구글 검색

검색어: hay (체코어 - 라트비아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

라트비아어

정보

체코어

Hay- on- Wye HR3 5PG Velká Británie

라트비아어

Hay- on- Wye HR3 5PG Lielbritānija

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

체코어

Hay, Prof. Alastair -Spojené království -

라트비아어

Hay, Prof. Alastair -Apvienotā Karaliste -

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

체코어

Zpráva Hay Group: srovnání s jinými PPD v Řecku a EU

라트비아어

Hay Group ziņojums: salīdzinājums ar citām brīvprātīgās pensionēšanās shēmām Grieķijā un ES

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Hay, Prof. Alastair _BAR_ Spojené království _BAR_

라트비아어

Hay, Prof. Alastair _BAR_ Apvienotā Karaliste _BAR_

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Pharos House Wye Valley Business Park Hay- on- Wye Hereford HR3 5PG Velká Británie

라트비아어

Pharos House Wye Valley Business Park Hay- on- Wye Hereford HR3 5PG Lielbritānija

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

체코어

Po vyhodnocení podkladů předložených řeckou vládou Komise nemá důvod k pochybnostem o opodstatněnosti závěrů zprávy předložené společností Hay.

라트비아어

Komisijai, pārbaudot Grieķijas iestāžu iesniegto informāciju, nav iemeslu apšaubīt Hay Group ziņojuma rezultātu patiesīgumu.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Výrobce Brecon Pharmaceuticals Ltd Pharos House, Wye Valley Business Park Hay- on- Wye Hereford HR3 5PG Velká Británie

라트비아어

Ražotājs Brecon Pharmaceuticals Ltd Pharos House, Wye Valley Business Park Hay- on- Wye Hereford HR3 5PG Lielbritānija

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

체코어

Hay Group do své zprávy zahrnula údaje různých společností z Řecka a Evropy, které přistoupily během několika málo minulých let ke snížení stavu svých zaměstnanců.

라트비아어

Hay Group ziņojumā ir apkopoti dati par vairākiem uzņēmumiem Grieķijā un citur Eiropā, kas pēdējo gadu laikā ir īstenojuši štatu samazināšanas procesu.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Na základě výše citované zprávy společnosti Hay další mezinárodní poradenská společnost v oboru financí a protimonopolních záležitostí – Charles River Associates International (dále jen „CRA International“), sestavila konečnou zprávu, v níž stanovila pro OTE dodatečné náklady ve srovnání s ostatními konkurenty soukromého sektoru, tj. náklady na definitivu a náklady na vyšší mzdy.

라트비아어

Pamatojoties uz Hay Group ziņojumu, cita starptautiska ekonomikas un pretkoncernu konsultāciju sabiedrība Charles River Associates International (turpmāk tekstā – CRA International) sagatavoja galīgo ziņojumu, kurā aprēķināja papildu izmaksas, kas bija radušās OTE salīdzinājumā ar privātā sektora konkurentiem, t.i., izmaksas, kas radušās no darbinieku pastāvīgā statusa un augstākajām algām.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Tudíž CRA provedený výpočet výše dodatečného zatížení OTE (390,4 milionů EUR) na základě koeficientu 1,5, jak je tento navrhovaný ve zprávě Hay, musí být akceptován jako řádně podložený.

라트비아어

Tāpēc jāuzskata par pamatotu CRA International aprēķins, kurā OTE papildu izmaksu slogs (390,4 miljoni euro) tika noteikts, izmantojot Hay Group ziņojumā ieteikto koeficientu 1,5.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Za tímto účelem CRA vyšla z předpokladu, že a) dle závěrů zprávy Hay Group by soukromá společnosti při propouštění poskytla za běžných okolností 1,5 násobek zákonem stanoveného odstupného a b) dle podkladů zprávy KPMG z roku 2004 o mzdách a odstupném v oboru nových technologií v Řecku, by tato částka byla aplikována na úrovni mezd o 33 % nižších ve srovnání s OTE.

