구글 검색

검색어: zaposljavanja (세르비아어 - 알바니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

세르비아어

알바니아어

정보

세르비아어

Očekivalo se da će do najvećeg prodora doći u oblasti zaposljavanja.

알바니아어

Zhvillimi më i madh pritet në fushën e punësimit.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

On je ukazao da vlada nije postigla odgovarajuće rezultate u dve oblasti: investicijama i podsticanju zaposljavanja.

알바니아어

Ai tha se kabineti i tij deri më tash nuk ka bërë sa ç' duhet në dy fusha: investimet dhe nxitja e punësimit.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

EU je pokrenula program u Makedoniji u iznosu od 2. 5 miliona evra, podrzavajući vladinu politiku zaposljavanja.

알바니아어

BE nisi një program prej 2. 5 milion euro në Maqedoni në mbështetje të politikave të punësimit të qeverisë.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Generalstab je nedavno upozorio vladu da je njena politika ponovnog zaposljavanja osoba proteranih iz vojske zbog verskih aktivnosti uvredljiva.

알바니아어

Kohët e fundit, shtabi i përgjithshëm e paralajmëroi qeverinë se politika e saj e ripunësimit të atyre që qenë përjashtuar nga ushtria për veprimtaritë e tyre fetare, ishte sulmuese.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Nedostatak mobilnosti odrazava se na pristup zdravstvenoj nezi i obrazovanju, suzava mogućnost zaposljavanja i ne dozvoljava pojedicima da zive normalno.

알바니아어

Mungesa e lëvizjes ndikon në mundësinë e përdorimit të kujdesit shëndetësor dhe arsimit, zvogëlon mundësitë e punësimit dhe përfundimisht nuk lejon që individët të kryejnë një jetë normale.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Cilj strategije takođe je da se poboljsa fleksibilnost trzista rada, zaustavi nezvanično zaposljavanje i smanji diskriminacija u pogledu zaposljavanja zena.

알바니아어

Ajo synon gjithashtu në përmirësimin e fleksibilitetit të tregut të punës, duke ulur papunësinë jozyrtare dhe duke reduktuar diskriminimin në punësimin e grave.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

To su preko potrebni potezi u trenutku kada je stopa zaposljavanja u bankama zabelezila pad, zato sto se javnost okreće takozvanom internet bankarstvu.

알바니아어

Këto janë zhvillimet më të nevojshme në një kohë kur punësimet e reja në banka kanë rënë nga prirja e publikut për kryerjen e veprimeve bankare me internet.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Očekuje se da aviokompanija godisnje donese prihod od 10 miliona evra. Jos jedan rezultat otvaranja aviokompanije biće mogućnost zaposljavanja lokalnog letačkog osoblja i pilota.

알바니아어

Linja ajrore pritet të sjellë 10 milion euro në vit. Tjetër rezultat do të jenë mundësitë e punës për shoqëruesit e fluturimit dhe pilotët lokalë.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Ciljevi uključuju sprovođenje fiskalne discipline, stimulisanje zaposljavanja, smanjenje drzavnih subvencija i stvaranje odgovarajuće sredine za velike investicione projekte.

알바니아어

Objektivat përfshijnë zbatimin e displinës fiskale, nxitjen e punësimit, pakësimin e mbështetjeve financiare shtetërore dhe krijimin e mjedisit të favorshëm për projekte të mëdha investuese.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Ugovori o radu biće potpisani na posebnom jednonedeljnom sajmu zaposljavanja koji se otvara u četvrtak (1. maja) u Bukurestu.

알바니아어

Kontratat e punës do të nënëshkruhen në një ekspozitë të posaçme të punës që do të hapet të enjten (1 maj) në Bukuresht.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Reforma ekonomije, stimulisanje zaposljavanja i jačanje vladavine zakona takođe predstavljaju izazove, ukazuje MKG i podvlači da je integracija u EU jedini put ka stabilnosti.

알바니아어

Reformimi i ekonomisë, stimulimi i punësimit dhe forcimi i shtetit të së drejtës gjithashtu paraqesin sfida, tha ICG, duke theksuar se integrimi në BE është rruga e vetme drejt stabilitetit.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Simitis je takođe pozvao na uspostavljanje objektivnog sistema zaposljavanja sluzbenika u javnom sektoru, kao i na nove mere za kontrolu troskova kampanje za izbore koji će biti odrzani u maju 2004.

알바니아어

Simitis bëri thirrje gjithashtu për një sistem objektiv të marrjes në punë të stafit të sektorit publik dhe masat e reja të kontrollit të shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve të majit 2004.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Predsednik parlamenta Apostolos Kaklamanis opisao je odluku parlamenta kao veliki korak napred. Takođe u četvrtak, premijer Kostas Simitis ponovio je da stimulisanje zaposljavanja predstavlja glavni prioritet vlade.

알바니아어

Kryetari i parlamentit, Apostolos Kaklamanis e përshkroi vendimin si një hap të madh përpara. Në lajme të tjera të enjten, kryeministri Kostas Simitis përsëriti se nxitja e punësimit është përparësia kryesore e qeverisë.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Drugi projekat, Inicijativa za trziste rada, usmeren je na promovisanje mogućnosti zaposljavanja među nezaposlenim i siromasnim ljudima, kao i na pruzanje podrske preduzetnistvu i razvoju postojećih malih i srednjih preduzeća.

