구글 검색

검색어: podhodnotených (슬로바키아어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

슬로바키아어

체코어

정보

슬로바키아어

o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel

체코어

o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

Ukončenie bez opatrení, uloženie a výber pokút za stanovenie podhodnotených cien

체코어

Ukončení bez opatření; zavedení a vybírání výloh za ceny působící újmu

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

a) existencie podhodnotených cien a metód zisťovania marže podhodnotených cien;

체코어

a) existence cen působících újmu a metod pro zjišťování rozpětí cen působících újmu;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

d) opatrení, ktoré sú za daných okolností vhodné na nápravu podhodnotených cien a spôsobov a prostriedkov realizácie týchto opatrení.

체코어

d) opatření, která je nutno za daných okolností učinit k odstranění újmy vyvolané cenami působícími újmu, jakož i podrobností jejich použití.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

Zdôrazňovalo sa však, že ceny použité pri podhodnotených výpočtoch boli výsledkom zhromaždených informácií a overili sa počas prešetrení na mieste v priestoroch výrobcov Únie zaradených do vzorky.

체코어

Je však třeba zdůraznit, že ceny použité ve výpočtech cenového podbízení byly výsledkem informací shromážděných a ověřených v šetřeních na místě v prostorách výrobců v Unii zařazených do vzorku.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

Spojenému kráľovstvu už bola udelená výnimka z článku 11, ktorej cieľom bolo riešiť problém podhodnotených dodávok medzi prepojenými osobami v prípade, že príjemca dodávky je úplne alebo čiastočne oslobodený od platenia dane.

체코어

Spojenému království již byla udělena odchylka z článku 11, určená k řešení problematiky podhodnocených dodávek mezi osobami ve spojení v případech, kdy je příjemce od daně částečně nebo zcela osvobozen.

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

13. Marža podhodnotenej ceny je suma, o ktorú bežná hodnota prevyšuje vývoznú cenu. Ak sa marže podhodnotených cien menia, je možné určiť vážený priemer marží podhodnotených cien.

체코어

13. Rozpětí cen působících újmu odpovídá částce, o níž běžná hodnota překračuje vývozní cenu. U různých rozpětí může být zjištěno vážené průměrné rozpětí.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

Čínsky výrobca tvrdil, že druhý výrobca z Únie sa zapojil do tvorby podhodnotených cien, a tým spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu a že táto strana nie je poškodená dovozom z Číny, pretože prerušila aktívnu spoluprácu.

체코어

Čínský výrobce uvedl, že druhý výrobce v Unii stanovil nepřiměřeně nízké ceny, čímž způsobil výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu, a že této straně není dovozem z Číny způsobena žádná újma, jelikož ukončila aktivní spolupráci.

마지막 업데이트: 2014-11-10
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

Poznatky získané týmito skúmaniami dokumentovali neschopnosť vývozcov z ČĽR konkurovať na trhoch spoločenstva pri nedumpingových cenách, pretože aby mohli byť prítomní na trhu spoločenstva, museli sa uchyľovať ku nekalým praktikám prevážania predmetného výrobku do spoločenstva cez iné krajiny pri výrazne podhodnotených cenách (skúmanie, či sa neplatí clo, vykonané podľa článku 13) a k praktikám započítavania cla do ceny.

체코어

Nálezy těchto šetření ukázaly na neschopnost vývozců z ČLR konkurovat na trhu Společenství za nedumpingové ceny, protože pro zajištění přítomnosti na trhu Společenství se museli uchýlit k obcházení, které spočívalo v přepravování dotyčného výrobku do Společenství přes překladiště v jiných zemích za výrazně dumpingové ceny (vyšetřování namířené proti obcházení podle článku 13), a také k absorpčnímu jednání.

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

Vo vymenovaní 34 nariadenia (EHS) č. 1386/91 stanovuje jasne, že Komisia vylúčila z konania o podhodnotených cenách veľa zapaľovačov berúc do úvahy iba tie, ktoré majú porovnateľný obsah plynu.

체코어

bod odůvodnění nařízení (EHS) č. 1386/91 jasně ukazuje, že Komise vyloučila z posuzování cenového podbízení celou řadu zapalovačů a že brala v úvahu pouze zapalovače s obdobným objemem plynu.

마지막 업데이트: 2014-10-17
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

1. Komisia v prípadoch, keď to považuje za vhodné, vykonáva návštevy, počas ktorých posudzuje záznamy vývozcov, lodiarskych spoločností, obchodníkov, sprostredkovateľov, obchodných združení a organizácií, s cieľom overiť poskytnuté informácie o podhodnotených cenách a škodách. Ak nie je k dispozícii riadna a včasná odpoveď, overovaciu návštevu nie je možné vykonať.