라트비아어

Šajā nolūkā CRA International pieņēma, ka a) saskaņā ar Hay Group ziņojuma secinājumiem privāts uzņēmums parastos apstākļos piedāvātu kompensāciju portfeli, kas 1,5 reizes pārsniedz likumā noteikto kompensāciju, un ka b) saskaņā ar datiem, kas sniegti 2004. gada KPMG apsekojumā par kompensācijām un priekšrocībām Grieķijas augsto tehnoloģiju nozarē, šis koeficients attiecas uz algām, kas ir par 33 % zemākas nekā OTE maksātās algas.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Zpráva Hay potvrzuje závěry, ke kterým dospěla řecká vláda, jak výše uvedeno, a konkrétně: a) v Řecku nebo v Evropě nebyl shledán obdobný program předčasného ukončení pracovních poměrů srovnatelný se záměrem OTE (tj. PPD, se zahrnutím „strukturálních“ nákladů jako u OTE, tj. „definitiva“ a vysoké nominální mzdy), a b) průměrná hodnota souboru odstupného v případech běžných PPD u soukromých společností se skutečně pohybuje na úrovni 1,5 násobku odstupného stanoveného zákonem, obzvláště pokud se jedná o věkovou kategorii 51 let [23].

라트비아어

Hay ziņojumā ir apstiprināti pieņēmumi, ko Grieķijas iestādes pauda agrāk iesniegtajos materiālos, proti: a) Grieķijā vai citur Eiropā nav īstenota priekšlaicīgas pensionēšanās shēma, kas būtu salīdzināma ar OTE shēmu (brīvprātīgās pensionēšanās shēma, kas ietver “strukturālās” izmaksas kā izmaksas, kas radušās OTE no darbinieku pastāvīga statusa no noteiktām augstākām algām), un b) vidējais kompensāciju portfelis parastas brīvprātīgās pensionēšanās shēmas gadījumā, ko īsteno privāts uzņēmums, patiešām atbilst 1,5 reizes lielākai likumā paredzētajai kompensācijai, jo īpaši vecuma grupai virs 51 gada [23].

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Řecká vláda do své odpovědi zahrnula některé za závěrů zpráv vyhotovených nezávislými znalci, použitých a) k výpočtu a ověření celkových nákladů PPD, konkrétně KPMG provedla audit výsledku hospodaření OTE za rok 2005 a ověřila celkové náklady PPD; b) k výpočtu nákladů na definitivu a vyšší mzdy zaměstnanců OTE s použitím odpovídajících referencí v Řecku; tato analýza byla zadána CRA International a Hay Group, a c) k popisu pracovních předpisů v Řecku platných pro soukromé společnosti, a potažmo i pro OTE; samostatnou zprávu přednesl pan Levantis, profesor pracovního práva Aténské univerzity.

라트비아어

Grieķijas iestādes savā atbildē iesniedza vairākus neatkarīgu ekspertu sagatavotus ziņojumus, kas tika izmantoti, lai a) aprēķinātu un apstiprinātu brīvprātīgās pensionēšanās shēmas vispārējās izmaksas (KPMG veica revīziju OTE 2005. gada finanšu rezultātiem un apstiprināja brīvprātīgās pensionēšanās shēmas kopējās izmaksas), b) aprēķinātu OTE darbinieku pastāvīgā statusa un augstāko algu radītās izmaksas, salīdzinājumam izmantojot piemērotu atskaites etalonu Grieķijā (attiecīgos pētījumus veica CRA International un Hay Group) un c) aprakstītu darba tiesību regulējumu Grieķijā, kas vispārējā veidā attiecas uz privātiem uzņēmumiem un konkrēti uz OTE (Atēnu universitātes darba tiesību profesora Levantis veikts pētījums).

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Řecká vláda dále pověřila sestavením zprávy mezinárodní sdružení poradců – „Hay Group“, jimiž bylo potvrzeno, že koeficient 1,5 násobku zákonem stanoveného odstupného za propouštění představuje relevantní referenci k výpočtu ceny souhrnu odstupného, který by za normálních okolností předložila společnost k jednání se svými zaměstnanci v rámci jejich odchodu ze společnosti.

