구글 검색

검색어: svärfaders (스웨덴어 - 히브리어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스웨덴어

히브리어

정보

스웨덴어

Och Mose lyssnade till sin svärfaders ord och gjorde allt vad denne hade sagt.

히브리어

וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Men kainéen Heber hade skilt sig från de övriga kainéerna, Hobabs, Moses svärfaders, barn; och han hade sina tältplatser ända till terebinten i Saannim vid Kedes.

히브리어

וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חתן משה ויט אהלו עד אלון בצענים אשר את קדש׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och kainéens, Moses svärfaders, barn hade dragit upp från Palmstaden med Juda barn till Juda öken, söder om Arad; de gingo åstad och bosatte sig bland folket där.

히브리어

ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

och förde honom bort, först till Hannas; denne var nämligen svärfader till Kaifas, som var överstepräst det året.

히브리어

ויוליכהו בראשונה אל חנן והוא חתן קיפא אשר שמש בכהנה גדולה בשנה ההיא׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Mose svarade sin svärfader: »Folket kommer till mig för att fråga Gud.

히브리어

ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och hans svärfader, kvinnans fader, höll honom kvar, så att han stannade hos honom i tre dagar; de åto och drucko och voro där nätterna över.

히브리어

ויחזק בו חתנו אבי הנערה וישב אתו שלשת ימים ויאכלו וישתו וילינו שם׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Då gick Mose sin svärfader till mötes och bugade sig för honom och kysste honom. Och när de hade hälsat varandra, gingo de in i tältet.

히브리어

ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו האהלה׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

När sedan mannen gjorde sig redo att resa med sin bihustru och sin tjänare, sade hans svärfader, kvinnans fader, till honom: »Se, det lider mot aftonen; stannen kvar över natten, dagen nalkas ju sitt slut; ja, stanna kvar här över natten, och låt ditt hjärta vara glatt. Sedan kunnen I i morgon bittida företaga eder färd, så att du får komma hem till din hydda.»

히브리어

ויקם האיש ללכת הוא ופילגשו ונערו ויאמר לו חתנו אבי הנערה הנה נא רפה היום לערב לינו נא הנה חנות היום לין פה וייטב לבבך והשכמתם מחר לדרככם והלכת לאהלך׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och Jetro, Moses svärfader, frambar ett brännoffer och några slaktoffer åt Gud; och Aron och alla de äldste i Israel kommo och höllo måltid med Moses svärfader inför Gud.

히브리어

ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och hon kallade gossen I-Kabod, och sade: »Härligheten är borta från Israel.» Därmed syftade hon på att Guds ark var tagen, så ock på sin svärfader och sin man.

히브리어

ותקרא לנער אי כבוד לאמר גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלהים ואל חמיה ואישה׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och när mannen ändå gjorde sig redo att resa, bad hans svärfader honom så enträget, att han ännu en gång stannade kvar där över natten.

히브리어

ויקם האיש ללכת ויפצר בו חתנו וישב וילן שם׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Då nu Moses svärfader såg allt vad han hade att beställa med folket, sade han: »Vad är det allt du har att bestyra med folket? Varför sitter du här till doms ensam under det att allt folket måste stå omkring dig från morgonen ända till aftonen?»

히브리어

וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfader: »Vi bryta nu upp och tåga till det land om vilket HERREN har sagt: 'Det vill jag giva eder.' Följ du med oss, så vilja vi göra dig gott, ty HERREN har lovat Israel vad gott är.

히브리어

ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och Mose förtäljde för sin svärfader allt vad HERREN hade gjort med Farao och egyptierna, för Israels skull, och alla de vedermödor som de hade haft att utstå på vägen, och huru HERREN hade räddat dem.

히브리어

ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Därefter lät Mose sin svärfader fara hem, och denne begav sig till sitt land igen.

히브리어

וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och Jetro, prästen i Midjan, Moses svärfader, fick höra allt vad Gud hade gjort med Mose och med sitt folk Israel, huru HERREN hade fört Israel ut ur Egypten.

히브리어

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא יהוה את ישראל ממצרים׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Och när hans sonhustru, Pinehas' hustru, som var havande och nära att föda, fick höra ryktet om att Guds ark var tagen, och att hennes svärfader och hennes man voro döda, sjönk hon ned och födde sitt barn, ty födslovåndorna kommo över henne.

히브리어

וכלתו אשת פינחס הרה ללת ותשמע את השמעה אל הלקח ארון האלהים ומת חמיה ואישה ותכרע ותלד כי נהפכו עליה צריה׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

När man nu berättade för Tamar att hennes svärfader gick upp till Timna för att klippa sina får,

히브리어

ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Då tog Jetro, Moses svärfader, med sig Sippora, Moses hustru, som denne förut hade sänt hem,

히브리어

ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Då sade Moses svärfader till honom: »Du går icke till väga på det rätta sättet.

히브리어

ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה׃

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인