구글 검색

검색어: dramma (이탈리아어 - 라트비아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

라트비아어

정보

이탈리아어

Dramma

라트비아어

Drāma

마지막 업데이트: 2012-12-07
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

Fuori il dramma continua...

라트비아어

Ārpusē drāma turpinās…

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

Ma ciò che inizia come divertimento finisce in un dramma.

라트비아어

Taču, sākoties kā joks, tas beidzas kā drāma.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

Il film sottolinea il problema dell’omicidio d’onore illustrando il dramma di una famiglia turca che vive in Germania.

라트비아어

Filmas sižets ir par “slepkavībām, aizstāvot ģimenes godu”, un tajā attēlota kādas Vācijā dzīvojošas turku ģimenes drāma.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta

라트비아어

Un viņa, to atradusi, sasauc draudzenes un kaimiņienes, sacīdama: Priecājieties ar mani, jo es atradu drahmu, kuru biju pazaudējusi!

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

(4) La Comunità e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antipersona.

라트비아어

(4) Kopiena un tās dalībvalstis ir devušas vislielāko ieguldījumu plašākā, starptautiskā mērogā, lai pārvarētu pretkājnieku sauszemes mīnu izraisīto traģēdiju.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

(4) La Comunità e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antipersona.

라트비아어

(4) Kopiena un tās dalībvalstis ir sniegušas vislielāko atbalstu plašajām darbībām, kas sāktas starptautiskā līmenī, lai pārvarētu pretkājnieku mīnu traģēdiju.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Queste risposte si inseriscono nel contesto più generale della strategia di crescita e occupazione proposta dalla Commissione il 2 febbraio 2005, che costituisce la trama di una politica destinata a cogliere le opportunità e ad agire affinché le ristrutturazioni non si trasformino in dramma umano e sociale.

라트비아어

Šos risinājumus aptver vispārējā izaugsmes un nodarbinātības stratēģija, ko Komisija piedāvājusi 2005. gada 2. februārī un kas ir fons politikai, kura paredzēta, lai pilnībā izmantotu iespējas, kā arī lai izvairītos no tā, ka pārstrukturēšana izvēršas par humāno un sociālo drāmu.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Questi articoli, spesso di forte impatto emotivo, non servono però a mitigare il dramma di chi è spinto a intraprendere iniziative così disperate; si basano infatti su numerosi presupposti errati:

라트비아어

Šie raksti bieži ir aizkustinoši, taču nekādā veidā nepalīdz šajā neapskaužamā situācijā nonākušajiem cilvēkiem, kuri ir spiesti spert šādus izmisuma soļus, jo rakstu pamatā ir vairāki maldīgi priekšstati:

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

B. ricordando che, a seguito degli attentati di Madrid, il Consiglio europeo, nella sua riunione del 18 giugno 2004, ha deciso di rivedere il piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro il terrorismo avendo il dramma spagnolo purtroppo illustrato il fatto che il metodo di lavoro seguito dall'Unione dal 2001, basato fondamentalmente su una logica empirica, aveva raggiunto i propri limiti e doveva cedere il passo a un nuovo approccio più proattivo,

라트비아어

B. tā kā pēc Madridē notikušajiem atentātiem, Eiropadome 2004. gada 18. jūnija sanāksmē nolēma pārskatīt Eiropas Savienības Rīcības plānu cīņai pret terorismu, jo dramatiskie notikumi Spānijā diemžēl parādīja to, ka tā darba metode, ko Eiropas Savienība izmantoja kopš 2001. gada, kura pamatojās galvenokārt uz empīrisko loģiku, sasniegusi savu iespēju robežas un tā jāaizstāj ar jaunu preventīvu pieeju,

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Più in generale, la precarietà, la povertà e la dipendenza colpiscono la gioventù nel suo insieme: ciò rappresenta nel contempo un dramma storico senza precedenti e una possibilità, per i giovani e per la società nel suo complesso, di rinnovare la solidarietà collettiva per superare questa situazione di crisi senza precedenti in Europa.

