구글 검색

검색어: transformované (체코어 - 슬로바키아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

슬로바키아어

정보

체코어

Její informace nemohou být zničené, mohou být jen transformované.

슬로바키아어

Jej informácie nemôžu byť zničené, môžu byť len transformované.

마지막 업데이트: 2016-10-27
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Stanovení metodou FISH je většinou považováno za pozitivní, pokud poměr počtu kopií genu HER2 v jedné nádorové buňce k počtu kopií chromozomu 17 je větší nebo roven 2 nebo pokud jsou nalezeny více než 4 kopie genu HER2 v jedné transformované buňce v případě, že chromozom 17 není použit jako kontrola stanovení.

슬로바키아어

Všeobecne, FISH sa považuje za pozitívne, ak pomer počtu kópií HER2 génu na nádorovú bunku k počtu kópií chromozómu 17 je väčší alebo rovný 2, alebo ak sú viac než 4 kópie HER2 génu na nádorovú bunku pričom sa nepoužije kontrola chromozóm 17.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

- Jednoho z těch transformovaných.

슬로바키아어

- Jedného s tých transformovaných.

마지막 업데이트: 2016-10-27
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Pokud jde o fázi odvodnění sýřeniny po odstavení z tepla, což je fáze, během níž je ze sražené hmoty odstraněna část syrovátky, závisí tato fáze na maximální dosažené teplotě, na rychlosti ochlazování hmoty, která se odvíjí od typu použitého kotle, na množstvích transformovaných v každém kotli, na velikosti zrna sýřeniny a na množství přítomné vody, jež bude v důsledku teploty a míchání odstraněno.

슬로바키아어

Pokiaľ ide o fázu krájania mimo ohňa (etapa, počas ktorej sa zo zrazeniny odstráni časť srvátky), závisí od maximálnej dosiahnutej teploty, rýchlosti chladenia hmoty, ktorá zasa závisí od druhu použitého výrobníka, množstva spracovaného v každom výrobníku, veľkosti zŕn syreniny a množstva obsiahnutej vody odparenej v dôsledku účinkov teploty a miešania.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Geneticky modifikovanými organismy, jež mají být uvedeny na trh jako produkt (dále jen „produkt“), jsou řezané květiny karafiátu (Dianthus caryophyllus L.) s modifikovanou barvou květu, odvozené z buněčné kultury Dianthus caryophyllus L. a transformované bakterií Agrobacterium tumefaciens, kmenem AGL0, za použití vektoru pcGP1470, jejichž výsledkem je linie 123.2.38.

슬로바키아어

Geneticky modifikované organizmy, ktoré sa majú uviesť na trh ako výrobok (ďalej len „výrobok“) sú rezané kvety klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia 123.2.38) s modifikovanou farbou kvetu, získané z bunkovej kultúry Dianthus caryophyllus L., transformované baktériou Agrobacterium tumefaciens, kmeňom AGL0, za použitia vektora pCGP1470, čím vznikla línia 123.2.38.

마지막 업데이트: 2014-10-20
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Studie 3 byla studií s jedním léčebným ramenem, do které bylo zařazeno 30 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním NHL nebo NHL nízkého stupně či NHL z transformovaných B- buněk, kteří měli mírnou trombocytopenii (počet destiček 100000 až 149000 buněk/ mm3).

슬로바키아어

Štúdia 3 bola jednoramennou štúdiou 30 pacientov s relapsovaným alebo refraktérnym, folikulárnym NHL nízkeho stupňa alebo NHL nízkeho stupňa s transformovanými B bunkami, ktorí mali miernu trombocytopéniu (počet krvných doštičiek 100 000 až 149 000 buniek/ mm3).

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Studie byla provedena u 143 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním non- Hodgkinským lymfomem (NHL) nebo s NHL nízkého stupně, případně s NHL z transformovaných B- buněk.

슬로바키아어

Štúdia sa vykonala so 143 pacientami s relapsovaným alebo refraktérnym nehodgkinovým lymfómom nízkeho stupňa alebo folikulárnym nehodgkinovým lymfómom (NHL), alebo NHL s transformovanými B bunkami.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

1 Na podkladě hodnocení pacientoroků byly srdeční příhody včetně městnavého srdečního selhání pozorovány častěji u pacientů s transformovanou CML než u pacientů s chronickou CML.

