구글 검색

검색어: theelections (영어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

그리스어

정보

영어

358.Encouraging developments following theelections in the summer of 1997 led the Unionto increase its aid to Albania and to develop

그리스어

Οι διακρίσεις που εφάρμοσε το Ιράν σε βάρος ενός των αρχηγών αποστολής της Ένιοσης καθυστέρησε την επιστροφή τους στην Τε­χεράνη μέχρι τον Νοέμβριο του 1997.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

Adopted on 13December.The Council reiteratedits satisfaction at the smooth conduct of theelections on 9October and committed the European Union to helping towards the success of theupcoming parliamentary,provincial and localelections.

그리스어

Έγκριση από την Επιτροπή στις 28 Δεκεμβρίου.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

Logistical problems,which even forced a delay in opening a number ofpolling stations,in particular in Bissau,were overcomeand no significant act of violence was recorded. Theelections were fair,free and transparent.

그리스어

Επειδή εκεί οι πα­ρατηρητές δεν μπόρεσαν, δυστυχώς, να ασκήσουν πλήρως τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί, οι πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφο­ρίας στη συγκεκριμένη επαρχία εξακολουθούν να εί­ναι περιορισμένες.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

Palestinian Territories Europe was the main backer of the electoralprocess leading up to the Palestinian presidentialelection that took place in 2005 (EUR 14 million).The international community also charged it withensuring that the elections ran smoothly by meansof an electoral observation committee, inaccordance with the principles of the ‘road map’.The efforts of all those involved thus led to theelection of Mahmoud Abbas as the new Presidentof the Palestinian Authority.

그리스어

Υpiήρε κύρις υpiστηρικτής της εκλγικήςδιαδικασίας για την εκλγή piαλαιστίνιυ piρέδρυpiυ έγινε τ 2005 (14 εκατ.EUR),ενώ της ανετέθηεpiίσης αpi τη διεθνή κιντητα να ρντίσει γιατην µαλή διεαγωγή τυς µε την αpiστλή µιαςεpiιτρpiής piαρατηρητών για τις εκλγές σύµωναµε τις αρές τυ ειρηνευτικύ σεδίυ.3ιpiρσpiάθειες λων των µερών κατέληαν έτσιστην εκλγή τυ Μαµύτ Αµpiάς στη θέση τυνέυ piρέδρυ της Παλαιστινιακής Αρής.ΗΕpiιτρpiή ενέκρινε εάλλυ µια νέα στρατηγικήσυνεργασίας µε την Παλαιστινιακή Αρή,ανταpiκρινµενη στη νέα δυναµική piυ piρέκυψεµετά την αpiώρηση των ισραηλινώνστρατευµάτων αpi τη λωρίδα της Γ ά D α ς .

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

THEELECTION OF THEEUROPEAN OMBUDSMAN

그리스어

ΗΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

The EU is deeply disappointed that both during theelection campaign and on the election day there wereconcrete signs of the Belarusian authorities’disregardfor democratic rules on the electoral process.

그리스어

Η ΕΕ εκφράζει, εξάλλου, τη λύ­πη της για το γεγονός ότι η Λευκορωσία δεν επέδειξε την προσήλωση στους κανόνες που αναμένει κανείς από μια χώρα η οποία εξέφρασε τη βούληση να γίνει κάποτε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

The far right in the Netherlands has enjoyed a partial revival slncethe autumn of1989 when, after an interval of three years, it won a seat in the Dutch Parliament with theelection of HansJanmaat, leader of the Centrumdemokraten (CD), a party whose leadershave been convicted on several occasions for racism.

그리스어

Η άκρα δεξιά στις Κάτω Χώρες επέτυχε ν' αναβιώσει μερικώς από το φθινόπωρο του 1989 όταν, ύστερα από διακοπή τριών ετών, κέρδισε μια έδρα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο με την εκλογή του Hans Janmaat, αρχηγού του Centrumde­mokraten (CD), του οποίου οι ηγέτες έχουν καταδικαστεί αρκετές φορές για ρατσιστι­κές ενέργειες.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

The timetable for 2004 dictated that these major developments — the arrival of 10 new Member States and the signing of the Treaty on the Constitution — coincided with theelection of a new European Parliament and the appointment of a new Commission.Because of the enlargement on 1 May the handover was completed in two stages.

그리스어

Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία τη διευρυένη Ένωση ε βάση τι κοινέ αξίε και για να σταθεροpiοιηθεί η θεελίωση των piολιτικών piου αναpiτύχθηκαν αpiό τη συνθήκη τη Ρώη του 1957, στι 29 Οκτωβρίου υpiογράφηκε στην piρωτεύουσα τη Ιταλία συνθήκη για τη θέσpiιση Συντάγατο τη Ευρώpiη.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

Thelast one, abomb which destroyed the fagade of a caf6in Schiedam frequented by immigrants, goesbackto 10 August 1986(1e0)On. the other hand,the far right has gainedgroundin theelection process: the extremeright CentrumDemocraten gained a seat in the Second Chamberin September1989.ln the municipaellectionson21 March 1990,thispafi,together with another extremeright and openly racist party, the Centrum Partij '86,increased their local representation from two to 15 council seats, mainly in Rotterdam(7,1"/o of the votes), Amsterdam (6,8%) and The Hague(6,4Yo1.

그리스어

Το τελευταίο, όταν μία βόμβα κατέστρεψε στο Schiedam την πρόσοψη ενός καφεζαχαροπλαστείου όπου σύχναζαν μετανάστες, συνέβη στις 10 Αυγούστου 1986 (,9°). Η άκρα δεξιά έχει όμως κερδίσει έδαφος στις εκλογές: το Σεπτέμβριο του 1989 οι ακροδεξιοί Centrum Democraten κατέλαβαν μία έδρα στην Κάτω Βουλή.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Where the number of nominations corresponds to the number of seats to be filled, theelection may take place by acclamation.

그리스어

Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ανηστοιχεί στον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, η εκλογή μπορεί να γίνει δια βοής.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

영어

Where this is not the case, or at the request of one-sixth of the members of the committee, theelection shall take place by secret ballot.

그리스어

Στην αντίθετη περίπτωση ή μετά από αίτηση του ενός έκτου των μελών της επιτροπής, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인