구글 검색

검색어: (중국어(간체자) - 아르메니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

중국어(간체자)

아르메니아어

정보

중국어(간체자)

那 時 太 人 的 逾 越 節 近 了

아르메니아어

Եւ մօտ էր զատիկը՝ հրեաների տօնը:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

當 時 太 人 的 住 棚 節 近 了

아르메니아어

Հրեաների Տաղաւարահարաց տօնը մօտ էր:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

還 有 賣 耶 穌 的 加 略 人

아르메니아어

եւ Յուդա Իսկարիովտացուն, որը եւ նրան մատնեց:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

太 人 又 拿 起 石 頭 來 要 打 他

아르메니아어

Հրեաները քարեր վերցրին, որ նրան քարկոծեն:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

有 流 便 、 西 緬 、 利 未 、

아르메니아어

Ռուբէն, Շմաւոն, Ղեւի, Յուդա,

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

他 就 離 了 太 、 又 往 加 利 利 去

아르메니아어

թողեց Հրէաստան երկիրը եւ վերստին եկաւ Գալիլիա:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

大 為 長 子 珥 娶 妻 、 名 叫 他 瑪

아르메니아어

Յուդան իր անդրանիկ որդի Էրի համար մի կին առաւ, որի անունը Թամար էր:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

太 人 為 這 些 話 、 又 起 了 分 爭

아르메니아어

Այս խօսքերի պատճառով հրեաների մէջ դարձեալ պառակտում եղաւ:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

就 慶 賀 他 說 、 恭 喜 太 人 的 王 阿

아르메니아어

եւ սկսեցին նրան ողջոյն տալ ու ասել. «Ողջո՜յն քեզ, հրեաների թագաւո՛րդ»:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

然 後 對 門 徒 說 、 我 們 再 往 太 去 罷

아르메니아어

Ապա դրանից յետոյ իր աշակերտներին ասաց. «Եկէ՛ք վերստին գնանք Հրէաստան»:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

那 時 、 在 太 的 、 應 當 逃 到 山 上

아르메니아어

այն ժամանակ, ովքեր Հրէաստանում կը լինեն, թող փախչեն լեռները.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

大 就 把 那 銀 錢 丟 在 殿 裡 、 出 去 弔 死 了

아르메니아어

Եւ արծաթ դրամները նետեց տաճարի մէջ եւ հեռացաւ ու գնաց ինքն իրեն կախեց:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

太 人 就 說 、 你 看 他 愛 這 人 是 何 等 懇 切

아르메니아어

Հրեաներն ասացին. «Տեսէ՛ք ինչքան էր սիրում նրան»:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

他 就 懷 孕 生 了 兒 子 、 大 給 他 起 名 叫 珥

아르메니아어

Սա յղիացաւ, ունեցաւ որդի եւ անունը դրեց Էր:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

在 上 面 有 他 的 罪 狀 、 寫 的 是 太 人 的 王

아르메니아어

Եւ կար նրա դատապարտութեան մասին գրութիւն՝ գրուած այսպէս. «Հրեաների թագաւորն է»:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

那 人 就 去 告 訴 太 人 、 使 他 痊 愈 的 是 耶 穌

아르메니아어

Մարդը գնաց եւ հրեաներին պատմեց, թէ՝ Յիսուս էր, որ ինձ բժշկեց:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

約 翰 的 門 徒 、 和 一 個 太 人 辯 論 潔 淨 的 禮

아르메니아어

Եւ Յովհաննէսի աշակերտների ու մի հրեայի միջեւ մաքրութեան մասին մի հարց ծագեց:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

說 、 你 若 是 太 人 的 王 、 可 以 救 自 己 罷

아르메니아어

«Եթէ դու ես հրեաների թագաւորը, փրկի՛ր ինքդ քեզ»:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

太 人 的 逾 越 節 近 了 、 耶 穌 就 上 耶 路 撒 冷 去

아르메니아어

Հրեաների զատիկը մօտ էր, եւ Յիսուս Երուսաղէմ ելաւ:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

중국어(간체자)

奮 銳 黨 的 西 門 、 還 有 賣 耶 穌 的 加 略 人

아르메니아어

Սիմոն Կանանացի եւ Յուդա Իսկարիովտացի, որ եւ մատնեց նրան:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인