구글 검색

검색어: come va, cari popelli (이탈리아어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

그리스어

정보

이탈리아어

Questo come va interpretato?

그리스어

Πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί το σημείο αυτό;

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Vedremo come va a finire.

그리스어

Θα το δούμε άλλωστε ύστερα.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Mi piacerebbe chiedere come va nel gruppo direttivo.

그리스어

Θα ήθελα να ρωτήσω τί συμβαίνει με τη διοικούσα επιτροπή.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Credo che si debba boicottare tale impresa, così come va boicottato tale regime.

그리스어

Πιστεύω ότι πρέπει να μποϋκοτάρουμε αυτή την επιχείρηση όπως πρέπει να μποϋκοτάρουμε αυτό το καθεστώς.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Siamo tenuti a contribuire nel trovare una soluzione politica, ma come va delineata?

그리스어

Θα πρέπει να συμβάλουμε στην εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Carissimo, faccio voti che tutto vada bene e che tu sia in buona salute, come va bene per la tua anima

그리스어

Αγαπητε, κατα παντα ευχομαι να ευδουσαι και να υγιαινης, καθως ευοδουται η ψυχη σου.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Talvolta la lotta alla pena di morte può apparire come una causa persa, visto come va il mondo oggi.

그리스어

Κάποτε αισθάνεται κανείς απελπισία αγωνιζόμενος κατά της θανατικής ποινής τη στιγμή που τόσες χώρες την εφαρμόζουν.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Va quindi trovata una soluzione sostanziale, così come va prevista per loro un' azione di accompagnamento.

그리스어

Πρέπει να βρούμε μα ουσιαστική απάντηση για τις περιφέρειες αυτές, να συνεχίσουμε να τις ενισχύουμε και ανέφερα διάφορους τρόπους.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Come va dicendo il Commissario Liikanen, in Europa abbiamo un certo vantaggio nel settore della telefonia mobile.

그리스어

Όπως τριγυρνά και λέει εις επήκοον όλων ο Επίτροπος κύριος Liikanen, στην Ευρώπη έχουμε ένα προβάδισμα στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Per questo ricorderò che Bergen rappresenta un esempio molto importante di come va costruita una vera politica del mare.

그리스어

Για αυτό, θα υπενθυμίσω ότι το Bergen συνιστά ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα αυτού που πρέπει να είναι η δημιουργία μιας πραγματικής πολιτικής για τη θάλασσα.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Prima di prendere Rapinyl per la prima volta, il medico le spiegherà come va assunto per trattare con efficacia il del dolore episodico intenso.

그리스어

Πριν λάβετε το Rapinyl για πρώτη φορά ο ιατρός σας θα σας εξηγήσει τον τρόπο χορήγησης του Rapinyl για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του παροξυσµικού πόνου σας.

마지막 업데이트: 2012-04-11
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Non basta chiedersi come adattarsi alla nuova situazione, ma quale società dell' informazione vogliamo, e come va organizzata.

그리스어

Το ερώτημα δε θα πρέπει να είναι μόνον, » πώς προσαρμοζόμαστε στη νέα κατάσταση », αλλά « ποιά κοινωνία των πληροφοριών » θέλουμε, πώς θα τη διαμορφώσουμε;

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Il medico deve inoltre essere consapevole dei rischi associati al talidomide e di come va controllato l’ uso del medicinale.

그리스어

Ο ιατρός πρέπει επίσης να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η θεραπεία με θαλιδομίδη καθώς και τους τρόπους παρακολούθησης της χρήσης του φαρμάκου.

마지막 업데이트: 2012-04-11
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Sappiamo tutti come va eseguita una tale valutazione; quello che c'è scritto alla fine è irrilevante.

그리스어

Ξέρουμε όλοι πώς πρέπει να είναι μια τέτοια εκτίμηση. Το περιεχόμενό της αργότερα δεν είναι σημαντικό.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Come va detto in generale dopo il Vertice di Nizza, anche in questo ambito dovremmo impegnarci per ridurre le soluzioni a livello nazionale a vantaggio di maggiori soluzioni comuni.