알바니아어

Projekti i dytë, Nismat e Tregut të Punës, synon të nxisë mundësitë e punësimit midis njerëzve të papunë dhe atyre me të meta dhe të përkrahë bizneset private dhe zhvillimin e tyre nga ndërmarrje të vogla e të mesme.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

On uključuje odredbe kojima se zabranjuje diskriminacija u oblasti zaposljavanja, profesionalne obuke, obrazovanja, socijalnog osiguranja, zdravstvenih beneficija i kupovine proizvoda i usluga, uključujući smestaj.

알바니아어

Ai përfshin artikuj që ndalojnë diskriminimin lidhur me punësimin, treinimin profesional, arsimin, sigurimin shoqëror, përfitimet shëndetësore dhe blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve, përfshirë strehimin.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Govoreći na okruglom stolu u Neumu u četvrtak (22. maja), Nagradzić je rekao da će vlasti na svim nivoima raditi na resavanju problema sa kojima se suočavaju Romi na polju obrazovanja, stanovanja i zaposljavanja. U međuvremenu, makedonska policija pokusava da zaustavi oko 600 romskih izbeglica sa Kosova koje su već provele četiri dana na makedonsko- grčkoj granici trazeći azil.

알바니아어

Duke folur të enjten (22 maj) në një tryezë të rrumbullakë në Neum, Nagradziç tha se autoritetet në të gjitha nivelet do të merren me problemet që u dalin romëve në fushat e edukimit, banesave dhe punësimit. Në lajme të tjera, policia maqedonase po përpiqet të mbajë në kontroll rreth 600 refugjatë romë nga Kosova të cilët po qëndrojnë që prej katër ditësh në kufirin Maqedoni- Greqi, duke kërkuar azil.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Mnogi očekuju da će u Tirani i drugim velikim gradovima u Albaniji ove godine biti pokrenuto jos programa za podsticanje zaposljavanja. Nezaposlenost i nedostatak finansijske stabilnosti ključni su faktori koji utiču na sigurnost ljudi u Albaniji, navodi se u studiji urađenoj za potrebe UNDP- a koja je objavljena u junu.

알바니아어

Pritet gjerësisht që më tepër programe për të inkurajuar punësimin të nisin në Tiranë dhe qytetet e tjera të mëdha këtë vit. Papunësia dhe mungesa e stabilitetit financiar janë faktorë të rëndësishëm që prekin sigurimin njerëzor në Shqipëri, sipas një studimi të komisionuar nga PNUD e të botuar në qershor.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Bujica otpustanja nastavlja se i ove godine: očekuje se da će 4. 000 ljudi izgubiti posao u pokusaju smanjenja obima javnih sluzbi. �Jasno je da niko ne moze stvoriti radna mesta bez novih investicija i realnog ekonomskog rasta od 5 odsto�, izjavio je ministar rada Jovan Manasijevski, ukazujući da se to pitanje mora resavati korisćenjem dugoročne analize zasnovane na modelu evropske metodologije. U tom smislu Socijalnoekonomski savet odobrio je nacionalni plan zaposljavanja za 2004. i 2005. godinu koji su izradili strani eksperti finansirani iz programa EU CARDS.

알바니아어

Furia e largimeve po vazhdon këtë vit: 4, 000 vetë pritet të humbasin punën në një orvatje për të tkurrur shërbimin civil. "Eshtë e qartë që nuk mund të krijohen punë pa investime të reja dhe me një rritje reale prej 5 përqind," tha ministri i punës, Jovan Manasievski, duke arsyetuar se çështja duhet trajtuar duke përdorur analizën afat- gjatë ndërtuar sipas modelit metodik europian. Për këtë qëllim, Këshilli Socioekonomik ka miratuar Planin Kombëtar të Punësimit për 2004 dhe 2005, hartuar nga ekspertë të huaj financuar nga prograi CARDS i BE.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

세르비아어

Dodatnih 800 evra potrebno je za infrastrukturne projekte, programe zaposljavanja i druge troskove u vezi sa ponovnim ujedinjenjem ostrva. Međunarodna zajednica insistira na resenju kojim bi se okončala 30- godisnja podela pre ulaska Kipra u EU 1. maja.

알바니아어

Një shtesë 800 milion euro do të nevojiten për projektet e infrastrukturës, programet e punësimit dhe kostot e tjera lidhur me ribashkimin. Komuniteti ndërkombëtar po shtyn për një zgjidhje që do t' i jepte fund ndarjes 30 vjeçare të ishullit, përpara se Qiproja të hyjë në BE në 1 maj.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

Plan zaposljavanja vredan je 10 miliona evra; 2 miliona obezbediće EU, a ostatak sredstava vladina ministarstva. Prema rečima Manasijevskog plan je sličan planovima zemalja članica EU i zemalja kandidata za prijem u Uniju. Vlada takođe planira pilot projekte kako bi pokusala da smanji stopu nezaposlenosti.

알바니아어

Plani i punësimit ka vlerë 10 milion euro; nga kjo shifër, 2 milion euro do të jepen nga BE dhe pjesa tjetër nga ministritë e qeverisë. Plani, sipas Manasievskit, është i ngjashëm me ato të anëtarëve dhe kandidatëve të tjerë të BE. Qeveria synon gjithashtu të hartojë projektet pilote për të reduktuar papunësinë.

마지막 업데이트: 2012-04-07
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인