구글 검색

검색어: scontrino (이탈리아어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

그리스어

정보

이탈리아어

scontrino orodatato

그리스어

απόδειξις αναγράφουσα ημερομηνίαν και ώραν

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

scontrino di parcheggio

그리스어

κάρτα σταθμεύσεως

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

scontrino di bagaglio

그리스어

δελτίο αποστολής

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

scontrino di deposito

그리스어

δελτίο φύλαξης αποσκευών

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

scontrino di riduzione

그리스어

κουπόνι έκπτωσης

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.

그리스어

Ο μεταφορέας παραδίδει στον επιβάτη αναγνωριστικό απόκομμα αποσκευών για κάθε αποσκευή που πέρασε από έλεγχο.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Se non vengono corretti i problemi identificati nella relazione annuale, è possibile che i commissari si scontrino con un voto di sfiducia.

그리스어

Εάν δεν διευθετηθούν τα προβλήματα που θίγονται στην ετήσια έκθεση, υπάρχει το ενδεχόμενο να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Επιτρόπου.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Temo che i cambiamenti necessari nei modelli di consumo si scontrino con la tendenza irresistibile dell' uomo a far moltiplicare la proprietà e il piacere.

그리스어

Φοβούμαι ότι η απαραίτητη αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών θα προσκρούσει στην ακαταμάχητη τάση των ανθρώπων προς την αύξηση του πλούτου και την επιδίωξη της απόλαυσης.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Oggi è del tutto inaccettabile permettere che la situazione divenga esasperata, lasciando che i cittadini appartenenti alla stessa categoria professionale si scontrino in seno all' Unione europea.

그리스어

Σήμερα, είναι εντελώς απαράδεκτο να αφήνουμε την κατάσταση να επιδεινώνεται επιτρέποντας να αντιπαρατάσσονται πολίτες του ίδιου επαγγέλματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Occorre evitare che queste associazioni si scontrino con un clima di diffidenza, con ostacoli quasi invalicabili, con moduli incomprensibili, con una burocrazia enorme e con lunghi tempi d' attesa.

그리스어

Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με καχυποψία, με σχεδόν ανυπέρβλητα εμπόδια και περίπλοκες μορφές αίτησης, με μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλους χρόνους αναμονής.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

distributore di francobolli o di scontrini premio o di fedeltà

그리스어

διανεμητής γραμματοσήμων

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Accolgo con favore i commenti della onorevole d' Ancona, presidente della suddetta commissione, secondo la quale in futuro dovremmo tentare di arrivare a un accordo su questa relazione ed evitare che i due blocchi politici si scontrino.

그리스어

Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το σχόλιο της κ. d' Ancona, Προέδρου της επιτροπής, ότι στο μέλλον πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα βαθμό συναίνεσης στην παρούσα έκθεση και να μην έχουμε δύο πολιτικούς συνασπισμούς να αντιμάχονται ο ένας τον άλλο.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Vogliamo lasciare spazio agli Stati membri per i trasporti di importanza locale- e sottolineo locale- per esempio il trasporto tramite ferrovie a scartamento ridotto, ferrovie portuali o di montagna, stabilire determinate disposizioni, naturalmente tenendo conto del diritto comunitario e a condizione che queste disposizioni non si scontrino con la libera circolazione.

그리스어

Επιθυμούμε να δώσουμε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορές τοπικής σημασίας, τονίζω τοπικής σημασίας, όπως π.χ. οι μεταφορές με στενούς ή οδοντωτούς σιδηροδρόμους καθώς και σιδηρόδρομους που εξυπηρετούν λιμένες, σύμφωνα πάντως με τη νομοθεσία της Ένωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

E qui vorrei fare un' osservazione: siamo tutti favorevoli, in linea di principio, alla semplicità e alla semplificazione, ma uno dei, spero, meriti di questo modo di procedere è che si riesce a mostrare come, nella realtà, semplificare sia difficile e come molti omaggi verbali alla semplificazione si scontrino poi con le resistenze degli Stati membri delle stesse categorie interessate contro la semplificazione.

그리스어

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση: είμαστε όλοι υπέρ, κατ' αρχήν, της απλότητας και της απλοποίησης, αλλά μία από τις αρετές, ελπίζω, της μεθόδου είναι ότι αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι, στην πραγματικότητα, η απλοποίηση και ότι πολλοί από τους επαίνους για την απλοποίηση συγκρούονται κατόπιν με τις αντιστάσεις των κρατών μελών και των ίδιων των ενδιαφερομένων κατηγοριών.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인