체코어

1. Komise provádí, pokud to považuje za přiměřené, kontrolní návštěvy, aby nahlédla do knih vývozců, loděnic, obchodníků, zástupců, výrobců, hospodářských svazů a organizací a prověřila informace o cenách působících újmu a o újmě. Bez řádné a včasné odpovědi nelze kontrolní návštěvu provést.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

1.8 Okrem toho stúpa nelegálna migrácia a nelegálna práca, ktorú čiastočne podporujú obmedzenia právnych kanálov pre legálnu migráciu. V oblasti takejto neregistrovanej migrácie štatistické merania zrejme nebudú presné. Osobitne v takomto prípade sa budú rozsah a štatistické výpočty jednotlivých vnútroštátnych štatistických úradov pravdepodobne líšiť, harmonizácia meta-údajov jednotlivých členských štátov je tak ešte nevyhnutnejšia. V Spojených štátoch napríklad otázka podhodnotených údajov o nelegálnych migrantoch vystúpila v podobe diskusie o tom, či by sa údaje zo sčítania ľudu mali upraviť s použitím údajov o osobách s nenahláseným pobytom zozbieraných prostredníctvom techník založených na reprezentatívnom výbere. Okrem techník reprezentatívneho výberu existujú aj ďalšie metódy, ktoré je možné pri zbere údajov využiť. Vo Francúzsku sa napríklad na zbere údajov podieľajú aj miestne orgány.

체코어

1.8 Nelegální přistěhovalectví a nehlášená práce jsou navíc běžné a jsou na vzestupu, což je částečně způsobeno omezeními legálních cest legální migrace. Tato neregistrovaná migrace je oblastí, ve které je pravděpodobnější, že statistické měření bude nepřesné. Zejména v tomto případě se rozsah a postup statistických výpočtů bude lišit mezi různými národními statistickými úřady, a proto je tím důležitější, aby došlo k harmonizaci metadat mezi členskými státy. Otázka vykazování nižšího než skutečného počtu nelegálních přistěhovalců se například v USA objevila v podobě diskuse týkající se toho, jestli mají být údaje ze sčítání lidu opraveny použitím údajů o neregistrovaných obyvatelích, které byly získány pomocí technik výběru. Kromě technik výběru existují i další metody, které mohou být využity pro sběr statistických údajů. Například ve Francii jsou do sběru údajů zapojeny místní orgány.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

(14) keďže je potrebné ustanoviť procedurálne a podstatné podmienky na predloženie sťažnosti na stanovenie podhodnotených cien vrátane rozsahu, v ktorom by ju malo toto priemyselné odvetvie spoločenstva podporovať a informácie o kupcovi plavidla, stanovení podhodnotenej ceny, o škode a príčine, ktoré by taká sťažnosť mala obsahovať; keďže je tiež vhodné presne stanoviť postupy zamietnutia sťažností alebo začatia konaní;

체코어

(14) vzhledem k tomu, že je nutno stanovit, které formální a materiální předpoklady je nutno splnit pro podání stížnosti na ceny působící újmu, do jaké míry by tato stížnost měla být podporována průmyslovým odvětvím Společenství a jaké informace o kupujícím lodi, cenách působících újmu, újmě a příčinné souvislosti by tato stížnost měla obsahovat; že je rovněž nutno stanovit postup pro odmítnutí stížností nebo zahájení vyšetřování;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

4. Ak vyšetrovaniu, či neprišlo k stanoveniu podhodnotených cien, podliehajú súčasne predaje plavidiel z viac než jednej krajiny, vplyvy týchto predajov sa hodnotia kumulatívne, iba ak: a) zistená marža podhodnotených cien vzhľadom na nákupy z každej krajiny je vyššia než zanedbateľná, ako je definované v článku 7 ods. 3, a že b) kumulatívne hodnotenie vplyvov týchto predajov je vhodné vzhľadom na podmienky súťaže medzi plavidlami, ktoré predávajú kupujúcemu lodiarske spoločnosti štátov, ktoré nie sú členmi spoločenstva a na podmienky súťaže medzi týmito plavidlami a podobnými plavidlami spoločenstva.