라트비아어

Grieķijas iestādes pasūtīja arī pētījumu starptautiskā vadības konsultāciju uzņēmumā Hay Group, kas apstiprināja, ka kompensāciju portfelis, kas 1,5 reizes pārsniedz likumā noteikto, ir saprātīgs atskaites etalons, aprēķinot kompensāciju portfeli, kādu piedāvātu parasts uzņēmums, lai darbinieki aizietu no darba tajā.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Řecká vláda předložila zprávu Hay Group (viz 61. bod odůvodnění), podle které, i když v rámci Společenství nejsou k dispozici žádné PPD srovnatelné svým rozsahem s PPD OTE, dotazy a odpověďmi získanými od 40 společností působících v Řecku, že výše odstupného, kterou by nabídly soukromé společnosti zaměstnancům věkové kategorie mezi 51 a 62 lety, což je věková kategorie naprosté většiny zaměstnanců OTE zařazených do PPD, by se v průměru pohybovala kolem 150 % zákonem stanoveného minima.

라트비아어

Grieķijas iestādes iesniedza Hay Group ziņojumu (skatīt 61. apsvērumu), kurā bija secināts, ka vidējais kompensāciju portfelis, ko privāti uzņēmumi piedāvā štatu samazināšanā 51 līdz 62 gadus veciem darbiniekiem (šādā vecumā ir vairums OTE darbinieku – brīvprātīgās pensionēšanās shēmas dalībnieku) ir vienāds ar 150 % no likumā noteiktā minimuma, kaut arī ES vēl nav īstenota OTE shēmai līdzvērtīga brīvprātīgās pensionēšanās shēma, tāpēc šie dati tika gūti intervijās un, izmantojot informāciju, kas bija apkopota par 40 Grieķijā strādājošiem uzņēmumiem.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Mezivládní panel pro změnu klimatu – IPCC (2003): Pokyny IPCC pro správnou praxi při využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, Mezivládní panel pro změnu klimatu, Hayama

라트비아어

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC), (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry (Labas prakses rokasgrāmata par zemes izmantojumu, zemes izmantojuma izmaiņām un mežkopību), Klimata pārmaiņu starpvaldību padome, Hajama.

마지막 업데이트: 2014-11-08
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Severní Kapsko (Northern Cape): úřední obvody Barkly West, Gordonia, Hay, Herbert, Hopetown, Kenhardt, Kimberley, Namakwaland a Prieska;

라트비아어

Northern Cape province: Barkly West, Gordonia, Hay, Herbert, Hopetown, Kenhardt, Kimberley, Namakwaland un Prieska administratīvie rajoni;

마지막 업데이트: 2014-11-07
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

- Por lo que se refiere al tipo de interés del crédito: parece corresponder al tipo de mercado aplicable a empresas saneadas; en concreto, no hay prima de riesgo habida cuenta de los problemas del deudor.

라트비아어

- Por lo que se refiere al tipo de interés del crédito: parece corresponder al tipo de mercado aplicable a empresas saneadas; en concreto, no hay prima de riesgo habida cuenta de los problemas del deudor.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

- Restitución válida para… (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

라트비아어

- Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 7
품질:

추천인: 익명

체코어

35. podporuje hlavní směry programu z La Haye na podporu posílení svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v EU, velmi lituje absence zmínky o zahrnutí územních samospráv Evropské unie do provádění příslušných politik a naléhavě žádá Evropskou komisi, aby tuto institucionální, politickou a operační skutečnost zohlednila v různých akčních plánech, jež budou vypracovány v průběhu příštího měsíce,

라트비아어

35. atbalsta Hāgas programmas pamatmērķus — brīvības, drošības un taisnīguma stiprināšanu ES –, dziļi nožēlo, ka, runājot par attiecīgo politiku īstenošanu, nav minēta teritoriālo kopienu iesaiste, un stingri aicina Komisiju dažādajos rīcības plānos, kas tiks izstrādāti turpmākajos mēnešos, ņemt vērā minēto institucionālo, politisko un operatīvo realitāti;

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인