구글 검색

검색어: proportioned (영어 - 몰디브어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

몰디브어

정보

영어

Who created and proportioned

몰디브어

އެކަލާނގެއީ (އެންމެހާ ތަކެތި) ހައްދަވައި، ދެން އެ ހެއްދެވުން ފުރިހަމަކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Raised it high, proportioned it,

몰디브어

އެކަލާނގެ އެ އުޑުގެ ބިނާ އުފުއްލެވިއެވެ. ދެން އެ އުޑު ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Who hath created and then proportioned,

몰디브어

އެކަލާނގެއީ (އެންމެހާ ތަކެތި) ހައްދަވައި، ދެން އެ ހެއްދެވުން ފުރިހަމަކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

And the soul and He who proportioned it.

몰디브어

އަދި نفس އާއި، އެ نفس ފުރިހަމަކުރެއްވި ކަލާނގެ ގަންދެއްވަމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

He raised its ceiling and proportioned it.

몰디브어

އެކަލާނގެ އެ އުޑުގެ ބިނާ އުފުއްލެވިއެވެ. ދެން އެ އުޑު ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

He raised its masses, and proportioned it.

몰디브어

އެކަލާނގެ އެ އުޑުގެ ބިނާ އުފުއްލެވިއެވެ. ދެން އެ އުޑު ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

And [by] the soul and He who proportioned it

몰디브어

އަދި نفس އާއި، އެ نفس ފުރިހަމަކުރެއްވި ކަލާނގެ ގަންދެއްވަމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

and raised its vault high and proportioned it;

몰디브어

އެކަލާނގެ އެ އުޑުގެ ބިނާ އުފުއްލެވިއެވެ. ދެން އެ އުޑު ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

who created you, fashioned you and proportioned you,

몰디브어

އެކަލާނގެއީ، ތިބާ ހައްދަވައި، އަދި ތިބާގެ ގުނަންތައް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިސްކޮޅާ ރޫފަ ގުޅޭގޮތަށް ތިބާ ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Reward proportioned (to their evil deeds).

몰디브어

(އެއުރެންގެ عمل ތަކާ) އެއްގޮތްވެގެންވާ ޖަޒާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

who created you, formed you and proportioned you?

몰디브어

އެކަލާނގެއީ، ތިބާ ހައްދަވައި، އަދި ތިބާގެ ގުނަންތައް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިސްކޮޅާ ރޫފަ ގުޅޭގޮތަށް ތިބާ ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Who created thee, then fashioned, then proportioned thee?

몰디브어

އެކަލާނގެއީ، ތިބާ ހައްދަވައި، އަދި ތިބާގެ ގުނަންތައް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިސްކޮޅާ ރޫފަ ގުޅޭގޮތަށް ތިބާ ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Who created you, proportioned you, and balanced you?

몰디브어

އެކަލާނގެއީ، ތިބާ ހައްދަވައި، އަދި ތިބާގެ ގުނަންތައް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިސްކޮޅާ ރޫފަ ގުޅޭގޮތަށް ތިބާ ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

and by the soul and by Him Who perfectly proportioned it,

몰디브어

އަދި نفس އާއި، އެ نفس ފުރިހަމަކުރެއްވި ކަލާނގެ ގަންދެއްވަމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

From a single sperm He created, then proportioned him,

몰디브어

އެކަލާނގެ އެ އިންސާނާ ހެއްދެވީ މަނިތިއްކަކުންނެވެ. ދެން އެކަލާނގެ އެ އިންސާނާ (ގެ ހުރިހާ ކަމެއް) މިންވަރު ކުރެއްވިއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Who created thee, then moulded thee, then proportioned thee?

몰디브어

އެކަލާނގެއީ، ތިބާ ހައްދަވައި، އަދި ތިބާގެ ގުނަންތައް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިސްކޮޅާ ރޫފަ ގުޅޭގޮތަށް ތިބާ ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Then he became a clot. And He created and proportioned?

몰디브어

ދެން ގަނޑުލޭކޮޅެއް ކަމުގައި އޭނާ ވިއެވެ. ފަހެ، އެކަލާނގެ އެ އިންސާނާ ހައްދަވައި، ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Who has created (everything), and then proportioned it;

몰디브어

އެކަލާނގެއީ (އެންމެހާ ތަކެތި) ހައްދަވައި، ދެން އެ ހެއްދެވުން ފުރިހަމަކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

He Who created you, and formed you, and proportioned you?

몰디브어

އެކަލާނގެއީ، ތިބާ ހައްދަވައި، އަދި ތިބާގެ ގުނަންތައް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިސްކޮޅާ ރޫފަ ގުޅޭގޮތަށް ތިބާ ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

영어

Who created you, shaped you, and made you well-proportioned,

몰디브어

އެކަލާނގެއީ، ތިބާ ހައްދަވައި، އަދި ތިބާގެ ގުނަންތައް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިސްކޮޅާ ރޫފަ ގުޅޭގޮތަށް ތިބާ ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인