구글 검색

검색어: gestaltningen (스웨덴어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스웨덴어

영어

정보

스웨덴어

Därför välkomnar jag både andemeningen i och gestaltningen av förordningen .

영어

That is why I welcome both the tone and form of the regulation.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 4
품질:

스웨덴어

Rådet underströk också att förfarandet måste vara enkelt med tanke på den olikartade gestaltningen av de berörda myndigheterna.

영어

It also underlined that in light of the diverse nature of authorities involved, the procedure must be kept simple.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Vi har således fria händer att presentera detta förslag, men därefter har vi ingen total kontroll över gestaltningen.

영어

So while we have a free hand in putting forward this draft, we do not have total editorial control thereafter.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Detta transportsystem, som omfattar olika transportsätt, kan spela en nyckelroll vid gestaltningen av Europas framtida transportsituation.

영어

This transport system, which embraces a variety of carriers, can play a key role in the way transport in Europe is organized in the future.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 5
품질:

스웨덴어

Den helt och hållet förståeliga entusiasmen för den nya gestaltningen av G7 orsakar emellertid problem vad gäller euroområdets yttre representation.

영어

This entirely understandable enthusiasm for the new formation of the G7 does, however, cause problems concerning the external representation of the Euro Zone.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Dessutom erövrar de politiska nivåerna under den statliga kontinuerligt manöverutrymme, och bidrar i allt högre grad till gestaltningen av den regionala ekonomin.

영어

Empirical case studies show that socioeconomic structural variables represent an important prerequisite for and, so to speak, determine the scope of development in a given regional economic area.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Ledamöternas status måste motsvara deras värdighet och betydelse; och den formella och materiella gestaltningen av denna status måste stämma överens.

영어

The members' statute must reflect our status and importance; and the formal and substantive details must be right.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

De är en väsentlig länk mellan gemenskapens strukturella insatser och allmänhetens benägenhet att acceptera detta stöd till den kon­kreta gestaltningen av utvecklingen i gemenskapens regioner och utnyttja det på ett målinriktat sätt.

영어

It provides an essential link between Community structural assistance and the readiness of citizens to accept and make targeted use of this aid for concrete development work in the Community's regions.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

De är en väsentlig länk mellan gemenskapens strukturella insatser och allmänhetens benägenhet att acceptera detta stöd till den konkreta gestaltningen av utvecklingen i gemenskapens regioner och utnyttja det på ett målinriktat sätt.

영어

It provides an essential link between Community structural assistance and the readiness of citizens to accept and make targeted use of this aid for concrete development work in the Community's regions.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

0 Publikationer: ett flertal verk och arbeten om hur gestaltningen av skillnaderna mellan könen utvecklats historiskt och den politiska frågan om jämställdhet mellan könen.

영어

Φ Author of numerous works on the history of the representation of gender differences and the political question of gender equality.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

I denna debatt kommer vi inte bara att lyfta fram det värde som de lokala och regionala myndigheterna kan tillföra den europeiska integrationsprocessen och gestaltningen av politiken - i just detta skede kommer den att fungera som en viktig enighetssymbol.

영어

This debate will not only set out the value that local and regional authorities can add to the process of European integration and policy shaping, but at this particular time, it will serve as an important symbol of unity.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Jag välkomnar därför de klara konstateranden som gäller detta som finns i betänkandet och är tacksam för stödet från Europaparlamentet för att införa även sociala och ekologiska kriterier i för den framtida gestaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken, som jag föreslagit i Agenda 2000.

영어

The aim of ensuring high standards for the protection of the health of consumers must be achieved through legislation, but also through implementation and monitoring by the Member States and implementation on site.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Låt oss här komma ihåg att upphovsmännen till bildkonst , till skillnad från upphovsmän till litterära, musikaliska och audiovisuella verk , endast har en huvudsaklig inkomstkälla: den som kommer från den första gestaltningen av den kreativa insatsen .

영어

We must bear in mind that authors of plastic works, unlike authors of literary, musical and audiovisual works, only have one main source of income: the initial income from their creations.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 4
품질:

스웨덴어

Det är värt att lägga på minnet att majoriteten av européerna inte diskuterar den eventuella gestaltningen av den blockerade minoriteten i systemet med omröstning med kvalificerad majoritet när de samlas med familjen, i skolan, på jobbet eller på fritiden, hur viktig den interinstitutionella debatten än är.

영어

It is worth remembering that, however important the interinstitutional debate is, the majority of Europeans, when they get together as a family, at school, at work or at leisure, do not discuss the possible configurations of the blocking minority in the system of qualified majority voting.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Dessutom kan de få kostnadsfri rådgivning från experter och interagera med människor genom att använda sig av virtuell gestaltning (avatarer).

영어

In addition they can get free advice from experts, and interact with other people by using virtual representations (avatars).

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Även om det är frivilligt är det mycket användbart med fotografiskt underlag för att "förstå" det berörda områdets allmänna gestaltning, särskilt när det uppstår problem eller klagomål angående ett visst område.

영어

Although optional, it is very useful to have photographic material to 'understand` the general form of the site concerned, especially when problems or complaints arise for a particular site.

마지막 업데이트: 2016-10-24
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

스웨덴어

läsbarhet informationens yttre gestaltning, som gör att informationen kan ses av allmänheten och som bestäms av olika faktorer, exempelvis teckenstorlek, teckenavstånd, radavstånd, strecktjocklek, teckenfärg, typsnitt, förhållandet mellan bokstävernas bredd och höjd, materialets yta och en betydande kontrast mellan trycket och bakgrunden. n)

영어

‘legibility’ means the physical appearance of information, by means of which the information is visually accessible to the general population and which is determined by various elements, inter alia, font size, letter spacing, spacing between lines, stroke width, type colour, typeface, width-height ratio of the letters, the surface of the material and significant contrast between the print and the background;

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

스웨덴어

Även om det är frivilligt är det mycket användbart med fotografiskt underlag för att "förstå" det berörda områdets allmänna gestaltning, särskilt när det uppstår problem eller klagomål angående ett visst område.

영어

Although optional, it is very useful to have photographic material to 'understand` the general form of the site concerned, especially when problems or complaints arise for a particular site.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

스웨덴어

Jag tror att jag därmed har gjort det tydligt och klart: För oss Gröna är det står det utan tvivel att Ryssland, om det så vill, också kan bli medlem av unionen. Den som nekar detta, upphäver inte bara EU-fördraget, utan den ställer sig dessutom utanför denna uppgift för Europas gestaltning.

영어

I want to end by saying that I am worried that countries such as France and Germany obviously might be tempted to enter into bilateral relationships with the Russian Fed eration, independently of moves from the European Un ion.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

스웨덴어

Det gick att förtydliga den centrala betydelsen av politisk styrning och gestaltning som förklaring till de skiftande utvecklingsframgångarna.

영어

Success has been achieved, in particular, through political management and organisation by a capable political elite operating at national, and in particular, regional level.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인