구글 검색

검색어: nanus (체코어 - 덴마크어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

덴마크어

정보

체코어

Nan-čchang

덴마크어

Nanchang

마지막 업데이트: 2015-06-02
사용 빈도: 4
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Nan-ning

덴마크어

Nanning

마지막 업데이트: 2015-05-28
사용 빈도: 4
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Nan-tchung

덴마크어

Nantong

마지막 업데이트: 2015-02-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Kodex chování bude Komise pravidelně sledovat a každé dva roky revidovat, aby zohledňoval vývoj v oblasti NaN ve světě a začlenění těchto věd a technologií do evropské společnosti.

덴마크어

Det overvåges løbende, hvordan adfærdskodeksen virker, og hvert andet år vil Kommissionen tage den op til fornyet vurdering for at tage hensyn til udviklingen inden for nanovidenskab og nanoteknologi på verdensplan og indpasningen af denne udvikling i det europæiske samfund.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Kodex chování se vztahuje na všechny výzkumné činnosti v oblasti NaN vykonávané v Evropském výzkumném prostoru.

덴마크어

Adfærdskodeksen omfatter alle nanoforskningsaktiviteter inden for Det Europæiske Forskningsrum.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Mělo by umožnit všem zainteresovaným stranám zapojeným do výzkumných činností v oblasti NaN nebo dotčeným těmito činnostmi účast v rozhodovacích procesech.

덴마크어

Forvaltningen bør give alle interessenter, der er engageret i eller berørt af nanoforskning, mulighed for at deltage i beslutningsprocessen.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Nabízí soubor obecných zásad a pokynů k opatřením, která mají přijmout všechny strany zainteresované na NaN.

덴마크어

Den fremlægger et sæt generelle principper og et sæt handlingsretningslinjer for alle nanoforskningens interessenter.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Neomezuje ani jinak neovlivňuje možnosti členských států poskytovat širší opatření na ochranu v souvislosti s výzkumem NaN, než jsou stanovena v tomto kodexu chování.

덴마크어

Den hverken indskrænker eller på anden måde påvirker medlemsstaternes muligheder for at yde bredere beskyttelse i forbindelse med nanoforskning end fastsat i adfærdskodeksen.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Organizace, které provádějí výzkumné činnosti v oblasti NaN, by měly transparentně prokázat, že dodržují příslušné předpisy.

덴마크어

Organisationer, der udfører nanoforskning, bør på gennemskuelig måde påvise, at de efterlever de relevante retsforskrifter.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Výzkum NaN zahrnuje výzkumné činnosti od nejzákladnějšího výzkumu po aplikovaný výzkum, vývoj technologií a přípravný a doprovodný výzkum, který podporuje vědecká doporučení, normy a předpisy;

덴마크어

Nanoforskning indbefatter alt lige fra ren grundforskning over anvendt forskning og teknologiudvikling til standardiseringsforberedende og -ledsagende forskning som grundlag for videnskabelig rådgivning, standarder og retsforskrifter.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Výzkumné orgány a normalizační subjekty by se měly snažit přijmout standardní terminologii v oblasti NaN, aby usnadnily sdělování vědeckých důkazů.

덴마크어

Forskningsmyndigheder og standardiseringsorganer bør bestræbe sig på at vedtage standardterminologi for nanoforskning for at lette kommunikationen om videnskabeligt materiale.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Výzkumné činnosti v oblasti NaN by měly být veřejnosti srozumitelné.

덴마크어

Aktiviteterne inden for nanoforskning bør være forståelige for befolkningen.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Členské státy by proto měly zlepšit komunikaci o výhodách, rizicích a nejistotě souvisejících s výzkumem NaN.

덴마크어

Derfor bør medlemsstaterne styrke offentlighedsarbejdet omkring udbyttet, risikoen og usikkerheden i forbindelse med nanoforskning.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Členské státy, subjekty financující výzkum NaN a organizace by měly podporovat oblasti výzkumu NaN s co nejširším příznivým dopadem.

덴마크어

Medlemsstaterne, nanoforskningsfinansierende organer og nanoforskningsorganisationer bør tilskynde til forskning på nanoforskningsområder med den bredest mulige positive virkning.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Řádné řízení výzkumu NaN

덴마크어

God forvaltning af nanoforskningen

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Řízení výzkumných činností v oblasti NaN by mělo podporovat maximální tvořivost, pružnost a schopnost plánovat inovace a růst.

덴마크어

Forvaltningen af nanoforskningen bør tilskynde til maksimal kreativitet, fleksibilitet og mulighed for at planlægge innovation og vækst.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Řízení výzkumných činností v oblasti NaN by se mělo řídit zásadami otevřenosti vůči všem zainteresovaným stranám, průhledností a dodržováním zákonného práva na přístup k informacím.

덴마크어

Nanoforskningen bør forvaltes efter principperne om åbenhed over for alle interessenter, gennemskuelighed og respekt for legitime adgangsrettigheder til oplysninger.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

„nanoobjekty“: jelikož neexistuje uznávaná mezinárodní terminologie, používá se v celém kodexu chování obecný pojem „nanoobjekt“ k označení produktů, které jsou výsledkem výzkumu NaN.

덴마크어

Nanoobjekter: Da der ikke findes nogen anerkendt international terminologi, benyttes den generiske term »nanoobjekt« i hele adfærdskodeksen som betegnelse for produkter opstået ved nanoforskning.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

„výzkumem NaN“: v nejširším slova smyslu, jak je zde chápán, zahrnuje výzkum NaN všechny výzkumné činnosti, které se zabývají hmotou v měřítku nanometru (1 až 100 nm).

덴마크어

Nanoforskning: I sin bredeste betydning, som er den, der anvendes her, omfatter nanoforskning alle forskningsaktiviteter, der arbejder med stof i nanometermålestok (1 til 100 nm).

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

체코어

Nan Mauk Loung Sai, rovněž známá jako Nang Mauk Lao Hsai

덴마크어

Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인