라트비아어

Skatoties globālāk, materiālās nedrošības, nabadzības un atkarības parādības skar visu jaunatni kopumā, kas vienlaicīgi ir vēsturiska drāma, bet arī jauna iespēja solidarizēt jauniešus un sabiedrību, lai izkļūtu no šīs Eiropā nebijušās situācijas.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Accettai questo onore senza esitare, dato che sin dalla ne della guerra ero stata una militante indefettibile della costruzione europea, che consideravo l’unico strumento possibile per suggellare la riconciliazione fra la Francia e la Germania ed evitare un ritorno ai drammi del passato.

라트비아어

Kad mans saraksts bija ieguvis ļoti labus rezultātus, prezidents Žiskārs d’Estēns, kurš piešķīra lielu nozīmi izlīguma simboliem un līdz ar to arī visam, ko iemieso agrāk deportēta persona, izteica priekšlikumu citām valdībām, ka es varētu uzņemties jaunā Parlamenta vadību, par ko es savukārt nekad nebiju domājusi.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

ha dichiarato l’avvocato nel ricevere il premio a Strasburgo, prima di ricordare il dramma del Darfur.“Faccio appello alla responsabilità morale, etica e legale dei dirigenti europei”.

라트비아어

kurās vērojami cilvēktiesību un demokrātisko principu pārkāpumi, kā arī vairākos gadījumos aizsargāt laureātus pret iespējamām represijām viņu izcelsmes valstīs.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova

라트비아어

Vai atkal: kura sieviete, kam desmit drahmas, pazaudējusi vienu drahmu, neiededzinās sveci un neizslaucīs māju, rūpīgi meklēdama, kamēr to neatradīs?

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

e un numero considerevole di persone che avevano esercitato le arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e trovarono che era di cinquantamila dramme d'argento

라트비아어

Bet daudzi no tiem, kas nodarbojās ar māņticību, sanesa grāmatas un visu priekšā sadedzināja. Noteicot to vērtību, atrada, ka tā ir piecdesmit tūkstošu denāriju.

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

4.2 Allo stesso modo, la questione occupazionale è al centro delle preoccupazioni dei cittadini europei e va fatto ogni sforzo per combattere la disoccupazione, il cui livello inaccettabile rappresenta un'autentica minaccia alla coesione delle nostre società [7]. Il tasso di disoccupazione dei giovani in Europa è ancora oltre il doppio di quello medio globale; molti giovani si trovano di fronte alla possibilità molto reale di essere disoccupati o di dover lottare per sopravvivere con un reddito basso. Per i giovani provenienti da ambienti svantaggiati, minoranze etniche, immigranti, disabili e donne, il rischio dell'esclusione sociale è ancora maggiore. Più in generale, la precarietà, la povertà e la dipendenza colpiscono la gioventù nel suo insieme: ciò rappresenta nel contempo un dramma storico senza precedenti e una possibilità, per i giovani e per la società nel suo complesso, di rinnovare la solidarietà collettiva per superare questa situazione di crisi senza precedenti in Europa.

라트비아어

4.2 Nodarbinātības jautājums ir viena no lielākajām Eiropas pilsoņu problēmām, tāpēc jādara viss iespējamais, lai apkarotu bezdarbu, kura nepieņemami augstais līmenis reāli apdraud mūsu sabiedrības kohēziju [8]. Jaunatnes bezdarba līmenis Eiropā joprojām ir divas reizes augstāks nekā vidējais bezdarba līmenis. Daudzi jaunieši sastopas ar reālām bezdarba draudiem un grūtībām, kuras izraisa zemi ienākumi. Jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm un etniskām minoritātēm, kā arī jaunieši — imigranti, invalīdi un sievietes ir pakļauti vēl lielākam sociālās atstumtības riskam. Skatoties globālāk, materiālās nedrošības, nabadzības un atkarības parādības skar visu jaunatni kopumā, kas vienlaicīgi ir vēsturiska drāma, bet arī jauna iespēja solidarizēt jauniešus un sabiedrību, lai izkļūtu no šīs Eiropā nebijušās situācijas.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인