구글 검색

검색어: važiavo (리투아니아어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

리투아니아어

영어

정보

리투아니아어

Jie dvi dienas važiavo šiuo keliu per tunelį.

영어

They had travelled for two days on this road through the tunnel.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Vien dėl prasto kelio dažnai žūsta žmogus, kuris galbūt važiavo normaliu greičiu, kalti paprasčiausiai struktūriniai elementai.

영어

A badly made road is so often all it takes to cause the death of a person who may have been travelling at a normal speed merely because some of the structural elements are faulty.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

Juozapas savo vežimu važiavo į Gošeną pasitikti savo tėvo Izraelio. Jį pamatęs, puolė jam ant kaklo ir apsikabinęs ilgai verkė.

영어

And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Galiausiai, dėl branduolinės energijos klausimo, galiu pasakyti jums, kad praėjusį lapkričio mėn. Komisijos delegacija važiavo į Baltarusiją.

영어

Lastly, on the issue of nuclear energy, I can tell you that, last November, a Commission delegation travelled to Belarus.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

리투아니아어

rinkliavos deklaracija su rinkliavos paslaugos teikėju suderintos formos rinkliavos rinkėjo pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė važiavo per rinkliavos teritoriją; n)

영어

‘toll declaration’ means a statement to a Toll Charger that confirms the circulation of a vehicle in a toll domain in a format agreed between the toll service provider and the Toll Charger;

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Jeigu greitėjimo fazės metu pavaros perjungiamos esant pastoviems motociklo ar motorinio triračio greičiams, tolesnės pastovaus greičio fazės metu turi likti įjungta ta pavara, kuria motociklas ar motorinis triratis važiavo prasidedant pastovaus greičio fazei, nepriklausomai nuo variklio sūkių.

영어

If, during the acceleration phase, the gears are changed at fixed motorcycle or motor tricycle speeds, the steady speed phase which follows must be performed with the gear which is engaged when the motorcycle or motor tricycle begins the steady speed phase, irrespective of the engine speed.

마지막 업데이트: 2016-12-27
사용 빈도: 4
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

IND/DEM Frakcijos vardu. - (NL) Ponia Pirmininke, Europos Sąjunga važiavo į Balį pilna gerų ketinimų pasiekti geriausią rezultatą.

영어

on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) Madam President, the European Union went to Bali full of good intentions to obtain the best possible outcome.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

atiduoti perdirbti atliekas, daugiau vaikščioti pėsčiomis užuot važiavus.

영어

switching off the TV rather than putting it on standby, recycling waste and walking more often.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

2.5 Būsimos transporto sektoriaus užimtumo tendencijos priklauso nuo kelių veiksnių, kaip antai komercinės ir ekonominės veiklos raidos, senėjančios visuomenės ir žmonių judumo ypatumų, technologinės plėtros, energijos prieinamumo ir kainų, priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti transporto sistemos darnumą (perėjimo nuo vienos transporto rūšies prie kitos, pvz., naudojimosi viešuoju transportu užuot važiavus nuosavu automobiliu; nesinaudojimo transportu)4, ir alternatyvių transporto rūšių, kaip antai dviračių transporto5.

영어

2.5 Future employment trends in transport depend on a number of factors such as the development of trade and economic activities, an ageing population and people's mobility patterns, technological developments, energy availability and prices, measures towards sustainable transport (modal shift, i.e. using public transport instead of a private car, avoiding transport)4, alternative transport modes such as cycling5.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

raginti gyventojus naudotis viešuoju transportu, jei įmanoma eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu, užuot važiavus automobiliu,

영어

Encourage people to use public transport or walk or cycle where possible and discourage car use.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

raginti galinčius tai daryti gyventojus naudotis viešuoju transportu, jei įmanoma eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu, užuot važiavus automobiliu,

영어

Encourage people who have the possibility, to use public transport or walk or cycle where possible and discourage car use.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

Fizinis aktyvumas gali būti kasdienio gyvenimo dalis (pvz., į darbą arba mokyklą einama arba važiuojama dviračiu užuot važiavus variklinėmis transporto priemonėmis).

영어

Physical activity can be integrated into daily routine (e. g. walking or cycling instead of using motorized transport in order to get to school or work).

