검색어: transpondéru (체코어 - 폴란드어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

폴란드어

정보

체코어

Číslo transpondéru nebo tetování psa

폴란드어

numer transpondera lub tatuażu psa

마지막 업데이트: 2014-11-08
사용 빈도: 1
품질:

체코어

alfanumerický kód transpondéru nebo tetování zvířete

폴란드어

kod alfanumeryczny transpondera lub tatuażu zwierzęcia

마지막 업데이트: 2014-11-08
사용 빈도: 1
품질:

체코어

datum aplikace nebo odečtení transpondéru nebo tetování

폴란드어

data wszczepienia/wykonania lub odczytu transpondera lub tatuażu

마지막 업데이트: 2014-11-08
사용 빈도: 1
품질:

체코어

identifikační číslo: uveďte alfanumerický kód transpondéru nebo tetování.

폴란드어

numer identyfikacyjny: należy podać kod alfanumeryczny transpondera lub tatuażu.

마지막 업데이트: 2014-11-08
사용 빈도: 1
품질:

체코어

v případě transpondéru: vyberte datum aplikace nebo odečtení.

폴란드어

w przypadku transpondera należy wybrać datę wszczepienia lub odczytu,

마지막 업데이트: 2014-11-08
사용 빈도: 1
품질:

체코어

identifikační číslo: v případě psů, koček a fretek uveďte alfanumerický kód tetování nebo transpondéru.

폴란드어

numer identyfikacyjny: w przypadku psów, kotów i fretek należy podać kod alfanumeryczny tatuażu lub transpondera.

마지막 업데이트: 2014-11-09
사용 빈도: 1
품질:

체코어

a) ptáci narození a odchovaní v zajetí jsou označováni v souladu s odstavcem 5 nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e);

폴란드어

a) ptaki urodzone i wyhodowane w niewoli znakuje się zgodnie z ust. 5 lub, w przypadku gdy właściwy organ zarządzający jest przekonany, że tej metody nie można zastosować ze względu na fizyczne właściwości i zwyczaje ptaka, przy pomocy urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem, który nie może być zmieniany, o niepowtarzalnym numerze, zgodnym z normami iso: 11784:1996 (e) i 11785:1996 (e);

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

b) živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování apod., nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

폴란드어

b) żywe kręgowce, poza ptakami urodzonymi i wyhodowanymi w niewoli, znakuje się przy pomocy urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem, który nie może być zmieniany, o niepowtarzalnym numerze, zgodnym z normami iso: 11784:1996 (e) i 11785:1996 (e); lub, w przypadku gdy właściwy organ zarządzający jest przekonany, że ta metoda jest nieodpowiednia ze względu na fizyczne właściwości i zwyczaje okazów/gatunków, dane okazy znakuje się przy pomocy pierścieni, obrączek, tatuaży itp. lub identyfikuje innymi odpowiednimi środkami.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

exempláře, které byly před 1. lednem 2002 označeny mikročipovým transpondérem, který nesplňuje normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo jednou z metod podle odstavce 1 před 1. červnem 1997 nebo v souladu s odstavcem 4 před dovozem exemplářů do společenství, se považují za exempláře, které byly označeny v souladu s odstavcem 1.

폴란드어

okazy oznakowane przy pomocy urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem, innego niż zgodny z normami iso 11784:1996 (e) i 11785:1996 (e) przed dniem 1 stycznia 2002 r., lub przy pomocy jednej z metod określonych w ust. 1 przed dniem 1 czerwca 1997 r., lub zgodnie z ust. 4 przed wprowadzeniem okazów do wspólnoty uważa się za oznakowane zgodnie z ust. 1.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

pokud značení živých živočichů na území společenství vyžaduje připojení visačky, pásku, kroužku nebo jiného zařízení, značení části těla živočicha nebo vložení mikročipového transpondéru, je třeba postupovat s náležitým ohledem na humánní péči, pohodu a přirozené chování dotyčného exempláře.

폴란드어

w przypadku gdy na terytorium wspólnoty znakowanie żywych zwierząt wymaga przytwierdzenia metki, obrączki, pierścienia lub innego przyrządu, oznaczenia części zwierzęcej anatomii lub wszczepienia urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem działania te są podejmowane z właściwą ludzką troską, w poszanowaniu dobra i naturalnych zachowań znakowanych okazów.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

v případě uvedeném v písmenu b) předcházejícího pododstavce musejí majitel nebo fyzická osoba, jež za zvíře v zájmovém chovu jménem majitele odpovídá, zajistit při každé kontrole zařízení na odečítání transpondéru, pokud daný transpodér nesplňuje normu iso 11784 nebo přílohu a normy iso 11785.