슬로바키아어

1 Pri zohľadnení pacientov/ rokov sa srdcové príhody vrátane kongestívneho zlyhania srdca pozorovali častejšie u pacientov s transformovanou CML ako u pacientov s chronickou CML.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

3 Pleurální výpotek byl častěji hlášen u pacientů s GIST a u pacientů s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC) než u pacientů s chronickou CML.

슬로바키아어

3 Pleurálny výpotok bol hlásený častejšie u pacientov s GIST a u pacientov s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC) ako u pacientov s chronickou CML.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

7 Pneumonie byla nejčastěji hlášena u pacientů s transformovanou CML a u pacientů s GIST.

슬로바키아어

7 Pneumónia sa zaznamenala najčastejšie u pacientov s transformovanou CML a u pacientov s GIST.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

8 Zrudnutí bylo nejčastější u pacientů s GIST a krvácení (hematomy, hemoragie) bylo nejčastější u pacientů s GIST a s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC).

슬로바키아어

8 Návaly tepla boli najčastejšie u pacientov s GIST a krvácanie (hematóm, hemorágia) bolo najčastejšie u pacientov s GIST a s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC).

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Přípravek NeoRecormon by měl být užíván s opatrností u pacientů s refrakterní anémií s nadbytkem transformovaných blastů, při epilepsii, trombocytóze a chronickém selhání jater.

슬로바키아어

NeoRecormon sa má podávať opatrne u pacientov s refraktérnou anémiou s prevahou transformovaných blastov, epilepsiou, trombocytózou a chronickým zlyhaním pečene.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Transformovaná pozice prvního bodu

슬로바키아어

Transformovaná pozícia prvého bodu

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

체코어

(36) Tento požadavek nemohl být akceptován. Za prvé by bylo obtížné vypočítat spolehlivou vývozní cenu pro dané výrobky, které se následně v transformovaném stavu znovu prodávají. Za druhé tvořily vývozní prodeje rozhodné pro stanovení dumpingového rozpětí 80% veškerých opětovných vývozních prodejů do Společenství uskutečněných vyvážejícím výrobcem během OŠ. Tato fakta byla považována z velké části za dostatečný základ pro reprezentativní výsledky. Za třetí vzhledem k tomu, že vývozní prodeje následně transformovaných výrobků nemohly být použity pro výpočet dumpingu, nepřicházely v úvahu ani pro výpočty dumpingového rozpětí, neboť umělým snížením dumpingového rozpětí by se výsledky zkreslily.

슬로바키아어

(36) Táto požiadavka nemohla byť prijatá. Po prvé, bolo by obtiažne vypočítať spoľahlivú vývoznú cenu pre tie dovezené výrobky, ktoré boli následne predané v transformovanom stave. Po druhé, predaj na vývoz zohľadnený pri určovaní dumpingovej marže predstavoval 80% celkového ďalšieho predaja spoločenstvu, ktorý vyvážajúci výrobca uskutočnil počas IP. Tento bol považovaný za dostatočný ako základ pre reprezentatívne zistenia. Po tretie, keďže predaj na vývoz, týkajúci sa výrobkov, ktoré boli následne transformované, nemohol byť použitý na výpočet dumpingu, nemohol byť zohľadnený pri výpočte dumpingovej marže, pretože tým by sa skreslili zistenia v dôsledku umelého zníženia dumpingovej marže.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Produkt tvoří semena a rostliny čekanky (Cichorium intybus L. subsp. radicchio rosso) linií (RM3-3, RM3-4 a RM3-6) transformované Ti-plasmidem Agrobacterium tumefaciens s odstraněnými původními geny T-DNA a obsahující mezi hraničními úseky T-DNA:

슬로바키아어

Výrobok obsahuje semená a rastliny pochádzajúce z cigórie (Cichorium intybus L. poddruh radicchio rosso) línie (RM3-3, RM3-4 a RM3-6), ktoré boli transformované použitím odzbrojeného Ti-plazmiduAgrobacterium tumefaciens obsahujúcehomedzihranicami T-DNA:

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인