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

transporto priemonės leistinąjį maksimalų greitį viršijantį greitį, apibrėžiamą kaip kiekviena ilgesnė kaip vienos minutės laiko atkarpa, kurią N3 kategorijos transporto priemonės greitis yra didesnis kaip 90 km/h, o M3 kategorijos transporto priemonės - didesnis kaip 105 km/h (didžiausio greičio, kuriuo važiavo leistiną greitį viršijusi transporto priemonė, laikas, data, vidutinis atitinkamo laikotarpio greitis);

영어

exceeding the authorised speed of the vehicle, defined as any period of more than 1 minute during which the vehicle speed exceeds 90 km/h for N3 vehicles or 105 km/h for M3 vehicles (with time, date, maximum speed of the overspeeding, average speed during the period concerned);

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

Užuot važiavę automobiliu, sėskite į traukinį arba autobusą, ir kiek galite daugiau eikite pėstute arba važiuokite dviračiu.

영어

Choose the train or bus instead of the car and walk or cycle as much as you can.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

• Sukurk plakat┧ akcij > , kuri paskatint┧ žmones imtis maž┧ poky7i┧ savo kasdieniniame gyvenime: išjungti švies > , kai jos nereikia, eiti užuot važiavus, r┣šiuoti šiukšles.

영어

• Organise a fund-raising activity to finance your school’s double-glazing.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

리투아니아어

Viešpatie, ar upės sukėlė Tavo kerštą, ar jūra sužadino įtūžį, ar srovės uždegė Tavo rūstybę, kad Tu važiavai žirgais ir išgelbėjimo vežimais?

영어

Was the LORD displeased against the rivers? was thine anger against the rivers? was thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses and thy chariots of salvation?

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

Jehuvas įsakė savo vadui Bidkarui: “Išmesk jį ant jezreeliečio Naboto lauko! Aš prisimenu, kaip mudu važiavome paskui jo tėvą Ahabą ir Viešpats paskelbė prieš jį šį sprendimą:

영어

Then said Jehu to Bidkar his captain, Take up, and cast him in the portion of the field of Naboth the Jezreelite: for remember how that, when I and thou rode together after Ahab his father, the LORD laid this burden upon him;

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

Norėčiau užduoti ponui Rømer kelis klausimus: ar tikrai tuo metu jūs važiavote minėtoje transporto priemonėje?

영어

I therefore have a few questions to ask Mr Rømer: were you indeed travelling in this vehicle at the time?

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

Ar Komisijos narys važiavo keliu Pietų Azijoje, kurioje, su didele pagarba, jo nurodyta greitkelio sistema galėtų daugeliu atveju būti laikoma juokinga, nes eismas yra labai greitas iš abiejų kelio pusių ir abiem kelio kryptimis tuo pačiu metu, kas akivaizdžiai lemia nelaimingus kelių eismo įvykius, kai sunkvežimiai ir taip pat žmonės važiuoja rikšomis?Ar savo diskusijose su Pietų Azijos valstybėmis Komisijos narys pasiūlė, kad Europos Sąjunga - su visais pasiūlymais, kuriuos, galbūt Jim Higgins galėtų pateikti pagal Airijos Respublikos ir kitų šalių pavyzdžius - galėtų padėti jiems gerinti jų kelių saugą, gerinti, galbūt, nurodytą greitkelio sistemą, kurios nėra, ir padėti sumažinti mirtingumą jų keliuose?

영어

Has the Commissioner travelled by road in South Asia where, with deep respect, his reference to the highway code could, in many cases, be considered laughable, because traffic goes very quickly on either side of the road and in both directions at the same time, which obviously leads to road accidents, certainly when there are lorries going around and people driving in rickshaws as well? In his discussions with the countries of South Asia, has the Commissioner suggested that the European Union - with all the advice that, perhaps, Mr Higgins could give from the Republic of Ireland and other countries - could assist them in improving their road safety, improving, perhaps, a reference to a highway code that does not exist, and help to reduce mortality on their roads?

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Translated.com

리투아니아어

ES nepavyks įgyvendinti iškeltų klimato apsaugos tikslų, jei nepavyks sumažinti eismo, sudaryti sąlygas keliauti traukiniais, autobusais, dviračiais ir pėsčiomis, užuot važiavus automobiliu.

영어

The EU will not achieve its own climate protection target unless there is less traffic and people shift from cars to trains, buses, bicycles and walking.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Translated.com

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인