체코어

4. Jestliže jsou prodeje lodí z více než jedné země současně předmětem vyšetřování kvůli cenám působícím újmu, pak se důsledky těchto prodejů hodnotí kumulativně pouze tehdy, když se zjistí, že a) zjištěné rozpětí cen působících újmu pro nákupy z každé jednotlivé země překračuje minimální procentní sazbu uvedenou v čl. 7 odst. 3 a b) kumulativní hodnocení důsledků prodejů je vzhledem ke konkurenci lodí prodaných kupujícímu z loděnic mimo Společenství, jakož i konkurenci mezi těmito loděmi a loděmi stejného druhu Společenství přiměřený.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

(15) Jeden slovenský vyvážajúci výrobca vyslovil pochybnosti o metodike, ktorú spoločenstvo použilo na vypočítanie mier podhodnotených cien. Toto sa vzťahuje skôr na metódu takzvaného "nulovania", pri ktorej sa neberú do úvahy plusové miery v prípadoch, keď sa tieto navyšujú. Toto tvrdenie je založené na závere, ku ktorému dospel odvolací orgán WTO v prípade posteľnej bielizne [3] a prostredníctvom ktorého sa na základe tohto prípadu zistilo, že prax "nulovania" pri určovaní existencie dumpingových mier, ktorá sa v tomto prípade určila porovnaním hmotnostného priemeru bežnej ceny a hmotnostného priemeru vývoznej ceny, stanovenej Komisiou, sa nezlučuje s článkom 2.4.2. antidumpingovej dohody WTO.

체코어

(15) Jeden slovenský vyvážející výrobce zpochybnil metodologii použitou Komisí pro výpočet rozpětí nabídky pod cenou. Toto se týká spíše metody tzv. "nulování", při které se pro modely, které jsou nabízeny pod cenou, nepřihlíží k pozitivním hodnotám rozpětí. Tento argument se opírá o závěry odvolacího orgánu WTO (WTO Appellate Body) v případě ložního prádla [3], který na základě skutkové podstaty uvedeného případu shledal, že nulování není při zjišťování existence dumpingových rozpětí, která v uvedeném případě Komise stanovila srovnáním váženého průměru běžných hodnot s váženým průměrem vývozních cen, v souladu s článkem 2.4.2 dohody WTO o antidumpingových opatřeních.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

슬로바키아어

5. Súčasťou posúdenia dopadu predaja za cenu nižšiu než je bežná hodnota na príslušné priemyselné odvetvie spoločenstva je vyhodnotenie všetkých príslušných ekonomických faktorov a ukazovateľov, ktoré majú vplyv na stav tohto priemyselného odvetvia vrátane: skutočnosti, že priemyselné odvetvie je stále v procese zotavovania sa z vplyvov dumpingu, ku ktorému prišlo v minulosti, stanovenia podhodnotenej cien alebo poskytnutia subvencií, hodnoty skutočnej marže podhodnotených cien, skutočného a potenciálneho poklesu predaja, zisku, výroby, podielu na trhu, produktivity, návratnosti investícií, využitia kapacity; faktorov ovplyvňujúcich ceny v spoločenstve; skutočných a potenciálnych negatívnych vplyvov na tok hotovosti, zásoby, zamestnanosť, mzdy, rast, schopnosť zvyšovať kapitál alebo investície. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a žiadny samotný faktor ani viaceré z týchto faktorov nemusia nevyhnutne poskytnúť rozhodujúce usmernenie.

체코어

5. Kontrola důsledků prodeje pod běžnou hodnotu na příslušné výrobní odvětví Společenství zahrnuje hodnocení všech relevantních hospodářských faktorů a indexů, které ovlivňují situaci výrobního odvětví Společenství, včetně skutečnosti, že se výrobní odvětví ještě musí zotavit z důsledků dřívějších dumpingových praktik, cen působících újmu nebo subvencí, výše skutečného rozpětí cen působících újmu, skutečného a potenciálního poklesu odbytu, zisku, výroby, podílu na trhu, produktivity, rentability a vytížení kapacity, faktorů, které ovlivňují ceny Společenství, skutečných a potenciálních negativních důsledků na cash-flow, skladové zásoby, zaměstnanost, mzdy, růst, možnosti obstarání kapitálu nebo investiční možnosti. Tento seznam není vyčerpávající, a ani jedno ani několik těchto kritérií nejsou v případě nezbytnosti rozhodující.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

12. Podľa príslušných ustanovení upravujúcich spravodlivé porovnanie sa existencia marží podhodnotených cien spravidla zisťuje na základe porovnania váženého priemeru bežnej hodnoty s váženým priemerom cien všetkých predajov alebo porovnaním jednotlivých bežných hodnôt s jednotlivými vývoznými cenami od jednej obchodnej operácie k druhej. Bežná hodnota určená na základe vážených priemerov sa môže porovnávať s cenami všetkých jednotlivých predajov, ak existuje profil vývozných cien, ktoré sa významne líšia medzi rôznymi nákupcami, regiónmi alebo časovými obdobiami, a ak by metódy uvedené v prvej vete tohto odseku nevyjadrovali plný rozsah praktizovaného stanovovania podhodnotených cien.

