구글 검색

검색어: monoethanolaminu (체코어 - 폴란드어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

폴란드어

정보

체코어

K novým druhům použití monoethanolaminu patří taurin a elektronika, zejména výrobky v odvětví LCD.

폴란드어

Do nowych zastosowań MEA należą tauryna oraz elektronika, zwłaszcza produkty należące do sektora LCD.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Poté co bylo v USA vydáno nařízení, jež s účinností od 1. ledna 2005 zakazuje používat pro ošetření dřeva alternativní výrobky na bázi kovů, se poptávka po monoethanolaminu zvýšila.

폴란드어

Amerykańskie rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., zakazujące stosowania alternatywnych produktów na bazie metalu do obróbki drewna, spowodowało wzrost popytu na MEA.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Přestože ceny od října 2008 značně poklesly, z posledních dostupných údajů vyplývá, že ceny v USA, zvláště ceny monoethanolaminu a diethanolaminu, jsou stále vyšší než ceny v Evropě.

폴란드어

Pomimo znacznego spadku cen od października 2008 r., ostatnie dane wskazują, że ceny w USA nadal utrzymują się na poziomie wyższym niż ceny w Europie, zwłaszcza ceny MEA i DEA.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz ethanolaminů, v současnosti kódů KN ex29221100 (monoethanolamin) (kód TARIC 2922110010), ex29221200 (diethanolamin) (kód TARIC 2922120010) a 29221310 (triethanolamin), pocházejících ze Spojených států amerických.

폴란드어

Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin obecnie objętych kodami CN ex29221100 (monoetanoloamina) (kod TARIC 2922110010), ex29221200 (dietanoloamina) (kod TARIC 2922120010) i 29221310 (trietanolamina), pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Důvodem je skutečnost, že tento segment trhu se stabilizoval a na trhu s přípravky na ochranu dřeva existuje hospodářská soutěž ze strany jiných výrobků, které monoethanolamin nepoužívají (jako jsou přípravky na ochranu dřeva na bázi borátu, přirozeně škůdcům odolné druhy dřeva a recyklovaná ocel).

폴란드어

Spowodowane jest to stabilizacją tego segmentu rynku oraz konkurencją na rynku środków ochrony drewna ze strony innych produktów, do których nie stosuje się MEA (takich jak środki ochrony drewna na bazie boranu, gatunki drewna naturalnie odporne na szkodniki oraz stal z recyklingu).

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Hlavním trhem pro monoethanolamin je syntéza organických sloučenin (zejména ethyleneaminů).

폴란드어

Podstawowy rynek dla MEA dotyczy syntezy związków organicznych (przede wszystkim etylenoamin).

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Od listopadu 2004 ukládá Čína antidumpingová cla na monoethanolamin a diethanolamin pocházející z Japonska, USA, Íránu, Malajsie, Tchaj-wanu a Mexika.

폴란드어

Od listopada 2004 r. Chiny pobierają cła antydumpingowe na MEA i DEA pochodzące z Japonii, USA, Iranu, Malezji, Tajwanu i Meksyku.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Zejména šlo o to, že ceny v USA značně vzrostly a převýšily ceny v Unii u dvou ze tří druhů výrobků (monoethanolamin a diethanolamin, na které připadalo 41 % vývozu USA), zatímco rozdíl u triethanolaminu se značně snížil.

폴란드어

Przede wszystkim znacznie wzrosły ceny w USA i zrównały się z cenami w UE w przypadku dwóch spośród trzech rodzajów produktu (MEA i DEA, które stanowiły 41 % eksportu USA), natomiast w przypadku TEA różnica znacznie się zmniejszyła.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Důsledkem tohoto slučování jsou tři konkurující si reakce, během nichž vznikají tři různé typy ethanolaminů: monoethanolamin, diethanolamin a triethanolamin, podle toho, kolikrát je ethylenoxid navázán.

폴란드어

W wyniku tej syntezy zachodzą trzy konkurujące ze sobą reakcje i otrzymuje się trzy różnego rodzaju etanoloaminy: monoetanoloaminę (MEA), dietanoloaminę (DEA) i trietanoloaminę (TEA), w zależności od wielokrotności związania tlenku etylenu.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Produkty reakce N-methyl-1,4-diaminoanthrachinonu, epichlorhydrinu a monoethanolaminu (HC Blue No. 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

폴란드어

N-metylo-1,4-diaminoantrachinon, produkty reakcji z epichlorohydryną i monoetanolaminą (HC Blue nr 4) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Monoethanolamin

폴란드어

monoetanoloamina

마지막 업데이트: 2014-11-07
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Cla měla podobu proměnných celních sazeb cel na základě minimální ceny, uvalených na jednotlivé typy ethanolaminů, tj. monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a triethanolamin (TEA).