그리스어

Όπως ίσχυε γενικά μετά τη Νίκαια, στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε κανείς να ταχθεί ειδικότερα κατά των εθνικών λύσεων.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Ho sentito alcuni pensionati che parlavano tra di loro, proprio mentre erano su uno di questi autobus, e uno diceva all' altro:" Come va la vita?"

그리스어

Ακουσα κάποιους συνταξιούχους που μιλούσαν μεταξύ τους, ενώ βρίσκονταν σε ένα από αυτά τα λεωφορεία, και ο ένας έλεγε στον άλλο:" Πώς τα περνάς;

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

이탈리아어

L' avvicinarsi della scadenza del Trattato CECA, fissata al 2002, pone il Parlamento dinanzi ad alcune scelte sostanziali: come va gestita in termini di scelte di bilancio la fase conclusiva del Trattato?

그리스어

Καθώς πλησιάζει η εκπνοή της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ, που έχει οριστεί για το 2002, το Κοινοβούλιο βρίσκεται μπροστά σε ορισμένες καθοριστικές επιλογές.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

A mio giudizio, gli odierni investitori dovrebbero concludere contratti con i lavoratori e non con il governo perché, signora Presidente, sa come va a finire? Le aziende che investono a Cuba versano tutto il denaro per le retribuzioni al governo che se ne impossessa, per cui neppure un centesimo termina nelle tasche dei lavoratori!

그리스어

Κατά τη γνώμη μου οι σημερινοί επενδυτές θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις με τους ίδιους τους εργαζόμενους και όχι με την κυβέρνηση, γιατί, κυρία Πρόεδρε, στη δεύτερη περίπτωση οι επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στη χώρα μεταβιβάζουν όλους τους μισθούς στην κυβέρνηση, η οποία στη συνέχεια παρακρατεί το μεγαλύτερο μέρος, για να καταλήξουν τελικά μερικά ψίχουλα στην τσέπη του Κουβανού.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Come va interpretato questo fatto? Naturalmente è sempre possibile avere un' elencazione di intenzioni e di desiderata, come quella di oggi, ma continua a mancare una misura pratica per impedire l' importazione- dagli USA e da altri paesi terzi- di materiale genetico destinato alla moltiplicazione e contaminato da organismi geneticamente modificati.

그리스어

Η έλλειψη όμως κάθε πρακτικού μέτρου για την αποτροπή των εισαγωγών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες τρίτες χώρες γενετικού πολλαπλασιαστικού υλικού επιμολυσμένου με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς συνεχίζεται.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Se partecipassimo a tale iniziativa, nell' ambito dell' interazione tra gestione delle crisi militari e civili, ci giocheremmo ogni possibilità di mettere in rilievo la particolare importanza del settore civile da un canto, mentre dall' altro non riusciremmo a lungo andare a comunitarizzare la politica estera e di sicurezza complessiva, perché in questo caso si creerebbero delle correnti esattamente nella direzione opposta, come va di moda in questi giorni in alcune capitali.

그리스어

Υπουργών Εξωτερικών για τομείς που αποτελούν κλασικές αρμοδιότητες της Κοινότητας και του πρώτου πυλώνα. Αν συναινούσαμε σε αυτό, θα χάναμε, στο πλαίσιο του συνδυασμού πολιτικής και στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, κάθε δυνατότητα να υπογραμμίσουμε από τη μια την ιδιαίτερη σημασία του πολιτικού παράγοντα και από την άλλη να κοινοτικοποιήσουμε μόνιμα την ΚΕΠΠΑ στο σύνολό της, επειδή τότε θα παγιώνονταν ορισμένα εντελώς αντίθετα με αυτή τη γραμμή πράγματα, όπως έχει γίνει τόσο πολύ του συρμού να συμβαίνει στις μέρες μας σε μερικές πρωτεύουσες εθνικών κρατών.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인