구글 검색

검색어: եմ՝ (아르메니아어 - 러시아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

아르메니아어

러시아어

정보

아르메니아어

Ես հայ եմ

러시아어

Всем привет

마지막 업데이트: 2020-03-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Ես չափահաս եմ

러시아어

Я взрослый

마지막 업데이트: 2020-02-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Ես սիրում եմ քեզ

러시아어

Я люблю тебя

마지막 업데이트: 2020-03-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Ես սիրում եմ քեզ.

러시아어

Я тебя люблю.

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Ես եմ կենաց հացը:

러시아어

Я есмь хлеб жизни.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Ես քեզ շատ եմ սիրում

러시아어

Хули угараешь

마지막 업데이트: 2020-04-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

ես էլ եմ քեզ կատակում

러시아어

я тебя тоже

마지막 업데이트: 2020-03-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Ես ապրում եմ Երևանում:

러시아어

Я живу в Ереване.

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Աբրահամն ասաց. «Երդւում եմ»:

러시아어

И сказал Авраам: я клянусь.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Աղջիկներ, ես սիրում եմ ձեզ

러시아어

Девачки Я вас люблю

마지막 업데이트: 2020-05-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Նա ասաց. «Ես Աբրահամի ծառան եմ:

러시아어

Он сказал: я раб Авраамов;

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Այս բաները ասացի ձեզ, մինչ ձեզ հետ եմ:

러시아어

Сие сказал Я вам, находясь с вами.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Այս եմ ձեզ պատուիրում. որ սիրէք միմեանց»:

러시아어

Сие заповедаю вам, да любите друг друга.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Քանի դեռ աշխարհում եմ, աշխարհի լոյսն եմ»:

러시아어

Доколе Я в мире, Я свет миру.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մէկը կայ:

러시아어

Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма;

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Բայց ես ձեզ ասել եմ, թէ ինձ տեսաք եւ չէք հաւատում:

러시아어

Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Իսկ ես, որ ճշմարտութիւնն եմ ասում, ինձ չէք հաւատում:

러시아어

А как Я истину говорю, то не верите Мне.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Ղովտն ասաց նրանց. «Աղաչում եմ, Տէ՛ր,

러시아어

Но Лот сказал им: нет, Владыка!

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Եւ նա ասաց նրանց. «Ես եմ, մի՛ վախեցէք»:

러시아어

Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

아르메니아어

Եւ նա ասաց. «Այդ բոլորը պահել եմ իմ մանկութիւնից»:

러시아어

Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인