구글 검색

검색어: outperformed (영어 - 스웨덴어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

스웨덴어

정보

영어

2.10 AIFM returns have consistently outperformed conventional stock market investment.

스웨덴어

2.10 Avkastningen från alternativa investeringsfonder har konsekvent legat högre än konventionella börsinvesteringar.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Several Member States have outperformed the USA in terms of labour productivity growth.

스웨덴어

Ett antal mindre medlemsstater har uppnått bättre resultat än USA när det gäller arbetsproduktivitets-tillväxt.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

In the face of competition from newly industrial countries, EU industry has outperformed its main competitors.

스웨덴어

Inför konkurrensen från nya industriländer har EU-industrin gått om sina huvudkonkurrenter.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

In global comparison, the EU continues to be outperformed by the US, Japan and South Korea.

스웨덴어

Globalt sett ligger EU fortfarande efter USA, Japan och Sydkorea.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

This is the first time that Member States have outperformed their target within the deadline agreed upon.

스웨덴어

Det är första gången som medlemsstaterna har överträffat sitt mål inom den överenskomna tidsfristen.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

However, the money-market treasury still outperformed the benchmark by 0.50%.

스웨덴어

I beloppet in­går dessutom en avsättning med 50 miljoner till en post för särskilda avsättningar och en avsättning med 50 miljoner till fonden för allmänna bankris­ker.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

I particularly wish to congratulate Sweden, Portugal and Luxembourg who have outperformed everybody else over the last six months.

스웨덴어

Jag vill särskilt lyckönska Sverige, Portugal och Luxemburg som har skött sig bättre än alla andra under det senaste halvåret.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

However, the US has also outperformed the EU in other areas, including its superior employment performance.

스웨덴어

USA har emellertid gått om EU även på andra områden, bland annat när det gäller sysselsättningen.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Looking at developments in individual sectors, the telecommunications and utility sectors strongly outperformed the overall index.

스웨덴어

År 1998 uppstod däremot en likviditetsbrist även på statsobligationsmarknaderna, eftersom många riskfyllda investeringsstrategier som genomfördes under denna period även inbegrep positioner i statliga räntebärande värdepapper.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Several EU Member States have outperformed the USA in terms of labour productivity since the mid-1990s.

스웨덴어

Flera medlemsstater har överträffat USA sedan mitten av 1990-talet vad gäller arbetsproduktivitet.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

영어

In the early 1990s, the EU outperformed the US but the situation has reversed since the mid-1990s.

스웨덴어

Under tidigt 1990-tal visade EU ett bättre resultat än USA, men sedan mitten av 1990-talet har situationen varit den omvända.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Research and innovation are key drivers of this process, yet Europe is often outperformed by its competitors in these domains11.

스웨덴어

Forskning och innovation är oerhört viktiga pusselbitar i den processen, men Europa ligger ofta efter sina konkurrenter på dessa områden.11

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

According to the information provided the GmbH in its first two years of existence outperformed forecasts in terms of sales and earnings considerably.

스웨덴어

Enligt lämnade uppgifter ska GmbH under sina båda första verksamhetsår klart ha överträffat omsättnings- och vinstmålen.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

The rebalancing of the economy has continued at a swift pace and exports have outperformed expectations and more than offset weaker domestic demand.

스웨덴어

Omläggningen av ekonomin har fortsatt i snabb takt och exporten har överträffat förväntningarna och uppväger mer än väl den svagare inhemska efterfrågan.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

Stock markets in all the new Member States, with the exception of Cyprus,significantly outperformed euro area stockprices, as measured by the Dow Jones EUROSTOXX index.

스웨덴어

Utvecklingen på aktiemarknaderna i samtliga av de nya medlemsländerna, med undantag av Cypern, översteg väsentligt aktiekurserna i euroområdet, mätt genom Dow Jones EURO STOXX index.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

This ITER prototype, named OST2 and cabled with strands produced in Europe by Oxford Instruments Superconducting Technologies, presented an innovative design which significantly outperformed the ITER specifications.

스웨덴어

Denna ITER-prototyp, kallad OST2 och som är försedd med trådar tillverkade i Europa av Oxford instruments Superconducting Technologies, uppvisade en innovativ design vars prestanda var betydligt bättre än vad ITER-specifikationerna kräver.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

From December 1993 to August 2000, the companies that are part of the Dow Jones Sustainability Group Index have outperformed the general Dow Jones Global Index by 86.5%18.

스웨덴어

Mellan december 1993 och augusti 2000 överträffade de företag som ingår i Dow Jones Sustainability Group Index det allmänna Dow Jones Global Index med 86,5 %18.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Yet today the biotech industry in the EU is outperformed by the industry in the United States in terms of research expenditure, number of patents granted, venture capital investment, and sales.

스웨덴어

Trots detta släpar EU:s bioteknikindustri efter bioteknikindustrin i USA när det gäller forskningsmedel, antalet godkända patent, riskkapitalinvesteringar och avsättning.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

This is far outperformed by electric vehicles running on computer-controlled lithium batteries, which have an energy efficiency level of 80-90%.

스웨덴어

Detta överträffas stort av eldrivna fordon som går på datorstyrda litiumbatterier med en energieffektivitet på 80-90 procent.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

영어

Enhancing innovation is a cornerstone of the strategyadopted by EU leaders in Lisbonin 2000 to make the Union the world’s most competitive economy by the end of thedecade. However, Europe continues to be outperformed by the US and Japan in thisarea.

스웨덴어

Att öka innovationsverksamheten är en av hörnpelarna i den strategi som EU-ledarna antog i Lissabon år 2000 för att se till att unionen före decennietsslut blir världens mest konkurrenskraftiga ekonomi.Europa fortsätter dock att liggaefter både USA och Japan pådetta område.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인