구글 검색

검색어: terrorizzare (이탈리아어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

그리스어

정보

이탈리아어

Neppure noi, in Germania, ci lasciamo terrorizzare da una minoranza.

그리스어

Ούτε εμείς στη Γερμανία επιτρέπουμε να μας τρομοκρατεί μια μειονότητα.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Con la forza o con il ricatto economico cercano di terrorizzare i popoli e di assoggettarli al nuovo ordine.

그리스어

Προσπαθούν, είτε με τη βία, είτε με τον οικονομικό εκβιασμό, να τρομοκρατήσουν τους λαούς, να τους υποτάξουν στη νέα τάξη.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Il vero obiettivo è terrorizzare ogni movimento di resistenza e di disubbidienza civile, nonché quei partiti che si oppongono con forza ad una parte o a tutta la politica della globalizzazione capitalistica.

그리스어

Ο πραγματικός στόχος είναι η τρομοκράτηση κάθε κινήματος πολιτικής αντίστασης και ανυπακοής, αλλά και των κομμάτων που αντιστρατεύονται και αντιδρούν δυναμικά σε πλευρές ή το σύνολο της πολιτικής της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Una cosa è fornire informazioni per migliorare la difesa antisismica e un' altra è diffondere dati scientifici, anche con buone intenzioni, e terrorizzare la popolazione.

그리스어

Είναι άλλο πράγμα να δίνεις πληροφορίες για να βελτιωθεί η αντισεισμική προστασία π.χ. και άλλο να δίνεις έστω και καλόβουλα επιστημονικές πληροφορίες από δω και από κει και να τρομοκρατείς τους πληθυσμούς.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

E' un paese governato dall' ignoranza con il bastone della religione, di cui i responsabili sanno ben poco, per schiacciare e terrorizzare il loro popolo.

그리스어

Πρόκειται για ένα κράτος αδιαφορίας, που χρησιμοποιεί τη θρησκεία, την οποία ελάχιστα γνωρίζει, για να καταδυναστεύει και να τρομοκρατεί τον ίδιο του το λαό.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Sappiamo altresì che a Timor occidentale i militari indonesiani non hanno ancora disarmato né sciolto le bande paramilitari, che continuano a terrorizzare i circa 200.000 profughi giunti da Timor orientale e intrappolati a Timor occidentale.

그리스어

Επίσης, γνωρίζουμε ότι, στο Δυτικό Τιμόρ, ο Ινδονησιακός στρατός δεν έχει ακόμα αφοπλίσει ούτε διαλύσει τις παραστρατιωτικές ομάδες. Οι τελευταίες εξακολουθούν να τρομοκρατούν 200.000 περίπου πρόσφυγες από το Ανατολικό Τιμόρ οι οποίοι έχουν παγιδευτεί στο Δυτικό Τιμόρ.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Allo stesso modo, parlare di coalizione internazionale contro il terrorismo e tacere su come il governo russo continua a terrorizzare e a devastare la Cecenia, non fa nulla per rendere più credibile l' Unione europea.

그리스어

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι αναφορές σε μια διεθνή συμμαχία κατά της τρομοκρατίας, αποσιωπώντας τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική κυβέρνηση συνεχίζει να τρομοκρατεί και να καταστρέφει την Τσετσενία, δεν βοηθά καθόλου να γίνει πιο αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

E' ovvio che i referenti politici del capitale monopolista europeo sanno perfettamente che la loro politica antipopolare susciterà sempre più la reazione popolare; pertanto usano mezzi repressivi per terrorizzare e per contenere la rabbia del popolo.

그리스어

Είναι φανερό ότι οι πολιτικοί εκφραστές του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου ξέρουν καλά ότι η αντιλαϊκή πολιτική τους θα συναντάει όλο και περισσότερο λαϊκές αντιδράσεις. Γι' αυτό επιχειρούν με κατασταλτικά μέσα να τρομοκρατήσουν και να αναχαιτίσουν τη λαϊκή οργή.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

A nostro avviso, la relazione mostra chiaramente che lo scopo di questa interpretazione è terrorizzare e sottomettere chiunque si opponga all' attacco violento sferrato dal sistema capitalistico mondiale, specie dopo il sovvertimento del sistema socialista.

그리스어

Η παραπάνω περιγραφή κάνει νομίζουμε φανερό ότι ο στόχος όλης αυτής της φιλολογίας δεν είναι άλλος από την τρομοκράτηση και καθυπόταξη όλων όσων αντιστέκονται στη βίαιη επίθεση που έχει εξαπολύσει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Vorremmo sottolineare semplicemente che tutti questi incidenti sono il risultato dell’ applicazione delle misure “ antiterrorismo” , il cui obiettivo ultimo non è combattere il cosiddetto terrorismo, bensì terrorizzare la popolazione nel suo complesso.

그리스어

Απλά, αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα είναι αποτελέσματα της εφαρμογής των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών μέτρων που δεν έχουν στόχο, τελικά, την καταπολέμηση της ονομαζόμενης « τρομοκρατίας » αλλά να τρομοκρατήσουν συνολικά τους λαούς.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Tutto ciò conferma come la Convenzione di Schengen non sia che uno strumento per agevolare l' opera di" euro-repressione", finalizzata a inventare e tenere sotto controllo i sospetti e a terrorizzare i movimenti popolari.

그리스어

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Συνθήκη Σένγκεν είναι το εργαλείο που διευκολύνει το έργο της ευρω-καταστολής, την κατασκευή και την παρακολούθηση υπόπτων, την τρομοκράτηση των λαϊκών κινημάτων.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

이탈리아어

Forse il terrorismo di oggi è più difficile da combattere perché è meno ideologico, più sensazionalista, perché non si sforza di cercare dei contenuti ma si basa tutto sulla violenza, proprio per destabilizzare le istituzioni e per terrorizzare l' opinione pubblica.

그리스어

Η σημερινή τρομοκρατία είναι ίσως πιο δύσκολο να πολεμηθεί, επειδή είναι λιγότερο ιδεολογική, κυνηγά περισσότερο τις εντυπώσεις, επειδή δεν προσπαθεί να αναζητήσει περιεχόμενο, αλλά βασίζεται εξολοκλήρου στη βία, ακριβώς για να αποσταθεροποιήσει τους θεσμούς και να τρομοκρατήσει την κοινή γνώμη.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Visto che la Russia non la smette di terrorizzare i cittadini ceceni con i bombardamenti e costringe la popolazione- uomini, donne e bambini- a vivere come topi in trappola, non possiamo semplicemente stare a guardare commossi o far finta di non vedere, affermando che tutto può continuare come prima.

그리스어

Τώρα που η Ρωσία τρομοκρατεί αδιαλείπτως τους πολίτες της Τσετσενίας με βομβαρδισμούς, που υπάρχουν άνθρωποι- άνδρες, γυναίκες και παιδιά- που είναι παγιδευμένοι σαν ποντίκια μέσα στη φάκα, δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι, να στρέφουμε το βλέμμα μας προς την άλλη πλευρά και να τηρούμε στάση business as usual.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인