구글 검색

검색어: precipitated by (영어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

그리스어

정보

영어

Hydrocephalus has also been reported, possibly precipitated by arachnoiditis.

그리스어

Έχει επίσης αναφερθεί υδροκεφαλία προερχόμενη πιθανότατα από αραχνοειδίτιδα.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 4
품질:

영어

The outbreak is usually precipitated by some form of psychological stress ...'

그리스어

Τήν έναρξη της συνήθως τήν επισπεύδει κάποιο είδος ψυχολογι-

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

We have all seen pictures of the scenes precipitated by the recent food shortages.

그리스어

Όλοι μας έχουμε δει εικόνες από τις επιπτώσεις που δημιούργησαν οι πρόσφατες ελλείψεις τροφίμων.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

영어

Europe’s response to the disaster precipitated by the tsunami was immediate and generous.

그리스어

Η αντίδραση της Ευρώπης στην καταστροφή που προκάλεσε το τσουνάμι ήταν άμεση και γενναιόδωρη.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

In the water treatment unit, heavy metals and sulphates are precipitated by the addition of lime.

그리스어

Τα βαρέα μέταλλα και τα θειικά άλατα κατακρημνίζονται με την προσθήκη ασβέστη στη μονάδα επεξεργασίας ύδατος.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Product obtained from skimmed or buttermilk by drying casein precipitated by means of acids or rennet

그리스어

Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από αποκορυφωμένο γάλα ή βουτυρόγαλα διά ξηράνσεως καζεΐνης που κατακρημνίζεται με τη βοήθεια οξέων ή πυτιάς

마지막 업데이트: 2014-11-10
사용 빈도: 2
품질:

영어

Patients in whom attacks of asthma, urticaria, or acute rhinitis are precipitated by acetylsalicylic acid or other NSAIDs.

그리스어

Ασθενείς στους οποίους προσβολές άσθματος, κνίδωση ή οξεία ρινίτιδα επιταχύνονται από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή άλλα ΜΣΑΦ.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

This debate was also precipitated by the fact that the Commission so far has been unable to make any checks or inspections on welfare matters.

그리스어

Και πάνω σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα με την αξιολό­γηση του συναδέλφου Boge.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

By setting out objective criteria for determining the court having jurisdiction, parallel proceedings and appeals precipitated by the most active party can be avoided.

그리스어

Με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, αποφεύγονται οι παράλληλες διαδικασίες καθώς και οι εσπευσμένες προσφυγές στα δικαστήρια εκ μέρους του πιο ενεργού διαδίκου.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

By setting out objective criteria for establishing the courts with jurisdiction, parallel proceedings and appeals precipitated by the most active party can be avoided.

그리스어

Χάρη στην καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, θα αποτραπούν οι παράλληλες διαδικασίες και η εσπευσμένη προσφυγή στα δικαστήρια από το πλέον δραστήριο μέρος.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

I think the crisis in Europe was precipitated by the increase in the European Central Bank's interest rate at the end of the last quarter.

그리스어

Νομίζω ότι η κρίση στην Ευρώπη επισπεύσθηκε λόγω της αύξησης του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα τέλη του τελευταίου τριμήνου.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

영어

It was simply precipitated by the Asian crisis and the fall in the prices of raw materials, the sale of which provided Russia with the bulk of its resources.

그리스어

Ο Πρόεδρος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει, σιωπηρά, ένα μέρος της εξουσίας του.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

Yellox is contraindicated in patients in whom attacks of asthma, urticaria or acute rhinitis are precipitated by acetylsalicylic acid or by other medicinal products with prostaglandin synthetase inhibiting activity.

그리스어

Το Yellox αντενδείκνυται σε ασθενείς στους οποίους προκαλούνται επεισόδια άσθματος, κνίδωσης ή οξείας ρινίτιδας από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή από άλλα φαρμακευτικά προϊόντα με δράση αναστολής της συνθετάσης των προσταγλανδινών.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

While it is time that the plight of the airlines has been precipitated by the Gulf crisis, we cannot overlook the structural nature of the crisis in the air transport sector.

그리스어

Ππρ' όλο που είνπι βέβπιο ότι η κρίση στον Περσικό Κόλπο επέδρπσε κπτπλυτικά στις περοπορικές ετπιρίες, δεν μπορούμε νπ ππρπβλέψουμε τον διπρθρωτικό χπρπκτήρπ της κρίσης του κλάδου των περομετπφορών.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

Like other NSAIDs, NEVANAC is also contraindicated in patients in whom attacks of asthma, urticaria, or acute rhinitis are precipitated by acetylsalicylic acid or other NSAIDs.

그리스어

Όπως και άλλα ΜΣΑΦ, το NEVANAC επίσης αντενδείκνυται σε ασθενείς στους οποίους προσβολές άσθματος, κνίδωση ή οξεία ρινίτιδα επιταχύνονται από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή άλλα ΜΣΑΦ.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 3
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

영어

If national records are inaccurate a gross injustice is perpetrated against those whose records are fair since they have to endure quota cuts which have after all been precipitated by a form of fraud.

그리스어

Η απλοποίηση και η ελαστικότητα είναι οι λέξεις κλειδιά στην έκθεση του κ. Marck.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

The European Union recognises that the recent incidents were precipitated by frustration and exasperation at the absence of any real progress in the Peace Process and firmly believes that the absence of such progress is the root of the unrest.

그리스어

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι αφορμή των πρόσφατων γεγονότων υπήρξε η απογοήτευση και η απόγνωση που δημιούργησε η παντελής έλλειψη πραγματικής προόδου της ειρηνευτικής διαδικασίας και πιστεύει ακράδαντα ότι η αναταραχή πηγάζει απ'αυτή την απουσία προόδου.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

These disasters are in fact the result of extreme climatic changes with which we should be quite familiar, since they are precipitated by human activities, notably those of developed countries.

그리스어

Στην πραγματικότητα, αυτές οι καταστροφές οφείλονται σε μεγάλες κλιματικές μεταβολές για τις οποίες έχουμε μερίδιο ευθύνης, διότι προκλήθηκαν από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδιαίτερα εκείνη των αναπτυγμένων χωρών.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

영어

"These results show a public sobered by a financial crisis precipitated by weak regulations and a lack of corporate accountability," TI Chair Huguette Labelle said.

그리스어

"Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ένα κοινό το οποίο έχει λογικευθεί από την οικονομική κρίση η οποία προέκυψε από ανίσχυρους κανονισμούς και έλλειψη λογοδοσίας από τις επιχειρήσεις, είπε η πρόεδρος της TI Χουέτ Λαμπέλ.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Testing for the presence of iron precipitated by the addition to the acidified wine of a mixture of alkali hexacyanoferrate (II) and hexacyanoferrate (III).

그리스어

Σε τρίτο στάδιο διαπιστώνεται ότι ο οίνος περιέχει σίδηρο που καταβυθίζεται με οξίνιση του οίνου και προσθήκη μείγματος αλκαλικών σιδηροκυανιούχων (ΙΙ και ΙΙΙ).

마지막 업데이트: 2014-10-18
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Translated.com

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인