구글 검색

검색어: exude (영어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

그리스어

정보

영어

exude

그리스어

εκκρινω

마지막 업데이트: 2011-02-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

When the stem is cut crosswise, discoloured brown vascular tissues exude white or yellowish bacterial ooze.

그리스어

Σε εγκάρσιες τομές του στελέχους, από τους καστανόχρωμα μεταχρωματισμένους αγγειακούς ιστούς εκρέει λευκή ή υποκίτρινη βακτηριακή εξίδρωση.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

Commissioner, I would like to see you engaged somewhat more enthusiastically in putting your US colleagues under a positive pressure to negotiate, as you continue to exude a certain phlegmatic quality that we need to work on.

그리스어

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας δω να συμμετέχετε με λίγο περισσότερο ενθουσιασμό σε ό,τι αφορά την άσκηση θετικών πιέσεων προς τους αμερικανούς ομολόγους σας, δεδομένου ότι εξακολουθείτε να αποπνέετε μια φλεγματική διάθεση, με την οποία πρέπει να εργαστούμε.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

"My warmest congratulations go to this year's winners, who exude the passion and professionalism which is the hallmark of Europe's wonderfully rich and diverse cultural heritage.

그리스어

«Απευθύνω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στους νικητές αυτού του έτους, οι οποίοι αποπνέουν το πάθος και τον επαγγελματισμό που είναι το σήμα κατατεθέν της εξαιρετικά πλούσιας και ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

His latest film project is exceptional, with a compelling script that exudes a powerful sense of cultural identity and dynamism.

그리스어

Η τελευταία του ταινία είναι καταπληκτική, με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σενάριο που εκπέμπει ισχυρό αίσθημα πολιτιστικής ταυτότητας και δυναμισμού.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

The vascular tissue of transversely cut stems from wilted plants usually appears brown and a milky bacterial ooze exudes from the cut surface or can be expressed by squeezing.

그리스어

Ο αγγειώδης ιστός σε εγκαρσίως κομμένα στελέχη από μαραμένα φυτά συνήθως εμφανίζεται καστανός, και μία γαλακτώδης βακτηριακή εξίδρωση εκρέει από την κομμένη επιφάνεια, ή μπορεί να εξέλθει με συμπίεση.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

The motion for a resolution submitted to Parliament for consideration today has, above all, one common denominator, namely, that it exudes disillusionment and disap

그리스어

Οι νέες συμφωνίες τρίτης γενεάς που αντικαθιστούν συμφωνίες με πολύ μικρότερες φιλοδοξίες με τις χώρες του συμφώνου των Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής, συνήφθησαν το 1983 και 1985 αντιστοίχως, για να εντείνουν και να διευρύνουν σημαντικά τη συνεργασία

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Theorin (PSE). - (SV) Madam President, the report is en titled 'establishment of a common defence policy for the European Union', but the content exudes thinking and rhetoric from the Cold War.

그리스어

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, μέσα στην ευφορία της ομοσπονδοποίησης, ότι η Αγγλία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία δεν δέχονται μία κοινή άμυνα, όπως προτείνει ο κ. Tindemans.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

The report exudes a spirit of realism which is most apposite, I think, in consumer policy.

그리스어

Η έκθεση απέπνεε ρεαλισμό, ο οποίος νομίζω ενδείκνυται στην πολιτική για τους καταναλωτές.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

영어

Madam President, the report is entitled 'establishment of a common defence policy for the European Union ', but the content exudes thinking and rhetoric from the Cold War.

그리스어

Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση λέγεται" Η δημιουργία μιας κοινής πολιτικής ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση », αλλά το περιεχόμενο διαπνέεται από τις αντιλήψεις και τη ρητορική του ψυχρού πολέμου.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Instead of openness and transparency, the scheme exudes an atmosphere of damage limitation.

그리스어

Αντί να επικεντρώνεται στη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, η ρύθμιση εξακολουθεί να έχει το χαρακτήρα ελέγχου των ζημιών.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

영어

   Mr Coveney’s report exudes strength, is balanced, and, if Europe wants to prove its reputation in the world as an exporter of human rights, it will do well to adopt this report in its entirety as its key asset in foreign policy and also for the coming conference in Geneva.

그리스어

   – Η έκθεση του κ. Coveney αποπνέει κύρος, είναι ισορροπημένη, ενώ, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να αποδείξει τη φήμη της στον κόσμο ως εξαγωγέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλά θα κάνει να εγκρίνει στο σύνολό της αυτή την έκθεση ως βασικό μέσο ενίσχυσης της εξωτερικής της πολιτικής, αλλά και ενόψει της προσεχούς διάσκεψης στη Γενεύη.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

To that end we need trade-defence instruments, and we need a Commissioner who neither lacks credibility nor exudes arrogance when representing the European Union in the world, but who boldly defends our trading interests in a spirit of cooperation and mutual trust.

그리스어

Προς τούτο χρειαζόμαστε μέσα εμπορικής άμυνας, και χρειαζόμαστε και έναν Επίτροπο ο οποίος ούτε στερείται αξιοπιστίας ούτε αποπνέει αλαζονεία όταν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, αλλά που υπερασπίζεται άφοβα τα εμπορικά μας συμφέροντα σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

In consequence it exudes imbalance to the point that it will bring comfort to terrorist and anti-democratic forces.

그리스어

Κατά συνέπεια, δημιουργεί έλλειψη ισορροπίας σε τέτοιον βαθμό ώστε θα προκαλέσει ανακούφιση στις τρομοκρατικές και αντιδημοκρατικές δυνάμεις.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

영어

exudes

그리스어

αποπνέει

마지막 업데이트: 2012-02-13
사용 빈도: 1
품질:

영어

Mr Coveney's report exudes strength, is balanced, and, if Europe wants to prove its reputation in the world as an exporter of human rights, it will do well to adopt this report in its entirety as its key asset in foreign policy and also for the coming conference in Geneva.

그리스어

Η έκθεση ορθώς θέτει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων σε μια σειρά από χώρες, και ειδικότερα στο Ουζμπεκιστάν.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인