구글 검색

검색어: descendents (영어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

그리스어

정보

영어

The introduction of ius soli for immigrants’ descendents means that birth is the sufficient basic criterion for eligibility for nationality.

그리스어

Πολλά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση βασισμένη στη γενεά για την επίτευξη των στόχων ένταξης στο δίκαιο ιθαγένειας.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Anti-discrimination and equal rights policies are important for addressing some of the obstacles faced by immigrants and their descendents.

그리스어

Οι πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων και ίσων δικαιωμάτων είναι σημαντικές για την κατάργηση ορισμένων από τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι απόγονοί τους.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

This is the cost of getting everyone to agree, from the descendents of the EU's founding fathers to the most inveterate Euro sceptics.

그리스어

Αυτό είναι το κόστος της επιδίωξης της σύμφωνης γνώμης όλων, από τους απογόνους των ιδρυτών της ΕΕ ώς τους πιο αθεράπευτους ευρωσκεπτικιστές.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

It is a good thing that concern for social distortion is so great; however, in this case it is a question of saving our living space for our descendents.

그리스어

Είναι καλό πράγμα που η ανησυχία για την κοινωνική στρέβλωση είναι τόσο μεγάλη· ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για τη διάσωση του χώρου διαβίωσής μας για τους απογόνους μας.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

So, what do we need to do? There are still tens of millions of living victims of communist regimes, as well as their descendents.

그리스어

Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν; Υπάρχουν ακόμη δεκάδες εκατομμύρια ζωντανών θυμάτων των κομμουνιστικών καθεστώτων, καθώς και οι απόγονοί τους.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

With the 2006 New Nationality Law, a branch of the Central Registry Office was opened within the centres in order to handle applications from immigrants and their Portuguese-born descendents.

그리스어

Με τον νέο νόμο περί ιθαγένειας του 2006, συστάθηκε στα κέντρα παράρτημα του Κεντρικού Μητρώου για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων των μεταναστών και των κατιόντων τους που έχουν γεννηθεί στην Πορτογαλία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Through the introduction of ius soli for the first generation’s descendents, the law can play a part in providing equal rights for children born in the country and a better starting position for their school and professional careers.

그리스어

Μέσω της θέσπισης του jus soli για τους κατιόντες της πρώτης γενεάς, ο νόμος μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο παρέχοντας ίσα δικαιώματα στα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα και ένα καλύτερο σημείο αφετηρίας για τη σχολική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Through the introduction of ius soli for the first generation’s descendents, the law can play a part in providing equal rights for children born in the country and a better starting position for their school and professional careers.

그리스어

Παρόμοιες διατάξεις βασισμένες στο καθεστώς των γονέων ισχύουν σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

(5) Germ cell mutagens are substances that can cause a permanent change in the amount or structure of the genetic material of a cell resulting in a change in the phenotypic characteristics of that cell, which may be transferred to descendent daughter cells.

그리스어

(5) Οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες γεννητικών κυττάρων είναι ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη αλλαγή της ποσότητας ή της δομής του γενετικού υλικού ενός κυττάρου κάτι που συνεπάγεται μεταβολή των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του κυττάρου αυτού, η οποία μπορεί να μεταδοθεί στα καταγόμενα από αυτό κύτταρα.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Given the role played already by the EESC – via the agency of its Consultative Commission on Industrial Change, itself, like the RFCS, a direct descendent of the erstwhile ECSC – in the debate on research in general and in these two fields in particular, it is clearly politic that the CCMI be permitted to offer yet more added value to the discussions at this juncture.

그리스어

Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου που διαδραματίζει ήδη η ΕΟΚΕ – μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών, της ίδιας ή του ΤΕΑΧ, το οποίο αποτελεί κατευθείαν απόγονο της πάλαι ποτέ ΕΚΑΧ - στη συζήτηση για την έρευνα γενικά και ειδικότερα σε αυτούς τους δύο τομείς, έχει σαφώς πολιτική σημασία το γεγονός ότι η ΣΕΒΜ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη περισσότερη προστιθέμενη αξία στις συζητήσεις για το εν λόγω θέμα.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Last but not least, anti-discrimination and equal rights policies are important for addressing some of the obstacles faced by immigrants and their descendents; in this context, intercultural and inter-faith dialogue needs to be promoted.

그리스어

Τέλος, οι πολιτικές για την καταπολέμηση διακρίσεων και ίσα δικαιώματα είναι σημαντικές για την εξάλειψη ορισμένων από τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι απόγονοί τους: στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

There can be a lack of clarity about who is a migrant and who is a descendent of a migrant.

그리스어

Εξ αιτίας αυτού, είναι δυνατή η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τους όρους «μετανάστης» και «απόγονος μεταναστών».