폴란드어

w przypadku określonym w lit. b) poprzedniego ustępu, jeżeli transponder nie spełnia normy iso 11784 lub załącznika a do normy iso 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

zejména v případě uvedeném v čl. 4 odst. 1 písm. b), kdy transpondér nesplňuje normu iso 11784 nebo přílohu a normy iso 11785, musejí majitel nebo fyzická osoba odpovědná za zvíře v zájmovém chovu zajistit při každé kontrole nezbytné zařízení na odečítání transpondéru.

폴란드어

w szczególności w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), jeżeli transponder nie odpowiada normie iso 11784 lub załącznikowi a do normy iso 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

ptáci narození a odchovaní v zajetí jsou označováni v souladu s odstavcem 8 nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e).

폴란드어

ptaki urodzone i hodowane w niewoli są znakowane zgodnie z przepisami ust. 8 lub jeśli właściwy organ zarządzający jest przekonany, że ta metoda jest niewłaściwa ze względu na fizyczne właściwości lub zachowanie ptaka, przy pomocy urządzenia posiadającego niepowtarzalny numer niezmienialnego mikroczipowego transpondera, odpowiadającego normom iso 11784: 1996 (e) oraz 11785: 1996 (e).

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

Živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování nebo podobných prostředků, nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

폴란드어

Żywe kręgowce inne niż ptaki urodzone i hodowane w niewoli są znakowane za pomocą urządzenia posiadającego niepowtarzalny numer niezmienialnego mikroczipowego transpondera, odpowiadającego normom iso 11784: 1996 (e) i 11785: 1996 (e) lub jeśli właściwy organ zarządzający uzna, że metoda ta jest niewłaściwa ze względu na fizyczne właściwości lub zachowanie okazu/gatunków, okazy te zostaną oznakowane za pomocą niepowtarzalnych numerowanych obrączek, opasek, metek, tatuaży i podobnych środków lub w inny odpowiedni sposób, tak by była możliwa ich identyfikacja.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

exempláře, které byly před 1. lednem 2002 označeny mikročipovým transpondérem, který nesplňuje normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo před 1. červnem 1997 jednou z metod podle odstavce 3 nebo před dovozem exemplářů do společenství byly označeny v souladu s odstavcem 6, se považují za exempláře, které byly označeny v souladu s odstavci 2 a 3.

폴란드어

okazy, które zostały oznaczone za pomocą mikroczipowego transpondera innego niż zgodny z normami iso 11784: 1996 (e) i 11785: 1996 (e) przed dniem 1 stycznia 2002 r. lub przy pomocy jednej z metod, o których mowa w ust. 3 przed dniem 1 czerwca 1997 r., lub zgodnie z ust. 6 przed ich wprowadzeniem na terytorium wspólnoty, są uznawane za oznakowane zgodnie z przepisem ust. 2 i 3.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

pokud značení živých živočichů na území společenství vyžaduje buď připojení visačky, pásku, kroužku nebo jiného zařízení, nebo značení části těla živočicha, nebo vložení mikročipového transpondéru, je třeba postupovat s náležitým ohledem na humánní péči, dobré životní podmínky a přirozené chování dotyčného exempláře.

폴란드어

w przypadku gdy na terytorium wspólnoty znakowanie żywych zwierząt wymaga przyczepienia przywieszki, założenia opaski, obrączki lub innego przedmiotu, oznakowania anatomicznej części zwierzęcia lub wszczepienia mikroczipowego transpondera, znakowanie jest wykonywane w sposób humanitarny, z uwzględnieniem dobra i naturalnych zachowań znakowanego okazu.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

체코어

transpondér

폴란드어

transponder

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

체코어

každé zvíře by mělo být vhodně označeno transpondéry, ušními známkami, plastovými obojky nebo bachorovými bolusy.

폴란드어

należy prowadzić indywidualną identyfikację zwierząt, stosując odpowiednio transpondery, kolczyki, obroże z tworzyw sztucznych i/lub bolusy umieszczane w żwaczu.

마지막 업데이트: 2014-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

체코어

pokud se vyžaduje jiné označování než barvení srsti, měly by se používat transpondéry.

폴란드어

w przypadku gdy wymagana jest identyfikacja inna niż barwienie okrywy, należy stosować transpondery.

마지막 업데이트: 2014-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

체코어

použití více invazivních metod, jako například nastřižení ploutví nebo pasivních integrovaných transpondérů, je třeba pečlivě zvážit.

폴란드어

stosowanie bardziej inwazyjnych metod, takich jak przycinanie płetw lub znakowanie pit należy dogłębnie rozważyć przed ich wprowadzeniem.

마지막 업데이트: 2014-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인