구글 검색

검색어: evidente (이탈리아어 - 몰디브어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

몰디브어

정보

이탈리아어

sarei allora nell'errore evidente.

몰디브어

އެހެންވެއްޖެނަމަ، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންވާހުށީ ފާޅުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމެއްގައިކަން ކަށަވަރެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Questa è davvero una prova evidente”.

몰디브어

ހަމަކަށަވަރުން، މިއީ ފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވާ امتحان ކަން ކަށަވަރެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

e dicono: “Questa è evidente magia.

몰디브어

އަދި އެއުރެން ބުނޫއެވެ. މިއީ، ފާޅުވެގެންވާ ޖާދޫއެއްކަމުގައި މެނުވީ ނުވެތެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

In verità ti abbiamo concesso una vittoria evidente,

몰디브어

ފާޅުވެ بيان ވެގެންވާ فتح އަކުން، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް فتح ދެއްވީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

“Per Allah, certamente eravamo in errore evidente,

몰디브어

اللَّه ގަންދީބުނަމުއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންމެންވަނީ، بيان ވެގެންވާ ފުރެދުމެއްގައެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Di': “Sono nunzio evidente [di un castigo]”.

몰디브어

އަދި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންކަލޭގެފާނީ، ބަޔާންވެގެންހުރި إنذار ކުރައްވާ ބޭކަލަކީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Già inviammo Mosè, con i Nostri segni ed autorità evidente,

몰디브어

ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތަކާއި، ފާޅުވެގެންވާ ދަލީލަކާއިގެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ، موسى ގެފާނު ފޮނުއްވީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Già ne abbiamo fatto un segno evidente per coloro che capiscono.

몰디브어

އަދި އެކަމުގެ ތެރެއިން بيان ވެގެންވާ ހެތްކެއް، ހަމަކަށަވަރުން، ވިސްނާ ބަޔަކަށް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދޫކުރެއްވީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

In verità inviammo Mosè, con i Nostri segni e con autorità evidente,

몰디브어

ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތަކާއި، ބަޔާންވެގެންވާ حجّة އަކާއެކު، موسى ގެފާނު ފޮނުއްވީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Così ripresentiamo continuamente i segni, affinché il sentiero dei malvagi sia evidente.

몰디브어

ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތައް بيان ކުރައްވަނީ އެފަދައިންނެވެ. އެއީ ކުށްވެރިންގެ މަގު ބަޔާންވެ އޮތުމަށްޓަކައެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Rispose [Mosè]: “Anche se ti portassi una prova evidente?”.

몰디브어

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. (ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ رسول ކަމުގެ މައްޗަށް) بيان ވެގެންވާ دليل އެއް ކަލޭގެ ގާތަށް ގެންނެވި ނަމަވެސް ހެއްޔެވެ؟

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Quindi inviammo Mosè e suo fratello Aronne, coi segni Nostri ed autorità evidente,

몰디브어

ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެކިތަކާއި، ބަޔާންވެގެންވާ ބާރަކާއެކު موسى ގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ أخ، هارون ގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Crediamo in Lui e in Lui confidiamo. Presto saprete chi è in errore evidente”.

몰디브어

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އެއީ رحمن ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ތިމަންމެން އެކަލާނގެއަށް إيمان ވެއްޖައީމުއެވެ. އަދި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ތިމަންމެން وكيل ކޮށްފީމުއެވެ. ފަހެ، ބަޔާންވެގެންވާ ފުރެދުމެއްގައިވަނީ ކާކުކަން، ނިކަންހުރެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭނެތެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Gettò il bastone, ed ecco che si trasformò in un serpente [ben] evidente.

몰디브어

ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސާކޮޅު އެކަލޭގެފާނު އެއްލެވިއެވެ. ފަހެ، އެހިނދު، އެ އަސާކޮޅު ފާޅުވެގެންވާ ހަރުފަޔަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Guarda come inventano menzogne contro Allah! Non è questo un evidente peccato?

몰디브어

اللَّه އާމެދު، އެއުރެން ދޮގު ހަދާގޮތް ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެން ބައްލަވާށެވެ! بيان ވެގެންވާ ފާފައެއްކަމުގައި އެކަންތައް ފުދެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Coloro cui fu data la Scrittura non si divisero, finché non giunse loro la Prova Evidente;

몰디브어

އަދި ފާޅުވެގެންވާ ދަލީލު، އެއުރެންގެ ގާތަށް އައުމަށްފަހުގައި މެނުވީ، ފޮތް ލިބުނު މީހުން ބައިބައިވެގެން ނުދެތެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Disse: “O popol mio, in verità io sono per voi un ammonitore evidente:

몰디브어

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ، އަހުރެންގެ قوم ގެމީހުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އަހުރެންނީ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންވެގެންހުރި إنذار ކުރާ މީހަކީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

In quel Giorno saranno risparmiati solo quelli di cui Allah avrà misericordia. Ecco la beatitudine evidente.

몰디브어

އެދުވަހުން، އެމީހެއްގެ ކިބައިން އެ عذاب ދުރުކުރައްވާފައިވާ މީހާ (ދަންނަށާވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކަށް އެކަލާނގެ رحمة ލައްވައިފިއެވެ. އަދި بيان ވެގެންވާ نصيب ލިބުމަކީ އެއީއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Non siate insolenti nei confronti di Allah! In verità vengo a voi con evidente autorità.

몰디브어

އަދި (ވިދާޅުވަމުންނެވެ.) ތިޔަބައިމީހުން اللَّه ގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެނުގަންނަހުށިކަމެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ބަޔާންވެގެންވާ دليل އެއް ގެންނަވާހުށީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

E quelli che ingiustamente offendono i credenti e le credenti si fan carico di calunnia e di evidente peccato.

몰디브어

އަދި އެއުރެން ހޯދައިގަތް ކުށަކާނުލައި مؤمن ފިރިހެނުންނަށާއި، مؤمن އަންހެނުންނަށް އުނދަގޫކުރާ މީހުން (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންނީ بهتان ދޮގަކާއި، ފާޅުވެގެންވާ ފާފައެއް ލިބިގެންފި ބަޔެކެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인