinės visuomenės dalyviams turi būti tinkamai atlyginta už jų pastangas, pasiaukojimą ir patirtas išlaidas, kadangi jų biudžetai neatitinka tokio masto įvykių.

영어

Fire brigades, voluntary civil society bodies working in the areas of health or social assistance, and other civil society actors must be properly compensated for their efforts and dedication and for the expenses they incur, since their budgets are not generally geared to the enormous scale of such events.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Todėl reikėtų anksti sužadinti vaikų ir jaunuolių susidomėjimą mokslu ir technika, kad pakankamai tokių gabumų turinčių jaunuolių pasirinktų atitinkamas, labai sunkias ir pasiaukojimo reikalaujančias studijas ir jas baigtų.

영어

An interest in science and technology must therefore be instilled during childhood and youth, so that a sufficient number of those with the requisite talents begin and complete the very difficult and demanding studies which are needed in the field.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인