구글 검색

검색어: christus (아프리칸스어 - 알바니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

아프리칸스어

알바니아어

정보

아프리칸스어

Maar julle het Christus nie so leer ken nie,

알바니아어

në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qënë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin,

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

So 'n vertroue het ons deur Christus by God.

알바니아어

Dhe këtë besim ne e kemi në Perëndinë me anë të Krishtit;

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is.

알바니아어

Më imitoni mua, ashtu si unë jam imitues i Krishtit.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.

알바니아어

Por nuk e di se jeta në mish të jetë për mua një punë e frytshme, as mund të them çfarë duhej të zgjedh,

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.

알바니아어

edhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

알바니아어

Dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndisë.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.

알바니아어

Dhe ju jeni trupi i Krishti dhe gjymtyrët e tij, veç e veç.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus

알바니아어

ndër të cilët edhe ju jeni të thirrur nga Jezu Krishti;

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Épafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou;

알바니아어

Marku, Aristarku, Dema dhe Lluka, bashkëpunëtorët e mi, të bëjnë të fala.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!

알바니아어

Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me ju.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

알바니아어

Sepse në qoftë se dikush mendon se është diçka, pa qenë asgjë, ai gënjen veten e vet.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

알바니아어

Po ju bëtë mirë që morët pjesë në pikëllimin tim.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle,

알바니아어

sikurse dëshmimi i Krishtit që u vërtetua ndër ju,

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Groet Priscílla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus,

알바니아어

U bëni të fala Prishilës dhe Akuilës, bashkëpunëtorë të mi në Krishtin Jezus,

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

My liefde met julle almal in Christus Jesus! Amen.

알바니아어

Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në Krishtin Jezu. Amen.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus.

알바니아어

Sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtarë nuk ngatërrohet me punërat e jetës, që t'i pëlqejë atij që e mori ushtar.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.

알바니아어

Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

알바니아어

Ne kemi një altar prej të cilit nuk kanë të drejtë të hanë ata që i shërbejnë tabernakullit.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God.

알바니아어

Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

아프리칸스어

en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

알바니아어

për të treguar në epokat që do të vijnë pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인