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Whereas germ cell mutagens are substances that can cause a permanent change in the amount or structure of the genetic material of a cell resulting in a change in the phenotypic characteristics of that cell, which may be transferred to descendent daughter cells;

그리스어

ότι οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες γεννητικών κυττάρων είναι ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη αλλαγή του αριθμού και της δομής του γεννητικού υλικού ενός γεννητικού κυττάρου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει με τη σειρά του σε αλλαγή των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του κυττάρου αυτού, η οποία μπορεί να μεταδοθεί στις επόμενες γενεές απογόνων·

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

addressing governance issues and supporting policy reforms, in particular in the areas of social policies, public finance management and taxation, security (including drugs, criminality and corruption), reinforcement of good governance and public institutions (including through innovative mechanisms for the provision of technical cooperation, e.g. TAIEX and twinning), protection of human rights, including the indigenous peoples' and afro-descendents’ rights, environment, fight against discrimination, and fight against production, consumption and trafficking of drugs;

그리스어

αντιμετώπιση ζητημάτων διακυβέρνησης και στήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς των κοινωνικών πολιτικών, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της φορολογίας, της ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας και της διαφθοράς), ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και των δημόσιων θεσμών (που περιλαμβάνει καινοτόμους μηχανισμούς για την τεχνική συνεργασία, όπως ο TAIEX και οι αδελφοποιήσεις), προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής, το περιβάλλον, την καταπολέμηση των διακρίσεων, καταπολέμηση της παραγωγής, κατανάλωσης και διακίνησης ναρκωτικών·

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Thousands of Australians, New Zealanders and Turks gathered on 26 April in the Gallipolis Peninsula to commemorate ancestors killed in the bloody Canakkale battle of World War I. On hand for the 89th anniversary were descendents of Anzacs' -- the name given to Australian and New Zealander soldiers who fought on Canakkale.

그리스어

Χιλιάδες Αυστραλοί, Νεο-Ζηλανδοί και Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στις 26 Απριλίου στη Χερσόνησο Καλλίπολη για να τιμήσουν τη μνήμη των προγόνων που σκοτώθηκαν στην αιματηρή μάχη Κανακάλε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

영어

Danish analysis bureau Catinét Research conducts regular interviews with about 1,000 immigrants and their descendents to monitor their experiences of discrimination, their subjective feelings on integration, and thoughts on policy proposals and public debates. It believes surveying immigrants has become part of its core business because their opinions and experiences are vital, but often unknown, to those in integration debates.

그리스어

Στο πλαίσιο των στρατηγικών για την πολυμορφία, οι αποφάσεις για το περιεχόμενο και τα προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την εκπροσώπηση των μεταναστών σε άλλες ομάδεςστόχους του κοινού.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Descendent of Louis XIV's brother.

그리스어

Απόγονος του αδελφού του Λουδοβίκου του ΙΔ'.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

The only exception is for some family members of students.The host EU country can decide that only the student’s spouse, registered partner and their dependent descendents have the ‘automatic’ right of residence.

그리스어

Η χώρα υpiοδοχή τη ΕΕ piορεί να αpiοφασίσει ότι όνον ο/η σύζυγό του, ο/η καταχωρηένο(-η) σύντροφο και τα συντηρούενα τέκνα του έχουν «αυτοάτω» δικαίωα διαονή.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Until now, "the constitutional powers of the King are hereditary through the direct, natural and legitimate descendence of Leopold I, from male to male, by order of primogeniture and with the permanent exclusion of women and their descendents".

그리스어

Ώς σήμερα, "οι θεσμικές εξουσίες του Βασιλέα είναι κληρονομικές για τους φυσικούς και νόμιμους κληρονόμους του Λεοπόλδου Α', από άρρενα σε άρρενα, αποκλειομένων των γυναικών και των απογόνων τους".

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

With reference to points 41 and 42, I appreciate the fact that no citizen, not even a male descendent of a former ruler, can be deprived of the freedom to enter the country of which he is a national, but I do not understand why this only applies to Italy and Austria: there are other Community States which have rulers and sons of rulers living abroad.

그리스어

Αναφερόμενος στα σημεία 41 και 42 εκφράζω τη σύμφωνη γνώμη μου σχετικά με το γεγονός ότι κανένας πολίτης, ούτε οι άρρενες απόγονοι των τέως βασιλέων, μπορούν να στερούνται της ελευθερίας να εισέρχονται στο έδαφός τους, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό πρέπει να αφορά μονάχα την Ιταλία και την Αυστρία: υπάρχουν και άλλα κράτη της Κοινότητας που έχουν βασιλείς και γιους βασιλέων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인