체코어

12. S výhradou příslušných ustanovení o spravedlivém porovnání se rozpětí cen působících újmu běžně stanoví porovnáním vážené průměrné běžné hodnoty s váženým průměrem cen všech prodejů nebo porovnáním jednotlivých běžných hodnot a jednotlivých vývozních cen za každou obchodní transakci. Vážená průměrná běžná hodnota však může být také porovnána s cenami všech prodejů, jestliže se vývozní ceny od sebe vzájemně značně liší podle kupujícího, oblasti nebo prodejního období a jestliže by metody uvedené v první větě tohoto odstavce neodrážely ceny působící újmu v plném rozsahu.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

Vo vymenovaní 34 nariadenia (EHS) č. 1386/91 stanovuje jasne, že Komisia vylúčila z konania o podhodnotených cenách veľa zapaľovačov berúc do úvahy iba tie, ktoré majú porovnateľný obsah plynu. Preto Rada potvrdzuje zistenia Komisie pokiaľ ide o podhodnotenie cien.

체코어

34. bod odůvodnění nařízení (EHS) č. 1386/91 jasně ukazuje, že Komise vyloučila z posuzování cenového podbízení celou řadu zapalovačů a že brala v úvahu pouze zapalovače s obdobným objemem plynu. Rada tudíž potvrzuje závěry Komise týkající se cenového podbízení.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

(8) keďže kvôli tomu, aby Komisia mohla správne uplatňovať nový nástroj boja so stanovovaním podhodnotených cien, musí v prípade, keď je potrebné odhadnúť štruktúru výrobnej ceny, vykonať všetky činnosti potrebné na to, aby vo veľkých konglomerátoch a podnikoch tretích krajín zistila platnosť účtovania pokút;

체코어

(8) vzhledem k tomu, že aby Komise mohla správně používat nový nástroj k potírání cen působících újmu, musí učinit potřebná opatření, aby ve velkých smíšených konsorciích, respektive holdingových společnostech třetích zemí, prověřila zákonnost zaúčtování nákladů, jestliže je nutno odhadnout cenovou strukturu nákladů;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

슬로바키아어

S ohľadom na iné okolnosti nebolo možné vylúčiť aj možnosť vývozu z iných zdrojov, ktoré ovplyvnili odvetvie v spoločenstve. Komisia však rozlišovala medzi možnými následkami takýchto dovozov a ujmou spôsobenou dovozmi, ktoré sú predmetom tohoto konania. Dôvodom k tomu bol relatívne malý objem dovozov z iných zdrojov a neprítomnosť zjavne podhodnotených cien. Komisia ďalej vedela, že dopyt po potaši počas posledných niekoľkých rokov klesal. Účinok tejto okolnosti však bol od ujmy spôsobenej dovozom z bývalého ZSSR oddelený. V skutočnosti sa táto ujma prejavila výraznejšími stratami. Okrem toho, prešetrovanie Komisie neodhalilo žiadne zistenia dokazujúce alebo ktoré by mohli byť dôkazom, že praktiky manažmentu výrobcov v spoločenstve by mohli prispieť k vzniknutej ujme.

체코어

Pokud jde o jiné skutečnosti, nebylo možno vyloučit ani to, že průmysl Společenství ovlivnily i dovozy z jiných zdrojů. Komise však rozlišovala mezi potenciálními vlivy takových dovozů a škodou způsobenou dovozy, které jsou předmětem tohoto řízení. Důvodem k tomu byl poměrně malý objem dovozů z jiných zdrojů a chybějící důkazy o cenovém podbízení. Dále si Komise byla vědoma toho, že poptávka po potaši v posledních několika letech poklesla. Důsledky této skutečnosti však nebyly spojovány se škodou způsobenou dovozy z bývalého SSSR. Ve skutečnosti se škoda projevila hlavně jako výraznější ztráty. Dále šetření Komise nepřineslo žádný důkaz nebo pravděpodobnost toho, že ke způsobené škodě mohl přispět i způsob řízení výrobců ve Společenství.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인