구글 검색

검색어: newsworthy (영어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

그리스어

정보

영어

Newsworthy

그리스어

Ειδησεογραφία

마지막 업데이트: 2013-10-27
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

The press and media division holds press conferences every time a newsworthy opinion is adopted.

그리스어

Το τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης οργάνωσε συναντήσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης κάθε φορά που το θέμα μιας γνωμοδότησης που υιοθετήθηκε παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Τύπο.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Accidents are always newsworthy, while those involved with preventing accidents are never paid any attention.

그리스어

Για περιπτώσεις όπιος αυτές, στην Ολλανδία λέμε ότι λαμβά­νονται μέτρα κατόπιν εορτής.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Public service broadcasters and some Member States consider that a statutorily harmonised right to access newsworthy events should be established at European level.

그리스어

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι ένα καταστατικά εναρμονισμένο δικαίωμα πρόσβασης σε σημαντικές εκδηλώσεις πρέπει να καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Journalists have a key role in this debate which is why we have created this competition for the most newsworthy and original reports on poverty issues.”

그리스어

Οι δημοσιογράφοι κατέχουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό τον λόγο θεσπίσαμε ετούτο τον διαγωνισμό για τα πιο αξιόλογα και πρωτότυπα ρεπορτάζ που μιλάνε για θέματα γύρω από τη φτώχεια.»

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

The general view is that the media in the Member States believe that what happens here is not newsworthy or is not generally of interest to the citizens.

그리스어

" γενική άποψη είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών πιστεύουν πως αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι άξιο μετάδοσης ή ότι δεν ενδιαφέρει γενικά τους πολίτες.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

The Commission considers that the issue of right to access to newsworthy events needs further attention43 and will invite experts to further discuss this matter (in a focus group).

그리스어

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα του δικαιώματος πρόσβασης σε σημαντικές εκδηλώσεις χρειάζεται περισσότερη προσοχή43 και θα καλέσει εμπειρογνώμονες για να συζητήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό (στο πλαίσιο μιας ομάδας εξέτασης).

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Madam President, ladies and gentlemen, the Commission has been carefully following the events which have taken place this summer, and one of the most newsworthy events has been that some Member States have been taking decisions to expel nationals of third countries without immigration papers.

그리스어

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Επιτροπή παρακολούθησε προσεκτικά την επικαιρότητα αυτού του καλοκαιριού, η οποία σημαδεύτηκε σε ορισμένα κράτη μέλη από αποφάσεις απέλασης υπηκόων τρίτων κρατών που βρίσκονταν σε παράνομη κατάσταση.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Mr President, I do not think anything impressively new can come out of this debate on regional policy quite simply, in my personal opinion, because the time is not right, it is not newsworthy, if you like.

그리스어

DE) , Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού.Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να προκύψει κάτι εντυπωσιακά καινούργιο σααυτή την συζήτηση που κάνουμε για την περιφερειακή πολιτική διότι πολύ απλά, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν βολεύει η χρονική στιγμή, δεν προσφέρεται για ειδήσεις αν θέλετε.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Wikipedia

영어

5.7 One reason why safety is perceived in this way could be that the media, for example, see senseless, chance street crime as being more newsworthy than the everyday tragedies played out in the home.

그리스어

Είναι αυτονόητο ότι οι κοινωνικοί φορείς επηρεάζουν το θεμελιώδες αίσθημα ασφάλειας του ατόμου.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

The European Year Journalist Award is open to print, online and audiovisual journalists and prizes will be awarded at national level (€800 or the equivalent thereof) and at European level (€4500, €3000, and €2000) for the most original and newsworthy reports.

그리스어

Για το δημοσιογραφικό βραβείο του Ευρωπαϊκού Έτους μπορούν να διαγωνιστούν δημοσιογράφοι του έντυπου, ηλεκτρονικού και ραδιοτηλεοπτικού Τύπου, ενώ βραβεία θα απονεμηθούν τόσο σε εθνικό επίπεδο (800 ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (των 4.500, 3.000 και 2.000 ευρώ) για τα πιο πρωτότυπα και αξιόλογα ρεπορτάζ.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Pinheiro, Member of the Commission. - (PT) Madam President, ladies and gentlemen, the Commission has been carefully following the events which have taken place this summer, and one of the most newsworthy events has been that some Member States have been taking decisions to expel nationals of third countries without immigration papers.

그리스어

Δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 όπου μεταξύ άλλων εξαιρετικών προτάσεων, η αίτηση των δημοσίων παροχών για τους μετανάστες δεν θα πρέπει, παραπέμπω: «να ισχύει παρά μόνο κατόπιν εξακρίβωσης ότι ο ενδιαφερόμενος και η οικογένεια του έχουν το δικαίωμα αυτών των παροχών εφόσον ανταποκρίνεται η κατάσταση της παραμονής και της απασχόλησης τους».

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Perhaps it was not a very newsworthy presidency and did not have any great high points, perhaps it was an anticlimactic presidency; but it was a presidency which has brought progress in many areas that had often been neglected for years -1 need only think of transport, or of the framework research programme.

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, παραθέτω από τα γερμανικά: σύμφωνα με τον Schröder, η Βόννη δεν φι­λοδοξεί να προωθήσει τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο της γερμανικής Προεδρίας.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Perhaps it was not a very newsworthy presidency and did not have any great high points, perhaps it was an anticlimactic presidency; but it was a presidency which has brought progress in many areas that had often been neglected for years- I need only think of transport, or of the framework research programme.

그리스어

Ίσως να μην ήταν μία κεντρικής σημασίας Προεδρία με τα αντίστοιχα κορυφαία γεγονότα, ίσως να ήταν μία Προεδρία ενάντια σε τέτοιες κορυφώσεις, αλλά ήταν μία Προεδρία που σημείωσε προόδους σε πολλούς τομείς που σε μερικές περιπτώσεις είχαν μείνει χρόνια στο περιθώριο- αρκεί να αναλογιστώ τον φάκελο σχετικά με τις μεταφορές ή επίσης το Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Financial pledges in Genoa for an international fund for poverty-related illnesses are, of course, laudable and particularly newsworthy, but they remain the proverbial drop in the ocean if those same donors do not even meet the international agreements: 0.7% of the gross national product for development aid.

그리스어

Οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα αναληφθούν στη Γένοβα για τη δημιουργία ενός διεθνούς Ταμείου για την καταπολέμηση των ασθενειών που οφείλονται στη φτώχεια είναι φυσικά αξιέπαινες και κυρίως ασυνήθιστες, θα παραμείνουν όμως παροιμιώδεις σταγόνες στον ωκεανό αν οι ίδιοι δωρητές δεν κάνουν σεβαστές τις διεθνείς συμφωνίες για διάθεση του 0,7% του ΑΕΠ τους ως βοήθεια για την ανάπτυξη.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Wikipedia

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인