구글 검색

검색어: utforming (스웨덴어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스웨덴어

영어

정보

스웨덴어

Ventilationsöppningarna skall genom sin utforming förhindra brandfara.

영어

The vents must be designed in such a way as to prevent any fire risk.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Band till regeringen och medverkan i utforming och ledning för repressiv statlig politik.

영어

Ties to the Government and complicit in forming or directing repressive state policy.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 2
품질:

스웨덴어

För att kunna främja välfärdshöjande anpassningar av de ekonomiska strukturerna måste miljöpolitiken ha en kostnadseffektiv utforming

영어

In order to stimulate a welfare-enhancing adjustment of economic structures environmental policies must be cost-effective in their design

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Vi som parlament kan inte nöja oss med att vi uppehålls med svaga löften om konkret utforming inom ramen för genomförandebestämmelserna.

영어

Parliament cannot accept being fobbed off with the promise of more specific provisions in the implementing regulations.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 5
품질:

스웨덴어

ekonomiska instrument, förbud mot olika ämnen, frivilliga avtal, miljömärkning och riktlinjer för produkternas utforming.

영어

These include measures such as economic instruments, substance bans, voluntary agreements, environmental labelling and product design guidelines.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Det är nödvändigt att fastställa mer detaljerade specifikationer för utformingen av gemenskapstillståndet och de bestyrkta kopiorna.

영어

It is necessary to lay down detailed specifications as regards the layout and other features of the Community licence and the certified copies.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Arbete för att säkerställa likformig tillämpning av lagstiftningen om fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) har redan kommit långt, bland annat om utforming av ett fondföretagspass som fungerar smidigare, en tydligare tolkning av investeringsbegränsningar och ett mer konsekvent införlivande av befintlig lagstiftning om fondföretag.

영어

Work to ensure consistent implementation of UCITS law is already well underway; inter alia on the delivery of a smoother functioning UCITS passport; a clearer understanding of investment limits; and more consistent transposition of existing UCITS legislation.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Därför innehåller förslaget bara bestämmelser om kommissionens befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter, ett par tekniska justeringar samt vissa förändringar av struktur och ordval som förenklar och förtydligar utformingen av bestämmelserna utan materiella ändringar.

영어

For this reason, the proposal only lays down the Commission empowerments to adopt delegated and implementing acts, besides introducing few technical adjustments and some structure and wording changes that simplify and clarify the drafting of those provisions without changing its substance.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Den ändrade utformingen, som innebär att man använder ytterligare plustecken för högre energieffektivitetsklasser än A, är mindre effektiv för att motivera inköp av energieffektivare produkter än den ursprungliga A–G-skalan.

영어

The design amendment that uses additional plusses to indicate higher efficiency classes beyond the A class is less effective in motivating the purchase of higher efficiency products than the original A to G scale.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Mätapparatur: Den exakta utformingen är inte avgörande.

영어

Measuring apparatus: the precise design is not critical.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

b) Att i enlighet med de principer om spridning som fastställs i artikel 11 i grundförordningen och med tanke på utforming, genomförande, övervakning och utvärdering av gemenskapens politik göra gemenskapsstatistiken tillgänglig för gemenskapens organ, medlemsstaternas regeringar, arbetsmarknadens parter, näringslivet, akademiska kretsar samt för den stora allmänheten.

영어

(b) making Community statistics accessible, in accordance with the principles regarding dissemination laid down in Article 11 of the Basic Regulation, to the Community bodies, governments of the Member States, social and economic operators, academic circles and the public in general, in view of the formulation, implementation, monitoring and evaluation of Community policies.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Solidaritet: 1.3.125 till 1.3.132 Somalia: 1.4.31; 1.4.59 Spanien: 1.3.59; 1.3.60; 1.3.98; 1.3.125; 1.3.126; 1.10.13; se också Statsstöd Statistik (resultat): 1.7.6 Statistik (upplysningar): 1.7.7 Statistik (utforming och inriktning): 1.7.1 till 1.7.5 Statsstöd — Frankrike: 1.3.34; 1.3.37 — Grekland: 1.3.32 — Italien: 1.3.104 — Nederländerna: 1.3.80 — Spanien: 1.3.36; 1.3.38 — Sverige: 1.3.35 — Tyskland: 1.3.30; 1.3.31; 1.3.33; 1.3.39 Strukturerad dialog: 1.4.33 till 1.4.35; 1.4.39 Stöd till rehabilitering: 1.4.28 Sudan: 1.4.10 Svarta havet: 1.3.94 Sverige: 1.3.3; 1.3.98; 1.10.13; se också Statsstöd Sydafrika: 1.3.108

영어

Water pollution: 1.3.89 Water quality: 1.3.89 West Bank: 1.4.46 White Paper (Growth, competitiveness, employment): 1.3.1; 1.3.2 White Paper (social policy): 1.3.116 Wild birds: 1.3.93 Women and development: 1.3.123; 1.4.23 Women's rights: 1.3.122; 1.3.123 Workplace health and safety: 1.3.119; 1.3.120

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Det föreligger också ett klart behov av att bedöma och övervaka många sidor av arbetets utforming och ledning - något som ofta med en gemensam term kallas "det föränderliga arbetslivet" (se ruta 3).

영어

There is also a clear need to assess and monitor many aspects of the design and management of work -often collectively referred to as "the changing world of work" (see Box3).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

스웨덴어

Kommissionen skall fastställa storleken av dcssti avgifter till den nivå som krävs för att återställa jämvikten; den får också lilläla andra åtgärder, för vilka den skall fastställa villkoren och den närmare utformingen.

영어

The Commission shall fix the amount of these charges at the level required to redress the balance; it may also authorize other measures, the conditions and details of which it shall determine.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Man hemlighöll fakta för oss, som hade varit värdefulla för utformingen av de nya programmen.

영어

Facts were indeed kept from us that could have served as background on how to structure the successor programme.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 5
품질:

스웨덴어

I det avseendet, herr kom missionär, är vi mycket spända på att höra vad ni har att säga om utformingen av riktlinjerna.

영어

But if we deny the Commission its wish, then we

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Europas medborgare borde mobiliseras för att bidra till utformingen av den framtida europeiska handelspolicyn.

영어

European citizens should be mobilized in order to contribute to the formation offuture European policy on commerce.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

ECB, som har exklusiv rätt att godkänna utgivandet av eurosedlar, kommer otvivelaktigt att se till att utformingen av dessa sedlar också innehåller de nödvändiga säkerhetskännetecknen.

영어

The ECB, which has the exclusive right to authorize the issue of euro bank notes, will undoubtedly see to it that the design of these bank notes also contains the necessary safety features.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

ENS 1995, som är utgivet på 11 språk spelar en avgörande roll vid utforming och tillämpning av politik på alla områden inom Europeiska gemenskapen: från den ekonomiska politiken till jordbrukspolitiken, från regionalpolitiken till socialpolitiken, från handelspolitiken till miljöpolitiken.

영어

The first chapters are devoted to accounts of related economic flows in diverse economic activities, and carried out over a specific time period. The last chapters look at accounts which cover the value of assets and liabilities held by units and institutional sectors at the beginning and end of the period studied.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

EU är genom flera av medlemsstaterna och det aktuella ordförandeskapet aktivt engagerad i den kontaktgrupp som har tagit fram ett förslag beträffande utformingen av Kosovos framtida status , vilket har överlämnats det till de stridande parterna .

영어

Via a number of Member States and the current presidency, the EU is closely involved in the contact group that has drawn up a document setting out the options for the future status of Kosovo, which it has transmitted to the warring parties.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 4
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인