폴란드어

Cło przyjęło postać zmiennych stawek opartych na minimalnej cenie na trzy rodzaje etanoloamin, tzn. monoetanoloaminy (MEA), dietanoloaminy (DEA) i trietanoloaminy (TEA).

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Důsledkem tohoto slučování jsou tři konkurující si reakce, během nichž vznikají tři různé typy ethanolaminů: monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a triethanolamin (TEA), podle toho, kolikrát je ethylenoxid navázán.

폴란드어

W wyniku tej syntezy zachodzą trzy konkurujące ze sobą reakcje i otrzymuje się trzy różnego rodzaju etanoloaminy: monoetanoloaminę (MEA), dietanoloaminę (DEA) i trietanoloaminę (TEA), w zależności od wielokrotności związania TE.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu ethanolaminů kódů KN ex29221100 (monoethanolamin) (kód TARIC 2922110010), ex29221200 (diethanolamin) (kód TARIC 2922120010) a 29221310 (triethanolamin) pocházejících ze Spojených států amerických.

폴란드어

Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin obecnie objętych kodami CN ex29221100 (monoetanoloamina) (kod TARIC 2922110010), ex29221200 (dietanoloamina) (kod TARIC 2922120010) i 29221310 (trietanolamina), pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

추천인: 익명

체코어

(1) V únoru 1994 uložila Rada nařízením (ES) č. 229/94 [2] konečná antidumpingová cla z dovozu ethanolaminů (dotčený výrobek) pocházejících ze Spojených států amerických (dále jen "USA"). Cla měla podobu proměnných celních sazeb cel na základě minimální ceny, uvalených na jednotlivé typy ethanolaminů, tj. monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a triethanolamin (TEA).

폴란드어

(1) W lutym 1994 r. Rada nałożyła w drodze rozporządzenia (WE) nr 229/94 [2] ostateczne cła antydumpingowe na przywóz etanoloamin (%quot%produkt objęty postępowaniem%quot%) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (%quot%USA%quot%). Cło przyjęło postać zmiennych stawek opartych na minimalnej cenie na trzy rodzaje etanoloamin, tzn. monoetanoloaminy (MEA), dietanoloaminy (DEA) i trietanoloaminy (TEA).

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

(13) Dotčeným výrobkem je stejný výrobek, jaký byl předmětem předchozího šetření. Ethanolaminy se získávají reakcí ethylenoxidu (C2H4O) se čpavkem, přičemž ethylenoxid sám se získává reakcí ethylenu s kyslíkem. Důsledkem tohoto slučování jsou tři konkurující si reakce, během nichž vznikají tři různé typy ethanolaminů: monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a triethanolamin (TEA), podle toho, kolikrát je ethylenoxid navázán. Maximální počet kombinací je omezen počtem atomů vodíku v molekule čpavku, což jsou tři. Konečný poměr těchto tří typů je dán konstrukcí výrobního zařízení, do jisté míry však může být kontrolován prostřednictvím volby poměru čpavek/ethylenoxid (dále jen "molární poměr"). Zařízení ve Společenství obvykle používají jako zdroj energie naftu, zatímco v USA se používá zemní plyn.

폴란드어

(13) Produkt objęty postępowaniem jest taki sam, jak produkt objęty poprzednimi postępowaniami. Etanoloaminy uzyskuje się, doprowadzając do reakcji tlenku etylenu (TE) – powstającego w wyniku reakcji etylenu i tlenu – z amoniakiem. W wyniku tej syntezy zachodzą trzy konkurujące ze sobą reakcje i otrzymuje się trzy różnego rodzaju etanoloaminy: monoetanoloaminę (MEA), dietanoloaminę (DEA) i trietanoloaminę (TEA), w zależności od wielokrotności związania TE. Maksymalna liczba kombinacji ograniczona jest liczbą elementów tlenu w amoniaku, tj. trzy. Proporcje tych trzech rodzajów związków w produkcji ogółem zależą od typu urządzenia produkcyjnego, ale mogą być do pewnego stopnia kontrolowane poprzez wybór proporcji amoniaku w stosunku do TE (stosunek%quot%molowy%quot%). W urządzeniach wspólnotowych zazwyczaj jako nośnik energii stosowana jest ciężka benzyna, podczas gdy w urządzeniach amerykańskich stosuje się w tym celu gaz ziemny.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인