구글 검색

검색어: pair (영어 - 카자흐어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

카자흐어

정보

영어

Delete Key Pair

카자흐어

Қос кілттерді өшіру

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Generate Key Pair

카자흐어

Қос кілттерді жасап шығаруName of key owner

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

PAIR OF STARS

카자흐어

ҚОС ЖҰЛДЫЗConstellation name (optional)

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Secret Key Pair

카자흐어

Қос құпия кілттер

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

& Generate Key Pair...

카자흐어

Қос кілттерді құру...

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Generating new key pair

카자흐어

Екі сыңар кілт құрылуда.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

New Key Pair Created

카자흐어

Жаңа екі сыңар кілт құрылды

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Bad passphrase. Cannot generate a new key pair.

카자흐어

Пароль жарамсыз, қолтаңба құрылған жоқ.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Language pair not yet supported for automatic translation

카자흐어

DIN EN 10139 kaltband ohne überzüg aus weichen stahlen sum kaltumformen - techniche lieferbedingungen

마지막 업데이트: 2009-08-31
사용 빈도: 1
품질:

영어

Only full webpages can be translated for this language pair.

카자흐어

Бұл тек веб парақтарды аудару үшін.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

gpg process did not finish. Cannot generate a new key pair.

카자흐어

Пароль жарамсыз, қолтаңба құрылған жоқ.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

The name is not accepted by gpg. Cannot generate a new key pair.

카자흐어

Пароль жарамсыз, қолтаңба құрылған жоқ.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Key pair creation failed. Please find details about the failure below.

카자흐어

@ title

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Set as your default key: Checking this option sets the newly created key pair as the default key pair.

카자흐어

Әдеттегі кілтіңіз болсын:\ t\ t\ t Құсбелгісі қойылса, жаңа құрылған қос кілттер әдетті кілттеріңіз болады.\ t\ t\ t

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Your new key pair was created successfully. Please find details on the result and some suggested next steps below.

카자흐어

@ title

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Delete secret key pair %1? Deleting this key pair means you will never be able to decrypt files encrypted with this key again.

카자흐어

% 1 сыңары ҚҰПИЯ КІЛТІН өшіресіз бе? Сыңар кілттерді өшірсеңіз, бұл кілтпен шифрланған файлдардың шифрын енді ешқашан шеше алмайсыз.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Image Positioning: Select a pair of radio buttons to move the image to the position you want on the paper printout. Default is'center '. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element corresponds to the CUPS command line job option parameter: -o position=... # examples: "top-left" or "bottom"

카자흐어

Кескіннің орналасуы: Кескіннің қағаз бетінде қалаған орналасуын таңдау үшін екі қосқышты пайдаланыңыз. Әдетте ол ортасында орналасады. > Білгіштерге қосымша мәлімет: Бұл параметр CUPS жол командасының келесі параметріне сәйкес келеді: - o position=... # мысалдар: "top- left" не "bottom"

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Name / Address field Here you can enter the host name or address. The host may be specified in a number of ways: single host This is the most common format. You may specify a host either by an abbreviated name recognized by the resolver, the fully qualified domain name, or an IP address. netgroups NIS netgroups may be given as @group. Only the host part of each netgroup members is consider in checking for membership. Empty host parts or those containing a single dash (-) are ignored. wildcards Machine names may contain the wildcard characters * and?. This can be used to make the exports file more compact; for instance, *. cs. foo. edu matches all hosts in the domain cs. foo. edu. However, these wildcard characters do not match the dots in a domain name, so the above pattern does not include hosts such as a. b. cs. foo. edu. IP networks You can also export directories to all hosts on an IP (sub-) network simultaneously. This is done by specifying an IP address and netmask pair as address/ netmask where the netmask can be specified in dotted-decimal format, or as a contiguous mask length (for example, either ` / 255.255.252.0 'or ` / 22' appended to the network base address result in identical subnetworks with 10 bits of host).

카자흐어

Атауы / Адресі деген өріс Мұнда Сіз хост атауын не адресін келтіре аласыз. Хостты түрлі жолдармен келтіруге болады: бөлек хост Бұл ең жалпы пішім. Жүйеңіз танитын қысқа атауын, толық домен атауын не IP адресін келтіре аласыз. желі тобы NIS желілік тобы @ тобы деп белгіленеді. Хост бөлігі ғана мүше болуына тексеріледі. Бос хост не сызықшасы (-) бар атаулары қарастырылмайды. үлгі қалқасы Компьютердің атауында үлгі қалқасының * мен? таңбаларын қолдануға болады. Бұл файл ықшам қылуға қолданылады, мысалы, *. cs. foo. edu деген барлық cs. foo. edu домендегі хосттарға сәйкес келеді. Алайда, бұл қалқа нүктелерді есепке алмайды, мысалы, a. b. cs. foo. edu деген хост жоғардағы қалқаға кірмейді. IP желілері Сонымен қатар IP (ішкі) желідегі барлық хосттарға қатынауды бірден аша аласыз. Бұл IP адресі мен желі қалқасын адрес/ қалқа түрінде келтіруге болады. Қалқасын екі түрде келтіруге болады - нүктелермен бөліктенген ондық сандар түрде немесе қалқа ұзындығы түрінде (мысалы, / 255. 255. 252. 0 'мен / 22' деп жазылған қалқалардың екеуі де бір, ұзындығы 10 биттік ішкі желі қалқасын белгілейді).

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Pairs

카자흐어

Жұптар@ title: column

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Set the timescale for the simulation clock. A setting of "1 sec" means the clock advances in real-time, keeping up perfectly with your CPU clock. Higher values make the simulation clock run faster, lower values make it run slower. Negative values make it run backwards. There are two pairs of up/ down buttons. The left pair will cycle through all available timesteps in sequence. Since there are a large number of timesteps, the right pair is provided to skip to the next higher/ lower unit of time. For example, if the timescale is currently "1 min", the right up button will make it "1 hour", and the right down button will make it "1 sec"

카자흐어

Бағдарламада көрсететін уақыттың өту қарқынын орнату. Бұны "1 сек" деп қойса, көрсететіні - компьютер сағатына сәйкес шын уақыты болады. Одан артық сан көрсететін уақыт өтуін тездетеді, кемі - баяулатады. Теріс сан болса - уақыт теріс жүреді. Қасында екі кос + / - батырмалары бар. Сол жақтағылар уақыт қадамының санын теруге арналған. Оң жақтағылар бұл сан қай бірлігінде екенін анықтайды

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인